MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (IX. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKRÓL

Hatályos: 2013. 10. 01


Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. Cikk (2) bekezdésében és a hulladékról szóló (továbbiakban: Htv.) 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.


Általános rendelkezések

1. §

(1)     A rendelet hatálya Medina közigazgatási területén a helyi közszolgáltatással ellátott ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy használóira (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) terjed ki.

(2)     A közszolgáltatás az ingatlanon összegyűjtött települési szilárd hulladék (a továbbiakban: TSZH) rendszeres elszállítására, a közszolgáltatás keretében összegyűjtött települési szilárd hulladék ártalmatlanítását, hasznosítását szolgáló létesítmény működtetésére, valamint a begyűjtött hulladék ártalmatlanításra és/vagy hasznosításra történő átadására terjed ki.

 (3)    A TSZH kezelését, azaz összegyűjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését, valamint a szolgáltatás folyamatosságának biztosítását Medina Község Önkormányzata az Alisca Terra Kft. (székhely: 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.) között létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján végzi és biztosítja.

 (4)    A TSZH lerakására és ártalmatlanítására kijelölt lerakóhely: Cikói Regionális Hulladékkezelő Központ 7161 Cikó, külterület 020/18, 020/19, 020/21, 020/22, 020/33 hrsz. és 7150 Bonyhád, külterület 073/71 hrsz.


2. §

(1)   Az ingatlantulajdonos köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni.

(2)     Gazdálkodó szervezet a Htv. 31. § (1) bekezdésében foglaltak szerint gondoskodik a hulladék kezeléséről.

3. §

Az ingatlantulajdonos, amennyiben közterületen olyan árusító, szolgáltató vagy egyéb tevékenységet folytat, vagy kíván folytatni, amely a kötelező helyi közszolgáltatás hatálya alá tartozó TSZH keletkezésével jár, köteles azt a Szolgáltatónak bejelenteni, és a közterületen végzendő tevékenység időtartamára a TSZH kezelésére szerződést kötni.
4. §

(1)     A rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlantulajdonosokról a Szolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok feltüntetésével.

(2)     Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a Htv. 38. § (3) bekezdésében meghatározott személyes adatait és – amennyiben az nem azonos a szolgáltatás igénybevételének helyével - a számlázási címet köteles a Szolgáltató felhívására, valamint a személyes adatainak változását követően 15 napon belül bejelenteni.

 (3)  A közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást igénybe vevő nevét, adószámát, cégbírósági bejegyzés számát, a közszolgáltatás igénybevételének helyét valamint a számlázási és postázási címet köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. 

 (4)   A Szolgáltató a személyes adat kezelése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

(5)    A (4) bekezdés alkalmazásában a Szolgáltató köteles

a) megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,

b) gondoskodni az adatok biztonságáról,

c) meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.


5. §

(1)     Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.

(2)    A Szolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait – az adatok tárolása kivételével – a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Szolgáltató a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni.

(3)     A Szolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat – a behajtásra jogosult adóhatóságon kívül - harmadik félnek nem adhatja ki.


6. §

(1)     A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön:

a)       a közszolgáltatás első igénybevételével, és a Szolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási készségének bizonyításával, vagy

b)      a közszolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés írásba foglalásával.

(2)     A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:

a)    a felek megnevezése és

aa) magánszemély esetében a közszolgáltatást igénybe vevő 4. § (2) bekezdésében meghatározott azonosító adatai, (amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő nem tulajdonosa az ingatlannak, úgy az ingatlantulajdonos megnevezése és azonosító adatai is),

ab) Gazdálkodó szervezetek esetében a közszolgáltatást igénybe vevő 4. § (3) bekezdésében meghatározott azonosító adatai.

b)    a szerződés tárgya,

c)    a közszolgáltatás megkezdésének időpontja, a szerződés időbeli hatálya,

d)    a közszolgáltatás díja,

e)    a közszolgáltatási díj megállapításának, számlázásnak és megfizetésének módja,

f)    a közszolgáltatás teljesítésének feltétele,

g)    egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételek.


A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

7. §

(1)     A Szolgáltató a TSZH begyűjtéséről heti egy alkalommal köteles gondoskodni.

(2)     Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatást köteles igénybe venni.

(3)     A TSZH begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) az önkormányzat a Szolgáltatóval egyeztetett módon állapítja meg.        

(4)     A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a Szolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt 15 nappal – írásban, vagy hirdetmény útján köteles tájékoztatni.


8. §

(1)   A közszolgáltatás során kizárólag az alábbi szabványos űrtartalmú tárolók használhatók:

a)    70 l-es gyűjtőedény

b)   110 l-es gyűjtőedény

c)    120 l-es gyűjtőedény

d)   240 l-es gyűjtőedény

e)    770 l-es gyűjtőedény

f)    1100 l-es gyűjtőedény.


(2)A gyűjtőedény mellett kiegészítő megoldásként a szolgáltatótól az elszállítás és hulladékkezelés teljes díját is tartalmazó áron megvásárolható, egyedi jelöléssel jelölt köztisztasági zsák alkalmazható.


(3)Az ingatlantulajdonos köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a Szolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű TSZH keletkezése várható. A bejelentés alapján a Szolgáltató köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas műanyagzsákot az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani, és a többletszolgáltatást a megfelelő térítési díj megfizetése ellenében teljesíteni.


(4)a) A gyűjtőedény folyamatos tisztántartása az ingatlan tulajdonosának a feladata. Amennyiben a gyűjtőedény tárolása közterületen történik, a gyűjtőedényt használó ingatlantulajdonos köteles a tároló helyet és annak környékét rendben tartani.

b) Az ürítési művelet során kiszóródott hulladékot – a különös esetekben használt zsákos szállítás során a megrongálódott zsákok miatti széthullás, kihullás esetét kivéve - a kiürítést végző személyzet a begyűjtési folyamat megszakításával, késedelem nélkül, maradéktalanul köteles feltakarítani.


Az ingatlantulajdonosok jogai és kötelezettségei

9. §

(1)     a) A TSZH kezeléséről az köteles gondoskodni, akinél (akinek a tevékenysége során) a hulladék keletkezett. Ha a keletkezés helye nem állapítható meg, ez a kötelezettség annak az ingatlannak a tulajdonosát terheli, akinek az ingatlanán a hulladék található.

         b) A TSZH-t a szállítási napokon elszállítás céljából a közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani.

         c) A gyűjtőedény a szállítást megelőző nap 1800 órától a szállítás napján legkésőbb 1800 óráig tartható közterületen. Kivételt képez ez alól a géppel mozgatható konténeres gyűjtőedény. A 8. § (5) bekezdésének megfelelő zsák csak bekötve helyezhető ki a közterületre.

        d) A gyűjtőedényen fel kell tüntetni a használó címét.

(2)  a) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényben az ingatlanon szokásosan keletkező hulladékot tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa.

       b) A gyűjtőedénybe tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amely a kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, ártalmatlanítása/hasznosítása során veszélyezteti a környezetet, vagy az ártalmatlanító/hasznosító telep műszaki berendezéseit.

c) A tárolóedények mechanikai védelme érdekében a gyűjtőedényben elhelyezhető háztartási hulladék maximális súlya:

                        70 literes tárolóedény esetén          21 kg

                        110/120 literes tárolóedény esetén 33 kg

                        240 literes tárolóedény esetén        50 kg


(3)     Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben az (2) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el vagy az túltöltött, a kiürítést jogosultak megtagadni. A kiürítés megtagadásáról a Szolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az ingatlantulajdonost és ezzel egyidejűleg a személyzet köteles azt a munkájukról vezetett járatnaplóba bejegyezni. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.

(4)     A Szolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását abban az esetben is, ha az ingatlantulajdonos kérelmére a szerződés szünetel.

(5)     Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött, vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy az elhelyezett hulladék összsúlya meghaladja a terhelhetőségét és emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot, illetve a ki nem üríthető gyűjtőedényt szabályszerűen kiüríteni, használhatóvá tenni.

(5)          A gyűjtőedényt szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és fertőtleníteni. A 770 liter űrtartalomnál kisebb tárolóedények rendszeres tisztítása és fertőtlenítése a gyűjtőedény használójának feladata, a 770 liter űrtartalmú és annál nagyobb gyűjtőedény tisztításáról az edény használójával kötött szerződés alapján a Szolgáltató gondoskodik, melynek költségét a közszolgáltatás díja tartalmazza.


(7)     A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(8)     Tilos a gyűjtőedény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművel oly módon elzárni, amely a gyűjtőedénynek a gyakorlatban kialakult módon történő ürítését akadályozza.


10. §

(1)  Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás szüneteltetését írásban kérheti a Szolgáltatótól, amennyiben ingatlanát 30 napot meghaladó időtartamban nem használja. A szüneteltetés időtartamára az ingatlantulajdonos – a bejelentést követő időponttól kezdődően – mentesül a díjfizetési kötelezettség alól. A szüneteltetést az ügyfél legfeljebb 1 évre kérheti. Egy év elteltével a kérelem ismételten benyújtható.

(2)    A szüneteltetési kérelem benyújtásának meg kell előznie a szüneteltetési időszakot.

(3)  Amennyiben a Szolgáltató megállapítja, hogy az ingatlantulajdonos közszolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó nyilatkozata valótlan, igényt tarthat a közszolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó nyilatkozat benyújtásának időpontjáig visszamenőleg 1 db 110 liter űrtartalmú gyűjtőedény heti egyszeri ürítési gyakoriság figyelembevételével megállapítható szemétszállítási díj egyösszegű megfizetésére.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

11. §

(1)   A Szolgáltatónak kötelessége biztosítani, hogy a keresletnek megfelelő darabszámú és minőségű szabványos gyűjtőedény álljon az ingatlantulajdonosok rendelkezésére.

(2)   A gyűjtőedényt – térítési díja ellenében – a szolgáltató biztosítja. 


12. §

(1) A nagydarabos hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) évente legalább egy alkalommal a Szolgáltató az általa meghirdetett lomtalanítási időszak alatt térítésmentesen gondoskodik.

 (2)    A lomtalanítás időpontjáról és annak területi felosztásáról a Szolgáltató minimum egy héttel korábban értesíti a lakosságot.

(3)     A Szolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a jelen rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó telepre, vagy annak ártalmatlanításáról más, a szakmai környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni.


A közszolgáltatás díja

13. §

(1)     A hulladékszállításba bekapcsolt ingatlantulajdonosok a közszolgáltatásért a Szolgáltató által havonta megküldött számla alapján díjat kötelesek fizetni.

(2)     a) A Szolgáltatót megillető közszolgáltatási díj egytényezős. A díjtételeket az önkormányzattal megkötött szerződés tartalmazza.

b) Az egységnyi díjtételek – a többlethulladék kezeléséhez igénybe vehető zsákok egységnyi díjtételeit kivéve - az adott mennyiségre vonatkozó hulladék begyűjtés, szállítás, lakossági szelektív gyűjtés és kezelés-ártalmatlanítás költségeit tartalmazza.

c) A közszolgáltatás teljes díja az adott ingatlanon rendszeresített edényzetre vonatkozó egységnyi díjtételek és a díjfizetési időszakban elvégzett ürítések számának szorzata.

 (3)    Nem tagadhatja meg a közszolgáltatás díjának megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Szolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja.


14. §

(1)     A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszerűségével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a Szolgáltatónál kifogást emelhet, melynek a számla kiegyenlítésével kapcsolatban halasztó hatálya nincs.

(2)     Az írásban tett kifogásra, a Szolgáltató 30 napon belül írásban köteles válaszolni. Ha a Szolgáltató a túlszámlázással egyetért, a túlszámlázott összeget 15 napon belül köteles visszafizetni.

 (3)    Az ingatlantulajdonost terhelő hulladékkezelési közszolgáltatási díjhátralék behajtásának eljárási rendjét a Htv. 52 §-a szabályozza.


16. §

(1)     Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, úgy az új tulajdonos, vagy használó a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a változás tényét 15 napon belül írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. A változás bejelentésével egyidejűleg az új tulajdonos és a Szolgáltató között a közszolgáltatási szerződés létrejön.

(2)   A bejelentésnek a megtételéig a közszolgáltatás díját a korábbi ingatlantulajdonos köteles megfizetni.

17. §

(1)     Az ingatlantulajdonos megtagadhatja a közszolgáltatás díjának megfizetését, ha a Szolgáltató közszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget.

(2)     Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése az (1) bekezdés szerint, ha a Szolgáltatót a közszolgáltatás nyújtásában az időjárás vagy más, a Ptk. szerinti elháríthatatlan ok akadályozta és a Szolgáltató az akadály elhárulását követően a lehető legrövidebb időn belül pótolta mulasztását.Közterületen keletkező hulladék gyűjtése és elszállítása

18. §

(1)     A közterületeken keletkező háztartási és egyéb szilárd hulladékról az önkormányzat a közszolgáltatás keretein kívül, külön szerződés alapján gondoskodik.

(2)     Az illegális hulladéklerakók felszámolásáról az önkormányzat a közszolgáltatás keretein kívül gondoskodik. A közterületre illegálisan kihelyezett hulladékok összegyűjtéséről, elszállításáról a Szolgáltató, az önkormányzat írásos jelzésére 5 munkanapon belül köteles gondoskodni.A hulladékok szállításának különös szabályai

19. §

Az ingatlantulajdonos, aki az ingatlanán keletkező települési hulladékának elszállításáról, elhelyezéséről e rendeletben foglaltak szerint maga is gondoskodik, azt csak:

a)       zárt, leponyvázott konténeres, vagy leponyvázott platós szállító járművel rendelkező, erre jogosult cég, vállalkozás igénybevételével, vagy 1 m3 hulladékmennyiségig saját szervezésben, szóródás mentesen, lekötött zsákban (nem rendszeresített köztisztasági zsák);

b)      a köztisztasági közszolgáltatótól történő többletszolgáltatás megrendelésével (pl.: alkalmi konténer rendelés);

c)       közszolgáltató által szervezett lomtalanítás során, saját tulajdonú ingatlan elé történő kihelyezéssel gondoskodhat.Települési szilárd hulladékok elhelyezése

20. §

TSZH-t kizárólag a települési önkormányzat képviselő-testülete által a területi adottságok figyelembevételével e célra kijelölt, a hatósági előírásoknak megfelelően kialakított és üzemeltetett lerakóhelyen (telepen), illetőleg létesítményben (a továbbiakban együtt: lerakóhely) szabad elhelyezni és ártalmatlanítani.


Külön rendelkezések

21.§

E rendelet rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(1)Medina Szőlőhegyen a Csonka köz, a Határ a Kápolna a Kis és a Patak utca ingatlantulajdonosai a települési szilárd hulladék gyűjtésére a Közszolgáltató által biztosított, jelzéssel ellátott zsákot használhatják.

(2)A Közszolgáltató 13, illetve 20 darab zsákot a 70, illetve a 110/120 literes  gyűjtőedény űrméretének megfelelően egynegyed évre előre biztosít az Önkormányzat közreműködésével az érintett ingatlantulajdonosok részére.

(3)Az így igénybe vett zsákokban gyűjtött szemét szállítási és ártalmatlanítási díja megegyezik zsákonként a 70 literes gyűjtőedény közszolgáltatási díjával.

(4)A jelzéssel ellátott zsákokat a szállítási napot megelőzően 12 óráig kell kihelyezni a közterületre. A zsákok összegyűjtéséről és a polgármester által kijelölt helyre történő szállításáról az önkormányzat házibrigádja útján gondoskodik.


Hatálybalépés

22. §

(1)     E rendelet 2013. október 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 107/2008. (XII. 11.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybe vételéről, és az azt módosító rendeletek.


(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK Európai Parlamenti és Tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.


                        Vén Attila                                                      dr. Baranyai Eszter

                        polgármester                                                               jegyző


A rendelet kihirdetésre került:

Medina, 2013. szeptember 23.

                                                                                              dr. Baranyai Eszter

                                                                                                          jegyző