Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020. (VII.27.)önkormányzati rendelete

az intézményi térítési díjak mértékéről

Hatályos: 2020. 09. 01

Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 115.§-ában foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:


1.§

(1)A képviselő-testület a szünidei gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Sztv. hatálya alá tartozó szociális étkeztetés intézményi térítési díját az étkezés szolgáltatási önköltségre figyelemmel, egy ellátási napra (ebéd) számítottan állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.

(3) Az ebéd kiszállításáért nem került felszámításra külön díj.

(4) Az önkormányzat a (2) bekezdés szerinti ellátásokért fizetendő térítési díjakat a rendszeres és személyes jövedelemmel és tartásra vagy gondozásra köteles és képes hozzátartozóval nem rendelkező ellátottak esetében teljes mértékben átvállalja /ingyenes étkeztetés/.


2.§

(1)A képviselő-testület házi segítségnyújtás (személyi gondozás, szociális segítés) intézményi térítési díját a feladat szolgáltatási önköltségre figyelemmel, egy órára számítottan állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a házi segítségnyújtás igénybevételét minden igénybe vevő részére térítésmentesen biztosítja.

3.§

(1) E rendelet  2020. szeptember 1-én lép  hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti az intézményi térítési díjak mértékéről szóló 3/2020. (II. 27.)  önkormányzati rendelete.

Géderlak,2020. július 14.


Katona György                                                        Czabainé Csada Márta

polgármester                                                            jegyző


Záradék:

A rendelet hirdetőtáblára kifüggesztésének napja: 2020. július 27.


                                                                    Czabainé Csada Márta

                                                                                jegyző
Mellékletek