Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete

Gyöngyös Város Önkormányzatának 2018. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 06. 01


Gyöngyös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gyöngyös Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.


1.§


(1) A Képviselő-testület Gyöngyös Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról készült beszámolót az 1. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:


1. 2018. évi összes bevétel                               13.496.864.278 Ft

    - ebből 2018. évi költségvetési bevétel            8.036.453.382 Ft

2. 2018. évi összes kiadás                                   8.543.777.997 Ft

    - ebből 2018. évi költségvetési kiadás             6.186.956.417 Ft


(2) A Képviselő-testület a 2018. évi teljesített működési és felhalmozási célú bevételeket, illetve kiadásokat mérleg szerűen az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.


2.§


(1) A Képviselő-testület az 1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 2018. évi bevételi főösszeg források szerinti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:


 1. Működési célú támogatások                                           1.694.304.494 Ft
 2. Felhalmozási célú támogatások                                     1.951.554.447 Ft
 3. Közhatalmi bevételek                                                      3.406.897.809 Ft
 4. Működési bevételek                                                           782.979.785 Ft
 5. Felhalmozási bevételek                                                      126.654.650 Ft
 6. Működési célú átvett pénzeszköz                                         27.147.380 Ft
 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                    46.914.817 Ft
 8. Hitel, kölcsönfelvétel                                                            300.000.000 Ft
 9. Értékpapírok bevételei                                                         683.205.000 Ft
 10. ÁHT-n belüli megelőlegezés                                                54.760.988 Ft
 11. Maradvány igénybevétele                                               2.506.073.268 Ft
 12.    Irányítószervi támogatás                                             1.916.371.640 Ft


(2) A 2018. évi bevételi főösszeg részletezését az 1-2. mellékletek tartalmazzák.


3.§


(1) A Képviselő-testület az 1.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 2018. évi kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:


 1. Személyi juttatások                                                         1.658.514.398 Ft
 2. Munkaadókat terhelő járulékok                                          330.874.486 Ft
 3. Dologi kiadások                                                               1.829.546.479 Ft
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                44.185.390 Ft
 5. Egyéb működési célú kiadások                                       1.363.707.867 Ft
 6. Beruházások                                                                      366.066.326 Ft
 7. Felújítások                                                                          262.834.723 Ft
 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                     331.226.748 Ft
 9. Tartalékok                                                                                             0 Ft
 10. Hitel, kölcsöntörlesztés                                                       47.849.940 Ft
 11. Értékpapírok kiadásai                                                       392.600.000 Ft
 12. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása             1.916.371.640 Ft


(2) A 2018. évi kiadási főösszeg részletezését intézmények és feladatok szerinti bontásban a 3. és a 3/A – 3/D. mellékletek tartalmazzák.


4.§


A Képviselő-testület az intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2018. évi létszám-előirányzatok teljesítését a 4. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:


1.  Az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők és munkavállalók esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                           28 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                               3 fő


2.  A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                         129 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                               7 fő


3.  Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                         251 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                             13 fő


4. Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma                         39 fő


5. §


A Képviselő-testület Mátrafüred településrész 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról összeállított 9. mellékletben bemutatott költségvetési mérlegét 81.844.158 Ft bevétellel, és 97.355.465 Ft kiadással hagyja jóvá.


6.§


(1) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettség-vállalásainak 2018. évi záró állományát az 5. melléklet tartalmazza.


(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2018-ban nyújtott közvetett támogatásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2018-ban vállalt, nem kötelező működési jellegű feladatokat a 7. melléklet hagyja jóvá.


(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


(5) Az Önkormányzat immateriális javainak és tárgyi eszközeinek 2018. évi állományát a 10. melléklet tartalmazza.


(6) Az Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.


7.§


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 12. mellékletben bemutatott 2018. évi konszolidált egyszerűsített mérlegének főösszegét 22.217.881.847 Ft-ban hagyja jóvá.


 (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési jelentésének

1. bevételi főösszegét:                                13.496.864.278 Ft-ban

2. kiadási főösszegét:                                   8.543.777.997 Ft-ban

hagyja jóvá a 13. melléklet szerint.  


(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 14. melléklet szerinti maradvány-kimutatása alapján a 2018. évi maradvány összegét 4.953.084.945 Ft-ban állapítja meg.


(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi mérleg szerinti eredményét a 15. melléklet szerinti eredmény-kimutatása alapján 1.475.923.239 Ft-ban állapítja meg.8.§


A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Mellékletek