Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2004. (IV.26.) önkormányzati rendelete

A talajterhelési díjról

Hatályos: 2004. 07. 01

Gyöngyös Város Képviselőtestülete

26/2004. (IV.26.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról


Gyöngyös Város Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-a, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló 2004. évi CI. tv. 284. § (1) és 291. § (2) bekezdése  alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki Gyöngyös város közigazgatási területén a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztárolót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli. 


2. §


(1) Azon ingatlanok tulajdonosai, melyek szennyvízbekötéssel nem rendelkeznek, díjfizetési kötelezettségükről évente, a tárgyévet követő év március 31-ig – 2004. évben szeptember 1-ig – kötelesek bevallást adni.


(2) A bevallásnak tartalmaznia kell az elfogyasztott víz mennyiségét, a számlákkal igazoltan elszállított szennyvíz mennyiségét, vagy az ingatlanon megtisztított szennyvíz elhelyezéséről szóló igazolást, és a szennyvíz kezelésével kapcsolatos hatósági engedélyeket.


(3) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett ingatlan tulajdonosa a helyi vízgazdál-    kodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjat a kötelezési eljá-rásban az Önkormányzat által meghatározott számlára  köteles megfizetni.[1]


3. §


E rendelet 2004. július 1-jén lép hatályba. Kihirdetéséről Gyöngyös Város Jegyzője gondoskodik.


Gyöngyös, 2004. április 26.                           Hiesz György sk.                                  Dr. Kozma Katalin sk.

                              polgármester                                                jegyző

[1]

Módosította a 11/2007.(III.26.)KT. számú rendelet