Méra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013.(X.3.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2016. 05. 01

Méra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1.§ (1) A rendelet hatálya Méra község közigazgatási területén található ingatlanokon képződött és

             összegyűjtött települési hulladék gyűjtésére és hulladékkezelő létesítménybe való szállítására

             terjed ki.


       (2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a hulladékká vált gépjárművekre, veszélyes hulladékokra,

             valamint a velük összefüggő tevékenységekre.


2.§ E rendelet alkalmazásában

       1. települési hulladék: a hulladékról szóló törvény szerinti települési hulladék

       2. ingatlanhasználó: a hulladékról szóló törvény szerinti ingatlanhasználó

       3. begyűjtés: az ingatlanhasználók által összegyűjtött települési hulladék közszolgáltató általi

           átvétele.


2. A közszolgáltató


3.§ A rendelet hatálya alá tartozó települési hulladék (a továbbiakban: hulladék) begyűjtése és

       hulladékkezelő létesítménybe való szállítása, mint hulladékkezelési közszolgáltatás Méra község

       teljes közigazgatási területén való végzésére, kijelölés alapján, 2016. december 31. napjáig a

       Tiszabábolna Regionális Hulladék Közszolgáltató Kft., mint közérdekű szolgáltató  jogosult.


3. A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja


4.§ A hulladék közszolgáltató általi begyűjtése heti egy alkalommal, a keddi napokon történik.

       Amennyiben a közszolgáltató a közszolgáltatást a meghatározott napon elvégezni – műszaki,

       időjárási okból, vagy munkaszüneti nap miatt -  nem tudja, úgy azt az akadály elhárulását

       követő első munkanapon köteles teljesíteni.


5.§ A közszolgáltatás keretében – a heti egy alkalommal történő begyűjtésen felül –

       a közszolgáltató évente két alkalommal (egy alkalommal tavasszal, egy alkalommal ősszel) – 

       külön díj felszámítása nélkül - lomtalanítást végez.


6.§ (1) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást igénybe venni, a közszolgáltató pedig azt

            nyújtani.


       (2) Az ingatlanhasználó - közszolgáltató felé írásban, legalább 30 nappal korábban előterjesztett

             kérésére  -  szünetel a közszolgáltatás nyújtása azon ingatlan vonatkozásában, amelyen

             előreláthatóan legalább 30 napig senki sem fog tartózkodni és emiatt ott hulladék sem

             keletkezik.


7.§ (1) Az ingatlanhasználó a hulladék gyűjtésére és tárolására a saját tulajdonában lévő és a

             közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített szabványos 120 l űrtartalmú – kivéve az

             egy- vagy kétszemélyes háztartásban élőket, akik 60 l űrtartalmú gyűjtőedényt is igénybe

             vehetnek – gyűjtőedényt köteles használni.


       (2) A gyűjtőedény mellett kiegészítő megoldásként a közszolgáltatótól megvásárolható, egyedi

            jelöléssel ellátott hulladékgyűjtő zsák alkalmazható, amennyiben az ingatlanon keletkezett

            hulladék mennyisége alkalmilag meghaladja a gyűjtőedény űrtartalmát.


8.§ A közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az

       ingatlanhasználót – a változás bekövetkezése előtt legalább 15 nappal korábban – írásban, vagy

       hirdetmény útján tájékoztatni köteles.


4. A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei

         

9.§ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására az önkormányzat képviselő-testülete

        közszolgáltatási szerződést köt.


10.§ A közszolgáltatási szerződésben minden esetben rögzíteni kell a hulladékról szóló törvényben

         és e rendeletben foglaltakat.


5. Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás  igénybevételének módja és feltételei


11. § Az ingatlanhasználó a közszolgáltatásért közszolgáltatási díjat köteles fizetni, ideértve azt az

          esetet is, ha a közszolgáltatás nyújtása 6.§ (2) bekezdés szerinti szüneteltetésének időtartama

          alatt az ingatlanról hulladék kerül kihelyezésre.


12.§ A hulladék kezeléséről az köteles gondoskodni, akinél, vagy akinek a tevékenysége során a

         hulladék keletkezett. Ha a keletkezés helye nem állapítható meg, ez a kötelezettség azt az

         ingatlanhasználót terheli, akinek az ingatlanán a hulladék található.


13.§ Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkezett vagy birtokába került hulladékot az e

         rendeletben meghatározott módon gyűjteni, tárolni, továbbá a közszolgáltató részére

         rendszeresen átadni. Ennek során köteles megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében,

         hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse,

         a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a

         közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.


14.§ (1) Az ingatlanhasználó 8 napon belül írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak, ha

               tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté

               válik, vagy e kötelezettsége megszűnik. A bejelentés – akár a régi, akár az új ingatlanhasználó

               általi – megtételéig a közszolgáltatás díját a régi ingatlanhasználó köteles megfizetni.


         (2) Nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az ingatlanhasználót az olyan

               beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol senki sem tartózkodik és ezért ott hulladék sem

               keletkezik.
15.§ Az ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra hivatkozással, hogy azt

         hulladék keletkezése hiányában nem, vagy csak részben veszi igénybe.


16.§ (1) Az ingatlanhasználó  a gyűjtőedényt köteles az ingatlana területén tárolni és azt

               a hulladék begyűjtése céljából, legfeljebb a szállítási napot megelőző napon 18 órától, az

               ingatlana előtti  közterületre  - a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre

               alkalmas helyre - kihelyezni.


         (2) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület

               szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a

               gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne

               szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.


         (3) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és  gyalogos forgalmat, és

               elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás  veszélyének előidézésével.


17.§ Tilos a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényből a hulladék kiszórása, a közterület

         szennyezése.


18.§ (1) A gyűjtőedénybe tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amely a

               kiürítést végző dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, begyűjtése

               során a gépjármű műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, vagy a hasznosítás,

               ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet vagy a kezelő létesítmény műszaki

               berendezéseit.


         (2) Ha a kiürítést végző dolgozók azt állapítják meg, hogy a gyűjtőedényben az (1) bekezdésben

               írt anyagot, tárgyat helyeztek el, a kiürítést – az ok dokumentálása mellett – jogosultak

               megtagadni.  A kiürítés megtagadásáról a közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az

               ingatlanhasználót. Az átvenni megtagadott hulladék – arra jogosult általi – elszállításáról

               az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.


         (3) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött,

               befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a gyűjtőedényt

               az előírt módon kiüríteni nem lehet, az ingatlanhasználó köteles a visszamaradt hulladékot

               eltávolítani és a gyűjtőedényt használhatóvá tenni.


         (4) A gyűjtőedény folyamatos tisztán tartása az ingatlanhasználó feladata.  Azt szükség szerint,

               de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítania és fertőtlenítenie.


         (5) A gyűjtőedény beszerzése, javítása, pótlása -  a 21.§ (3) bekezdésében foglalt kivétellel – az

               ingatlanhasználó kötelessége és költsége.


19.§ A 7.§ (2) bekezdésének megfelelő zsák csak bekötve helyezhető ki a közterületre.


20.§ A rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényben el nem helyezhető

         nagydarabos, lomhulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltató által hirdetmény útján

         előzetesen megjelölt helyen és időpontban helyezheti ki a 16.§ (3) bekezdésben foglalt

         követelmények betartása mellett.


 21.§ (1) A közszolgáltató – ide értve a közszolgáltatás nyújtása 6.§ (2) bekezdése szerinti

                szüneteltetésének időtartama alatt kihelyezett hulladék, az ingatlanhasználó értesítése

                melletti, elszállítását is – köteles az ingatlanhasználótól a hulladékot e rendeletben foglaltak

                szerint rendszeresen begyűjteni és hulladékkezelő létesítménybe szállítani.    


        

         (2) Az ürítési művelet során kiszóródott hulladékot a kiürítést végző személyzet a begyűjtési

               folyamat megszakításával, késedelem nélkül, maradéktalanul köteles feltakarítani.


         (3) Amennyiben a gyűjtőedény meghibásodása, megrongálódása bizonyítottan a gondatlan

               ürítés során történt, javításának, szükség esetén pótlásának kötelezettsége és költségei a

               közszolgáltatót terhelik.


          (4) A közszolgáltató a közszolgáltatást a környezetvédelmi és műszaki előírásoknak megfelelő

                gépjárművel köteles biztosítani.

                 

22.§ (1) Amennyiben a közterület-használati hozzájárulás jogosultja a közterület-használati

               hozzájárulás alapján olyan árusító, szolgáltató vagy egyéb tevékenységet kíván folytatni,

               amely hulladék keletkezésével jár, köteles azt a közszolgáltatónak legalább 8 nappal

               korábban bejelenteni és vele a közszolgáltatás igénybevételére egyedi szerződést kötni.


         (2) A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett és általa összegyűjtött hulladék

               hulladékkezelő létesítménybe való szállításáról – a közszolgáltatóval kötött külön

               szerződés alapján – a rendezvény szervezője köteles gondoskodni.


23.§ Az üdülő ingatlanok időleges használatához igazodó közszolgáltatás-igénybevételi kötelezettség

         biztosítására a 6.§ (2) bekezdésében, a 11.§-ban és a 21.§ (1) bekezdésében foglalt

         rendelkezések az irányadók.

        

6. A közszolgáltatási díj megfizetése


24.§ (1) A közszolgáltatási díj megfizetésére

            a) 2016. december 31-ig az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott

                szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási

                kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016.(III.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

                Kr.) 26.§ (1) bekezdésében,

            b) 2017. január 1-jétől a Kr. 10.§ (2) bekezdésében

            foglaltak az irányadók, figyelemmel a Kr. 25.§ (3) bekezdésében foglaltakra.


         (2) Az ingatlanhasználó - a 25.§-ban foglalt kivételekkel – akkor is köteles a közszolgáltatás

               díját megfizetni, ha a közszolgáltatást nem vette igénybe, de a közszolgáltató részére a

               szolgáltatás nyújtását felajánlotta, vagy a szolgáltatás nyújtására rendelkezésre állt.


25.§ Mentesül az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díj megfizetése alól:

        a) a beépítetlen ingatlan tekintetében, mindaddig, amíg ott senki nem tartózkodik,

        b) a közszolgáltató közszolgáltatási kötelezettségének nem teljesítése időtartamára,

        c) a közszolgáltatás nyújtásának a 6.§ (2) bekezdése és a 23.§ szerinti szüneteltetése

             időtartamára.


7. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése


26.§


8. Záró rendelkezések


27.§ Ez a rendelet 2013. október 4-én lép hatályba.


28.§ Hatályát veszti

         a) a köztisztaságról és a hulladékkezelésről szóló 6/2004.(III.11.) önkormányzati rendelet

              (a továbbiakban: R.), és

         b) az R-t módosító

              ba) 3/2004.(VIII.10.) önkormányzati rendelet,

              bb) 18/2005.(IX.5.) önkormányzati rendelet,

              bc) 28/2007.(XII.18.) önkormányzati rendelet,

              bd) 16/2008.(IX.9.) önkormányzati rendelet,

              be) 18/2008.(XI.10.) önkormányzati rendelet,

              bf) 3/2011.(II.7.) önkormányzati rendelet,

              bg) 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet, és

              bh) 18/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelet.