Szentbékkálla Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(VI.17.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról

Hatályos: 2017. 03. 01- 2022. 02. 25

Szentbékkálla Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(VI.17.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról

Szentbékkálla község Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII.23.) Korm. számú rendelet /R/ rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:

Bevezető rendelkezések

1. § Jelen rendelet célja

 • a) Szentbékkálla község lakossága egészségének védelme, természeti és épített környezetének megóvása a hulladékgazdálkodás eszközeivel,
 • b) Szentbékkálla község környezete hulladék által okozott terhelésének minimalizálása, szennyezettségének elkerülése érdekében a képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása.

2. § [1]

3. § [2]

Általános rendelkezések

4. § [3] Szentbékkálla község Önkormányzata a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást tart fenn a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére és a felsorolt tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

A hulladékkezelési közszolgáltatás hatálya

5. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás Szentbékkálla község közigazgatási területére terjed ki.

(2)[4] A hulladékkezelési közszolgáltatás kiterjed a Szentbékkálla község közigazgatási területén levő valamennyi ingatlanhasználónál keletkező települési hulladékra.

(3) Az ingatlanhasználó[5] a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a hulladékkezelési közszolgáltatást.

(4)[6][7] Szentbékkálla község önkormányzata a község közigazgatási területén a települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatást a következő gazdálkodó szervezetek útján biztosítja:

 • a) a települési hulladék összegyűjtése[8] , elszállítása tekintetében az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium tagja, a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.[9]
 • b)[10] a települési hulladék környezetkárosítást kizáró módon történő ártalmatlanítása, az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtése[11] , az elkülönítetten gyűjtött hulladék előkezelése, hasznosításra történő átadása tekintetében az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. 8200 Veszprém, Házgyári u. 1.
 • c)[12][13] az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését [14] a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft bevonásával végzi.
 • d)[15][16] az elkülönítetten gyűjtött hulladék előkezelése, valamint hasznosításra történő átadása a Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzemeltetésében levő veszprémi válogató csarnokban történik.
 • e)[17] Hulladéklerakóként a Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központ üzemel.

(5)[18][19] A közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinációs és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi.

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás

6. § [20] (1) A közszolgáltatás kiterjed a közszolgáltatás ellátására feljogosított hulladékkezelő szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására.

(2) Az Önkormányzat a települési hulladékkal kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében az e célra létrehozott Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás tagjaként együttműködik a Társulás többi tagjával.

A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma

7. § [21] A Közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos

jogai és kötelezettségei

8. § [22] (1) A közszolgáltató kötelezettsége

 • a) a szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben vegyesen gyűjtött háztartási hulladék házhoz menő járattal történő rendszeres összegyűjtése [23] , elszállítása és kezelése;
 • b)[24][25] az elkülönített hulladékgyűjtés céljára,
  • ba) a gyűjtőszigetre kihelyezett konténerek rendszeres ürítése,
  • bb) a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés havi egy alkalommal történő
 • c) a lomhulladék összegyűjtése és elszállítása évente egy alkalommal előre meghirdetett időpontban;
 • d) a szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben összegyűjtött közterületi hulladéknak a összegyűjtése[26] és elszállítása;
 • e) a begyűjtő helyek, előkezelő telepek, a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény működtetése.

(2)[27]

(3)[28]

(4)[29]

(5)[30]

A közszolgáltatási szerződés

9. § [31] A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben meghatározottakon kívül tartalmazza:

 • a) a közszolgáltatási szerződés időbeli hatályát;
 • b) a közszolgáltatás ellátásához szükséges vagyonnal és a finanszírozással kapcsolatos rendelkezéseket;
 • c) a szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezéseket

Közterületek tisztántartása

10. § (1) A hulladékot nem lehet- a gyűjtés, összegyűjtés[32] , lerakás szabályaitól eltérő módon – felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

(2)[33]

(3) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az e rendeletben meghatározott ingatlanhasználók[34] kötelesek gondoskodni.

(4)[35] Építési, bontási munkálatok esetén az ezzel érintett ingatlan tisztántartásáról az építtető köteles gondoskodni.

(5)[36] Az önkormányzati tulajdonban levő utak, közterületek tisztántartásáról – beleértve a hó- és síkosság mentesítést – a (6) – (10) bekezdésben meghatározott kivétellel az Önkormányzat gondoskodik.

(6)[37] Az ingatlannal közvetlenül érintkező járdaszakasz, a járdaszakasz melletti nyílt árok és annak műtárgyai, valamint a járdaszakaszhoz tartozó folyókák és víznyelő rácsok folyamatos tisztántartásáról - beleértve a hó- és síkosság mentesítést is – az ingatlanhasználó gondoskodik.

(7)[38] Az üzletek és intézmények előtti járdaszakasz, közterület tisztántartásáról - beleértve a hó- és síkosság mentesítést is - az üzemeltető, illetve az intézményvezető köteles gondoskodni.”

(8)[39]

(9) A járdáról letakarított havat 8 m-nél szélesebb közút esetén az úttest két szélén, a folyóka és a víznyelő szabadon hagyásával kell elhelyezni. A 8 m-nél keskenyebb közút esetén a járdaszélen kell összegyűjteni úgy, hogy a gyalogos közlekedés számára megfelelő szabad terület és az olvadék elvezetése biztosított maradjon.

(10)[40] Ha jármű üzemelése vagy bármely más tevékenység során közterület szennyeződik, akkor a szennyeződés okozója köteles azt haladéktalanul eltávolítani, illetve a közterületet megtisztítani.

11. § (1) Nem szabad a közterületeket beszennyezni, a közterületeken bárminemű szemetet, vagy elhasznált tárgyat[41] elhelyezni, elszórni, eldobni.

(2) Védeni kell a közterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, felszereléseket, műtárgyakat, műalkotásokat.

(3)[42] Tilos dugulás vagy rongálódás okozására alkalmas vagy a környezetet szennyező anyagot a közcsatorna víznyelőjébe, csapadékelvezető csatornába vagy árokba szórni, önteni vagy bevezetni..

(4) Állati tetemet, valamint olyan szerves vagy szervetlen anyagot, mely a környék levegőjét szennyezheti, a szomszédos terület lakóinak egészségét veszélyezteti, sem közterületen, sem magánterületen elhelyezni nem szabad.[43]

(5) Közterületen építésből, bontásból származó törmeléket, hulladékot szabadon tárolni nem lehet. Az ilyen jellegű hulladékot kizárólag konténerben szabad elhelyezni és a kijelölt törmeléklerakó helyre kell szállítani.

Közterületen különböző tevékenységet végzők kötelezettségei

12. § (1) Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet és annak közvetlen környezetét tisztán tartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni, és elszállításáról, elszállíttatásáról gondoskodni.

(2) A szórakoztató, vendéglátó egységek, árusító helyek, üzletek előtti, körüli járdaszakaszt – közterületi részt – az üzemeltető[44] az időjárási viszonyoktól függően köteles a nyitva tartás ideje alatt tisztán tartani, nyitás előtt és zárás után feltakarítani.

(3)[45] Alkalmi vásár, búcsú, közterületi- vagy mozgóárusítás, továbbá közterületet igénybevevő rendezvény ideje alatt a közterület folyamatos tisztántartásáról, majd azt követően a megtisztításáról az árus, az egyéb célra közterületet foglaló, valamint a rendezvény szervezője köteles gondoskodni.

Az ingatlantulajdonos települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségei

13. § (1) Az ingatlanhasználó[46] köteles az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevételére: az ingatlanán keletkező települési[47] hulladék e rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a Közszolgáltatónak történő átadására, valamint a közszolgáltatási díj megfizetésére.

(2) Az ingatlanhasználót[48] nem terheli az /1/ bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik, és ahol települési[49] hulladék nincs, vagy nem keletkezik.

(3)[50][51] Az ingatlanhasználó a közszolgáltatást egész évben köteles igénybe venni.

(4)[52] Üdülőingatlanok esetében a (3) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatás igénybevételének kötelezettsége a használati szezon időtartama alatt: április 15-étől október 15-éig tart.

14. § [57] .

15. § [58]

Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség

16. § [59]

17. § [60]

A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

18. § (1)[61] A Közszolgáltató köteles szerződéses ajánlatával az ingatlanhasználót megkeresni, és a közszolgáltatás lényeges feltételeiről írásban tájékoztatni. Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt létrehozza

 • a) a szerződés megkötése
 • b) a közszolgáltatás igénybevételének ténye vagy
 • c) a közszolgáltatás Közszolgáltató általi felajánlása, illetve a teljesítésre való rendelkezésre állása

hozza létre.

(2)[62]

(3)[63] A közszolgáltatás feltételeiben, ellátásában bekövetkező változásokról a Közszolgáltató köteles az ingatlanhasználót előzetesen tájékoztatni.

(4)[64]

(5)[65] Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, valamint, ha a közötte és a Közszolgáltató között létrejött jogviszonyt érintő változás következik be, így különösen, ha az ingatlanán keletkező hulladék mennyisége megváltozik.

(6)[66]

19. § [67]

A közszolgáltatás szünetelése

20. § [68] (1) Szüneteltethető a közszolgáltatás az ingatlanhasználó részéről, amennyiben díjtartozása a közszolgáltató felé nem áll fenn, és az ingatlana folyamatosan legalább 30 napig, üdülőingatlanok esetében a teljes használati szezonban használaton kívül van.

(2) A szüneteltetés időtartamára közszolgáltatási díjat fizetni nem kell.

(3) A szüneteltetés iránti kérelmet a közszolgáltatónál kell benyújtani legkésőbb a tárgyévet követő év január 20-áig, és ahhoz mellékelni vagy utólag legkésőbb a tárgyévet követő év január 20-áig csatolni kell

 • a) a szüneteltetéssel érintett időszakra vonatkozó a közüzemi szolgáltató által leolvasottan „0” fogyasztást igazoló közüzemi számla másolatát; vagy
 • b) a jegyző igazolását a használaton kívüliségről.

(4) A jegyző a használaton kívüliségről igazolást csak nem üdülőingatlanok esetében állít ki, amennyiben a használaton kívüliség alapja

 • a) az általa vezetett nyilvántartásokból megállapítható;
 • b) az ingatlan megtekintése alapján megállapítható, vagy
 • c) hatóság, egészségügyi, szociális vagy más bentlakásos intézmény által kiadott hatósági bizonyítvánnyal, igazolással, igazolvánnyal igazolható.

Hulladékszállítás rendje

21. § [69] A háztartási hulladék összegyűjtése[70] és elszállítása heti egy alkalommal történik, melynek időpontját és útvonalát a Közszolgáltató határozza meg. Amennyiben az időpont vagy az útvonal megváltozik, a Közszolgáltató köteles erről az ingatlanhasználókat előzetesen tájékoztatni.

Hulladékgyűjtő edényzet rendelkezésre bocsátása

22. § [71] (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező háztartási hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon gyűjteni, és ehhez a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, a keletkező hulladék mennyiségnek megfelelő, legalább 50 liter űrtartalmú gyűjtőedényt igénybe venni.

(2) Az ingatlanhasználó a keletezett hulladékmennyiségnek megfelelően 50, 80 vagy 120 liter űrtartalmú gyűjtőedényt választhat, melyet neki kell beszereznie, és amelynek megfelelően kell a Közszolgáltatóval a szerződést megkötnie.

(3) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége alkalmi jelleggel meghaladja a (2) bekezdésben meghatározottak szerinti szerződött hulladék mennyiséget, az ingatlanhasználó a többlet hulladékot Közszolgáltató emblémájával ellátott zsákban helyezi el, melyet a Közszolgáltató köteles a 21. §-ban meghatározott alkalommal elszállítani.

(4)[72][73] Az intézményes települési hulladékszállítás

 • a) a hulladékszállító járművel megközelíthető utcákra, köz- és magánterületekre; valamint
 • b) a hulladékszállító járművel nem megközelíthető területre, különösen a külterületre vagy zártkertre terjed ki.

(5)[74] A hulladékszállító járművel nem megközelíthető területeken a terület használója a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit erre a célra kialakított hulladékgyűjtő ponton teljesíti, az erre szolgáló emblémás zsákban történő hulladék elhelyezésével.

(6)[75] A hulladékgyűjtő pont a település 062. helyrajzi számú ingatlanon kialakított zárt hely, melyhez az erre jogosult ingatlanhasználó részére az Önkormányzat kulcsot biztosít.

(7)[76] Az Önkormányzat ellenőrzi

 • a) a kulcs átadáskor az ingatlan használati módjának megfelelő szerződés megkötését, valamint a megfelelő emblémás zsák beszerzését,
 • b) a hulladékgyűjtő pontról, a szolgáltató által heti egy alkalommal történő rendszeres szállítást,
 • c) a hulladékgyűjtő pont szolgáltató szállítását követő rendezettségét, tisztaságát.

23. § (1) Az ingatlanhasználó[77] köteles gondoskodni a gyűjtőedények rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztán tartásáról.

(2) A hulladékok gyűjtése során történő szennyezés esetén az ingatlan használója[78] míg a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből történő hulladék összegyűjtése,[79] szállítása során a közterületen okozott szennyezés esetén a Közszolgáltató köteles a szennyezett területet megtisztítani és fertőtleníteni.

A hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek

24. § [80][81] (1) A gyűjtőedényt az ingatlanhasználónak az elszállítás napján kell az ingatlan előtti útszakasz melletti közterületre kihelyezni oly módon, hogy az akadálymentesen megközelíthető legyen, a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, a közterületet ne szennyezze, és abban kárt ne tegyen. A gyűjtőedény kiürítése után az elszállítás napján annak a közterületről történő eltávolításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

(2) A közterületre csak csukott fedelű gyűjtőedényt vagy bekötött szájú emblémás zsákot szabad kihelyezni.

(3)[82] Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a 22. § (5)-(6) bekezdésében szabályozott hulladékszállítás esetén a hulladékgyűjtő ponton az emblémás zsákok az elszállítás napját megelőző második naptól elhelyezhetőek.

Hulladékgyűjtő edényzet használatával, megőrzésével,tisztántartásával kapcsolatos előírások

25. § [83] (1) A gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

(2) A gyűjtőedényt csak annyira szabad megtölteni, hogy zárható legyen. A gyűjtőedénybe csak háztartási hulladék helyezhető el. Az elszállításra kihelyezett hulladék nem tartalmazhat olyan tárgyat, amely a szállítók testi épségét veszélyezteti, a szállító jármű berendezésit megrongálja.

(3) A (2) bekezdésben foglaltaknak nem megfelelően kihelyezett hulladék elszállítását a Közszolgáltató megtagadhatja.

(4) Ha a gyűjtőedénybe olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy összefagyott vagy a gyűjtőedényben levő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles a gyűjtőedényt üríthetővé tenni, a felhívás eredménytelensége esetén a Közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadhatja.

26. § [84][85] (1)[86] Az elkülönített gyűjtés céljára

 • a) a közterületre kihelyezett konténer áll az ingatlanhasználók részére,
  • aa) melyek kialakítása jelzi rendeltetésüket, jelöléssel, felirattal ellátott vagy speciális kialakítású, így különösen más színű,
  • ab) melybe kizárólag a rendeltetésének megfelelő anyag helyezhető.
 • b) a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésre a Közszolgáltató
  • ba) kerekes hulladékgyűjtő edényt biztosít az egész évben szolgáltatást igénybevevők részére,
  • bb) emblémás zsákot biztosít üdülőingatlan esetén, a szolgáltatást igénybe vevők részére.

(2)[87]

(3) Az elkülönített gyűjtés céljára kihelyezett konténerek rendszeres ürítése a szolgáltató feladata.

Építési törmelék elhelyezésére vonatkozó előírások

27. § [88] Az építési törmelék elszállíttatásáról az építtető köteles gondoskodni.

A közszolgáltatási díj meghatározása

28. § [89]

29. § [90][91]

30. § [92]

Általános jogi felelősség

31. § [93] Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

32. § (1) E rendelet 2004. július 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével hatályukat vesztik a 2/1992. (II.17) számú Ör és a 11/2003. (XII.09) számú Ör. rendelet.

(3)[94]

Jogharmonizációs záradék

33. § [95] E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

1. melléklet [96]

2. melléklet [97][98]


[1] Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 20. § a.), hatálytalan 2013. november 13
[2] Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 20. § a.), hatálytalan 2013. november 13.
[3] Módosította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 6. § a) pontja, hatályos 2014. július 12. napjától
[4] Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2013. november 13.
[5] Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 13. §-a, hatályos 2013. november 13.
[6] Módosította 6/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályba lépés időpontja: 2011. január 1.
[7] Módosította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 6. § a) pontja, hatályos 2014. július 12. napjától
[8] Módosította a 9/2014. (X. 09.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja, hatályos: 2014. október 14. napjától
[9] Módosította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja, hatályos 2014. július 12. napjától
[10] Módosította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 5. § b) pontja, hatályos 2014. július 12. napjától
[11] Módosította a 9/2014. (X. 09.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja, hatályos: 2014. október 14. napjától
[12] Módosította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 5. § b) pontja, hatályos 2014. július 12. napjától
[13] Módosította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 5. § b) pontja, hatályos 2014. július 12. napjától
[14] Módosította a 9/2014. (X. 09.) önkormányzati rendelet 1. § b) pontja, hatályos 2014. október 14. napjától
[15] Módosította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 5. § b) pontja, hatályos 2014. július 12. napjától
[16] Módosította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 5. § b) pontja, hatályos 2014. július 12. napjától
[17] Kiegészítette: 7/2012. (VII.30.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályba lépés időpontja: 2012. augusztus 1.
[18] Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 20. § b.), hatálytalan 2013. november 13.
[19] Beiktatta a 8/2016. (X. 08.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2016. október 09. napjától
[20] Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos: 2013. november 13.
[21] Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos: 2013. november 13.
[22] Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos: 2013. november 13.
[23] Módosította a 9/2014. (X. 09.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja, hatályos 2014. október 14. napjától
[24] Módosította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 5. § e) pontja, hatályos 2014. július 12. napjától
[25] Módosította a 8/2016. (X. 08.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2016. október 09. napjától
[26] Módosította a 9/2014. (X. 09.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja, hatályos 2014. október 14. napjától
[27] Hatályon kívül helyezte a 8/2016. (X. 08.) önkormányzati rendelet 4. § a) pontja, hatálytalan 2016. október 09. napjától
[28] Hatályon kívül helyezte a 8/2016. (X. 08.) önkormányzati rendelet 4. § a) pontja, hatálytalan 2016. október 09. napjától
[29] Hatályon kívül helyezte a 8/2016. (X. 08.) önkormányzati rendelet 4. § a) pontja, hatálytalan 2016. október 09. napjától
[30] Hatályon kívül helyezte a 8/2016. (X. 08.) önkormányzati rendelet 4. § a) pontja, hatálytalan 2016. október 09. napjától
[31] Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos: 2013. november 13.
[32] Módosította a 9/2014. (X. 09.) önkormányzati rendelet 1. § c) pontja, hatályos 2014. október 14. napjától
[33] Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 20. §. d.), hatálytalan 2013. november 13.
[34] Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 15. §-a, hatályos: 2013. november 13.
[35] Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos: 2013. november 13.
[36] Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos: 2013. november 13.
[37] Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos: 2013. november 13.
[38] Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos: 2013. november 13.
[39] Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 20. §. d.), hatálytalan 2013. november 13
[40] Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 6. §-a, hatályos: 2013. november 13.
[41] Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 20. §. e.), hatálytalan 2013. november 13.
[42] Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 7. §-a, hatályos: 2013. november 13.
[43] Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 20. §. f.), hatálytalan 2013. november 13.
[44] Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 16. §-a, hatályos: 2013. november 13.
[45] Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 8. §-a, hatályos: 2013. november 13.
[46] Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 17. §-a, hatályos: 2013. november 13.
[47] Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 20. §. g.), hatálytalan 2013. november 13.
[48] Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 17. §-a, hatályos: 2013. november 13.
[49] Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 20. §. g.), hatálytalan 2013. november 13.
[50] Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 20. §. h.), hatálytalan 2013. november 13.
[51] Megállapította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2014. július 12. napjától
[52] Megállapította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2014. július 12. napjától
[53] Megállapította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2014. július 12. napjától
[54] Hatályon kívül helyezte a 9/2014. (X. 09.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatálytalan 2014. október 14. napjától
[55] Megállapította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2014. július 12. napjától
[56] Hatályon kívül helyezte a 8/2016. (X. 0.8) önkormányzati rendelet 4. § b) pontja, hatálytalan 2016. október 09. napjától
[57] Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 20. §. i.), hatálytalan 2013. november 13.
[58] Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 20. §. i.), hatálytalan 2013. november 13.
[59] Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 20. §. i.), hatálytalan 2013. november 13.
[60] Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 20. §. i.), hatálytalan 2013. november 13.
[61] Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 9. §. (1) bekezdés, hatályos: 2013. november 13.
[62] Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 20. §. j.), hatálytalan 2013. november 13.
[63] Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 9. §. (2) bekezdés, hatályos: 2013. november 13.
[64] Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 20. §. j.), hatálytalan 2013. november 13.
[65] Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 9. §. (3) bekezdés, hatályos: 2013. november 13.
[66] Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 20. §. j.), hatálytalan 2013. november 13.
[67] Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 20. §. k.), hatálytalan 2013. november 13.
[68] Módosította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 2-§-a, hatályos 2014. július 12. napjától
[69] Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 10. §-a, hatályos: 2013. november 13.
[70] Módosította a 9/2014. (X. 09.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja, hatályos 2014. október 14. napjától
[71] Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 11. §-a, hatályos: 2013. november 13.
[72] Megállapította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2014. július 12. napjától
[73] Módosította a 12/2016. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2017. március 1. napjától
[74] Beiktatta a 12/2016. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2017. március 1. napjától
[75] Beiktatta a 12/2016. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2017. március 1. napjától
[76] Beiktatta a 12/2016. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2017. március 1. napjától
[77] Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 19. §-a, hatályos: 2013. november 13.
[78] Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 19. §-a, hatályos: 2013. november 13.
[79] Módosította a 9/2014. (X. 09.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja, hatályos 2014. október 14. napjától
[80] Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 12. §-a, hatályos: 2013. november 13.
[81] Módosította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2014. július 12. napjától
[82] Beiktatta a 12/2016. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2017. március 1. napjától
[83] Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 12. §-a, hatályos: 2013. november 13.
[84] Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 12. §-a, hatályos: 2013. november 13.
[85] Módosította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 5. § f) pontja, hatályos 2014. július 12. napjától
[86] Módosította a 8/2016.(X. 08.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2016. október 09. napjától
[87] Hatályon kívül helyezte a 8/2016. (X. 08.) önkormányzati rendelet 4. § c) pontja, hatálytalan 2016. október 09. napjától
[88] Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 12. §-a, hatályos: 2013. november 13.
[89] Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 20. §. l.), hatálytalan 2013. november 13
[90] Módosította 6/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályba lépés időpontja: 2011. április 1.
[91] Hatályon kívül helyezte a 2/2013. (IV. 15.) önkormányzati rendelet; hatálytalan 2013. április 16-ától;
[92] Hatályon kívül helyezte az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 6. § b) pontja, hatálytalan 2014. július 12. napjától
[93] Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 20. §. n), hatálytalan 2013. november 13.
[94] Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 20. §. o), hatálytalan 2013. november 13.
[95] Kiegészítette: 10/2009. (IX.25.) ÖK. rendelet. Hatályos: 2009. október 1.
[96] Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 20. §. p), hatálytalan 2013. november 13.
[97] Módosította: 7/2012. (VII.30.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése, hatályba lépés időpontja: 2012. augusztus 1.
[98] Hatályon kívül helyezte a 2/2013. (IV. 15.) önkormányzati rendelet; hatálytalan 2013. április 16-ától;