Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III.22.)önkormányzati rendelete

a köztisztviselőket megillető juttatásokról

Hatályos: 2021. 03. 23

Géderlak Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

(1) A rendelet hatálya a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre, közszolgálati ügykezelőkre (továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki.

(2) E rendelet 2. §-ában meghatározottakat a polgármester tekintetében is alkalmazni kell.

2. §

A köztisztviselő részére a következő juttatások állapíthatók meg:

a) szociális támogatás,

b) illetményelőleg,

c) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési támogatás.

3. §

A 2. §-ban foglalt juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző a közszolgálati szabályzatban állapítja meg.

4. §

Az e rendeletben foglalt juttatások fedezetét a köztisztviselők vonatkozásában a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal mindenkori éves költségvetése, a polgármester tekintetében a Géderlak Községi Önkormányzat mindenkori éves költségvetése biztosítja.

5. §

(1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszi a Körjegyzőség köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 13/2001.(X.30.) önkormányzati rendelet.

Géderlak, 2021. március  22.


                            Katona György                                          Czabainé Csada Márta

                             polgármester                                                          jegyző

Kihirdetve: Géderlak, 2021. március 22.

Czabainé Csada Márta

                                                                                                          jegyző