Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (VII.24.)önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről, az anyakönyvi eljárás egyes díjairól

Hatályos: 2021. 03. 01

Géderlak  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:


1. §


E rendelet alkalmazásában:

a)Hivatali helyiség: Géderlak Község Önkormányzata által biztosított, a házasságkötés lebonyolítására alkalmas hivatali helyisége (6335 Géderlak, Kossuth u. 95. tanácskozóterem) 


b)Hivatali munkaidő: Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarendje.


2. §


(1) Házasságkötésre hivatali munkaidőn kívül akkor kerülhet sor, ha a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg a felek, az anyakönyvvezetőhöz e rendelet 1. számú melléklete szerinti,  írásban benyújtott kérelmükben nyilatkoznak, hogy e rendelet 3. számú mellékletében meghatározott díjat megfizetik.(2)[1]A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében a jegyző az anyakönyvvezető javaslatának figyelembevételével dönt. A munkaszüneti napon történő házasságkötés korlátozását az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 27. § (2) bekezdése részletezi.


3.§


(1)Házasság hivatali helyiségen kívüli megkötésének engedélyezése iránti kérelmet a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg írásban kell az anyakönyvvezetőnél benyújtani e rendelet 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon.


(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés akkor engedélyezhető, ha a házasságkötés jogszabályban előírt feltételei biztosítottak.(3) Az engedélyező a helyszínen köteles meggyőződni arról, hogy a kérelemben megjelölt helyszín megfelel a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása feltételeinek, valamint e rendelet előírásainak.              4.§


A hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért  fizetendő díjakat  e rendelet 3. számú melléklete állapítja meg.


5. §

A hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy e rendelet 3. mellékletében meghatározott díjazás illeti meg.6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően bejelentett házasságkötési szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

(3)     A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a hivatali helyiségen, valamint a  hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről, az anyakönyvi eljárás egyes díjairól  szóló 9/2011. (IV.13.) önkormányzati rendelete.) önkormányzati rendelet. 


Géderlak, 2017. július 11.Katona György                                                                                   Czabainé Csada Márta

polgármester                                                                                      jegyző


Egységes szerkezetbe foglalva: 2021. február 24. napján.
                            Katona György                                              Czabainé Csada Márta

                          polgármester                                                           jegyző

[1]

A rendelet szövegét az 1/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2021. feburár 25-től