Hegymeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (III.7.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2016.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 08

Hegymeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 34.§ (8) bekezdésében, 35.§ (1) bekezdésében, 39.§ (2) bekezdésében és a 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2016.(VI.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:


1.§


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2016. (VI. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(3) Hegymeg Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást közszolgáltatási szerződés alapján kizárólagos joggal a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Közszolgáltató) látja el.”


2.§


Az R. 3. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:


„(4) A közszolgáltató alvállalkozók igénybevétele útján biztosítja a (3) bekezdésben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység ellátását, ahol az alvállalkozók a közszolgáltatás egészéhez viszonyítottan 100%-ban látják el a közszolgáltatást.”

3.§


(1) Az R. 7.§ (1) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„a) a természetes személy ingatlanhasználók negyedévente utólag,”


(2) Az R. 7.§ (3) bekezdésének helyébe az alábbi (3) bekezdés lép:


„(3) Díjhátralék keletkezése esetén a beszedésről a 2016. március 31. napjáig kiállított számlák vonatkozásában a számla kiállítója, a 2016. április 1. napjától kiállított számlák vonatkozásában a Koordináló szerv intézkedik.”


4.§


 Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(2) Ingatlanhasználó legalább 15 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérelmezheti Közszolgáltatónál a közszolgáltatás szüneteltetését, mely kérelméhez csatolnia kell teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát, mely szerint az érintett ingatlan vonatkozásában semmilyen közszolgáltatást, valamint közüzemi szolgáltatást nem vesz igénybe.”


5.§


 (1) Az R. 12.§ (1)-(3) bekezdések a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) Az ingatlanokon felhalmozódó, a rendszeres gyűjtőjárat méreténél, mennyiségénél fogva nem elszállítható települési hulladék szervezett összegyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) közszolgáltató évente 2 alkalommal házhoz menő lomtalanítás keretében az ingatlanhasználóval egyeztetett módon és időpontban gondoskodik.


(2) A lomtalanításról a Közszolgáltató az ingatlanhasználó – társasház és lakásszövetkezet esetében a törvényes képviseletre jogosult – igénybejelentése alapján gondoskodik.


(3) A lomtalanítási szolgáltatást az az ingatlanhasználó veheti igénybe, aki az esedékes közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének igazolható módon eleget tett.”


(2) Az R. 12. §-a az alábbi (4)-(6) bekezdésekkel egészül ki:


„(4) A lomtalanítási szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentés közlését követően a Közszolgáltató az ingatlanhasználóval egyeztetett időpontban, de legfeljebb az igénybejelentést követő 30 napon belül köteles a lomtalanításról gondoskodni.


(5) Közszolgáltató legkésőbb a lomhulladék szállítását megelőző munkanapon köteles az igénybejelentővel a szállítás pontos időpontját közölni.


(6) Az igénybejelentő köteles a Közszolgáltató által megjelölt szállítási időpontban vagy időtartamban a lomhulladék átadására készen állni, átvételére lehetőséget biztosítani azzal, hogy a lomhulladék közterületen nem helyezhető el.”


6.§


 Az R. 15. § (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„b) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 27 kg,”


7.§


Az R. 16. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(2) A települési hulladék elhelyezéséről, ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.”


8. §


Az R. 17. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„17. § Az ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési hulladékot – negyedévente 250 kg mennyiségben – a Közszolgáltató által meghatározott létesítménybe saját maga is elszállíthatja, és ott díjmentesen elhelyezheti lakcímkártya, valamint a közszolgáltatás megfizetését igazoló készpénzátutalási megbízás feladóvevény felmutatásával.”


9.§


 A Rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.


10.§


(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1 napjától alkalmazni kell.


(2) Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2016. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés f) pontja és a 16. § (1) bekezdése.

          

                       Boschánszky Iván László                                                     Fodor Szilvia

                         polgármester                                                                          jegyző


Mellékletek