Sávoly Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020.(VI.25.)

önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 06. 26

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya Sávoly Község Önkormányzatára terjed ki.A helyi önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése


2. §


A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2018. évi összesített költségvetésének:


a) kiadási fő összegét 108.409 ezer forintban,

b) bevételi fő összegét 184.158 ezer forintban állapítja meg az 1. és 2. melléklet szerint.3.§


Az önkormányzat bevételeit és működési kiadásait feladatonként részletezve az 1. és a 2. melléklet tartalmazza.4. §


Az önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését 9.229/e Ft összegben, valamint azok célonkénti részletezését a 3-4. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.5. §


Az önkormányzat záró-létszámát a képviselő-testület az 5. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.


6. §


Az önkormányzat működési, felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 6.1. és 6.2. melléklet tartalmazza.

7. §


Sávoly Község Önkormányzatának többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei - célok szerint, évenkénti bontásban - a 7. melléklet szerint alakultak.8. §


A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított 2019. évi közvetett támogatásokat a 8. melléklet szerint fogadja el.9. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 9.1-9.2-9.3. mellékletben foglalt részletezés alapján 579.612/e Ft-ban állapítja meg.

                                                         

10. §


Az Önkormányzat 2019. évi felülvizsgált költségvetési maradványát a 10. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően hagyja jóvá.11. §


Sávoly Község Önkormányzatának előirányzat felhasználási terve a 11. melléklet szerint alakult.  12. §


Sávoly Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatás 12. melléklet szerint alakult.


                                                                      

Záró rendelkezések


13. §   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

   Schuller Tibor                                      Bödőné Dr. Molnár Irén

                                              polgármester                                          címzetes főjegyző 

Mellékletek