Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete

a köztemetők használatáról

Hatályos: 2020. 12. 19- 2022. 02. 28

Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete

a köztemetők használatáról

2020.12.19.

Gyöngyös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetők használatára vonatkozóan az alábbiakat rendeli el.

Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya Gyöngyös város köztemetőire terjed ki.

(2)1 A köztemetők tulajdonosa Gyöngyös Város Önkormányzata (továbbiakban: Tulajdonos). A temetkezési közszolgáltatási feladatok ellátásával gazdálkodó szervezetet bíz meg (továbbiakban: Üzemeltető) kegyeleti közszolgáltatási szerződés (továbbiakban: Szerződés) keretében. A szerződésben kell rendelkezni a temető rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi és infrastrukturális feltételek megvalósításáról. A Képviselő-testület a szolgáltatási díjakat évente felülvizsgálja. A sírhelygazdálkodást a Szerződés alapján az Üzemeltető végzi.

(3) A köztemetőkön belüli, az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, a temetőben erre a célra rendszeresített szállítójárművön történő szállításával, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, urnaelhelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással, sírbahelyezéssel, visszahantolással, újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kötelező (Üzemeltető által biztosított szolgáltatás)

2. § A köztemetőkben a temetkezés az alábbi módokon történhet:

a) temetkezési helyen sírba helyezéssel,

b) hamvasztás esetén sírba helyezéssel, urnafalban történő elhelyezéssel, vagy urnakiadással,

c) hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával.

A temető használata

3. § (1) A temetés időpontját az Üzemeltető határozza meg az egyházak, illetve a temetési szertartást végző szervezők koordinálásával, figyelembe véve a hozzátartozók kívánságait.

(2) A Temetők nyitva tartása:

1. III.15.-X. 31. 7.00-20.00
2. XI.1-jén (valamint az azt megelőző, illetve
követő szombatokon és vasárnapokon) 7.00-21.00
3. XI.2.-III.14. 8.00-17.00
(3) A nyitva tartás rendjét, továbbá a temető használatára irányuló szabályzatot a temető bejáratánál ki kell függeszteni.

4. § (1) Igény esetén a ravatalozó helyiséget legalább 60 perccel a temetés előtt, de minden esetben a ravatalozás megtörténte után ki kell nyitni és a gyászolók rendelkezésére bocsátani.

(2) Az Üzemeltető köteles a ravatalozó helyiséget tisztán, rendeltetésnek megfelelő állapotban tartani.

(3) Az Üzemeltető a szertartás méltóságához illő gyász egyenruhát köteles biztosítani a temetésnél közreműködő alkalmazottai számára.

(4) A ravatalozó épületek használatáért, sírásásért díjat kell fizetni, melynek mértékét e rendelet melléklete határozza meg.

(5) A hamvak szórásához a megfelelően elkülönített temetőrészt az Üzemeltető jelöli ki. A hamuszóró kegyeleti hely kialakításáról és az itt végzett szertartások során a kegyeleti szabályok betartásáról, az itt nyugalomra helyezettek nevének rögzítéséről az Üzemeltető gondoskodik.

5. § (1) A temetési hely igénybevételéért díjat kell fizetni a mellékletben foglaltak szerint.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama

a.) sírhely esetén a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év,
b.) sírbolt esetén 60 év,
c.) urnafülke és urnasírhely esetén 25 év.
(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog díjfizetés mellett meghosszabbítható (újraváltható). Az újraváltás időtartama – amennyiben temetés nem történik – a (2) bekezdésben meghatározott használati időnél rövidebb,
a.) sírhely, urnafülke és urnasírhely esetén 10 év,
b.) sírbolt esetén 30 év,
amely esetben az újraváltás díja a mellékletben meghatározott megváltási díj időarányosan csökkentett része.
(4) A használati idő lejáratát a rendelkezésre jogosult és az Üzemeltető is köteles figyelemmel kísérni.
(5) A temetkezési helyek használatának jogát magánszemélyek között átruházni nem lehet.
(6) A (3) bekezdésben meghatározott díj megfizetésére – írásbeli kérelemre – legfeljebb hat havi halasztott- vagy részletekben történő fizetés engedélyezhető. A kérelem nem tagadható meg, ha a kérelmező valószínűsíti, hogy a díj egy összegben történő megfizetésére nem képes vagy az számára aránytalan terhet jelentene.

6. § (1) A már betemetett

a.) egyes sírhelybe a sírhely mélyítése mellett még egy nagykoporsó és egy kiskoporsó (gyermekkoporsó vagy exhumált halott) - díjfizetés ellenében - rátemethető,
b.) gyermeksírba a sír mélyítése mellett még egy 10 éven aluli gyermek koporsója rátemethető,
c.) kettős sír egy-egy részébe ugyanolyan mértékben történhet rátemetés, mint az egyes felnőtt sírhelyekbe.
(2) Rátemetésre csak akkor kerülhet sor, ha a sírhelytáblát még nem zárták le és ha később betemetett halott részére a 25 éves nyugvási idő biztosítható. Ha emiatt a sír használati ideje meghosszabbodik, a használati díj időarányos részét meg kell fizetni.
(3) Amennyiben a rendelkezésre jogosult kérésére rátemetés történik, és a meglévő síremlék, vagy sírkeret a sírásást veszélyezteti vagy akadályozza, a síremléket vagy sírkeretet meg kell bontani, amelynek költségeit a rendelkezni jogosult viseli.
(4) Temetési hely, sír, sírbolt felnyitását /sírnyitás/ a népegészségügyi feladatkörében eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatala engedélyében és a temetőszabályzatban foglaltak szerint kell végezni. Exhumálás, hamvak kivétele céljából történő felnyitás esetén a temető üzemeltetője, legkésőbb a munka megkezdése előtt 10 nappal a temetőben (hirdetőtáblán) a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely számát, a sírjelen feltüntetett adatok körét, és az exhumálás idejét tartalmazó közleményt helyez el.

7. § (1) A díszsírhelyek és dísz urnahelyek adományozását Gyöngyös Város Polgármestere engedélyezheti azon elhunyt személynek, aki a városi közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

(2) A díszsírhely egyes sírhely, melynek használati ideje a temető fennállásáig tart, igénybevétele díjmentes.

(3) A díszsírhelybe – a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartásával, költségeinek viselése mellett – az elhunyt özvegye és gyermeke is eltemethető.

(4) A díszsírhely gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában az Üzemeltető köteles gondoskodni.

8. §

Urnaparcella kialakítása, urnák elhelyezése

(1) Az urnasírhelyeket magába foglaló urnaparcella helyét az Üzemeltető jelöli ki.
(2) Urnasírba, urnasírboltba - a rendelkezésre jogosult döntése szerint – legfeljebb 4 db urna helyezhető el.
(3) Egyszemélyes felnőtt sírhelybe – a rendelkezésre jogosult döntése szerint – legfeljebb 8 db urna helyezhető el.
(4) Az elhelyezhető urnák száma a sírhely méretével arányosan növekszik.

9. § (1) A sírhelyek méretei:

hossza (cm)

szélessége (cm)

mélysége (cm)

1 személy felnőtt sírhely
rátemetés igénylése esetén

210
210

90
90

200
240

kettős sírhelyek
rátemetés

210
210

240
240

200
240

A sírok egymástól való távolsága 60 cm, sírsorok egymástól való távolsága 60 cm.

gyermek táblában lévő sírhelyek méretei (1 személyes)


130


60


200

A sírok egymástól való távolsága 30 cm, a sírsorok egymástól való távolsága 60 cm.

urna földbe temetés esetén a sírhely mérete


80


100


100

(2) A sírbolt méretei:
magassága (cm) hossza (cm) szélessége (cm) mélysége (cm)
Térszint alatti méretek:
két koporsóra
négy koporsóra
hat koporsóra
250
250
250
90
220
350
190
220
250
Térszint feletti méretek:
két koporsóra
négy koporsóra
hat koporsóra
300
300
300
300
300
300
120
240
390
A sírboltok egymástól való távolsága 80 cm, a sírbolt-sorok egymástól való távolsága 80 cm.
Hat személyesnél nagyobb sírbolt méretét a Tulajdonos külön állapítja meg.
(3) 2 A temetők parcelláiban nem létesíthető olyan sírjel, nem építhető olyan sírbolt, amely az adott temetőrész jellegét megváltoztatja, vagy kivitelezésének módja sérti a közízlést, a kegyeleti jogok gyakorlását. A síremlék vagy sírjel nem haladhat túl a temetkezési hely megállapított területén, a sírkeret, építmény méretei nem haladhatják meg az e rendeletben meghatározott méreteket.
(4) 3 Sírbolt, kripta létesítésére csak az Üzemeltető javaslatára a temetőtulajdonos által, temetőnként kijelölt parcellában van lehetőség.
(5) 4 A kivitelezési munkák csak az Üzemeltetővel történt előzetes egyeztetést és jóváhagyást követően kezdhetők meg, amelyhez be kell nyújtani a létesítendő síremlék, sírbolt műszaki paramétereit (méretek, forma, felhasználandó építési anyag) is tartalmazó látványtervet.

10. § (1) A síremlékek, sírkeretek kivitelezésének megkezdése előtt azok kivitelezője (továbbiakban: Kivitelező) köteles

a.) az Üzemeltetőnek bejelenteni a munkakezdés időpontját,
b.) az Üzemeltetőnek befizetni a várható közüzemi költségeket.
c.) az építmény méreteit az Üzemeltetővel a helyszínen egyeztetni,
d.) a munkálatok befejezéséről az Üzemeltetőt tájékoztatni, az építmény engedélyben foglalt méreteinek ellenőrzése céljából.
(1a) 5 Amennyiben a sírhely felett rendelkezni jogosult, vagy a Kivitelező a 9. § (3) – (4) bekezdésben foglalt előírásoknak, előzetes egyeztetési, engedélyeztetési, valamint az (1) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettségeinek nem tesz eleget, az Üzemeltető a munkálatokat leállítja, megfelelő határidő tűzésével felszólítja a síremlék, sírbolt szabályossá tételére a jogsértőt. A szabályossá tétel meghiúsulása esetén, vagy ha a szabálytalanság csak részleges vagy teljes bontással valósítható meg, az Üzemeltető a szabálytalanul megvalósult építmény bontására szólítja fel a sírhellyel rendelkezni jogosultat, ennek eredménytelensége esetén a jogsértő költségére a szabálytalan építményt elbontja a sírhely felett rendelkezni jogosult egyidejű tájékoztatása mellett.
(2) Építési anyag és gép-tárolás, továbbá építési anyag előkészítés csak az e célra az üzemeltető által kijelölt helyen végezhető. Ha az építési munka befejeztével a fennmaradó anyag, törmelék elszállításáról a kivitelező 10 napon belül nem intézkedik, a vállalkozó a kivitelező költségére elvégzi.
Azokról az újra meg nem váltott sírboltokról, síremlékekről, amelyek így a temető fenntartójának tulajdonába kerültek, érték szerinti nyilvántartást kell készíteni. Ezek értékesítéséből befolyt bevételt az Üzemeltetőnél felmerült, igazolható kiadások fedezésére, illetve kizárólag a temető fenntartására kell fordítani. Ha az elhalt hozzátartozói a kiürítéskor a holttestmaradványokat nem szállítják át más helyre vagy a sír eredeti helyén való fenntartásáról nem gondoskodnak, a holttestmaradványok közös sírhelyben kerülnek elhelyezésre, amennyiben nem kerülnek elhamvasztásra.
(3) A sírhelyek gondozásával kapcsolatosan keletkező szemetet a sírhelyek között tárolni tilos.
(4) Az Üzemeltető a szemét összegyűjtésére, tárolására szolgáló helyet köteles kijelölni, és megfelelő számú és térfogatú gyűjtőedényzetet biztosítani. Az Üzemeltető gondoskodik az összegyűjtött szemét havi egyszeri, október-november hónapokban heti egyszeri, indokolt esetben soron kívüli elszállításáról.
(5) A temetőben fák ültetése engedélyköteles. A fa ültetésére az Üzemeltető ad engedélyt.
(6) A sírhely felett rendelkezni jogosult köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni.

11. §

Temetőlátogatás általános szabályai

(1) A temetőt a nyitvatartási idő leteltekor a látogatóknak, engedélyezett munkálatokat végző vállalkozóknak külön felszólítás nélkül el kell hagyniuk.
(2) A temetők területére kutyát és egyéb állatot bevinni – a vakvezető, illetve a mozgáskorlátozottakat segítő kutyák kivételével – tilos.
(3) Tilos a temetőben lévő vízvételi helyet a rendeltetésétől eltérő módon igénybe venni.
(4) A temetőbe gépjárművel, motorkerékpárral behajtani és ott közlekedni - a mozgáskorlátozottakat szállító jármű, temetkezési szolgáltatást és engedélyezett munkálatokat végzők kivételével – tilos.
(5) 6 A sírok közötti szabad közlekedést akadályozni nem lehet, a 9. § (1) - (2) bekezdésében szabályozott, két sírhely között kötelezően előírt távolságot beépíteni, oda növényzetet ültetni tilos. Amennyiben az akadályokat az azt létesítő tulajdonos az üzemeltető felszólítására sem távolítja el, arról az Üzemeltetőnek kell gondoskodnia a tulajdonos egyidejű tájékoztatása mellett.
(6) A temető területén tilos a szertartások rendjét, a kegyeleti jog gyakorlását akadályozni, mások kegyeleti érzéseit sértő módon viselkedni, a temető csendjét indokolatlanul zavarni, a temető használatára irányuló szabályzatban foglakat egyéb módon megszegni, szeszes italt fogyasztani.

Záró rendelkezések

12. § (1)7 E rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba, a kizárólagos üzemeltetői szolgáltatásra vonatkozó 1. § (3) bekezdésben foglaltakat a hatályba lépését követően igényelt szolgáltatásokra kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti

a) Gyöngyös Város Képviselő-testületének a temetők használatának szabályairól szóló 9/2000. (III.28.) önkormányzati rendelet, valamint a módosítására alkotott

o) a 37/2009.(XII.14) önkormányzati rendelet

1. melléklet

TEMETŐI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK
2018. augusztus 1-től –

Sorszám

Megnevezés

Nettó díjak Ft-ban

Bruttó díjak Ft-ban

I.

Megváltási díjak

Sírhelyek – 25 évre

1.

Egyszemélyes

23 858

30 300

2.

Kétszemélyes

47 717

60 601

3.

Gyermeksírhely

12 008

15 250

4.

Urna sírhely megváltási díja első urna részére

23.858

30.300

5

második urna részére

11.929

15.150

6.

Sírhelyek újraváltási díja – 10 évre

a mindenkori ár 40 %-a

7.

Sírbolt (Kripta) – 60 évre – 2 koporsó számára

88 425

112 300

8.

– 4 koporsó számára

176 614

224 300

9.

– 6 koporsó számára

265 000

336 550

10.

Sírbolt újraváltási díja – 30 évre

A mindenkori ár 50 %-a

11.

Élő részére a sírhely megváltása /kivéve a 2 személyes
sírhelynél, amelynél 1 elhunyt temetése miatt igénylik/

A mindenkori ár kétszerese

II.

Temető fenntartási hozzájárulások

12.

Temetkezési szolgáltató által fizetendő díj

ingyenes

13.

A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők (sírköves, kőműves stb.) által fizetendő díj
az 1-2-3 pontok esetén:

1 500

1 905

14.

a 7-8-9 pontok esetén:

4 500

5 715

III.

Szolgáltatási díjak

15.

Felnőtt sír ásása padka készítéssel

27 500

16.

Felnőtt sír ásása padka készítéssel rátemetés esetén

36 500

17.

Felnőtt sír ásása padka nélkül

23 500

18.

Felnőtt sír ásása padka nélkül rátemetés esetén /mélyített sír/

33 500

19.

Gyermeksír ásása padka készítéssel

11 000

20.

Gyermeksír ásása padka nélkül

10 000

21.

Visszahantolás normál, mélyített sír esetén: Ft/alkalom

18 500

22.

Visszahantolás gyermek sírhely esetén: Ft/alkalom

8 000

23.

Koszorúzás

4 000

24.

Kriptába temetés

28 000

25.

Felnőtt exhumálása

86 500

26.

Kriptából exhumálás

46 000

27.

Gyermek exhumálása

61 000

28.

Urna elhelyezés fülkébe, vagy urna kiadása

10 000

29.

Urna elhelyezése földbe, vagy urna kihantolása

13 000

30.

Fedlap mozgatás egy darabos

5 500

31.

Fedlap mozgatás három darabos

9 000

32.

Hantképzés

17 000

33.

Díszszórókutas temetés

50 000

34.

Emlékoszlop felirat a dísz szórókutas temetéshez

20 000

35.

Ravatalozás

15 000

36.

Ravatalozó igénybevételi díj

12 500

37.

Hűtési díj: Ft/nap

2 100

38.

Hangosítás, zene szolgáltatás

5 500

39.

Temetés rendező Ft/fő

4 500

40.

Ravatalozás másik temetőben felár Ft/fő/óra

4 500

41.

Búcsúztatás sírnál (ravatalozó használata nélkül)

9 000

42.

Telephelyről temetőbe szállítás

10 000

43.

Ravatalozótól sírhelyig szállítás

9 000

44.

Gépkocsi higéniai kezelés

4 500