Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (XI.30.)önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2016. 01. 01Géderlak  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések

1. §

Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) rendelkezéseivel összhangban az önkormányzat illetékességi területére kiterjedő hatállyal, határozatlan időre

a) magánszemély kommunális adóját,

b) helyi iparűzési adót

vezeti be.

 Magánszemély kommunális adója

2. §

Az adó évi mértéke adótárgyanként  3.000,-  Ft.

Helyi iparűzési adó

3. §

(1)[1]Az adó mértéke a Htv. szerinti adóalap 1,5 %-a.

(2)[2]

4.§

Záró rendelkezések

5. §

(1) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.


(2) Hatályát vesztiGéderlak Község Önkormányzatának a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 12/1995.(XII.21.) Ör. számú rendelete, a módosításáról szóló 8/2002. (XII.11.) önkormányzati rendelete, valamint a helyi iparűzési adóról szóló 19/2003. (XII.20.) önkormányzati rendelete és az ezt módosító 16/2009. (XI.25.) önkormányzati rendelete.

Géderlak, 2015. november  24.


Katona György                                                            Czabainé Csada Márta

polgármester                                                               jegyző

Záradék:

A rendelet 2015. november  30. napján kihirdetésre került.

                                                                                                       Czabainé Csada Márta

                                                                                                       jegyző


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2020. december 23.

Katona György                                                            Czabainé Csada Márta

polgármester                                                               jegyző[1]

A rendelet szövegét a 16/2020.(XII.17.)önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2021.január 1-től

[2]

A rendelet szövegét a 16/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. 2021. január 1-től