Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2021. 02. 27 - 2021. 12. 03

Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2021.02.27.

Gyöngyös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi adókról az alábbi rendeletet alkotja.

ELSŐ RÉSZ

Általános rendelkezések

1. §1 E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény, az adózás rendjéről szóló törvény és az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény rendelkezései szerint kell eljárni.

2. § Gyöngyös Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi területén a következő helyi adókat vezeti be:

1. magánszemélyek kommunális adója,

2. építményadó,

3. helyi iparűzési adó,

4. idegenforgalmi adó.

3. § Az Önkormányzat a beszedett adó összegéről és annak felhasználásáról évenként köteles a költségvetési beszámoló részeként a lakosságot tájékoztatni.

MÁSODIK RÉSZ

Építményadó

Adókötelezettség

4. § (1)23 Az adóköteles adótárgyak körét a Htv. 11. §-a szabályozza.


Az adó alanya

5. § (1)45 Az adó alanyát a Htv. 12. §-a szabályozza.

Az adó alapja, mértéke

6. § (1) Az adó alapja az építmény m2 -ben számított hasznos alapterülete.

(2) Az adó évi mértéke a 6. § (1) bekezdésében szabályozott adóalap után:

a) 6 építményadó köteles egyéb adótárgyak:

aa) 1.000 m2-t meghaladó hasznos alapterület esetén 750 Ft/m2

ab) 500 m2-t meghaladó, de 1.000 m2-t meg nem haladó hasznos alapterület esetén 700 Ft/m2

ac) 100 m2-t meghaladó, de 500 m2-t meg nem haladó hasznos alapterület esetén 650 Ft/m2

ad) 100 m2-t meg nem haladó hasznos alapterület esetén 600 Ft/m2

b) 7 gépjárműtároló (lakóingatlanokhoz és üdülőingatlanokhoz tartozó lakással és üdülővel azonos helyrajzi számon épített, illetve a társasházi alapító okiratnak megfelelően a társasházakban lévő lakástulajdonokhoz albetétként nyilvántartott garázs) 300.- Ft/m2

c)8 gépjárműtároló (lakástulajdontól, illetve üdülőtulajdontól függetlenül önálló helyrajzi számon osztatlan közös tulajdonként vagy albetétként bejegyzett garázs) esetében 500 Ft/m2

d)9 teremgarázs 400 Ft/m2

e) 10

Adómentesség

7. § (1) Mentes az adó alól a vállalkozónak nem minősülő magánszemély adóalany üzleti (vállalkozási) célra nem szolgáló lakása, illetőleg a gépjármű-tároló kivételével az egyéb nem lakás céljára szolgáló épülete, épületrésze.

HARMADIK RÉSZ

Magánszemélyek kommunális adója

Adókötelezettség

8. § (1) Adókötelezettséget, az adótárgyak körét a Htv. 24.-25. §-a szabályozza.

Az adó alanya

9. § (1) Az adó alanyát a Htv. 24. §-a szabályozza.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a gépjárműtárolók adóztatására a 4-7. §-ban foglaltak az irányadók.

Az adó alapja, mértéke

10. § (1) Az adó alapja az ingatlan tulajdonjoga, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog, valamint az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga.

(2) Az adó évi mértéke:1112

a) építményenként (lakástulajdon, lakásbérlemény)
0-40 m2-ig
Összkomfort + komfort 8.600 Ft
Félkomfort 6.300 Ft
Komfort nélküli 5.000 Ft
40 m2 felett
Összkomfort + komfort 9.300 Ft
Félkomfort 6.800 Ft
Komfort nélküli 5.400 Ft
60 m2 felett
Összkomfort + komfort 9.700 Ft
Félkomfort 7.700 Ft
Komfort nélküli 5.900 Ft
80 m2 felett
Összkomfort + komfort 10.600 Ft
Félkomfort 8.100 Ft
Komfort nélküli 6.300 Ft
100 m2 felett
Összkomfort + komfort 11.200 Ft
Félkomfort 8.600 Ft
Komfort nélküli 6.800 Ft
120 m2 felett
Összkomfort + komfort 11.600 Ft
Félkomfort 9.000 Ft
Komfort nélküli 7.200 Ft
150 m2 felett
Összkomfort + komfort 12.100 Ft
Félkomfort 9.500 Ft
Komfort nélküli 7.700 Ft

b) telek 14.900 Ft

c) üdülő 14.900 Ft

d) gazdasági épület
12 m2-ig 0 Ft
12 m2 felett 7.200 Ft
35 m2 felett 12.200 Ft

e) egyéb (üzlet, műhely, raktár, stb.) 14.900 Ft

Adómentesség, kedvezmény

11. § (1) Lakás- és üdülőtulajdon esetén az adókötelezettség nem terjed ki:

1. az épülethez tartozó, következőkben felsorolt kiegészítő helyiségekre: tüzelőtér, tüzelőtároló, salaktároló, szárító, padlás, pince, szerszámtároló, lomtár, szín, fészer, pajta, árnyékszék, terményszárító, mosókonyha, nyárikonyha, szeméttároló, istálló, ól, terménytároló.

2. szövetkezeti és társas lakóház esetén a közös használatú helyiségekre: lépcsőház, kerékpár-tároló, mosókonyha, szárító, szemétledobó, szeméttároló, pince, padlás, klubhelyiség, babakocsi-tároló.

(2) Mentes az adó alól:

1. az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra, vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növény-termesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl: istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az épületet az adóalany rendeltetésszerűen, állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja;

2. az erdő művelési ágban nyilvántartott telek;

3. az épülethez, az épületnek nem minősülő építményhez, nyomvonal jellegű létesítményekhez tartozó - jogszabályban, vagy hatósági előírásban megállapított - védő (biztonsági) terület;

4. a szükséglakás;

5. a használatbavételi engedély keltét követő év első napjától számított 20 évig az az új építésű, önálló lakóegységet eredményező lakás, amelyet

5a) emelet-ráépítéssel,

5b) tetőtér-beépítéssel,

5c) kiemelten a lakótelepi lapostetős épületek magastetős, lakáskialakítással együttjáró beépítésével, vagy

5d) avult épületek bontásával megvalósuló lakásépítéssel alakítottak ki.

Az adómentesség megállapítása jogerős építési hatósági határozat alapján történik.

6. a rendelet 11. §. (2) bekezdés 5d) pontja szerinti avult épületek bontásával megvalósuló, lakásépítéshez kialakított telek, a bontási engedély keltét követő év első napjától az új építésű lakásra kiadott használatbavételi engedély keltét követő év első napjáig, de legfeljebb 2 évig;

7. az a belterületi telek, amely lakással beépített és a helyben szokásos teleknagyságot meghaladja;

8.13 az a lakás, amely nem rendelkezik közvetlen szennyvízhálózatra való gravitációs rákötési lehetőséggel, a rácsatlakozási lehetőség megnyíltát követő adóév december 31. napjáig.

(3) Mentesül az adó megfizetése alól:

1. az, aki a tárgyév január 1-i állapotnak megfelelően időskorúak járadékában részesül. A mentesség az adóalanyt csak egy adótárgy (lakástulajdon vagy lakásbérlemény) után illeti meg;

2. az a magánszemély, aki hadigondozott;

3. az a magánszemély, aki Mátraháza és Kékestető településrész területén olyan nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik, amely esetében a bérbeadó a Mátrai Gyógyintézet.

4. a lakóingatlanon belüli lakás után megállapított magánszemélyek kommunális adója adókötelezettség alól az a magánszemély, aki a „Tiszta, Virágos Gyöngyösért” cím viselője, a cím odaítélését követő adóévben. Az adómentesség megállapítása a Városüzemeltetési Igazgatóság által kiadott igazolás alapján történik.

5.141516 a 70. életévét betöltött magánszemély egy lakástulajdona, lakásbérleménye után az alábbiak szerint:
Amennyiben az adózó a 70. életévét:

a) az adóév június 30. napjáig tölti be, az adómentesség a 70. életév betöltése évének első napjától,

b) az adóév június 30. napját követően tölti be, az adómentesség a 70. életév betöltésének évét követő év első napjától illeti meg.

5.1. 17 Az 5. pontban meghatározott adófizetési kötelezettség alóli mentességre jogosult adóalany – a Htv. 43. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján – mentesül a magánszemélyek kommunális adója bevallás-benyújtási kötelezettség alól.

5.2. 18 Amennyiben az 5. pontban meghatározott adófizetési kötelezettség alóli mentességre jogosult adó-alany több lakástulajdonnal, lakásbérleménnyel is rendelkezik, úgy az egy darab adómentes adótárgy-ról – az adóév január 15. napjáig – írásban köteles nyilatkozni az önkormányzati adóhatóságnak

NEGYEDIK RÉSZ

Helyi iparűzési adó

Adókötelezettség, az adó mértéke, adómentesség19

12. § (1)20 Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási (iparűzési) tevékenység.

13. § (1)21 Az adó évi mértéke: az adóalap 2 %-a.

(2)22

(3)23 Mentes az adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a Htv. 39/C. § (2) bekezdése szerint számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1,5 millió forintot.

(4)2425 A Htv. 39/C. § (3) bekezdése alapján az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenysége után számított végleges iparűzési adójából 50%-os adókedvezményt érvényesíthet az adóévről szóló iparűzési adóbevallásában a Htv. 52. § 23. pontjában meghatározott háziorvos, védőnő vállalkozó, feltéve, ha a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

(5)26


Helyi iparűzési adó meghatározott célú felhasználása

14. § (1)27 A befizetett helyi iparűzési adója 10 %-ának - de legfeljebb 3.000.000.- Ft erejéig – meghatározott célú felhasználásáról az a vállalkozó rendelkezhet, akinek helyi iparűzési adóban legalább 100.000.- Ft végleges adófizetési kötelezettsége keletkezett, s annak eleget tett. Ebbe az értékhatárba nem számíthatók be, a bírság, késedelmi pótlék, valamint az önellenőrzéssel, illetve adóellenőrzés során feltárt adó címén befizetett összegek.

(2) Az adózó az alábbiakban felsorolt célok támogatásáról rendelkezhet:

a) városfejlesztési cél;

b) oktatás és pályaválasztás: nyelvi- és számítástechnikai képzés támogatása, vagy pályaválasztási tanácsadással összefüggő üzemlátogatás támogatása (Kamarával közösen);

c)282930 a verseny- és utánpótlás sport tevékenység, kulturális tevékenység támogatása.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott célokkal kapcsolatos részletes szabályozást az adott évi költségvetési rendeletben kell megállapítani.

(4) Az adózó az (1) bekezdésben meghatározott összegen belül saját választása szerint rendelkezhet a (2) bekezdésben megjelölt, tetszőleges számú cél támogatásáról, de a rendelkezési összeg:

a) legfeljebb 85%-át ajánlhatja fel a (2) bekezdés a) pontjában,

b) legfeljebb 5%-át a (2) bekezdés b) pontjában,

c) legfeljebb 10%-át a (2) bekezdés c) pontjában

megjelölt célhoz kapcsolódóan.31

(5) Az adózó az adóévre az (1) bekezdésben meghatározott adóösszeg felhasználásáról egyszer rendelkezhet a helyi iparűzési adóbevallás benyújtásával egyidejűleg, az önkormányzati adóhatóságnál rendszeresített nyomtatványon. A rendelkezés nem módosítható, és nem vonható vissza.

(6) Érvénytelen annak az adózónak a nyilatkozata, aki:

a) az éves adóbevallást a helyi iparűzési adóra vonatkozó, törvényben előírt bevallási határidőt követően nyújtja be, vagy

b) az önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott valamely adónemben hátralékkal rendelkezik, és a nyilatkozat beadását követő 10 napon belül azt nem rendezi.

(7) Az a vállalkozó, aki a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény értelmében adóalapja megosztására kötelezett, csak akkor élhet rendelkezési jogával, ha e kötelezettségének eleget tett, és az megfelel a törvény előírásainak.

(8) A nyilatkozatban feltüntetett adatok adótitoknak minősülnek, és annak megfelelő védelemben részesülnek, őrzésükről az adóhatóság gondoskodik. Az adóhatóság kizárólag a saját adataira, és nyilatkozata tartalmára vonatkozóan ad tájékoztatást az adózónak.

(9) Az adóbevallások feldolgozása után az adóhatóság ellenőrzi a beérkezett nyilatkozatok érvényességét, és azokat nyilvántartásba veszi.

(10) A nyilatkozatok feldolgozását követően, legkésőbb az adott év szeptember 30-ig a Jegyző kezdeményezi a költségvetés módosítását, a költségvetési rendeletben meghatározottak szerint.

(11) Az éves költségvetési rendeletben az előző évi ténylegesen befizetett iparűzési adó (1) bekezdésben meghatározottak szerinti összegnek megfelelő céltartalékot kell képezni.

(12) A céltartalékba helyezett, és a tárgy évi tényleges rendelkezések összege közötti különbség az általános tartalékot növeli, illetve terheli.

14/A. §32 (1) A 14. §-ban foglaltaktól eltérően azon kis- és középvállalkozásnak minősülő adózónak, aki a 639/2021.(XII.22.) Kormányrendelet 1. §-ában (továbbiakban: Kormányrendelet) meghatározott, csökkentett mértékű helyi iparűzési adó helyett a jelen rendelet 13. § (1) bekezdésében meghatározott adómértékkel számított adót megfizeti, lehetősége van a Kormányrendelet alapján fizetendő és a ténylegesen megfizetett adó különbözetére korlátozás nélkül felhasználási, rendelkezési javaslatot tenni.

(2) A korlátozás nélküli rendelkezési jog kiterjed a 14. § (4) bekezdésben meghatározott célokra is.

(3) Fejlesztési, felújítási, illetve karbantartási jellegű cél meghatározása esetén a rendelkezések révén meghatározott, és az azonos célhoz rendelt egybeszámított összegnek fedezetet kell biztosítani az ilyen módon meghatározott cél teljes körű megvalósításához. Egyéb jellegű cél meghatározása esetén ezt a korlátozást nem kell alkalmazni.

(4) Amennyiben a fejlesztési, felújítási, illetve karbantartási jellegű célhoz rendelt azonos cél kapcsán egybeszámított összeg nem biztosítja a rendelkezésben meghatározott cél megvalósítását, úgy az Önkormányzat jogosult az ily módon rendelkezésre álló forrást más, de jellegénél fogva a rendelkezés céljához hasonló feladatra felhasználni.

(5) Amennyiben a fejlesztési, felújítási, illetve karbantartási jellegű célhoz rendelt forrás felhasználására 2021-ben nincs lehetőség, a fel nem használt forrást a 2022. évi költségvetés összeállításakor kötelezettségként figyelembe kell venni.

(6) Az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazása során nem kell figyelembe venni a 14. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárra vonatkozó korlátozásokat.

(7)33 Az adózó 14/A. § szerinti rendelkezés lehetőségével a 2021. I. és II. félévi adóelőleg megfizetésével egyidejűleg élhet, az Önkormányzat által erre a célra rendszeresített nyomtatványon, amelyen arra vonatkozóan is köteles nyilatkozni, hogy megfelel a 369/2020.(XII.22.) Kormányrendelet 1. §-ában meghatározott kis- és középvállalkozásokra vonatkozó feltételeknek.

ÖTÖDIK RÉSZ

Idegenforgalmi adó

Adókötelezettség, adóalany

15. § Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az Önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adó alapja, mértéke

16. § Az adó alapja a 15. §-ban szabályozott adókötelezettség esetén a megkezdett vendégéjszakák száma.

17. §34 Az adó évi mértéke a 16. §-ban szabályozott adóalap után 490 Ft/vendégéjszaka.

Adómentesség

18. § (1)3536

(2)37 Mentes az adó alól a Nemzeti Sportközpontok Mátraházi Edzőtáborában sporttevékenységgel összefüggésben elhelyezett, Magyarországon a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdése szerinti sportoló, és a 77. § p) pontban meghatározott sportszakember.

Nyilvántartás vezetési kötelezettség

19. §38 (1) A szálláshely-szolgáltató köteles olyan szálláshely-kezelő szoftvert használni, mely a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára adatok továbbítására, továbbá az idegenforgalmi adó alapja és az igénybe vett adómentesség (Htv. 31. §) megállapítására alkalmas.

(2) Az adóbeszedésre kötelezett szállásadónak a Htv. 31. §-ában tételesen felsorolt adómentességre jogosító tartózkodást az adómentesség tényét megalapozó igazolással igazolnia kell, ennek hiányában az idegenforgalmi adót be kell szednie, illetve meg kell fizetnie.

(3) A jogszabályban előírt bizonylatokat, könyveket, nyilvántartásokat – ideértve a gépi adathordozón rögzített elektronikus adatokat, információkat is –, úgy kell kiállítani, illetve vezetni, hogy az az idegenforgalmi adó alapjának, az idegenforgalmi adó összegének, a mentességeknek, továbbá az adó megfizetésének megállapítására, ellenőrzésére alkalmas legyen.

HATODIK RÉSZ

Eljárási szabályok

20. § (1) Az adóhatóság csak az 1.000 Ft-ot meghaladó adótartozásnál kezdeményez végrehajtási eljárást.

(2) Az adóhatóság törli a tárgyév december 31-én fennálló 1.000 Ft-ot meg nem haladó adótartozást. Az így törölt tételekről az adóhatóságnak külön nyilvántartást kell vezetni.

(3)39 Az építményadót félévenként két egyenlő részletben, az adóév április 15. és szeptember 15. napjáig kell megfizetni.

(4)40 A magánszemélyek kommunális adóját félévenként két egyenlő részletben, az adóév április 15. és szeptember 15. napjáig kell megfizetni.

HETEDIK RÉSZ

21. §

Záró rendelkezések

(1)E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
(2)Hatályát veszti a helyi adókról szóló 29/2001.(IX.25.) önkormányzati rendelet, valamint a helyi iparűzési adó mértékéről szóló 32/2009.(XII.14.) önkormányzati rendelet.
1

Módosította a 40/2017.(XI.24.) önkormányzati rendelet

2

Módosította a 40/2017.(XI.24.) önkormányzati rendelet

3

Módosította a 27/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelet

4

Módosította a 40/2017.(XI.24.) önkormányzati rendelet

5

Módosította a 27/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelet

10

Beiktatta a 40/2017.(XI.24.) önkormányzati rendelet

11

Módosította a 46/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet.

15

Módosította a 37/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelet

17

Beiktatta a 37/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelet

18

Beiktatta a 34/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelet

20

Módosította a 35/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet (hatályba lépés ideje: 2021. január 1. napja)

21

Módosította a 35/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet (hatályba lépés ideje: 2021. január 1. napja)

22

Hatályon kívül helyezte a 35/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet

24

Beiktatta a 37/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelet

25

Módosította a 34/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet

26

Hatályon kívül helyezte a 34/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet

28

Beiktatta a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet.

30

Módosította a 34/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet

31

Módosította a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet.

32

Beiktatta a 7/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. február 20. napjától 2021. december 31. napjáig.

33

Módosította a 9/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. február 27. napjától 2021. december 31. napjáig.

35

Módosította a 46/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet

36

Törölte a 34/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet

37

Beiktatta a 31/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelet

39

Beiktatta a 35/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet (Hatályba lépés ideje: 2021. január 1. napja)

40

Beiktatta a 35/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet (Hatályba lépés ideje: 2021. január 1. napja)