Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.5.) önkormányzati rendelete

A közterületek használatáról szóló 4/2012(III.30.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 02. 05 - 2014. 02. 06

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.5.) önkormányzati rendelete

A közterületek használatáról szóló 4/2012(III.30.) rendelet módosításáról1

2014.02.05.

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 4/2012.(III.30.) rendeletének II. fejezete az alábbi 9/A. §-al egészül ki:

9/A.

(1) A helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez történő hozzájárulást a jegyzőtől kell kérni. Az igénybevételért – az úttest felbontásáért, valamint az úttesten kívül végzett közműépítési vagy fenntartási munka kivételével – igénybevételi díjat kell fizetni, melynek mértéke 1.500.- Ft/m2/hó.

(2) Az igénybevételi díjat - az igénybevételt megelőzően – a hozzájárulásban meghatározott mértékben, módon és időben a helyi közút kezelőjéhez kell befizetni.

(3) A helyi közút nem közlekedési célú engedélyezése során a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a végrehajtására kiadott, a közutak igazgatásáról szóló 19/1994.(V.31.) KHVM rendelet szabályait kell alkalmazni.

2. § Ez a rendelet 2014. február 5-én lép hatályba.

3. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2014. február 6. napjával.