Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.)

a helyi szociális ellátásokról

Hatályos: 2021. 03. 20

Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, valamint a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1.A rendelet hatálya


A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel illetve bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen ott is lakó, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. §-ában megfogalmazott személyekre, figyelembe véve az Szt. 7.§ (1) bekezdésében foglaltakat.2. A települési támogatások formái


2. §


(1)A Képviselő-testület szociális rászorultság esetén e rendeletben meghatározott feltételek szerint a jogosult számára

a)települési támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (továbbiakban: lakhatási támogatás)

b)rendkívüli települési támogatást

c)köztemetést

állapít meg az Szt. 45. §-ában és a 48.§-ában foglaltak figyelembe vételével, valamint e rendeletben meghatározott feltételek szerint.


(2)A képviselő-testület az Szt.1.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat teherbíró képességének figyelembe vételével a mindenkori tárgyévi önkormányzati költségvetésben e célra biztosított előirányzat keretéig a jogosult részére

a)temetési támogatást

b)születési támogatást

c)felsőoktatási támogatást

állapít meg e rendeletben meghatározott feltételek szerint


(3)[1]

A Képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül az alábbi szociális alapszolgáltatások ellátását biztosítja:


a)étkeztetés,

b)házi segítségnyújtás,

c)családsegítés,

d)gyermekjóléti szolgáltatás.


3. Hatásköri szabályok


3. §


A képviselő-testület a 2.§ (1) és a (2) bekezdésben megállapított támogatásokkal kapcsolatos hatásköre gyakorlását a polgármesterre ruházza át.

4. Eljárási rendelkezések


4. §


(1)Az 2. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott szociális ellátások iránti kérelmeket az erre rendszeresített formanyomtatványon lehet a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatalhoz 6334 Géderlak, Kossuth u. 95. (továbbiakban: Hivatal) benyújtani.


(2)A szociális ellátásokra való jogosultság elbírálásához a kérelem benyújtásával egyidejűleg be kell csatolni a kérelmező és a vele egy háztartásban élő személynek a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmi viszonyairól szóló jövedelemigazolásokat, vagyonnyilatkozatokat és egyéb iratokat, valamint a 18. életévét betöltött gyermek esetén a tanulói jogviszony nappali tagozaton való fennállásának igazolását.(3)Jövedelemnyilatkozatot a rendelet melléklete szerinti tartalommal kell elkészíteni. A kérelmező által benyújtott jövedelemigazolásoknak teljes körűnek kell lennie, ki kell térni valamennyi főállásról és más munkavégzésre irányuló jogviszonyból eredő és egyéb jogcímen szerzett jövedelmére. Rendszeres és egyéb jövedelmek igazolására az Sztv. 10.§ (2)-(5) bekezdései előírásait kell alkalmazni.    (4)A jövedelemigazolásra elfogadható:

a) okmány vagy annak hiteles másolata különösen a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás, fizetési jegyzék, postai feladóvevény, nyugdíjszelvény és a nyugdíjas igazolvány vagy nyugdíjszelvény és a nyugdíjösszesítő, pénzintézeti igazolás, ellátást folyósító szerv határozata, ellátást folyósító szerv által kiállított igazolás, tartásdíj esetén bírósági ítélet, vagy gyámhivatali határozat.

b) Jövedelemmel nem rendelkező személy esetében szükséges a megyei kormányhivatal munkaügyi központja által az együttműködés tényéről kiállított hatósági bizonyítvány.

c) Alkalmi vagy idénymunkából származó jövedelem esetén az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett munkából származó jövedelem igazolása szükséges.

  d) Ha a szükséges okmányok vagy igazolások nem állnak rendelkezésre, vagy a beszerzése nehézségekbe ütközik, vagy hosszabb időt vesz igénybe, és sürgős intézkedés szükségessége áll fenn, mert a késedelem emberi életet, egészséget vagy testi épséget veszélyeztetne, a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett írásbeli nyilatkozata is elfogadható.(5)A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások igazolására elfogadható okmány vagy annak hiteles másolata különösen a közüzemi díj igazolására a szolgáltató által a kérelmező nevére kiállított számla, a közüzemi számla befizetését igazoló csekkszelvény vagy átutalásról szóló pénzintézeti igazolás, gyógyszerköltség bizonyítására a gyógyszertár által kiállított igazolás a gyógyszerköltségről.


(6) A felsőoktatási támogatás megállapításához a szükséges a felsőoktatási intézménytől érvényes jogviszony igazolása.


5.§

(1) A havi rendszerességgel folyósított támogatás a kérelem benyújtását követő hónap első napjától illetik meg a kérelmezőt. A jogosultság megszüntetése esetében a megszüntetés dátuma az okot adó körülmény bekövetkezte hónapjának utolsó napja.


(2) Az e rendelet alapján folyósított rendszeres támogatásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élő házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő veheti fel a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig.


(3)E rendeletben szabályozott rendszeres támogatások a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig kerülnek folyósításra, illetve a szolgáltatónak átutalásra.


(4) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatás megtérítésére, e körben méltányosság gyakorlására az Szt. 17. §-ai az irányadók.


(5) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. rendelkezései az irányadók.


5. A szociális ellátások folyósítása


6. §


A megállapított támogatás kifizetéséről a Hivatal gondoskodik az ellátást megállapító határozatban foglaltak szerint az önkormányzat házipénztárából történő kifizetéssel, vagy az ügyfél kérelmének megfelelően, az ügyfél által megjelölt folyószámlára utalással illetve a szolgáltatónak történő átutalással.6. Települési támogatás


7.§


(1) Átruházott hatáskörben a Polgármester a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadásaik (villanyáram-, víz-, gázfogyasztás, szemétszállítási díj, tüzelőanyag költség, szennyvízdíj valamint a szennyvízcsatorna megvalósításához fizetendő lakossági hozzájárulás) viseléséhez e rendeletben meghatározott feltételekkel települési támogatás keretén belül lakhatási támogatást nyújt.


(2) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és a család tagjai egyikének sincs Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona.


(3) Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.


(4) A lakhatási támogatás havi összege

a) 2.500,-Ft, ha a család egy főre jutó jövedelme meghaladja a 22.800,-Ft-ot

b) 5.000,-Ft, ha a család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a 22.800,-Ft-ot.


(5) A lakhatási támogatást a kérelem benyújtását követő hónap első napjától egy évre kell megállapítani. A lakhatási támogatás iránti kérelmet folyamatosan lehet benyújtani és évente meg kell újítani.


(6)A lakhatási támogatás iránti kérelmet a rendelet melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A támogatás megállapításához csatolni kell a 4. §-ban meghatározott igazolásokat.


(7) A lakhatási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában a közüzemi díjak

szolgáltató részére történő átutalással történik, összegét a szolgáltató írja jóvá, illetve pénzbeli ellátásként havi rendszerességgel kell nyújtani, melyről a jogosultságot megállapító határozatban kell dönteni.7. Rendkívüli települési támogatás


8. §


(1)Átruházott hatáskörben a polgármester a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez,elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak, e rendeletben meghatározottak szerint rendkívüli települési támogatást nyújt.


(2) Rendkívüli települési támogatás azon rászorulók részére biztosítható, akiknek

a)családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,

b)egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200 %-át.


(3)Létfenntartási gondnak tekintendő különösen:

a)temetési költségek részbeni viselése

b)a közüzemi szolgáltatás megszűnésének veszélye,

c)a gyermek családban történő nevelkedésének veszélye,

d)a gyermek alapszükségletei kielégítésének hiánya,

e)a megfelelő élelmezés hiánya,

f)a megfelelő ruházkodás hiánya,

g)ha a család anyagi erőforrásai nem elegendőek a szükséges tanszer, tankönyv utazási bérlet megvásárlására,a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez,

h)közgyógyellátási igazolványra nem jogosultak, de a gyógyszerköltséget nem képesek viselni,

i)lakásfenntartási támogatásra nem jogosultak, de a lakásfenntartási költségek megfizetésére nem képesek és emiatt hátralékuk keletkezett, vagy

j)a nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik

k)felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében a felsőoktatásban való részvétel.


(4)A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-áig állapítható meg.


(5)A (2) bekezdésben előírt jövedelmi feltételtől a (3) bekezdésben foglalt élethelyzetek esetében indokolt esetben el lehet tekinteni, és a rendkívüli települési támogatás egyszeri összege legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-áig állapítható meg.


(6)A rendkívüli települési támogatás készpénzben, természetben, vagy egyszerre mindkét formában is biztosítható, formájáról a támogatást megállapító határozatban kell dönteni.


(7)A természetbeni támogatást a kérelmező szükséglete szerint

a)élelmiszervásárlási utalvány,

b)ruházati vásárlási utalvány,     

c)közüzemi díj átutalása, tüzelőanyag juttatása,

d)étkezési térítési díj átvállalása,

e)gyógyszertámogatás formájában kell nyújtani.
8. Köztemetés


 9. §


(1)A köztemetéssel összefüggő feladatokat az Szt. 48. §-ában foglaltak szerint kell ellátni.

(2)A köztemetést a Polgármester rendeli el.                                                           9.Temetési támogatás


10.§


   (1) Átruházott hatáskörben a polgármester temetési támogatást állapíthat meg annak a településen lakcímmel  

      rendelkező

a) az eltemettetésre köteles személynek, vagy

b) az elhunyt személy eltemettetéséről erre vonatkozó kötelezettség nélkül gondoskodó személynek a halálesethez, illetve temetéshez kapcsolódó költségekhez való hozzájárulás céljából, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem összege nem haladja meg amindenkori nyugdíjminimum 350 %-át.


    (2)Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított

    temetési támogatás összege: 30.000,- Ft.


(3)A temetési támogatás kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről a kérelmező vagy vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállatott számla eredeti példányát, a halotti anyakönyvi kivonat másolatát és a 4.§ szerinti jövedelemigazolást.


     (4)A temetési támogatás iránti kérelmet a halálesetet vagy a halotti anyakönyvi kivonat   

     kiállításától számított 60 napon belül kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.


10.Születési támogatás


11.§


(1)Átruházott hatáskörben a polgármester születési támogatást nyújt annak a Géderlaki anyukának, akinek gyermeke születik.


(2)Nem állapítható meg annak születési támogatás, akinek a családjában az 1 főre jutó havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét.


(3)A születési támogatás összege 30.000,- Ft.


(4)A születési támogatás iránti kérelmet a Hivatalnál kell benyújtani, melyhez mellékelni kell a jövedelemigazolást és a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát. A kérelmet a születés bekövetkezésétől számított 60 napon belül kell benyújtani.


11. Felsőoktatási támogatás


12.§


(1)Átruházott hatáskörben a polgármester felsőoktatási támogatást nyújt a településen lakcímmel rendelkező nappali tagozatos egyetemi / főiskolai hallgató által benyújtott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázati rendszerben rendszeresített „A” vagy „B” típusú pályázati kérelme alapján.


(2) Nem állapítható meg felsőoktatási támogatás annak, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének ötszörösét.


(3)A felsőoktatási támogatás kérelmezőnkénti havi összegét az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott keretösszeg figyelembe vételével kell megállapítani.
12. Szociális alapszolgáltatások


13. §


(1)[2]  A képviselő-testület a 2.§ (3) bekezdés c), d) a Géderlak Község Önkormányzat által fenntartott Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (6334 Géderlak, Kossuth u. 95.) útján biztosítja illetékességi területén.

          (2)A 14.§ és a 15.§ szerinti szociális alapszolgáltatásokra való jogosultság megállapításának 

          hatáskörét a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe adja át.


Étkeztetés

14.§(1)Az önkormányzat az étkeztetés keretében biztosít legalább napi egyszeri meleg étkezést, azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik a koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük-szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel azt nem képesek biztosítani.


          (2) Életkora miatt rászorulónak kell tekinteni a nyugdíjban, előrehozott öregségi nyugdíjban

          részesülő, illetőleg az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személyt.


          (3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában   

           korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga     

          ellátásáról – részben vagy egészen – nem tud gondoskodni.


 (4) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására  részben képes.


          (5) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett

           lakóhellyel nem rendelkezik.


          (6) A napi egyszeri meleg étel biztosításáról az önkormányzat vásárolt élelmiszerrel   

          gondoskodik. Az étkeztetés házhozszállítással történik.


          (7)Az intézményi térítési díjat a képviselő- testület külön önkormányzati rendeletben állapítja meg.


Házi segítségnyújtás

15. §[3]


(1)Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakásán, lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást,

(2)A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani az Szt. 63.§-a szerint.

(3)Az ellátás igénybevétele önkéntes, az igénylő kérelmére történik, a kérelmet a szolgáltatás szakmai programjának melléklete szerinti formanyomtatványon lehet a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatalhoz benyújtani.

(4)Az ellátások igénybevétele iránti kérelemről a polgármester dönt és az ellátást igénylővel az Szt. 94/C.§ (3) bekezdésében meghatározott tartalmú megállapodást köt.

(5)A polgármester köteles külön eljárás nélkül házi segítségnyújtásban részesíteni azt a személyt, akinek az életét, testi épségét veszélyeztető körülmény ezt indokolttá teszi.

(6)Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni:

a)azokról a 65. életévet betöltött, időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak,

b)azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek.

c)azokról az önmaga ellátására képtelen egészségi állapota miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve akik bentlakásos szociális intézményi elhelyezésre várakoznak.

(7)Az ellátás megszűnik vagy megszüntethető az Szt. 100-101.§-a szerinti esetekben.

(8)A házi segítségnyújtás igénybevétele térítésmentes.
13. Záró rendelkezések


16. §


(1)Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a helyi szociális ellátásokról szóló 17/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet.Géderlak, 2015. február 23.                         Katona György                                             Czabainé Csada Márta

                            polgármester                                                            jegyzőEgységes szerkezetbe foglalva: 2019. április 25. napján.

                                                                                             Katona György                                              Czabainé Csada Márta

                          polgármester                                                           jegyző


[1]

A rendelet szövegét a 3/2016. (IV.29.)önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2016.április 30-tól

[2]

A rendelet szövegét a 3/2016. (IV.29.)önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos:2016. április 30-tól

[3]

A rendelet szövegét a 5/2019. (IV.24.)önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2019 április 25-től