Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatásáról és a házszámok megállapításának egyes szabályairól

Hatályos: 2018. 07. 01


Gyöngyös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében, valamint 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet célja, hatálya


1. §


A rendelet célja a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) nem szabályozott, címképzéssel és címkezeléssel kapcsolatos tevékenység szabályozása.


Közterületek elnevezésének, megváltoztatásának általános szabályai


2. §


(1) Minden olyan közterületet el kell nevezni, amelyről postacímmel ellátott vagy ellátható ingatlan főbejárata nyílik, vagy nyílhat.


(2) Az újonnan létesített közterület nevét lehetőség szerint a közterület kialakítását jóváhagyó rendezési terv jóváhagyásával együtt, amennyiben ez nem lehetséges a közterületnek az ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani.


(3) Közterület elnevezésekor különös figyelemmel kell lenni a helyi hagyományokra, kulturális értékekre, a helytörténeti kutatásokra, a lakosság történelmi hagyományaihoz kötődő névhasználatára, a nyelvi és nyelvhelyességi követelményekre, az egyszerűségre és arra, hogy a név a többi közterület nevétől írásban is, hangzásában is jól megkülönböztethető legyen.  


(4) Az idegen és a nehezen kiejthető, megtévesztő szavakat és kifejezéseket az elnevezéseknél kerülni kell.


(5) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel (meghosszabbítás), ha nincs a 3. § (1) bekezdés szerinti eltérő döntés.


(6) A közterületnév megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


A közterületek elnevezésének, megváltoztatásának eljárási szabályai


 3. §


(1) A közterületek jogi jellegének megállapítása és megváltoztatása, valamint a közterületek nevének megváltoztatása Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. 


(2) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

a) a polgármester és alpolgármester,

b) a Képviselő-testület bizottságai,

c) a helyi önkormányzat képviselője,

d) településrészi önkormányzat,

e) nemzetiségi önkormányzatok,

f) jegyző, mint építési hatóság,

g) az érintett közterületen lakóhellyel rendelkező – legalább tíz – nagykorú állampolgár,

h) az érintett közterületen székhellyel, telep-, vagy fióktelephellyel rendelkező vállalkozás.


(3) A javaslatokat a Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, valamint az Oktatási és Kulturális Bizottság véleményezi.


(4) A javaslatokról lakossági fórum is tartható, melynek megszervezése az (5) bekezdésben megjelölt szervezeti egységek feladata.


(5) A lakosság, valamint a (2) bekezdés h) pontjában felsoroltak véleményének kikérésében, illetve összesítésében, a Képviselő-testület döntésének előkészítésében a Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatósága és Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatósága működik közre.


(6) A (2) bekezdés g)-h) pontjában meghatározott érintettek véleményüket, javaslatukat a Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez postai és elektronikus úton egyaránt benyújthatják.


(7) A lakosság, valamint az (2) bekezdés h) pontjában meghatározottak véleményének kikérése esetén Gyöngyös Város Önkormányzata hirdetményt tesz közé saját honlapján, illetőleg hirdetőtábláján a tervezett közterület nevének megállapításátásáról, megváltoztatásáról, amelyre a helyi érdekeltségű civil szervezetek, illetve bármely helyi lakos észrevételt tehet.Közterületi névtáblák elhelyezésének szabályai


 4. §


(1) A közterület jogi jellegét és nevét a tájékozódást jól segítő közterületi névtáblákon (a továbbiakban: névtábla) kell feltüntetni.


(2) A névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása Gyöngyös Város Önkormányzatának feladata és költsége.


(3) A névtáblát a közterület mindkét oldalán, a közterület elején és végén, valamint az utcakereszteződésnél minden sarokingatlanon el kell helyezni.


(4) A névtáblákat a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni. Növényzetre névtábla nem helyezhető el.


(5) A megváltozott utcanevek tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében a megváltoztatástól számított egy évig eredeti helyükön kell hagyni, és piros színű, átlós áthúzással kell ellátni. Az új névtáblát az áthúzott régi tábla alatt kell felszerelni. A régi névtáblát egy év elteltével Gyöngyös Város Önkormányzata eltávolítja.


(6) Amennyiben a névtábla megrongálódik, vagy megsemmisül, ezt a tábla elhelyezésére szolgáló ingatlan tulajdonosa köteles írásban jelezni Gyöngyös Város Önkormányzatának.


(7) Az ingatlan tulajdonosa a névtábla elhelyezésében köteles együttműködni Gyöngyös Város Önkormányzatával.Házszám megállapítására, megváltoztatására vonatkozó szabályok


5. §


(1) A címképzés vonatkozásában a Korm. rend. 2. §-ban és 11-20. §-ban meghatározottak az irányadók.


(2) Egy adott közterületen több ingatlan azonos házszámmal nem jelölhető. Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, a házszámot a főbejárat felőli közterületre kell megállapítani.


(3) Az ingatlanok házszáma a városközponttól kezdődően, a központi belterületen a város központi belterületi határa felé haladva növekszik, ezt az irányt követve az utca bal oldala páros, a jobb oldala páratlan számozást kap.


(4) A zsákutca házszámozása a bejárattól kezdődően az utca vége felé folyamatosan növekszik, ezt az irányt követve az utca bal oldala páros, a jobb oldala páratlan számozást kap.


(5) Az úszó településrészi belterületek vonatkozásában a (3) bekezdés szerinti szabályt úgy kell alkalmazni, hogy a számozás a településrészen áthaladó közterületek esetén – terek kivételével - a központi belterület felé eső határ felől emelkedik. Nem átmenő utcák esetén a (3) bekezdés szerint kell eljárni a településrészeken található belterületeken. 


(6) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú. Azon közterületek esetében, ahol kizárólag egy oldalon helyezkednek el ingatlanok, a házszámozás 1-től kezdődően folyamatosan növekszik.


(7) Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kiegészítő jelzésként a számok alátöréseként arab számok alkalmazhatók abban az esetben, ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént, de telekalakítás révén új ingatlan ékelődik be, akkor a meglévő házszámot változatlanul hagyva, a meglévő házszám arab számokkal történő alátörésével kell az új házszámokat megállapítani.


(8) Egy ingatlannak több házszám nem adható.


Házszám megállapítására, megváltoztatására vonatkozó kiegészítő szabályok


6. §


(1) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetekben, olyan rendezetlen állapotok megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok azonosítását akadályozza. Ilyen esetnek minősül különösen, ha:

a) több ingatlan azonos címmel szerepel az ingatlan-nyilvántartásban,

b) az ingatlan utca házsorában elfoglalt egyedi számszaki megjelölése nem a kialakult növekvő számsorban található,

c) telekalakításra került sor.


(2) Ha a közterületen több ingatlan azonos házszámmal rendelkezik, vagy az ingatlanok számozása hibás, akkor az ingatlanok címét a legkisebb érdeksérelemmel járó módon kell módosítani.


(3) Ha a társasház vagy az abban lévő lakások számozása hibás, vagy a beazonosítás körülményes, a társasház lakásait a legkisebb érdeksérelemmel járó, a társasházi alapító okirat módosítását nem igénylő módon kell átszámozni.


Házszámot jelző tábla elhelyezésére vonatkozó szabályok


7. §


(1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan közterület felőli gyalogos-főbejáratánál jól látható módon kell elhelyezni. Amennyiben az ingatlan nem az utcanév táblán megjelölt közterület felől nyílik, a házszámtáblát a házszámozás alapjául fekvő közterület felőli oldalon is ki kell helyezni.


(2) Előkertes beépítési mód esetén, amennyiben a közterületről a házszám nem lenne olvasható, a házszámtáblát a kerítésen a bejárat mellett, kerítés hiányában a telek közterületi határvonalán jól láthatóan kell elhelyezni.


Házszám megállapítására vonatkozó eljárási szabályok


8. §


(1) A házszámokat az önkormányzat jegyzője határozatban állapítja meg.


(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodni.


(3) A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek, szervezetnek a kérelmére indul, akinek a házszám változtatásához jogos érdeke fűződik.


(4) A házszámozási eljárásra egyebekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


Záró rendelkezések


9. §


(1) E rendelet 2018. július 1. napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a Gyöngyös Város Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatásáról és a házszámok megállapításának egyes szabályairól szóló 13/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelete.