Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.27.)önkormányzati rendelete

Géderlak Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 28- 2020. 07. 06

Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.27.)önkormányzati rendelete

Géderlak Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2020.02.28.

Géderlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Géderlak Község Önkormányzatára és szerveire és az önkormányzat és társulásban fenntartott intézményeire, valamint az önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladataira terjed ki.

(2) A nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladatokat az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásába meghatározottak, és e rendelet 9. számú mellékletében megjelölt Kormányzati funkció és szakfeladat szerint az önkormányzat szervezeti keretein belül látja el, úgy, mint a tervezett felújítási és felhalmozási feladatokat.

(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban hagyja jóvá.

II. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

2. § (1) Géderlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2020. évi költségvetésének Költségvetési bevételi fő összegét 358.424.000,- Ft-ban, Költségvetési kiadási fő összegét 358.424.000,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, egyenleg összegét, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint a hagyja jóvá.

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei

a) Önkormányzatok működési támogatásai 124.038.846,- Ft amelyből

aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 59.914.146,- Ft

ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 27.170.200,- Ft

ac) Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 31.808.598,- Ft

ad) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.800.000,- Ft

b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 99.760.854,- Ft

c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft

d) Közhatalmi bevételek 19.251.000,- Ft

da) Jövedelemadók 15.000.000,- Ft

db) Vagyoni típusú adók 3.800.000,- Ft

dc) Termékek és szolgáltatások adói 0,- Ft

dc) Egyéb közhatalmi bevételek 451.000,- Ft

de) Átengedett közhatalmi bevételek 0,- Ft

e) Működési bevételek 12.931.000,- Ft

f) Felhalmozási bevételek 10.000.000,- Ft

g) Működési célú átvett pénzeszközök 3.500.000,- Ft

h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 34.309.000,- Ft

i) Finanszírozási bevételek 57.979.202,- Ft

(2) Az önkormányzat 2020. évi kiadásai

a) működési költségvetés 256.135.798,- Ft

aa) Személyi juttatások 57.281.000,- Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8.310.000,- Ft

ac) Dologi kiadások 48.092.000,- Ft

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 8.182.000,- Ft

ae) Egyéb működési célú kiadások 59.2370.080,- Ft

af) Finanszírozási kiadások 74.963.718,- Ft

b) felhalmozási költségvetés 108.8510.090,- Ft

ba) beruházások 4.890.000,- Ft

bb) felújítások 95.568.000,- Ft

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházások kiadásai beruházásonként Szálláshelytervezés 4.890.000.- Ft

b) felújítások kiadásai felújításonként

ba) Közút felújítás 45.720.000,- Ft

bb) Csapadékvíz elvezetés 29.849.0000,- Ft

be) Sportcsarnok felújítása 19.999.000,- Ft

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) települési támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (továbbiakban: lakhatási támogatás) 900.000,- Ft

b) rendkívüli települési támogatás 6.762.000,- Ft

c) temetési segély,támogatás 360.000,- Ft

d) köztemetés 160.000,- Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé. Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletét a 10. melléklet tartalmazza.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 Ft.

(7) A (2) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatok további részletezését a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza,

4. § (1) A költségvetés egyenlege 0,- Ft működési hiányt tartalmaz.

(2) Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 0,- Ft

b) külső finanszírozással 0,- Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, eredményének, vállalkozási maradványának igénybevétele 0,- Ft,

aa) működési célú 0,- Ft

ab) felhalmozási célú 0,- Ft

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0,- Ft,

ba) működési célú 0,- Ft

bb) felhalmozási célú 0,- Ft

c) tartalék igénybe vétele 0,- Ft

(4) A külső finanszírozáson belül

a) hitel, kölcsön felvétele 0,- Ft

aa) működési célú 0,- Ft

ab) felhalmozási célú 0,- Ft

3. A költségvetési hiány finanszírozásának módja

5. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány esetén a képviselő-testület a költségvetést újra tárgyalja, a gazdasági szükséghelyzetre vonatkozó szabályok szerint.

(2) Az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja az előző évi költségvetési maradvány, valamint a költségvetési tartalék felhasználását követően szükség szerint a feladatok végrehajtásának átcsoportosítása, fejlesztési hiány finanszírozásának módja hitel felvétele

(3) Az (1)-(2) bekezdésében foglalt hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

4. A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet felhasználás módja

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 10 %-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel a hasznosításáról a Képviselő-testület dönt.

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 7 fő,

b) az előző év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 20 fő.

(3) Az engedélyezett létszám-előirányzat további részletezését 3. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 4. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 4.409.080,- Ft, a céltartalék 0,- Ft.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve és a nem költségvetési szerv keretében ellátott kötelező és nem kötelező feladatait kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerint részletezve az 5. számú melléklet tájékoztató jelleggel tartalmazza.

11. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 6 . számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

III. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

4. Általános végrehajtási szabályok

14. § A helyi önkormányzat, illetve az önállóan működő költségvetési szervvel történő megállapodás alapján a helyi kisebbségi önkormányzat, valamint az önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös fenntartású Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal.

5. Részletszabályok,Előirányzatok megváltoztatása, felhasználása

15. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

16. § (1) A fejlesztési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a Képviselő-testületi döntést követően a polgármester hatásköre, aki e pénzeszközök felhasználásáról, az elvégzett feladatokról a tárgyév féléves, illetve háromnegyed éves beszámolójával egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat 500.000,- Ft összegig, amelyről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

17. § A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

18. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésében jóváhagyott

a) személyi juttatási előirányzat

b) felhalmozási célú előirányzat kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyását követően változtatható meg.

6. Költségvetés pénzmaradványa

19. § A helyi önkormányzat pénzmaradványát, annak igénybevételét a Képviselő-testület hagyja jóvá.

7. Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal rendje

20. § Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

8. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

21. § (1) Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket az illetékes hatóság nyilvántartásba vett.

(2) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt.

(3) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben rögzítettek szerint kerül sor.

(4) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást nyújtó Képviselő-testület felé.

(5) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.

IV. Fejezet

LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

22. § (1) A költségvetésben engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül nem léphető túl.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(3) A Képviselő-testület minden engedélyezett főállású, teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozói után, nem kötelező juttatásként adott cafetéria juttatás összegét 2020. január 1-től évi nettó 120.000 Ft-ban állapítja meg, a részmunkaidőben foglalkoztatottak részére ennek részmunkaidő szerinti időarányos részét.

(4) A képviselő-testület a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2020. évben 46.380,-Ft-ban állapítja meg, melyet 2020. január 1-től december 31-ig kell alkalmazni.

(5) A Képviselő-testület a köztisztviselőket és a polgármestert megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként köztisztviselőnként évi bruttó 200.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja.

(6) A Képviselő-testület az illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatályát veszti 2023. december 31-én.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről - a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel - a jegyző gondoskodik.

5. melléklet az 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez az 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez