Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2018. (III.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről

Hatályos: 2018. 03. 29 - 2020. 07. 17


Gyöngyös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 54. § (1) és (3) bekezdésében, és az 58. § (2) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormány-zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbiakat rendeli el:


1.  A rendelet célja és hatálya


1. §


(1) E rendelet célja, hogy meghatározza az Önkormányzat tulajdonában álló, elővásárlási joggal érintett lakások és helyiségek elidegenítésének részletes feltételeit és eljárási rendjét.


(2) Az elővásárlási joggal nem érintett, valamint üres lakások és helyiségek elidegenítésére az Önkormányzat vagyonáról szóló 8/2016. (III.25.) önkormányzati rendelet szabályait kell alkalmazni.


2. A lakások és helyiségek elidegenítésének jogcímei


2. §


Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek

a) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben (továbbiakban: Tv.) előírt elővásárlási jog alapján, vagy

b) pályázat útján,

a Képviselő-testület határozata alapján idegeníthetők el.


3. Az elidegenítésből kizárt lakások és helyiségek


3. §


Nem értékesíthetőek:

a) Róbert Károly u. 19/1. (Otthonház I.)

b) Róbert Károly u. 19. (Otthonház II.)

c) Dózsa György u. 14. - Táncsics Mihály u. 15-17. (Garzonház)

szám alatti társasházakban lévő lakások és helyiségek.


4. Vételre ajánlás


4. §


(1) A lakást értékesítésre kijelölés esetén a Tv. szerint elővásárlásra jogosult bérlőnek, bérlőtársnak (továbbiakban együtt: vásárlásra jogosult) kell megvételre felajánlani.


(2)  A felajánlásnak tartalmaznia kell a lakás, helyiség

a) ingatlan-nyilvántartási adatait,

b) forgalmi értékét,

c) vételárát,

d) a vételár megfizetésének feltételeit,

e) az ajánlati kötöttség határidejét,

f) a vásárlásra jogosult adásvételi szerződésének megkötéséhez szükséges személyes adatokat,

g) tartási szerződéssel érintett lakás esetén a vásárlásra jogosult figyelmeztetését arra, hogy az adásvételi szerződés megkötéséhez az eltartó írásbeli hozzájárulása szükséges.


(3) Az Önkormányzat a bérleti joggal terhelt lakásokat kívülállók számára nem értékesíti.


5. A lakás, helyiség vételárának mértéke


5. §


(1) A lakás, helyiség vételára a forgalmi értékbecslésben megállapított összeg. Az értékbecslésnek tartalmaznia kell a Tv. 52. §-ában foglalt adatokat.


(2) A forgalmi értéket csökkenteni kell a bérbeadó által előzetesen jóváhagyott költségvetés alapján engedélyezett, a bérlőnek 5 éven belül a lakásra fordított és meg nem térített értéknövelő beruházásának értékével.


(3) Az értékbecslés során a lakásban a bérlő karbantartási kötelezettségének elmulasztása miatt keletkezett állagromlást nem lehet értékcsökkentő tényezőként figyelembe venni.


(4) A helyiség bérlője nem számolhatja el és értéknövelő tényezőként nem vehető figyelembe a helyiségben gyakorolt tevékenységi körnek megfelelő, a bérlő igényei szerint történő kialakítás költsége.


6. A vételár megfizetése


6. §


(1) A lakás vásárlásra jogosultja a vételárat az alábbiak szerint teljesítheti:


a) a szerződés megkötésekor egy összegben;

b) a szerződés megkötésekor a vételár 20 %-át egyösszegben, a fennmaradó hátralékot legfeljebb 15 évi, havonta egyenlő összegű részletekben;


(2) Ha a vételárat a vásárlásra jogosult a szerződés megkötésekor egyösszegben fizeti meg, a vételárból 10 % kedvezmény illeti meg.


(3) A vételárhátraléknak a szerződésben vállalt határidő előtt történő kiegyenlítése esetén a vásárlásra jogosultat a hátralévő tartozásból annyi százalék kedvezmény illeti meg, amennyi teljes év még a tartozás kiegyenlítésére fenn áll.


(4)  Részletfizetéssel történő vásárlás esetén a vevő kamatfizetésre köteles. Részletfizetés esetén a vételár-hátralék és járulékai erejéig jelzálogjogot kell az ingatlannyilvántartásba bejegyezni.


(5) A kamat mértéke a részletfizetés

      a) első 5 évében 2%

      b) 6-15 évében   3%.


(6) A szerződés megkötésétől előtörlesztés nélkül kezdheti meg a vételárrészletek törlesztését az a vásárlásra jogosult, ahol a családban az egy főre eső havi nettó jövedelem a szerződéskötés időpontjában meghaladja az öregségi nyugdíjminimum négyszeresét.


(7) A (6) bekezdésben szabályozott kedvezmény nem illeti meg azt, aki a szerződés megkötésekor üdülő- vagy lakástulajdonnal rendelkezik.


7. §


(1) A helyiségre vonatkozó adásvételi szerződés megkötésekor az elővásárlásra jogosult a vételár 50%-át köteles megfizetni.


(2) A fennmaradó vételár-hátralékra legfeljebb hat havi részletfizetés adható. A vételár-hátralékot havonta egyenlő részletekben kell teljesíteni.


(3) A kamat mértéke 2 %.


(4) Amennyiben a vevő tartozása a havi részlet kétszeresét meghaladja, a részletfizetési jogosultsága megszűnik és a fennálló vételárhátralékot egyösszegben köteles megfizetni.


7. Záró rendelkezések


8. §


(1) Azon bérlő, vagy bérlőtárs, aki a

a) Kossuth Lajos u. 8.,

b) Jókai Mór u. 24.,

c) Fő tér 8. szám

alatti műemléki épületben lévő lakás vonatkozásában 1994. január 1. napját megelőzően határozatlan időtartamú bérleti jogviszonnyal rendelkezett és a lakást azóta is folyamatosan, életvitelszerűen lakja – feltéve, ha bérleti jogviszonya az épület, illetőleg az épületben lévő lakás értékesítésre kijelölésekor is fennáll –, a bérlakásokat a forgalmi érték 30 %-ának megfelelő összegen vásárolhatja meg.


(2) Az (1) bekezdés szerinti vevőt a vételárból további 40% kedvezmény illeti meg, amennyiben a lakás vételárát az adásvételi szerződés megkötésekor egyösszegben megfizeti. A vételre egyébként a rendelet további rendelkezései alkalmazandók.


(3)  Az (1) és (2) bekezdés szerint kedvezményesen megvásárolt lakásra az Önkormányzat javára, 5 év időtartamra az ingatlan-nyilvántartásba elidegenítési tilalom kerül bejegyzésre.


9. §


(1) Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a      hatálybalépést megelőzően benyújtott, még el nem bírált kérelmekre is alkalmazni kell.


(2) Hatályát veszti Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 10/1994. (V.26.) önkormányzati rendelete.