Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (VII.24.)önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről, az anyakönyvi eljárás egyes díjairól

Hatályos: 2021. 03. 01 - 2022. 01. 29

Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (VII.24.)önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről, az anyakönyvi eljárás egyes díjairól

2021.03.01.

Géderlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) Hivatali helyiség: Géderlak Község Önkormányzata által biztosított, a házasságkötés lebonyolítására alkalmas hivatali helyisége (6335 Géderlak, Kossuth u. 95. tanácskozóterem)

b) Hivatali munkaidő: Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarendje.

2. § (1) Házasságkötésre hivatali munkaidőn kívül akkor kerülhet sor, ha a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg a felek, az anyakönyvvezetőhöz e rendelet 1. számú melléklete szerinti, írásban benyújtott kérelmükben nyilatkoznak, hogy e rendelet 3. számú mellékletében meghatározott díjat megfizetik.

(2) (1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében a jegyző az anyakönyvvezető javaslatának figyelembevételével dönt. A munkaszüneti napon történő házasságkötés korlátozását az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 27. § (2) bekezdése részletezi.

3. § (1) Házasság hivatali helyiségen kívüli megkötésének engedélyezése iránti kérelmet a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg írásban kell az anyakönyvvezetőnél benyújtani e rendelet 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon.

(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés akkor engedélyezhető, ha a házasságkötés jogszabályban előírt feltételei biztosítottak.

(3) Az engedélyező a helyszínen köteles meggyőződni arról, hogy a kérelemben megjelölt helyszín megfelel a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása feltételeinek, valamint e rendelet előírásainak.

4. § A hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért fizetendő díjakat e rendelet 3. számú melléklete állapítja meg.

5. § A hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy e rendelet 3. mellékletében meghatározott díjazás illeti meg.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően bejelentett házasságkötési szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről, az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 9/2011. (IV.13.) önkormányzati rendelete.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Kérelem hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezéséhez
Alulírottak kérjük házasságkötésünk hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezését ………. év……………… hónap………nap………óra időpontra.
Név:_______________________________________________________________________
Lakcím:____________________________________________________________________
Kézbesítési cím:_____________________________________________________________
Név:______________________________________________________________________
Lakcím:___________________________________________________________________
Kézbesítési cím:____________________________________________________________
A …………….. Ft összegű díjat megfizettük.
Géderlak, _______év________________hó______nap
_____________________________ ___________________________
aláírás aláírás

2. melléklet

Kérelem hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezéséhez
Alulírottak kérjük házasságkötésünk hivatali helyiségen kívüli engedélyezését.
A hivatali helyiségen kívüli helyszín:
Géderlak,________________________________közterület_______________házszám/ hrsz.
Közelebbi elnevezés___________________________________________________________
Név________________________________________________________________________
Lakcím_____________________________________________________________________
Kézbesítési cím______________________________________________________________
Név________________________________________________________________________
Lakcím_____________________________________________________________________
Kézbesítési cím______________________________________________________________
A …………. Ft összegű díjat megfizettük.
Tudomásul vesszük, hogy engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a házasságkötésnek hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha

a) a tanuk,- és ha szükséges tolmács vagy jelbeszédben jártas személy jelenlétét biztosítjuk.

b) gondoskodunk a házasságkötés méltó keretéről.

c) gondoskodunk az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének feltételeiről ( természeti elemektől: eső, hó, szél…stb elleni védelem).

Géderlak, _______év________________hó______nap

_____________________________ ___________________________

aláírás aláírás

Engedély kibocsátását javaslom / nem javaslom. *

_______________________________

közreműködő anyakönyvvezető

* kívánt részt alá kell húzni.

3. melléklet

1. A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért 7.000,- Ft díjat kell fizetni.(ÁFA nélkül)

2. A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért 10.000,- Ft díjat kell fizetni.(ÁFA nélkül)

3. Nem kell fizetni díjat a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetén.

4. Az anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésekben való közreműködésért nettó 4.000,- Ft díjazás illeti meg.