Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete

Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 28


                                                Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete

Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről


Gyöngyös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.


ELSŐ RÉSZ


Általános rendelkezések


1.§


A rendelet hatálya kiterjed:

 1. a Képviselő-testületre és annak bizottságaira,
 2. a Polgármesteri Hivatalra,
 3. az önkormányzati intézményekre,
 4. a Mátrafüredi Részönkormányzatra,
 5. a Klebersberg Kúnó Intézményfenntartó Központ által működtetett, valamint az Egri Főegyházmegye és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére átadott intézmények által kezelt, illetve a társulási feladatellátás kapcsán az Önkormányzat tulajdonban lévő ingatlanok felújítási előirányzat felhasználására,
 6. a Városgondozási Zrt-re az Önkormányzat tulajdonában lévő üzemeltetésre átadott vagyontárgyak vonatkozásában,
 7. továbbá a Képviselő-testület, illetve a bizottságok által megállapított támogatásokra és kedvezményezettjeire.


2.§


(1)   A Képviselő-testület az Áht. alapján a címrendet a 13. melléklet szerint állapítja meg.


MÁSODIK RÉSZ


Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói


3.§


(1) [1],[2],[3] A Képviselő-testület Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének főösszegét 9.300.435 EFt-ban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 8.608.134 EFt-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 7.590.331 EFt-ban állapítja meg.

(2) [4],[5],[6]  A 2014. évi költségvetés hiánya 31.475 EFt. A hiányból 654.130 EFt a működési többlet és 685.605 EFt a felhalmozási hiány.


(3) [7]


(4) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel (hitelfelvétel) kapcsolatos hatásköröket fenntartja magának.


(5) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist


 1. 2015. évre          5.182.000 EFt
 2. 2016. évre          5.319.400 EFt
 3. 2017. évre          5.461.000 EFt


bevételi és kiadási főösszeggel a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.


(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált működési jellegű többletbevételeit a költségvetés forráshiányának csökkentésére fordítja.


Költségvetési bevételek és kiadások


4.§


(1)[8],[9],[10] A Képviselő-testület a 3.§ (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

                                                                                                                                        

 1. Intézményi bevételek                                                                                1.922.968 EFt
 2. Önkormányzati működési bevételek                                                              533.323 EFt
 3. Helyi adók                                                                                              2.853.300 EFt
 4. Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek                                                            50.930 EFt
 5. Átengedett központi adók                                                                            100.900 EFt
 6. Támogatásértékű bevételek                                                                        1.369.700 EFt
 7. Állami támogatások                                                                                 1.539.556 EFt
 8. Felhalmozási saját bevételek                                                                        168.985 EFt
 9. Pénzeszközátvételek                                                                                       2.860 EFt
 10. Támogatási kölcsönök megtérülése                                                                 65.612 EFt
 11. Belső finanszírozási bevételei                                                                       660.826 EFt
 12. Külső finanszírozási bevételei                                                                        31.475 EFt


A bevételi főösszeg részletezését az 1., 2. és 2/A. mellékletek tartalmazzák.


(2)[11],[12],[13]          A Képviselő-testület a 3.§ (1) bekezdés 1. pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

                                                                                                                                      

 1. Személyi juttatások                                                                                  1.398.988 EFt
 2. Munkaadókat terhelő járulékok                                                                     340.546 EFt
 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                                                 2.157.268 EFt
 4. Működési célú pénzeszközátadások                                                               533.152 EFt
 5. Támogatásértékű működési kiadások                                                             459.085 EFt
 6. Felújítási kiadások                                                                                      491.145 EFt
 7. Beruházási kiadások                                                                                    967.499 EFt
 8. Befektetési kiadások                                                                                     41.330 EFt
 9. Felhalmozási célú pénzeszközátadás                                                              303.132 EFt
 10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások                                                                  0 EFt
 11. Adott kölcsönök                                                                                           59.000 EFt
 12. Tartalékok                                                                          839.186 EFt
 13. Belső finanszírozás kiadásai                                                                      1.710.104 EFt
 14. Külső finanszírozás kiadásai (hitel tőke)                                                                  0 EFt


A kiadási főösszeg intézményenkénti és feladatonkénti részletezését az 1., 3., és a 3/A-3/D. mellékletek tartalmazzák.


(3)   Az (1) és (2) bekezdésben bemutatott bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét a 11. melléklet tartalmazza.


Költségvetési létszámkeret


5.§


(1)[14],[15] A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi létszám-előirányzatát a 4. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:

      

1.  A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                             111 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                   6 fő


2.  Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                             269 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                 17 fő


3. Az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                               25 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                   1 fő


4. Az Önkormányzat által a 2014/2015. évi ún. téli közfoglalkoztatási program keretében 

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                           218 fő..


Egyéb információk


6.§


(1) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettségeit és kezességvállalásait az 5. melléklet tartalmazza.


(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.


(3) Az Önkormányzat által vállalt, nem kötelező működési jellegű feladatokat a 7. melléklet tartalmazza.


(4) Az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 8. melléklet tartalmazza.


(5) Az Önkormányzat hitelfelvételi lehetőségét tartalmazó számítást a 10. melléklet tartalmazza.


(6) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 11. melléklet tartalmazza.


(7) Az Önkormányzat 2014. évi útkarbantartási és járda felújítási feladatait az 1. számú tájékoztató tábla tartalmazza.


(8) Az Önkormányzat szennyvíztelep és ivóvízvagyon bérleti díjból származó bevételeinek felhasználását a 2. számú tájékoztató tábla tartalmazza.


HARMADIK RÉSZ


Kapcsolódó költségvetések


1. Mátrafüredi Részönkormányzat


7.§


(1)   Képviselő-testület a Mátrafüredi Részönkormányzat 2014. évi kiadásaihoz 3.000 EFt önkormányzati támogatást biztosít.


(2)[16] ,[17],[18]Mátrafüred településrész 2014. évi költségvetését 79.688 EFt mérlegfőösszeggel, és ezen belül 11.643 EFt hiánnyal tartalmazza. A Mátrafüredi településrész bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.


NEGYEDIK RÉSZ


A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


1. Általános rendelkezések


8.§


(1)   A Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság a költségvetési rendelet jóváhagyását követő 10 napon belül az intézmények vezetőivel történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmények elemi költségvetését, melyet költségvetési alapokmányban rögzítenek, és annak egy példányát tájékoztató jelleggel megküldik az érintett intézmény részére.


(2)   Az intézmények az éves költségvetésüket:

 1. az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
 2. a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
 3. a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.


(3)   A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.


(4)   Az intézmények, illetve az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően kötelesek – amennyiben önerő rendelkezésre áll – az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.


(5)   A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek.


(6)   Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.


(7)   A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 85%-ot meghaladja.


2. Intézmények gazdálkodása


9.§


(1)   Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. A Rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok az Önkormányzat utólagos jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.


(2)   Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.


(3)   Az intézmény a kezelésében lévő eszköz hasznosítása során az erre irányuló szerződésben köteles legalább az önköltségnek megfelelő mértékű ellenérték megfizetését előírni.


(4)   A saját konyhával rendelkező intézmények, az ellátottak és az alkalmazottak részére nyújtott élelmezési szolgáltatáson túl kötelesek a jóváhagyott mértékig szabad kapacitásukat hasznosítani.


(5)   A saját konyhával rendelkező intézmények az alkalmazottak részére nyújtott szolgáltatás értékesítési árát úgy kötelesek meghatározni, hogy az ár a nyersanyagköltséget, a nyersanyagköltség 49,5%-ának megfelelő összegű vélelmezett rezsiköltség-hányadot, valamint az ÁFA-t tartalmazza. A saját konyhás intézmény más, önkormányzati intézmény ellátottai részére nyújtott élelmezési szolgáltatás árát, úgy köteles megállapítani, hogy a szolgáltatás ellenértéke a nyersanyagköltséget és az ÁFA-t tartalmazza. 


(6)   Az intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.


(7)   Az intézmények kötelesek a hozzájuk beérkezett számlákat az intézményhez történő beérkezést követő legkésőbb 3 munkanapon belül a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságon leadni.


(8)   Az önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítási és felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban, írásbeli kérelem alapján lehet lehívni.


10.§


(1)   Az intézmények az Áht. rendelkezése értelmében hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak.


(2)   Az intézmény költségvetési elszámolási számláját az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél köteles megnyitni és vezetni. Az intézmények egy költségvetési számlával, munkabér, illetve pályázati pénzeszközeinek elkülönítésére szolgáló alszámlával/alszámlákkal rendelkezhetnek. Az egészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan az OEP-től kapott támogatásokat külön alszámlán kell nyilvántartani. 


(3)   Az intézmények a pénzeszközök kezelésére letéti számlát nem nyithatnak.


(4)   Az intézmények készpénzforgalmukat a Polgármesteri Hivatal házipénztárából felvett, meghatározott összegű ellátmányból bonyolítják. Az elszámolás az intézményfinanszírozás keretében történik.


(5)   Az intézményeknél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat, amelyről köteles haladéktalanul a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságot a kötelezettségvállalás dokumentuma egy példányának megküldésével tájékoztatni.


(6)   Az intézmények a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak.


11.§


(1)   A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.


(2)   Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.


12.§


(1)   Az intézményi pénzmaradvány megállapítására a Vhr. X. fejeztében foglaltak az irányadók.


3. Személyi és egyéb juttatások


13.§


(1)[19] A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére az alábbi vezetői illetménypótlékokat állapítja meg:

 1. igazgatói/irodavezetői beosztásban (főosztályvezető-helyettesi besorolás)                15%
 2. igazgató-helyettesi/irodavezető-helyettesi, valamint személyzeti vezetői

és főépítészi beosztásban (osztályvezetői besorolás)                                      10%

      

(2)   A Képviselő-testület A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény alapján a Polgármesteri Hivatalban dolgozó felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére adható kereset-kiegészítés mértékét 20%-ban, a  középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők kereset-kiegészítését pedig 15%-ban határozza meg.


 (3) A Képviselő-testület a köznevelési intézményben foglalkoztatott óvodapedagógusok kivételével a közalkalmazottak havi illetményét 2014. évben a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 7. mellékletében az egyes fizetési osztályok és fokozatokhoz rendelet minimum értékekkel egyezően határozza meg.


(4) A köznevelési intézményben dolgozók óvodapedagógusok illetményének megállapítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97.§ (20a) bekezdésében foglaltak az irányadók.


(5)   Az intézményvezetők illetményét a Polgármester jogosult megállapítani.


(6)   A nem közoktatási intézmények kötött felhasználású, kizárólag teljesítményösztönzési célú keret felhasználásáról az érintett intézmények jogosultak döntést hozni, s arról a fenntartót legkésőbb 2014. október 31-ig kötelesek írásban tájékoztatni. 


(7)   Az (6) bekezdésekben meghatározott juttatásokon belül az intézményvezetőket megillető juttatásról a Polgármester jogosult dönteni.


(8)   Az intézményeknél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 3-án – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.


(9) A Képviselők és a külső bizottsági tagok tiszteletdíját az érintettek választásától függően számlára történő átutalással, vagy készpénzben kell kifizetni. A tiszteletdíj átutalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az a tárgy hónapot követő hó 3-án – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a jogosult számláján jóváírásra kerüljön. Amennyiben az arra jogosult a készpénzben történő felvételt választotta, úgy a tiszteletdíj felvételére a tárgy hónapot követő hó 3-án – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – van lehetőség.


14.§


(1)   A Képviselő-testület a köznevelési intézménybe foglalkoztatott óvodapedagógusok kivételével a közalkalmazottakat megillető kötelező pótlékok mértékét a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 55.§ (1) b. pontjában rögzített minimumban állapítja meg.


(2)   Nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá a magasabb vezetői pótlék, melynek megállapítására a Polgármester jogosult.


(3)   A köznevelési intézményben dolgozók óvodapedagógusok illetménypótlékának megállapítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. mellékletben meghatározott alsó határértékek az irányadók.


15.§


(1) A Képviselő-testület a köztisztviselők cafetéria-juttatása, valamint - a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak kivételével - az ügykezelők, illetve a közfoglalkoztatottak kivételével a Polgármesteri Hivatal által a Munka Törvény-könyve alapján foglalkoztatottak béren kívüli juttatása 2014. évi mértékét bruttó 200.000 Ft/főben állapítja meg. Az Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott, és az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak esetében a béren kívüli juttatás 2014. évi mértékét bruttó 120.000 Ft/főben állapítja meg. Mindkét keretösszeg magában foglalja a munkáltatót terhelő közterheket is. 


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott (továbbiakban: foglalkoztatott) az ott megjelölt juttatás igénybevételéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik, s ezt a nyilatkozatot 2014-ban legfeljebb egyszer, a 2014. június 15-ig benyújtott írásbeli kérelem alapján 2014. július 1-től kezdődően módosíthatja.


(3) A foglalkoztatott az (1) bekezdésben meghatározott mértékig a (2) bekezdésben rögzített módon az alábbi juttatások közül választhat:


 1. étkezési Erzsébet-utalvány (az adóéven belül utólagosan adva is) a munkavállalói jogviszony minden megkezdett hónapjára jutó, havi 8.000 Ft-ot meg nem haladó része,
 2. az adóévben Széchenyi Pihenő Kártya
  1. szálláshely alszámlára utalt 147.384 Ft (bruttó 200.000 Ft) illetve 88.430 Ft (bruttó 120.000 Ft), (több juttatótól származóan együttvéve legfeljebb 225.000 Ft) támogatás,
  2. vendéglátás alszámlára utalt 147.384 Ft (bruttó 200.000 Ft) illetve 88.430 Ft (bruttó 120.000 Ft), (több juttatótól származóan együttvéve legfeljebb 150.000 Ft) támogatás
  3. szabadidő alszámlára utalt, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló, több juttatótól származóan együttvéve legfeljebb 75.000 Ft (bruttó 101.775 Ft) támogatás
 3. a munkáltató nevére szóló számlával megvásárolt, kizárólag a munkavállaló helyi utazására szolgáló bérlet,
 4. iskolakezdési támogatás címén juttatott jövedelemből gyermekenként, tanulónként a minimálbér 30%-át meg nem haladó része (kizárólag papír vagy elektronikus utalvány formájában adható tankönyv, taneszköz, ruházat beszerzésre),
 5. a munkáltató által a magánszemély javára havonta, illetve háromhavonta átutalt munkáltatói hozzájárulás
 1. az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba a minimálbér 50%-áig,
 2. az önkéntes kölcsönös egészségpénztárba vagy/és önsegélyező pénztárba együttesen a minimálbér 30%-áig,


(4) A részmunkaidős foglalkoztatottat az (1) bekezdésben meghatározott juttatás a tényleges foglalkoztatás arányában illeti meg. Amennyiben a foglalkoztatott jogviszonya év közben keletkezik, vagy szűnik meg, úgy a juttatás időarányos része illeti meg.


(5) Nem jogosult cafetéria- illetve béren kívüli juttatásra a foglalkoztatott azon időtartam vonatkozásában, amelykor illetményre, vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 napot.


(6) A cafetéria- illetve béren kívüli juttatás időarányos keretösszegét a közalkalmazottak esetében ezer forintra kerekítve, a kerekítési szabályoknak megfelelően kell megállapítani.


(7) Amennyiben a keretösszegből ezer forintot meg nem haladó összeg marad, azt a munkavállaló nem veheti igénybe.


(8) Az egyes intézményi kollektív szerződések csak az (1)-(7) bekezdésben rögzített korlátozással köthetők, illetve módosíthatók. Ezen rendelkezés értelemszerűen alkalmazandó a köztisztviselőkre irányadó Közszolgálati Szabályzat kiadására is.


4. Céljelleggel adott és egyéb támogatások


16.§


(1)   Önkormányzati költségvetésből biztosított bizottsági hatáskörbe telepített pályázati forrásokra az önkormányzati intézmény is nyújthat be pályázatot.


(2)   A keretek felosztásánál előnyben kell részesíteni azokat a pályázatokat, amelyek kapcsolódnak a bizottság feladataihoz illeszkedő, önkormányzati koncepciókban meghatározottakhoz. A bizottságok ezen elveket kötelesek a keret felosztása kapcsán közzétett pályázati felhívásban is megjelölni.


(3)   A támogatásban részesülőkkel az Önkormányzat lehetőség szerint 2014. június 30-ig, de még a folyósítást megelőzően köteles szerződést kötni.


(4)   Az (1) bekezdésben meghatározott, pályázat útján elnyert támogatás kapcsán készült (3) bekezdésben meghatározott szerződésnek tartalmaznia kell:

 1. a támogatott nevét, székhelyét és főbb azonosító adatait,
 2. a támogatás célját és összegét,
 3. a folyósítás ütemezését,
 4. az elszámolási kötelezettség előírását, annak határidejét, módját,
 5. az ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseket,
 6. az elszámolási kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit,
 7. valamint arra történő utalást, hogy az Önkormányzat a kedvezőtlen gazdasági-pénzügyi folyamatok eredményeként bekövetkező likviditási nehézségek esetén jogosult a megítélt támogatást részben, vagy egészben visszatartani, vagy megvonni. 


(5)   A szerződést a Képviselő-testület által jóváhagyott támogatások esetében a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság, a bizottságok által jóváhagyott támogatások esetében a bizottság feladatköréhez kapcsolódó igazgatóság köteles előkészíteni.


(6)  A Képviselő-testület által, illetve a bizottságok által jóváhagyott támogatások – a konkrét időponthoz köthető rendezvények kivételével – 2014. június 30-ig, illetve 2014. szeptember 30-ig 50-50%-os arányban kerülnek kiutalásra/kifizetésre a jogosultak számára. Amennyiben a (4) bekezdés 7. pontjában meghatározott visszatartásra sor kerül, úgy arról a támogatási szerződést készítő igazgatóság köteles a támogatottat legkésőbb 2014. augusztus 31-ig írásban kiértesíteni.


(7)  A támogatásban részesülő szervezetek, illetve magánszemélyek kötelesek a támogatásról a jóváhagyó önkormányzati testület számára legkésőbb 2015. január 31-ig elszámolást benyújtani, gazdasági társaságok esetében ez az időpont 2015. május 31. A Képviselő-testület által jóváhagyott támogatásokhoz kapcsolódó elszámolást a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság, a bizottságok által jóváhagyott támogatásokhoz kapcsolódó elszámolást pedig a bizottság feladatköréhez kapcsolódó igazgatóság felé kell teljesíteni. Amennyiben a támogatásban részesülő a támogatással nem számol el, részére újabb támogatás nem állapítható meg.


17.§


(1)   A Képviselő-testület által a nemzetiségi önkormányzatok részére jóváhagyott általános támogatás havi bontásban, 12 egyenlő részben, a tárgyhó első és ötödik munkanapja között válik esedékessé. A célhoz kötött támogatás folyósítására csak a nemzetiségi önkormányzat erre irányuló döntése, és előzetes írásbeli kérelme alapján van lehetőség.


(2)   Az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok között létrejött együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján az Önkormányzat által átvállalt költségek ellentételezéséhez kapott támogatás kizárólag a megállapodásban rögzített célokra használható fel.


5. Előirányzat felhasználás és módosítás


18.§


(1) A Rendeletet évente három alkalommal, legkésőbb 2014. június 30., 2014. október 31., illetve 2015. február 28-ig kell módosítani.


19.§


(1)   Az intézmények előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-módosításra terjed ki.


(2)   Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.


(3)   Az intézmények személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott többletfeladatok esetén lehet növelni.


(4)   Az intézmény személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni csak a pénzmaradvány jóváhagyása után jogosult.


6. Nevesített hatáskörök


20.§


(1)   A Képviselő-testület az Áht. 71.§ (1) bekezdése alapján elrendeli, hogy az önkormányzati intézményhez önkormányzati biztos kell kirendelni, amennyiben az intézmény elismert 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, és tartozásának mértéke eléri az intézmény éves eredeti előirányzatának 10%-át, vagy ÁFA-val növelt értéke a 30.000 EFt-ot.


(2)   A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendeléséhez kapcsolódó jogkört a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra ruházza át. Önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság kezdeményezi.


21.§


(1)   A Képviselő-testület a céltartalékon belül a különböző pályázatokhoz önerőként szolgáló pénzeszközök biztosításához kapcsolódó kötelezettségvállalási jogkört pályázatonként

 • bruttó 10.000 EFt-ig a Polgármesterre,
 • bruttó 10.000 EFt felett 20.000 EFt-ig a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra

ruházza át.


(2)   A Képviselő-testület az általános, az intézmény-felújítási tartalék, valamint az (1) bekezdésben foglaltak kivételével a céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát esetenként bruttó 1.000 EFt keretösszegig a Polgármesterre, bruttó 1.000 EFt felett 2.000 EFt összeghatárig pedig a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra ruházza át.


22.§


(1)   A Képviselő-testület az Oktatási és Kulturális Bizottságra ruházza át a Rendelet 3/C. mellékletéből a

 1. a kulturális feladatok bizottsági keret (3/C. melléklet)
 2. a pedagógiai szakmai szolgáltatásra biztosított keret (3. melléklet III. fejezet 3 cím 5. alcím 8. sorszám)

felhasználási jogkörét.


(2)   A Képviselő-testület a 3/C. mellékletben nevesített sportfeladatokhoz, illetve a 3. melléklet III. fejezet 3. cím 5. alcím 9. sorszámban az Ifjúsági Koncepcióból adódó feladatokhoz kapcsolódó keretek feletti rendelkezési jogkört az Idegenforgalmi, Ifjúsági és Sportbizottságra ruházza át.


(3)   A Képviselő-testület a Szociális és Lakásügyi Bizottságra ruházza át

 1. a szociális tevékenység támogatási keretének (3/C. melléklet)
 2. lakáshoz jutók támogatási keretének (3. melléklet III. fejezet 12. cím)
 3. bérlemények felújítása (3. melléklet III. fejezet 7. cím 3. sorszám)

felhasználási jogkörét.


(4)   A Képviselő-testület a Szociális és Lakásügyi Bizottságra, az Oktatási és Kulturális Bizottságra, és az Idegenforgalmi, Ifjúsági és Sportbizottságra ruházza át

 1. a Drogprevenciós Alap (3. melléklet III. fejezet 3. cím 5. alcím 12. sorszám)
 2. a DADA programra biztosított keret (3. melléklet III. fejezet 3. cím 5. alcím 12. sorszám)

felhasználási jogkörét.


(5)   A Képviselő-testület a értékhatár megjelölése nélkül Polgármesterre ruházza át

1. az egyházak támogatása (3/C. melléklet)

2. a mátrafüredi polgárőrségek támogatása (3/C. melléklet),

3. a helyi média támogatása (3/C. melléklet),

4. a rendőrségi feladatok támogatása (3/C. melléklet)

5. az egyházi kincstár támogatása (3/C. melléklet)

6. a helyi védelmi feladatok dologi jellegű kiadásai (3. melléklet III. fejezet 3. cím 3. alcím 1. sorszám)

7. a szakrális terek, templomok és kolostorok felújításának támogatása (3/C. melléklet)

8. az egészségügyi tanácsnok véleményének kikérése mellett az egészségügyi tevékenység támogatási keretének (3/C. melléklet)

keretösszegek felhasználási jogkörét.


23.§


(1)   A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit – ideértve a kötvénykibocsátásból származó, célhoz kötött, a felhasználásig átmenetileg szabad forrásokat is – legfeljebb 3 hónapos időtartamra lekösse, valamint átmeneti likviditási problémák esetén visszapótlási kötelezettség előírása mellett engedélyezze a szabad pénzeszközök felhasználását.


24.§


(1)   A Képviselő-testület az intézmények felújításához jóváhagyott keretösszegen belüli rendelkezési jogot az érintett intézmény vezetőjének hatáskörébe utalja. Az intézményvezető a jóváhagyott keretösszeget rendkívüli esetben a Polgármester, egyéb esetben a Képviselő-testület előzetes engedélyével lépheti túl.


(2)   Az intézmény vezetője a kivitelező kiválasztása során köteles az önkormányzat Közbeszerzési szabályzatában foglaltak szerint eljárni.


(3)   Azon felújítások esetében, amelyek értéküknél fogva nem tartoznak (2) bekezdésben hivatkozott rendelet hatálya alá, az intézményvezető a kivitelező kiválasztása során köteles legalább három írásbeli ajánlatot bekérni, s azokat előzetesen a Polgármesteri Hivatal műszaki vezetőjével véleményeztetni. A felújítási munkákat csak az intézmény nevében megkötött szerződés, illetve az intézmény nevére szóló, az Önkormányzat műszaki vezetője által felülvizsgált számla ellenében jogosult a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság kiegyenlíteni.


(4)  Az (1) bekezdés értelmében rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely az alaptevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető veszélyhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti, továbbá az az időszak, amikor a Képviselő-testület munkaterv szerint nem ülésezik (nyári szünet).


25.§


(1) Az üzemeltetésre átadott vagyontárgyakhoz kapcsolódó felújítási, felhalmozási előirányzat felhasználására csak a Polgármester erre vonatkozó, előzetes egyetértő írásbeli nyilatkozata alapján van lehetőség. A felhasználásra irányuló javaslatot a szakmai indoklással és a felmerülő kiadásokkal együtt az üzemeltető köteles legkésőbb 2014. szeptember 30-ig a Polgármesterhez eljuttatni.


(2)   A helyi adókról szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet 14.§ (2) a.) pontjában meghatározott városfejlesztési célnak minősül 2014-ben: 


 • az európai uniós és hazai fejlesztési pályázatokhoz kapcsolódó önerő biztosítása;
 • illetve a város területén út-, híd-, járda- és parkoló valamint közmű elosztóvezeték építése és felújítása


ÖTÖDIK RÉSZ


Átmeneti és záró rendelkezések


26.§


(1) A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit – a 13. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével - 2014. január 1-től kell alkalmazni.


(2) A Rendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározott kereset-kiegészítés mértéke 2014. január 1-től 2014. február 28-ig terjedő időben a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében 15%, a  középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében pedig 10%.


(3)   A 2014. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.


Gyöngyös, 2014. február 28.


                Faragó László s. k.                                              Dr. Kozma Katalin s. k.

                   polgármester                                                                  jegyző


                  --------------------------------------------------------------------------


A 12/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelet 2014. június 28-án lép hatályba.

A 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet 2014. november 15-én lép hatályba.

A 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 2015. február 28-án lép hatályba.


[1]

Módosította a 12/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelet.

[2]

Módosította a 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet.

[3]

Módosította a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet.

[4]

Módosította a 12/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelet.

[5]

Módosította a 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet.

[6]

Módosította a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet.

[7]

Hatályon kívül helyezte a 12/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelet.


[8]

Módosította a 12/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelet.

[9]

Módosította a 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet.

[10]

Módosította a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet.

[11]

Módosította a 12/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelet.

[12]

Módosította a 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet.

[13]

Módosította a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet.

[14]

Módosította a 12/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelet.

[15]

Módosította a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet.

[16]

Módosította a 12/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelet.

[17]

Módosította a 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet.

[18]

Módosította a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet.


[19]

Módosította a 12/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelet.

Mellékletek