Hidegkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

8/2014. (VI. 6.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2017. 02. 07

Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének


8/2014. (VI. 6.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról


Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2.§ (1) bekezdése tekintetében a közbeszerzésről szóló 2011.évi CVIII. törvény 9.§ (5) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleménye alapján a következőket rendeli el:1.  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése


1.§ (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed az alábbi települési hulladékok begyűjtésére, elszállítására és kezelésre történő átadására:

a)    vegyes hulladék,

b)   lom hulladék,

c)    a rendeletben meghatározott veszélyes hulladék,

d)    a rendeletben meghatározott egyéb elkülönítetten gyűjtött hulladék.        

(2)   A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed az alábbi települési hulladékok kezelésére:

a)    vegyes hulladék,

b)   lom hulladék.


2.§  (1)   A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására Hidegkút Község Önkormányzata a Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató       Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (továbbiakban          közszolgáltató) a közbeszerzési törvény szerinti kizárólagosságot biztosít.


  (2)   A közszolgáltató végzi:

              a)  települési hulladékok begyűjtését, elszállítását, kezelésre történő         átadását,

  b) az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Projekthez tartozó veszprémi          hulladékgyűjtő szigetek és válogatócsarnok üzemeltetését,

  c) hulladékudvar és hulladékgyűjtő telephely üzemeltetését.


(3)   az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: ÉBH Kft.) végzi az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Projekthez tartozó királyszentistváni hulladékkezelő központ üzemeltetését.


(4)   A közszolgáltató Hidegkút község közigazgatási területén biztosítja a közszolgáltatást.2. A vegyes hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása


„3. § (1) Természetes személy ingatlanhasználó a vegyes hulladékot rendszeresített szabványos gyűjtőedényben köteles összegyűjteni és a megadott szállítási napon a közszolgáltatónak elszállításra átadni.


(2) Természetes személy ingatlanhasználó esetében a vegyes hulladék rendszeres gyűjtése a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott űrmértékű gyűjtőedényben történik. A közszolgáltató rendszerében igénybe vehető űrmértékű gyűjtőedényekről a közszolgáltató a weblapján és az ügyfélszolgálatán tájékoztatást ad. A szokásos mennyiségen felül, nem rendszeresen keletkező hulladék eseti összegyűjtésére- díj fizetése mellett- a közszolgáltató által biztosított emblémázott 80-120 literes gyűjtőzsák vehető igénybe.


(3) A rendelet hatályba lépésekor használatban levő 50, 110 literes gyűjtőedényben hulladékot átadni a gyűjtőedény elhasználódásáig lehet.


(4) Nem természetes személy ingatlanhasználó az alábbi gyűjtőedényeket veheti igénybe:

a)     a rendelet 1. mellékletében meghatározottak szerinti rendszeres gyűjtőjáratban gyűjtött hulladék esetében 60, 80, 120, 240, 360, 660, 770, 1100,  literes gyűjtőedény,

b)    külön megrendelés alapján  gyűjtött hulladék esetében a közszolgáltató és az ingatlanhasználó megállapodása alapján.


(5) A közszolgáltató hetente egyszer köteles a szolgáltatást elvégezni. Az ingatlanra irányadó járatnapokat a közszolgáltató az ügyfélszolgálatán és a weblapján közzéteszi.


(6) A nem szabványos gyűjtőedénybe vagy a nem emblémázott gyűjtőzsákba gyűjtött hulladékot a közszolgáltató nem veszi át.”


[1] 4. § (1)  


(2)   A hulladék gyűjtéséhez az ingatlanhasználó olyan űrtartalmú, vagy darabszámú gyűjtőedényt vesz igénybe, hogy abban, vagy azokban a szállítási napok között keletkező hulladék elhelyezhető legyen.


(3)   A gyűjtőedénybe vagy emblémázott gyűjtőzsákba csak olyan mennyiségű hulladék helyezhető el, hogy az edény teteje az elszállításra való átadáskor lecsukható, illetve az emblémázott zsák beköthető legyen.


(4)   Ha az összegyűjtött hulladék mennyisége az ingatlanban egymást követően legalább 5 ürítés során meghaladja a gyűjtőedény űrtartalmát, és az ingatlanhasználó nem igényel a többlethulladék összegyűjtéséhez a közszolgáltatótól gyűjtőzsákot, a közszolgáltató - az ingatlanhasználó írásbeli értesítése után – jogosult a gyűjtőedény számát megemelni, vagy az alkalmazott gyűjtőedénynél eggyel nagyobb méretű gyűjtőedényre lecserélni, vagy megemelni az ürítés gyakoriságát. A közszolgáltatási díjat a megemelt darabszámú, vagy űrtartalmú gyűjtőedény ürítése, vagy a megemelt gyakoriságú ürítés után kell megfizetni.


(5)   Az ingatlanhasználó által használt gyűjtőedények űrtartalma, illetőleg darabszáma – az adott ürítési gyakoriság figyelembevételével – akkor csökkenthető, ha az ingatlanban egymást követően legalább 5 ürítés során kisebb mennyiségű hulladék keletkezik, mint amennyi a korábban használt űrtartalmú, vagy darabszámú gyűjtőedényben elhelyezhető. A csökkentett űrtartalmú - vagy darabszámú gyűjtőedénynek alkalmasnak kell lennie a rendszeresen keletkező hulladék gyűjtésére.5.§  (1) A közszolgáltató az általa bérbeadott, vagy, ha a a gyüjtőedény az   ingatlanhasználó tulajdona, a közszolgáltató által  matricázott gyűjtőedényből szállítja el a hulladékot. Gyűjtőedény cseréje esetén a      matricázásról a közszolgáltató a gyüjtőedény tulajdonosának  bejelentése     alapján gondoskodik.


(2)   Balesetveszélyes, vagy sérült gyűjtőedénybe, nem matricázott gyűjtőedénybe, vagy nem emblémázott gyűjtőzsákba gyűjtött hulladékot a közszolgáltató nem vesz át.


      

(3)   Ha a 3.§ (3) bekezdésben meghatározott esetben a gyűjtés során az edény a nem szabványos jellege folytán megsérül, a gyűjtőedény állagában bekövetkezett kárért a közszolgáltató felelősséget nem vállal6.§  (1)   Ha az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező hulladék gyűjtéséhez a szabványos gyűjtőedénnyel nem rendelkezik, a gyűjtőedényt a közszolgáltatótól bérelheti vagy megvásárolhatja a közszolgáltató által ügyfélszolgálatán és weblapján közzétett szabályok szerint.


„(2)   Az ingatlanhasználó által megvásárolt gyűjtőedény szükségessé váló javításáról, pótlásáról az ingatlanhasználó gondoskodik.

A közszolgáltató felel a gyűjtőedény állagában keletkezett olyan kárért, amelyet szándékos vagy gondatlan magatartásával, vagy szakszerűtlen ürítéssel okozott. A közszolgáltató felelőssége a gyűjtőedény gyártásától számított 5 éven túl- tekintettel a gyűjtőedény természetes elhasználódására - a gyűjtőedény állagában bekövetkezett kárra nem terjes ki.”


[2]

      

7.§ (1)   Amennyiben az ingatlanhasználó a gyűjtőedényről a közszolgáltatótól történő edénybérlés útján gondoskodik, úgy az ingatlanhasználónak bérbe adott gyűjtőedény méretét és darabszámát a közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben, vagy, ha a közszolgáltatást természetes személy veszi igénybe, bérleti szerződésben kell rögzíteni.


(2)   A bérbe adott gyűjtőedény tisztántartásáról – rendeltetésszerű használat során szükségessé váló – javításáról, vagy cseréjéről a közszolgáltató gondoskodik.    A közszolgáltató kötelezettsége a gyűjtőedény javítása, vagy cseréje, ha szándékos vagy gondatlan magatartása, vagy szakszerűtlen ürítés miatt az szükségessé válik.8.§ (1)   A gyűjtőedényben elhelyezett hulladék elszállításra való átadása a megjelölt szállítási napon, szilárd útburkolatú közterületen, közúton történik. A települési szilárd hulladékot úgy kell a közszolgáltató részére átadni, kihelyezni, hogy az a közszolgáltató számára hozzáférhető legyen, és a közterület forgalmát ne zavarja.


(2)   Hulladékszállítási napokon kívül gyűjtőedény közterületen nem tárolható, kivéve, ha az edény elhelyezése csak közterületen lehetséges. Ürítés után a gyűjtőedényt az ingatlanhasználó köteles az ürítés napján az ingatlanára visszahelyezi.9.§ (1)   Az elszállítás céljára kihelyezett vagy a közterületen elhelyezett gyűjtőedény környékének tisztántartásáról a közszolgáltatást igénybe vevő köteles gondoskodni. Ha ezt a kötelezettségét felszólítás ellenére elmulasztja, a tisztántartásról az önkormányzat gondoskodik a kötelezett költségére.


(2)   


10.§ (1)   A közszolgáltató a vegyes hulladék rendszeres begyűjtését a rendelet 1. mellékletében meghatározott járatnapokon végzi. A közszolgáltató az ingatlanra irányadó járatnapokat az ügyfélszolgálatán és weblapján is közzéteszi.


(2)    A közszolgáltató a rendszeres hulladékbegyűjtést úgy szervezi meg, hogy   amennyiben az általa meghatározott napon az érintett területen bármely          okból (pl. rendkívüli időjárási események) azt elvégezni nem tudja, az    elmaradt közszolgáltatást a következő szombaton vagy következő járatnapon pótolja. A pótlás időpontját a közszolgáltató    weboldalán közzéteszi.


(3)    A közszolgáltató a rendelet 1. mellékletében meghatározott          hulladékszállítást ünnep- és munkaszüneti napokon is elvégzi, január 1-ét kivéve, ekkor az elmaradt szolgáltatást pótolja a weblapján közzétett          időpontban.

11.§  (1)  A közszolgáltató a természetes személy ingatlanhasználók részére a nem rendszeresen képződő, az előírt gyűjtőedényekben el nem helyezhető lom hulladék elszállítására évente egy alkalommal - előre bejelentett időpontban - lomtalanítást szervez, aminek díját a közszolgáltatási díj magában foglalja.

        

         (2)  A lom átadására az önkormányzat elkerített közterületet jelölhet ki.


2/A. Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés


11/A. § (1) A természetes személy ingatlanhasználó az ingatlanon keletkezett települési hulladékból elkülönítetten gyűjti és a közszolgáltatónak a közszolgáltató által biztosított speciális gyűjtőzsákban adja át a rendelet 1. melléklete szerinti újrahasznosítható hulladékokat. A nagyobb papír hulladékot a gyűjtőzsák mellé kihelyezve, kilapítva, kötegelve adja át.


(2) Az öblös üveg hulladékot a közszolgáltató a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés keretében nem veszi át. Az öblös üveg hulladék elhelyezésére a gyűjtőszigeten van lehetőség.


(3) A közszolgáltató az (1) bekezdés szerinti szelektív hulladékot havi egy alkalommal, minden hónap 3. keddi napján gyűjti be és szállítja el.


(4) Az ingatlanhasználó a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsákokat az elszállítás napján az ingatlan előtti közterületre helyezi ki. A közszolgáltató a begyűjtés alkalmával a helyszínen pótolja a gyűjtőzsákokat.


11/B. (1) A közszolgáltató az ingatlanhasználó által a közterületre kitett, nem a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtőzsákban gyűjtött hulladékot- a gyűjtőzsák mellé kilapítva, kötegelve kihelyezett nagyobb papír hulladék kivételével- nem veszi át.

(2) Amennyiben a szelektív gyűjtőzsákban az 1. mellékletben felsorolt hulladékon kívül más jellegű hulladék is található, a közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadja.


[3]


3.    A hulladékgyűjtő szigetek és a hulladékudvar használata és üzemeltetése12.§  (1)  A közszolgáltató a gyűjtőszigetekről a hulladékot a gyűjtőedények telítődésének megfelelő gyakorisággal szállítja el.


(2)   A hulladékgyűjtő szigetek helyszíneiről, üzemeltetésével, használatával kapcsolatos információkról a közszolgáltató az ügyfélszolgálatán és weblapján tájékoztatja az ingatlanhasználókat.


(3)  A hulladékgyűjtő szigetek karbantartásáról, javításáról és tisztántartásáról a közszolgáltató gondoskodik.


        


13.§        (1)          A közszolgáltató által üzemeltett hulladékudvarban átadható hulladéktípusokat, azok mennyiségét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.  A hulladékudvar címét, a nyitvatartási időt, egyéb információkat a közszolgáltató ügyfélszolgálatán és weblapján közzéteszi.


(2)   A közszolgáltató által üzemeltett hulladékudvart díjmentesen az a természetes személy ingatlanhasználó veheti igénybe, aki személyazonosságát és lakcímét igazolja, feltéve, ha az ingatlanhasználónak, közszolgáltatási díjfizetési-, azzal kapcsolatos járulékos tartozása a közszolgáltató felé nincs.


(3)   A (2) bekezdésben meghatározott feltételek hiányában a közszolgáltató az általa üzemeltett hulladékudvaron leadott hulladékot térítés ellenében veszi át.


4.  Hulladékgyűjtő telephely használata és üzemeltetése


14.§        (1)          A közszolgáltató által üzemeltett hulladékgyűjtő telephelyen átadható hulladéktípusokat, azok mennyiségét a rendelet 2. melléklete tartalmazza. A hulladékgyűjtő telephely címét, a nyitvatartási időt,        egyéb információkat a közszolgáltató ügyfélszolgálatán és weblapján közzéteszi.


 (2) A természetes személy ingatlanhasználó a lom hulladékot díj fizetése ellenében saját maga is elszállíthatja hulladékgyűjtő telephelyre. Évente egy alkalommal a lom hulladék 1 m3 mennyiségig történő átadásának díját a közszolgáltatás díja tartalmazza.5.  Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályok


15.§ (1)   Abban az esetben, ha gazdálkodó szervezet székhelye, vagy telephelye természetes személy ingatlanhasználó által használt ingatlanban van, feltéve, ha a foglalkoztatottak száma nem haladja meg a tíz főt, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék begyűjtésére a gazdálkodó szervezetnek a közszolgáltatást nem kell igénybe vennie a közszolgáltató felé benyújtott nyilatkozata alapján. A nyilatkozat iratmintáját a közszolgáltató ügyfélszolgálatán és weblapján közzéteszi.


(2)    A gazdálkodó szervezet jogszabályi rendelkezés figyelembe vételével a közszolgáltató által üzemeltett hulladékudvart és hulladékgyűjtő telephelyet az - elkülönítetten gyűjtött - háztartásihoz hasonló hulladékának elhelyezésére díj fizetése ellenében igénybe veheti.


6.    A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj fizetési rendje


16. § (1)  A közszolgáltatás igénybevételi díjának elszámolására a közszolgáltató havi elszámolási időszakot alkalmaz. A közszolgáltatás díját a közszolgáltató által megküldött számla alapján köteles megfizetni a közszolgáltatást igénybe vevő.


(2)   Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az ingatlanhasználó, aki a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra vonatkozó kötelezettséget nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást igazolja.


(3)   Ha az ingatlanhasználó személyében változás következik be, és a változás nem a hónap első napján történik, az új ingatlanhasználó részére a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató a változást követő hónapra számlázza ki első alkalommal.


      

17.§        A rendelet szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó, de a közszolgáltató által begyűjthető hulladékok begyűjtésére, elszállítására és kezelésére vagy kezelésre történő átadására az ingatlanhasználó és közszolgáltató eseti, vagy határozott, illetve határozatlan időre vonatkozó szerződést létesíthet.


7.    A közszolgáltatás igénybevétele, a szerződés egyes tartalmi elemei


18.§ (1)   A közszolgáltató és az ingatlanhasználó között a közszolgáltatással kapcsolatos jogviszony a szolgáltatási szerződés megkötésével, vagy a szolgáltatás igénybevételével jön létre. 


(2)   Nem természetes személy ingatlanhasználó esetében a szerződés megkötésével jön létre a jogviszony.


19.§ (1)   Ha az ingatlanhasználó személyében változás következik be, az ingatlan           tulajdonosa, vagy vagyonkezelője jelenti be a közszolgáltatónak:

a)  az ingatlan birtokosának változása esetén, az új ingatlanbirtokossal együttesen megtett jognyilatkozatban,

b)  a tulajdonos, vagy vagyonkezelő változása esetén az új tulajdonossal, vagyonkezelővel együttesen megtett jognyilatkozatban,

c)  vagyonkezelői jog megszűnése esetén a tulajdonossal együttesen megtett jognyilatkozatban a birtokba lépést megelőző 15 napon belül.


(2)   Amennyiben az ingatlanhasználó személye nem állapítható meg, az önálló ingatlanok esetében az ingatlan használójának az ingatlan tulajdonosát kell tekinteni.


20.§        Ha az ingatlanhasználó személyében változás következik be, és a változás kezdete nem a hónap első napja, az első számlázási időszakig díj fizetése mellett a közszolgáltató által biztosított emblémázott 60-80-110 literes gyűjtőzsákkal kell igénybe venni a közszolgáltatást az ingatlanra vonatkozó járatnapok szerint.


8.      A személyes adatok és lakcímadatok kezelése


21.§ (1)   A közszolgáltató a természetes személy ingatlanhasználók természetes személyazonosító és lakcímadatait kezeli a díjhátralék behajtása érdekében.


(2)   A díjhátralék megfizetésére történő felszólítás eredménytelensége esetén az (1) bekezdésben meghatározott adatok a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak adhatók át.


(3)   Amennyiben az ingatlanhasználónak a jogviszony megszűnésekor nincs díjtartozása, az (1) bekezdés szerinti adatokat a nyilvántartásból törölni kell.


(4)   Amennyiben az ingatlanhasználónak a jogviszony megszűnésekor díjtartozása van, az (1) bekezdésben meghatározott adatokat akkor kell törölni a nyilvántartásból, amikor az adózás rendjéről szóló törvény szerint a díjtartozás behajtására már nincs lehetőség.  


9. Közszolgáltatás és az ürítési díj fizetésének szüneteltetésére vonatkozó szabályok


22. § (1)  Az olyan lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség esetében, amelyekben ténylegesen nem laknak, az ingatlantulajdonos, vagy vagyonkezelő kérelme; társasház esetén a közös képviselő, lakásszövetkezet esetén a képviselő nyilatkozata alapján a közszolgáltatás és az ürítési díj fizetése szünetel.

      

(2)   A szüneteltetési kérelmet a szolgáltató csak abban az esetben fogadja el, ha a kérelmezőnek közszolgáltatási díj hátraléka és azzal összefüggő egyéb tartozása nincs.
       (3)   A szünetelésre vonatkozó kérelemhez csatolni kell:

a) legalább egy – az ingatlanon korábban tényleges szolgáltatást nyújtó - közüzemi szolgáltató által kiállított, teljes hónapra vonatkozó, fogyasztást nem tartalmazó számlát, vagy

b) számlaegyenleget, amely a gáz, víz vagy áramfogyasztást érintően bizonyítja, hogy az ingatlant senki nem használja.


(4)   Olyan lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség esetében, ahol az ingatlanhasználó legalább 60 napig - de előre meghatározható ideig - megszakítás nélkül nem tartózkodik az ingatlanban, az ingatlanhasználó kérelme alapján, a közszolgáltatás és az ürítési díj fizetése szünetel.


(5)   A szünetelés legfeljebb a kérelem benyújtása szerinti év végéig tarthat, ha nem kérik annak meghosszabbítását.  A szünetelés meghosszabbítását az ingatlanhasználó a következő évre december 15-ig kérheti a közszolgáltatótól.


(6)   A szünetelés a kérelem beérkezését követő hónap első napjától kezdődik.


(7)   Amennyiben megállapítható, hogy a szünetelésre a rendeletben meghatározott feltételek hiányában került sor, a közszolgáltató jogosult a szüneteltetés kezdő időpontjára visszamenőleg az ürítési díjat pótlólagosan kiszámlázni, továbbá költségeit érvényesíteni.10. Záró rendelkezések


23.§ (1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


        (2)  Hatályát veszti Hidegkút Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 4/2010. (VI.25.) rendelete.


(3)        Hatályát veszti Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XII.6.) rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 4/2010. (VI.30.) rendelet módosításáról.


(4)        Hatályát veszti Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (XII.22.) rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 4/2010. (VI.30.) rendelet módosításáról.(5)        Hatályát veszti Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012. (VI.30.) rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 4/2010. (VI.30.) rendelet módosításáról.


(6)        Hatályát veszti Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (III.1.) rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 4/2010. (VI.30.) rendelet módosításáról

Pénzes Erzsébet

dr. Mohos Gábor

polgármester 

jegyző


Záradék:


A rendelet 2014. június 7. napján lép hatályba.

A rendeletet 2014. június 6. napján kihirdetem.
dr. Mohos Gábor


jegyző[1]

A rendelet szövegét a 4/2016 (IV.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. április 30-től

[2]

A rendelet szövegét a 4/2016 (IV.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2016. április 30-től

[3]

A rendelet szövegét a 4/2016 (I.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2016. április 30-től

Mellékletek