Vöröstó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(VI.30.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2014. 07. 01- 2024. 04. 17

Vöröstó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(VI.30.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról1

2014.07.01.

Vöröstó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleménye alapján, a következőket rendeli:

1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

1. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed az alábbi települési hulladékok begyűjtésére, elszállítására és kezelésre történő átadására:

1. vegyes hulladék,

2. lom hulladék,

3. a rendeletben meghatározott egyéb elkülönítetten gyűjtött hulladék.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed az alábbi települési hulladékok kezelésére:

1. vegyes hulladék,

2. lom hulladék.

2. § (1) Vöröstó Község belterületén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20. (a továbbiakban: közszolgáltató) jogosult ellátni.

(2) A települési szilárd hulladék környezetkárosítást kizáró módon történő ártalmatlanítását, az elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtését, előkezelését, hasznosításra történő átadását az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: ÉBH. Kft.) 8200 Veszprém, Házgyári út 1. biztosítja. Az ÉBH Kft. az elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtését a közszolgáltató bevonásával végzi.

(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék előkezelése, valamint hasznosításra történő átadás az ÉBH Kft. veszprémi válogatóművében történik.

(4) A települési szilárd hulladék a Királyszentistváni Hulladékkezelő Központban kerül elhelyezésre.

2. A közszolgáltatás igénybevétele, a közszolgáltatási szerződés

3. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a rendszeres hulladékszállításba bevont ingatlanok ingatlanhasználója köteles igénybe venni és erre vonatkozó szerződést kötni a közszolgáltatóval.

(2) A közszolgáltatás igénybevételére az állandó lakosok egész évben 52 alkalommal, az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező ingatlanhasználók esetében április 15-től október 15-ig 26 alkalommal kötelesek.

(3) A közszolgáltató és az ingatlanhasználó között a kötelező közszolgáltatással kapcsolatos jogviszony a szolgáltatási szerződés megkötésével, vagy a szolgáltatás igénybevételével jön létre.

3. A települési szilárd hulladék elszállításának gyakorisága, a lom hulladék elszállítása.

4. § (1) közszolgáltató a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló jogszabálynak megfelelően – minimum hetente egyszer – köteles a szolgáltatást elvégezni.

A közszolgáltatás elvégzése az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező ingatlanhasználók esetében évente 26 alkalommal (április 15-től október 15-ig) történik.
(2) Az ingatlanban vagy ingatlanon nem rendszeresen képződő a szabványosított gyűjtőedényekben el nem helyezhető – nagyobb méretű – lom hulladék elszállítására a közszolgáltató évente egy alkalommal, előre bejelentett időpontban lomtalanítást szervez. Az évi egy lomtalanításkor a közszolgáltató külön díj fizetése nélkül szállítja el a hulladékot.

4. A települési szilárd hulladék gyűjtése, átvétele és szállítása

5. § (1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet a települési szilárd hulladékot rendszeresített zárt szabványos hulladékgyűjtő edényben köteles elhelyezni és a megadott szállítási napon a közszolgáltatónak elszállításra átadni.

(2) Rendszeresített zárt, szabványos gyűjtőedény méretek: 50-60, 80, 110-120, 160, 220-240, 1.100 liter.

(3) A szokásos mennyiségen felül keletkező hulladék eseti összegyűjtésére – díj fizetése mellett a közszolgáltató által biztosított, emblémázott, 50-60-80-110-120 literes műanyag zsák.

(4) A települési szilárd hulladék gyűjtéséhez az ingatlanhasználó olyan űrtartalmú, illetve darabszámú gyűjtőedényt köteles igénybe venni, hogy abban, illetve azokban a megadott szállítási napok között keletkező háztartási hulladék az előírásoknak megfelelően mindenkor elhelyezhető legyen. Az ingatlanhasználó a rendszeresített legkisebb, 50-60 liter űrtartalmú gyűjtőedénynél kisebb űrtartalmú edényt nem használhat.

(5) Az ingatlanhasználók és az üdülővel rendelkező ingatlanhasználók köteles ingatlanonként legalább 1 szabványos, a szerződött hulladékmennyiségének megfelelő méretű hulladékgyűjtő edényt saját költségen beszerezni, használni.

(6) A gyűjtőedényben lom, építési törmelék, veszélyes hulladék nem gyűjthető.

6. § (1) Szabványosított, zárt hulladékgyűjtő edényzetben elhelyezett települési szilárd hulladék elszállításra történő átadása a megjelölt szállítási napon az ingatlan bejárata előtti közútról történik.

(2) A mennyiben a hulladék a közúton való átvétele nem lehetséges, az ingatlanhasználó köteles kihelyezni azt könnyen megközelíthető és hozzáférhető helyre, ingatlanán kívülre a bejárat (kapu) közelében.

(3) A települési szilárd hulladékot úgy kell a közszolgáltató részére (átadni) kihelyezni, hogy az a közszolgáltató számára hozzáférhető legyen és a közterület forgalmát ne zavarja.

(4) Hulladékszállítási napokon kívül hulladékgyűjtő edényzet közterületen nem tárolható, kivéve, ha az edényzet elhelyezése csak közterületen lehetséges. Ürítés után a hulladékgyűjtő edényzetet annak tulajdonosa, bérlője az ürítés napján köteles ingatlanára visszahelyezni.

(5) A zárt edényzet rendszeres tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről és rendszeres karbantartásáról, szükséges cseréjéről az edényzet tulajdonosa köteles gondoskodni.

(6) A közszolgáltató felel az edényzet állagában keletkezett olyan kárért, amelyet a szállítás során szándékos vagy gondatlan magatartásával, vagy szakszerűtlen ürítéssel okozott. A közszolgáltatói felelősség a természetes elhasználódásból eredő károkra nem terjed ki.

7. § (1) Az elszállítás céljára kihelyezett vagy tartósan a közterületen elhelyezett gyűjtőedény környékének rendszeres tisztántartásáról a szolgáltatás igénybevételére kötelezett köteles gondoskodni. A közterületnek a hulladék elszállítása során a közszolgáltató által előidézett szennyezését a közszolgáltató köteles megszüntetni.

(2) A közszolgáltató a szolgáltatás teljesítését csak a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályokban, valamint jelen rendeletben meghatározott esetekben szüneteltetheti, korlátozhatja vagy tagadhatja meg.

(3) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében megtagadhatja a települési szilárd hulladék elszállítását, ha:

a.) az nem a rendszeresített szabványos gyűjtőedényben, vagy emblémázott műanyag zsákban kerül átadásra,
b.) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely nem minősül települési szilárd hulladéknak
c.) sérült vagy balesetveszélyes gyűjtőedényzet esetén

5. Az elkülönített hulladék gyűjtése, átvétele és szállítása

8. § (1) A közszolgáltató által gyűjtött elkülönített hulladékok a gyűjtőszigeteken lévő edényzetbe helyezhetők el.

(2) Az elkülönített hulladékgyűjtés céljára közterületre kihelyezett edényzetbe kizárólag rendeltetésének megfelelő anyag helyezhető el.

(3) A gyűjtősziget edényzetéből az elkülönítetten gyűjtött hulladékot csak a közszolgáltató vagy megbízottja szállíthatja el.

6. A közszolgáltatási díj, kedvezmények, mentességek, változás bejelentés

9. § A közszolgáltatás igénybevételi díjának elszámolására a közszolgáltató negyedéves elszámolási időszakot alkalmaz. A közszolgáltatási díjat a közszolgáltató által megküldött számla alapján kell megfizetni.

10. § (1) Ha a lakóegység (üdülőegység) nincs használatban és az ingatlanhasználónak díjtartozása nincs, írásban kérheti az ürítési díj visszatérítését az alábbiak szerint:

a) jegyzői igazolás bemutatásával arról, hogy az ingatlan használaton kívül volt,

b) a használaton kívüli időszakra (üdülő esetén a teljes nyaraló időszakra, azaz 6 hónapra) vonatkozóan a közmű szolgáltató által leolvasottan „0” fogyasztást igazoló közüzemi elszámoló számla - víz (m3) vagy villany (kWh) – másolatának megküldésével.

(2) A visszatérítést utólag, legfeljebb a tárgyévet követő év január 20-ig lehet kérni, a mentesség csak az igazolt időszakra tartható fenn.

(3) A díjfizetés alóli mentesítés csak akkor lehetséges, amennyiben hulladékszállítási díjtartozás nem áll fenn.

(4) Amennyiben az ingatlanhasználó személyében változás következik be, az új ingatlanhasználó birtokba lépésének napjától számított 15 napon belül, a korábbi és új ingatlanhasználó együttesen köteles a változást bejelenteni a közszolgáltatónak. A változás bejelentésének megtételéig a közszolgáltatási díjat a korábbi ingatlanhasználó köteles megfizetni.

7. A közszolgáltatással kapcsolatos nyilvántartás

11. § (1) A Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal a szolgáltatás igénybevételére kötelezettek nyilvántartása céljából folyamatosan értesíti a közszolgáltatót a község közigazgatási területén újonnan épült ingatlanokra vonatkozó jogerős használatbavételi engedély kiadásáról.

(2) A közszolgáltató a díjfizetési kötelezettség teljesítése és a díjhátralék behajtása érdekében jogosult a természetes személy ingatlanhasználók természetes személyazonosító és lakcímadatait kezelni.

(3) A díjhátralék megfizetésére történő felszólítás eredménytelensége esetén a (2) bekezdésben meghatározott adatok a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak adhatók át.

(4) Amennyiben az ingatlanhasználónak a jogviszony megszűnésekor nincs díjtartozása a (2) bekezdés szerinti adatokat a nyilvántartásból törölni kell.

(5) Amennyiben az ingatlanhasználónak a jogviszony megszűnésekor díjtartozása van az (2) bekezdésben meghatározott adatokat akkor kell törölni a nyilvántartásból, amikor az adózás rendjéről szóló törvény szerint a díjtartozás behajtására már nincs lehetőség.

8. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet 2014. július 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Vöröstó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 11/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete.

1

Az önkormányzati rendeletet a Vöröstó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2024. április 18. napjával.