Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő - testületének 20/2015 (XI.17.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról

Hatályos: 2018. 06. 01

Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya  véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

 Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról


1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez


1. § A rendelet 1. Fejezetének hatálya kiterjed Felsőörs község közigazgatási területén lévő ingatlanok tulajdonosára, kezelőjére, használójára (a továbbiakban: tulajdonos).


2. § A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatóan közreműködni és a települési környezet szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.

3. § Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

2. Járdák, árkok tisztántartásával kapcsolatos előírások


4. § (1) Az ingatlanok mentén lévő járdaszakaszok, ill. gyalogosközlekedésre szolgáló gyalogút, (járda hiányában 1 méter széles területsáv) tisztántartási kötelezettsége az azzal közvetlenül határos ingatlan tulajdonosának feladata. Ez a kötelezettség a bekerített, vagy be nem kerített, üres, illetve használaton kívüli ingatlanokra is kiterjed.

(2) A tulajdonos a járdaszakasz melletti út-ároknak és vízátfolyónak hótól, jégtől, hordaléktól és a lefolyást akadályozó egyéb anyagtól való megtisztításáról köteles gondoskodni.

(3) Az ingatlanok mentén lévő járdaszakaszok, ill. gyalogosközlekedésre szolgáló gyalogút, (járda hiányában 1 méter széles területsáv) téli hó- és síkosság-mentességének a biztosítása azzal közvetlenül határos ingatlan tulajdonosának feladata. Gondozatlan járdaterület tisztántartását, hótól vagy jégtől való megtisztítását az önkormányzat a tulajdonos költségére elrendelheti

(4) Az utak téli hó- és síkosság-mentességének a biztosítása az önkormányzat feladata.

3. Gépjárművek javítása közterületen


5. § Gépjármű nem iparszerű javítását közterületen tilos úgy végezni, hogy az a közterületet beszennyezze.

4. Szállítási tevékenységgel kapcsolatos előírások


6. § (1) Mindennemű anyag szállításakor ügyelni kell arra, hogy a közterület ne szennyeződjék be és a szállítási útvonalon a szállítmányokról semmi ne hulljék, porzódjék ki. Könnyen hulló anyag (homok, murva, salak, szén, stb.) csak olyan járművön szállítható, amelynél a lehullás megakadályozása biztosítható.

(2)  Ha bármilyen szállítmány fel-, vagy lerakásánál köz- vagy magánterület beszennyeződik, a szennyeződés előidézője köteles azt a fel- vagy lerakás után nyomban megtisztítani.

(3) A község területén lévő portalanított közutakra történő ráhajtáskor minden jármű (beleértve a mezőgazdasági gépeket is) üzemeltetője köteles gondoskodni arról, hogy járműve az utat ne szennyezze be, illetve köteles az esetleges szennyeződés eltávolításáról azonnal gondoskodni. Amennyiben az üzemeltető a helyreállításról nem gondoskodik, úgy a szabálysértési bírságon kívül annak költségeinek viselésére kötelezhető.

7. § (1) Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet, valamint annak közvetlen környékét, 10 m-es sugarú körzetben állandóan tisztántartani. Az árusításból eredő hulladék összegyűjtéséről és saját költségen történő elszállításáról az engedélyes köteles gondoskodni.

(2) Üzlethelyiségek, vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt az üzemeltető köteles tisztán tartani, tekintet nélkül arra, hogy a szemét üzleti tevékenységből keletkezik-e. A helyiségek felmosásából eredő szennyvizet, szemetet közterületre kiönteni, kiseperni tilos.

5. Egyéb, a közterületek védelmi érdekében tilalmazott tevékenységek


8. § (1) Úttestet, járdát és egyéb közterületet bármiféle szeméttel (szennyvízzel, vizelettel, emberi és állati ürülékkel), különleges kezelést igénylő savval, fertőző vagy robbanásveszélyes anyaggal beszennyezni tilos. A szennyező köteles a szennyeződést azonnal eltávolítani.

(2) Tilos dugulást okozó, vagy rongálásra alkalmas tűz- és robbanásveszélyes, vagy mérgező anyagot (pl. olajat, festéket, egyéb vegyszert) árokba, közcsatornába, csapadékvíz-csatorna víznyelő aknájába juttatni.

(3) Tilos a közterület felszerelési, berendezési tárgyainak beszennyezése, rongálása.

II. Fejezet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendje belterületen


6.   Általános rendelkezések a rendelet II. Fejezetéhez


9. § (1) A rendelet 2. Fejezetének személyi hatálya kiterjed a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni köteles:

a) valamennyi ingatlanhasználóra: természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, akik a (2) bekezdés szerinti területen a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) szerint ingatlanhasználónak minősülnek, és

b) a Közszolgáltatóra.(2) A fejezet területi hatálya kiterjed Felsőörs Község közigazgatási területének belterületén, beépítésre szánt területén elhelyezkedő ingatlanokra az üdülőingatlanok kivételével.

(3)   A rendelet tárgyi hatálya


a) a (2) bekezdés szerinti területen keletkező települési hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére, valamint Felsőörs Község Önkormányzata és a vele kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerinti közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységére terjed ki.


b) A közszolgáltatás tárgyi hatálya kiterjed továbbá a közszolgáltató által a közszolgáltatási területen elkülönítetten gyűjtött települési hulladékra, és a lomtalanítás során elhelyezett lomhulladékra.

(4) A rendelet hatálya alá tartozó közszolgáltatás tartalmát a Ht. határozza meg.


(5) E rendelet alkalmazásában gazdálkodó szervezet a Ht-ben meghatározott meghatározott szervezet.

7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltató tagjai


10.§ (1) Felsőörs Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott kötelező közfeladatot Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás (8200 Veszprém, Házgyári út 1.) (a továbbiakban: Társulás) útján látja el. 

(2) A Társulás a társulási megállapodásban rögzített feladatok ellátása érdekében az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorciummal (8200 Veszprém, Házgyári út 1.) (a továbbiakban: Konzorcium) 2030. december 31.-ig fennálló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött. 

(3) Az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium tagjai: 1. „VHK" Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 2. "AVAR AJKA" Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 3. Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 4. Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 5. NHSZ Tapolca Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 6. KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

(4) Az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium tagjainak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya: 1. 35,87 % „VHK" Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 2. 20,77.% "AVAR AJKA" Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 3. 9,6 % Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 4. 5,34 %  Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 5. 16,77 % NHSZ Tapolca Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 6. 11,65  % KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat Felsőörs község közigazgatási területén az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t (továbbiakban: Közszolgáltató) köteles ellátni. A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását a „VHK" Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közreműködőként végzi. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék előkezelése a Közszolgáltató által üzemeltetetett válogatóműben történik. A vegyesen gyűjtött települési hulladék kezelése a Közszolgáltató által üzemeltetett Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központban történik.

8.  A közszolgáltatás igénybevétele


11. §  (1) A közszolgáltatás igénybevétele egész évben kötelező. 

(5) Gazdálkodó szervezetek a közszolgáltatást kötelesek igénybe venni a nem elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladék esetében. 

12. § (1) A kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó ingatlanhasználó birtokba lépésének napjától számított 15 napon belül a Közszolgáltatónak köteles bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. 

(2) Az ingatlan használaton kívülisége esetén, amennyiben az ingatlanhasználónak díjtartozása nem áll fenn, írásban kérheti a szolgáltatás szüneteltetését a Közszolgáltatótól 30 nappal az adott időszakot megelőzően.

(3)   A szüneteltetés igazolásának módja az adott időszakra, de legalább egy teljes hónapra  vonatkozóan legalább egy – az ingatlanon korábban tényleges szolgáltatást nyújtó - közüzemi szolgáltató által kiállított fogyasztást nem tartalmazó számla, vagy olyan számlaegyenleg benyújtása, amely áramfogyasztást érintően bizonyítja, hogy az ingatlant senki nem használja. 

(4) A szünetelés legfeljebb a kérelem benyújtása szerinti év végéig tarthat, ha nem kérik annak meghosszabbítását. A szünetelés meghosszabbítását az ingatlanhasználó a következő évre december 15-ig kérheti a közszolgáltatótól.

(5) A szünetelés a kérelem beérkezését követő hónap első napjától kezdődik.

(6) Amennyiben megállapítható, hogy a szünetelésre a rendeletben meghatározott feltételek hiányában került sor, a közszolgáltató jogosult a szüneteltetés kezdő időpontjára visszamenőleg az ürítési díjat pótlólagosan kiszámlázni, továbbá költségeit érvényesíteni.

9.      A hulladék elszállításának gyakorisága, a lom hulladék elszállítása


13. § (1) Közszolgáltató a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységek  végzésének feltételeiről szóló jogszabálynak megfelelően hetente egyszer köteles a szolgáltatást elvégezni. 

(2) Gazdálkodó szervezetnek nem minősülő ingatlanhasználók részére az ingatlanban vagy ingatlanon nem rendszeresen képződő a szabványosított gyűjtőedényekben el nem helyezhető – nagyobb méretű – lom hulladék elszállítására a Közszolgáltató évente egy alkalommal, előre bejelentett időpontban lomtalanítást szervez. Lomtalanításkor a Közszolgáltató külön díj fizetése nélkül szállítja el a hulladékot. 

(3) Azt ingatlanhasználó (2) bekezdésben meghatározott lom hulladékot a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarban átadhatja. A szolgáltatás igénybevételének feltétele a közszolgáltató díj havi rendszerességgel történő megfizetése.

(4) A lomtalanítás nem terjed ki a veszélyes hulladékok, autógumi, elektronikai hulladék, építési törmelék, és minden olyan hulladék elszállítására, amely nem lom, valamint  aminek összegyűjtése a gyűjtést végző dolgozók testi épségét veszélyezteti.

(5) A lomtalanítást azon szolgáltatást igénybe vevő veheti igénybe, akinek nincs közszolgáltatási díjtartozása.

(6) A lomtalanítás megszervezésének módjáról és időpontjáról az önkormányzat a lomtalanítást megelőző 30 napon belül a helyben szokásos módon tájékoztatja az ingatlanhasználókat. 

(7) Lomhulladékot közterületre kihelyezni csak akkor lehet, ha a (6) bekezdés szerint közzétett önkormányzati tájékoztató ezt kifejezetten megengedi, ennek hiányában a lomhulladék közterületre történő kihelyezése tilos, megtörténte esetén szabálysértési feljelentésnek van helye.

10.  A települési szilárd hulladék gyűjtése, átvétele és szállítása


14. § (1) Az ingatlanhasználó a települési szilárd hulladékot (rendszeresített zárt szabványos gyűjtőedényben, emblémázott gyűjtőzsákban) köteles összegyűjteni és a megadott szállítási napon a Közszolgáltatónak elszállításra átadni.

(2)  Rendszeresített zárt, szabványos gyűjtőedénynek minősül:


a) családi házaknál, illetve 4 lakásosnál nem nagyobb társasházaknál 60, 80, 110, 120, 240 literes kukaedény,


b) 4 lakásosnál nagyobb társasházaknál 360 literes kukaedény, 660, 770, 1100 literes zárt konténer,


c) nem természetes személyek tulajdonában álló ingatlanok esetében 60, 80, 110, 120, 240, 360 literes kukaedény, 660, 770, 1100 literes zárt konténer, és


d) a szokásos mennyiségen felül keletkező hulladék eseti összegyűjtésére a Közszolgáltató emblémájával ellátott 60, 80, 110 literes kék műanyag zsák. A kék zsák ára magában foglalja az egyszeri szállítási díjat és a zsák előállítási költségét. 


e) a közszolgáltató által biztosított, az elkülönített gyűjtésre utaló jelzéssel ellátott gyűjtőedény, gyüjtőzsák (a továbbaikban együtt: szelektív gyűjtőedény).

(3) A települési szilárd hulladék gyűjtéséhez az ingatlanhasználó olyan űrtartalmú, illetve darabszámú gyűjtőedényt köteles igénybe venni, hogy abban, illetve azokban a megadott szállítási napok között keletkező háztartási hulladék az előírásoknak megfelelően mindenkor elhelyezhető legyen. Az ingatlanhasználó a rendszeresített – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerinti - legkisebb, 60 vagy 80 liter űrtartalmú gyűjtőedénynél kisebb űrtartalmú edényt nem használhat, illetve nem igényelhet. 

(4) A gyűjtőedényt úgy kell kiválasztani, hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével, de lakásonként  - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerinti - minimum 60 vagy 80 liter tárolókapacitás rendelkezésre álljon. A Közszolgáltató az általa matricázott edényből szállítja el a hulladékot. Gyűjtőedény cseréje esetén a matricázásról a Közszolgáltató az ingatlanhasználó bejelentése alapján gondoskodik.

(5) Ha az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék előírásoknak megfelelő gyűjtéséhez és elszállításra való átadásához a rendszeresített, szükséges űrtartalmú, illetve darabszámú gyűjtőedénnyel nem vagy nem megfelelő mértékben, illetve mennyiségben rendelkezik, köteles további gyűjtőedények vagy nagyobb űrtartalmú gyűjtőedény beszerzéséről gondoskodni. Köteles a változást bejelenteni a Közszolgáltatónak. Amennyiben a nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt a Közszolgáltatótól igényli, a bejelentés alapján a Közszolgáltató köteles a megjelölt időpontra vagy időtartamra a kért gyűjtőedényt az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani bérleti díj vagy egyösszegű térítési díj ellenében.

(6) Az ingatlanra kihelyezett, illetve használt gyűjtőedények űrtartalma, illetőleg darabszáma – az adott ürítési gyakoriság figyelembevételével – akkor csökkenthető, ha az ingatlanon rendszeresen kisebb mennyiségű hulladék keletkezik, mint amennyinek az elhelyezésére a korábban kihelyezett, illetve használt űrtartalmú, illetőleg darabszámú gyűjtőedény megfelelő. A csökkentett űrtartalmú, illetőleg darabszámú gyűjtőedénynek mindenkor alkalmasnak kell lennie a keletkezett hulladék előírásszerű gyűjtésére és elszállításra való átadására. 

15. § (1) A Közszolgáltató által az ingatlanhasználónak bérleti formában rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény méretét és darabszámát a közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben kell rögzíteni. A bérleti formában rendelkezésre bocsátott gyűjtőedény – rendeltetésszerű használat során szükségessé váló – javítása, illetve cseréje a Közszolgáltató feladata.

(2)  A gyűjtőedényben lom, építési törmelék, veszélyes hulladék nem gyűjthető.

16. § (1) A gyűjtőedényben elhelyezett települési szilárd hulladék elszállításra való átadása a megjelölt szállítási napon az ingatlan közelében közterületen történik. A gyűjtőedényt úgy kell kihelyezni, hogy az a Közszolgáltató számára hozzáférhető legyen és a közterület forgalmát ne zavarja.

(2) Hulladékszállítási napokon kívül hulladékgyűjtő edény közterületen nem tárolható, kivéve ha a gyűjtőedény elhelyezése csak közterületen lehetséges. Ürítés után a merev falú, zárt hulladékgyűjtő edényt az ingatlanhasználó az ürítés napján köteles ingatlanára visszahelyezni.

(3) A gyűjtőedénybe vagy emblémázott gyűjtőzsákba csak olyan mennyiségű hulladék helyezhető el, hogy az edény teteje az elszállításra való átadáskor lecsukható, illetve az emblémázott zsák beköthető legyen.     

(4) Balesetveszélyes, sérült gyűjtőedény, illetve nem emblémázott műanyag zsák használata tilos. 

(5) A rendszeresen használt gyűjtőedény tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről és karbantartásáról, szükséges cseréjéről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. 

(6) A Közszolgáltató felel a gyűjtőedény állagában keletkezett olyan kárért, amelyet a szállítás során szándékos vagy gondatlan magatartásával, vagy szakszerűtlen ürítéssel okozott. A Közszolgáltatói felelősség a természetes elhasználódásból eredő károkra nem terjed ki.

17. § (1) Az elszállítás céljára kihelyezett vagy tartósan a közterületen elhelyezett gyűjtőedény környékének rendszeres tisztántartásáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. Ha ezt a kötelezettségét felszólítás ellenére elmulasztja, a tisztántartásról az önkormányzat gondoskodik a kötelezett költségére. A közterületnek a hulladék elszállítása során a Közszolgáltató által előidézett szennyezését a Közszolgáltató köteles megszüntetni. 

(2) A Közszolgáltató a szolgáltatás teljesítését csak a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályokban, valamint e rendeletben meghatározott esetekben szüneteltetheti, korlátozhatja vagy tagadhatja meg.

A hulladékszállítás minden év január 1-jén a szünetel, amit a Közszolgáltató az érintettek tájékoztatása után pótol.   


(3) A Közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében megtagadhatja a települési szilárd hulladék elszállítását, ha:


a) az nem a rendszeresített szabványos gyűjtőtartályban, vagy emblémázott műanyag zsákban kerül átadásra,

b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely nem minősül települési szilárd hulladéknak, továbbá

c) sérült vagy balesetveszélyes gyűjtőedény esetén

11. Kijelölt hulladéklerakó


18.§ A hulladékgazdálkodási tevékenység ellátásához kijelölt hulladékgazdálkodási létesítmény a Királyszentistváni hulladékkezelő telep és hulladéklerakó.

12.  A közszolgáltatási díj megfizetése


19.§ (1) A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználó az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott Közszolgáltató Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére közszolgáltatási díjat köteles fizetni a Ht.-ben, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletében meghatározott feltételek szerint.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg.

(3) A közszolgáltatási díjat annak az ingatlanhasználónak kell megfizetni, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.

(4) Az ingatlanhasználó, amennyiben a díjfizető személyében változás következik be, köteles a Szolgáltatónak az új díjfizetésre kötelezettet bejelenteni, ennek elmulasztása esetén a díjfizetés őt terheli.

(5) Az ingatlanhasználó változása esetén a hulladék közszolgáltatás díját az ingatlan használójában bekövetkezett változás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új ingatlanhasználó köteles megfizetni.

20.§ Lehetőség van a közszolgáltatás és a díjfizetés szüneteltetésére az épület tartós használaton kívülisége esetén, a 12.§ (2)-(6) bekezdéseiben szabályozottak szerint.

13. Elkülönített gyűjtés


21.§ (1) Gazdálkodó szervezetnek nem minősülő ingatlanhasználó esetében az elkülönített hulladék gyűjtés a közszolgáltatás része.

.(2) Az ingatlanhasználó az ingatlanon képződött települési hulladékból a szelektív gyűjtőedénybe elkülönítetten gyűjti a műanyaghulladékot és fémhulladékot, üveget, valamint a kartonpapírból készült nagyméretű doboz és újságpapír kivételével a papírhulladékot. Az elkülönítetten gyűjtendő hulladékokat a rendelet 1. melléklete határozza meg. 

(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltató által térítésmentesen biztosított házhoz menő gyűjtésre szolgáló szelektív gyűjtőedényben, az üveget az elkülönített gyűjtésre utaló jelzéssel ellátott gyűjtőszigeten elhelyezett gyűjtőedényben adja át a közszolgáltatónak

(4) Amennyiben a gyűjtőedényben már nem férne el az elkülönítetten gyűjtött hulladék – az üveg kivételével – az a gyűjtőedény mellé elhelyezhető az alábbi módon:

a) papírhulladék kötegelve,

b) műanyag és fém csomagolási hulladék átlátszó műanyag zsákban.

Amennyiben az üveg elkülönített gyűjtésére szolgáló gyűjtőszigeten elhelyezett gyűjtőedény megtelik, akkor az üveget tilos a gyűjtőedény mellé elhelyezni.

Az ingatlanhasználó - az üveg kivételével – az elkülönítetten gyűjtött hulladékot nem helyezheti el a gyűjtőszigeten elhelyezett gyűjtőedényben.

(5) Amennyiben a szelektív gyűjtőedényben az 1. mellékletben felsorolt hulladékon kívül más anyag is található, a közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadja.


(6) A közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladékot havonta egy alkalommal szállítja el, az ingatlanra vonatkozóan az elszállítás napját az önkormányzat honlapján, önkormányzat hirdetőtábláján, a közszolgáltató ügyfélszolgálatán és weblapján teszi közzé. 


(7) A település területén elhelyezett elkülönített gyűjtésre szolgáló hulladékgyűjtő sziget gyűjtőedényébe kizárólag üveg hulladék helyezhető el. Az elkülönített hulladékgyűjtő sziget elhelyezkedését a 2. melléklet tartalmazza.


(8) 


(9) A hulladékgyűjtő szigetek gyűjtőedényeit a Közszolgáltató üríti szükség szerinti gyakorisággal.

III. Fejezet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendje külterületen


23. § (1) A rendelet 3. Fejezetének területi hatálya kiterjed Felsőörs Község közigazgatási területének külterületén, beépítésre nem szánt területén (valamennyi egyezerrel vagy nullával kezdődő helyrajzi számú ingatlan) elhelyezkedő ingatlanokra az önkormányzat településrendezési tervében üdülőházas övezetben lévő ingatlanok (a továbbiakban: üdülőingatlanok) kivételével.


(2)  A közszolgáltatás igénybevétele egész évben kötelező.


(3) A hulladékképződéssel érintett ingatlanban lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező ingatlanhasználó (a továbbiakban szezonális ingatlanhasználó) Közszolgáltatóhoz intézett írásbeli bejelentésére a közszolgáltatás január 1.- május 31. és szeptember 1. – december 31. között szünetel (a rendeletben a továbbiakban: szünetelési időszak), amennyiben az ingatlanhasználó nyilatkozik arról, hogy az ingatlanát nem egész évben, hanem csak időlegesen, szezonálisan használja.


(4) A szezonális ingatlanhasználó a (3) bekezdésben meghatározott bejelentésében kérheti a szünetelési időszaknál rövidebb időszakra is a szünetelés megállapítását a Közszolgáltatótól.


(5) Rendszeresített, szabványos gyűjtőedényzetnek minősül:

a) a Közszolgáltató emblémájával ellátott 60, 80,120 literes zöld műanyag zsák vagy

b) a Közszolgáltató emblémájával ellátott 60, 80, 110, 120, 240 literes kukaedény, és

c) a szelektív gyűjtőedény, és

d) a szokásos mennyiségen felül keletkező hulladék eseti összegyűjtésére a Közszolgáltató emblémájával ellátott 60, 80, 120 literes kék műanyag zsák. A kék zsák ára magában foglalja az egyszeri szállítási díjat és a zsák előállítási költségét.


(6) A Közszolgáltató emblémájával ellátott 60, 80, 120 literes zöld műanyag zsákot az ingatlanhasználónak a Közszolgáltatótól, vagy a Közszolgáltató erre irányuló megbízása esetén az Önkormányzattól kell megvásárolnia. 24. § (1) Közszolgáltató a hulladék elszállítására vonatkozó közszolgáltatást hetente egyszer hétfői napokon köteles elvégezni.

(2) Amennyiben a rendkívüli időjárási körülmények miatti nehezen közlekedhető útviszonyokra tekintettel a Közszolgáltató az elszállításra vonatkozó közszolgáltatást valamelyik héten teljesíteni nem tudja, úgy a Közszolgáltató a következő héten az (1) bekezdésben megadott szállítási napon az előző héten elmulasztott közszolgáltatást pótolja. 

25. §  A rendelet 2. Fejezetének 9. § (1), (3), (4) bekezdéseit, 10. §-át, 11. § (2), (3), (4), (5) bekezdéseit, 12-13.§-ait, 14. § (3) - (6) bekezdéseit, 15.§ (2) bekezdését, 16. § (1)-(4) bekezdéseit, 17-22.§-ait megfelelően alkalmazni kell a külterületen, beépítésre nem szánt területen lévő ingatlanhasználóra és a közszolgáltatás teljesítésére jogosult Közszolgáltatóra is.

IV. Fejezet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendje üdülőingatlanok esetében


26.§ (1) Az üdülőingatlanok esetében a rendszeres hulladékszállítási szolgáltatást a Közszolgáltató a lakosság részére hetente egyszer, évi 26 alkalommal végzi.

(2) Az üdülőingatlan használók 6 hónapra: április 15-től október 15-ig terjedő időszakra kötelesek a szállítást igénybe venni, és kötelesek a közszolgáltatási díjat megfizetni.

27. §  A rendelet 2. Fejezetének 9. § (1), (3), (4) bekezdéseit, 10. §-át, 11. § (2), (3), (4), (5) bekezdéseit, 12-22.§-ait megfelelően alkalmazni kell az üdülőingatlan használóira a közszolgáltatás teljesítésére jogosult Közszolgáltatóra is.

V. Fejezet

Záró rendelkezések


28. § (1)   E rendelet 2016. január 1. napjával lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Felsőörs község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról, az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló 26/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelet.

 Szabó Balázs                                                       dr. Hoffmann Gyöngyi

                      polgármester                                                                    jegyző
Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. november 17.


dr. Hoffmann Gyöngyi

jegyző megbízásából:

                                


dr. Könczöl Gábor

kirendeltségvezető