Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2017.(XII.19.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2020. 09. 29Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

24/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

(egységes szerkezetben a 22/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelettel)Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2017. (V.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság és

a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. A rendelet célja


1. §


 (1)      Sajószentpéter Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (továbbiakban: közszolgáltatás) biztosításáról Sajószentpéter város közigazgatási területén.


(2)  A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják Sajószentpéter közigazgatási területén a helyi közszolgáltatás tartalmát, annak rendjét és módját.


(3) [1]Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási önkormányzati feladatát a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.) útján látja el.


2. Értelmező rendelkezések


2. §

(1)  E rendelet alkalmazásában

 közterület: a tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül minden olyan közhasználatra szolgáló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül elérhető vagy azonos feltételek mellett igénybe vehető, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek forgalom elől el nem zárt részét is.


 koordináló szerv: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 32/A. §-ában meghatározott állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.


(2) Egyéb fogalmak tekintetében a Ht. 2.§ (1) bekezdése, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése az irányadó.


3. A rendelet hatálya


3. §


(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Sajószentpéter város közigazgatási területén azokra a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik a Ht. 2. § (1) bekezdés 34. pontja szerint ingatlanhasználónak minősülnek.


(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti ingatlantulajdonosnál keletkező szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére, valamint az erre vonatkozó önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására. 


(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladék keletkezésének ellenőrzésével és annak kezelésével összefüggő tevékenységre.


4. A közszolgáltató tagjai, az alvállalkozók által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység


4. §


(1)  A település közigazgatási területén a közszolgáltatást közszolgáltatási szerződés alapján 2027. december 31. napjáig kizárólagos joggal a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Közszolgáltató) látja el.

      A Közszolgáltató a MiReHuKöz Nonprofit Kft., a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft., és a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. által alapított nonprofit gazdasági társaság, amely nonprofit gazdálkodó szervezettel az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) közszolgáltatási szerződést kötött.


(2) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységét

                        a) a MiReHuKöz Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3518 Miskolc, Erenyő u.1. KÜJ: 103165710),

      b) a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3916 Bodrogkeresztúr 0172/38 hrsz. KÜJ: 103214177) és

      c) a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. KÜJ: 103212667)

      alvállalkozók bevonásával végzi.


Az alvállalkozók a közszolgáltatás egészéhez viszonyítottan 100%-ban látják el a közszolgáltatást.


(3) Az alvállalkozók hulladékgazdálkodási tevékenysége a nem veszélyes települési, illetve elkülönítetten                              gyűjtött hulladékok szállítására és gyűjtésére, kezelésére és ártalmatlanítására terjed ki.


5. A közfeladat tartalma


5. §


(1) A Ht. 35. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalmát, amely a Ht. 2. § (1) bekezdés 27a. pontja szerint az önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szintű részletszabályainak meghatározására, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztására, a közszolgáltatási szerződés megkötésére terjed ki.


(2) A közszolgáltató kiválasztására és a közszolgáltatási szerződés megkötésére a Társulás jogosult.


(3) Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat az alábbi tevékenységekre terjed ki:


 1. a települési hulladék közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített hulladékgyűjtő edényben, vagy hulladékgyűjtő zsákban állandó járat szerinti gyűjtése;
 2.  az elkülönítetten gyűjtött hulladék erre a célra szolgáló gyűjtőedényben vagy gyűjtőzsákban állandó járat szerinti és hulladékgyűjtő szigetről történő gyűjtése;
 3. a zöldhulladék erre a célra szolgáló gyűjtőedényben vagy gyűjtőzsákban történő gyűjtése;
 4.  a háztartási üveghulladék az erre a célra rendszeresített gyűjtőzsákban történő házhoz menő rendszerű gyűjtése;
 5. a lomhulladék évente két alkalommal, egyedi házhoz menő - lakossági fogyasztó által történő megrendelés alapján - rendszerben történő gyűjtése;
 6.  a veszélyes és nem veszélyes, települési hulladék, zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladéktól eltérő hulladék hulladékgyűjtő udvarban történő átvétele;
 7. települési hulladék, elkülönítetten gyűjtött hulladék, zöldhulladék, lomhulladék, veszélyes és nem veszélyes, kommunális és elkülönítetten gyűjtött hulladéktól eltérő hulladék hulladékgazdálkodási létesítménybe történő szállítása;
 8.  települési hulladék, elkülönítetten gyűjtött hulladék, zöldhulladék, lomhulladék kezelése, előkezelése, ártalmatlanítás céljára történő átadása.


(4) Az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék összegyűjtése, elszállítása és kezelése nem minősül a közszolgáltatás körében ellátandó feladatnak.


(5) Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közszolgáltatás igénybevételének ténye vagy az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlanhasználó részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. Jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vonatkozásában a közszolgáltatás igénybevételét írásba kell foglalni.


(6) A gazdasági tevékenységgel összefüggésben keletkezett háztartási hulladékhoz hasonló hulladék tekintetében külön szerződést kell kötni és külön közszolgáltatási díjat kell fizetni azoknak az ingatlanhasználóknak, akik a rendszeresen gyűjtésbe bevont ingatlanon gazdálkodási tevékenységet is folytatnak.


II. Fejezet

A közszolgáltatás ellátása


6. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja


6. §


(1) A hulladékszállítás a 16/2002. (IV.10.) EüM rendeletben foglaltaknak megfelelően, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet ismérvei szerinti kis- és nagyvárosias, illetve a kertvárosias és a falusias lakóterület alapján történik 6.00 és 22.00 óra között, a közszolgáltató honlapján, illetve a helyben szokásos módon közzétett járattervnek megfelelően.


(2) Amennyiben a hulladékszállítás napja munkaszüneti nap, akkor a hulladékszállítás napjának változásáról a változást megelőzően 8 nappal a közszolgáltató saját honlapján tesz közzé felhívást, illetve az önkormányzat felé jelzi a változás tényét, amely a helyben szokásos módon tájékoztatja az ingatlanhasználókat.


7. §


(1) Az ingatlanhasználó a háztartási szilárd hulladékot tároló edényt, jelzéssel ellátott emblémás hulladékgyűjtő zsákot – ürítés illetőleg elszállítás céljából – köteles az útpadkára, illetve az úttest mellett közvetlenül elhelyezkedő járdára kitenni és ezzel az eseti szolgáltatás igénybevételét kezdeményezni. Amennyiben az ingatlan előtti közterületen külső körülmények alapján nem lehetséges a hulladékgyűjtő edény előbbiek szerinti elhelyezése a települési önkormányzat írásban kezdeményezi a közszolgáltató felé, hogy a közszolgáltató települési hulladékgyűjtő járműve a közlekedésére alkalmas úttól legfeljebb 10 méterre vegye át ezen helyeken a hulladékot.


(2) A kihelyezett gyűjtőedény, hulladékgyűjtő zsák, lom, hulladék nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat, a hulladék elhelyezése, illetve kihelyezése nem járhat baleset- vagy károkozás veszélyének előidézésével.


(3) Tilos kihelyezett gyűjtőedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével, vagy parkoló gépjárművekkel olyan módon elzárni, amely a gyűjtőedénynek a közszolgáltató által gyakorolt módon történő ürítését akadályozza.8. §


(1) A hulladékgyűjtő edényt – a közterületen engedéllyel tárolt gyűjtőedények kivételével - a hulladék elszállítását követően a közterületről el kell távolítani és az ingatlanon belül kell tartani. Az ürítést követően az edényzetnek a közterületről történő eltávolítása az ingatlanhasználó kötelezettsége.


(2) A szállítási napokon kívül csak a szelektív szigetek hulladékgyűjtői és az udvarral nem rendelkező társasházak 1100 literes konténerei tárolhatóak közterületen. 

(3) Balesetveszélyes (éles, csorbult, törött), nem szabványos és fedetlen gyűjtőedények használata tilos.


(4) Közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a Közszolgáltatóval kötött egyedi szerződés alapján.


(5) Amennyiben a települési hulladéknak nem minősülő hulladék – árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán – közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület-használati engedély jogosultja köteles a hulladék elszállításáról gondoskodni.


(6) A közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost a változás bekövetkezte előtt 10 nappal hirdetmény útján köteles tájékoztatni.


7. Lomtalanítás


9. §


(1) Az ingatlanokon felhalmozódó, a rendszeres gyűjtőjárattal méreténél, mennyiségénél fogva nem elszállítható települési hulladék szervezett összegyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) a Közszolgáltató évente 2 alkalommal házhoz menő lomtalanítás keretében az ingatlanhasználóval egyeztetett módon és időpontban gondoskodik.


(2) A lomtalanítás az ingatlanhasználók – társasházak és lakásszövetkezetek esetében a törvényes képviseletre jogosult – személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy elektronikus levélben az erre a célra rendszeresített és aláírt bejelentő lap útján történő - igénybejelentése alapján történik.


(3) A lomtalanítási szolgáltatást az az ingatlanhasználó veheti igénybe, aki az esedékes közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének igazolható módon eleget tett.


(4) A lomtalanítási szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentés közlését követően a Közszolgáltató az ingatlanhasználóval egyeztetett időpontban, de legfeljebb az igénybejelentést követő 30 napon belül köteles a lomtalanításról gondoskodni.


(5) Közszolgáltató legkésőbb a lomhulladék szállítását megelőző munkanapon köteles az igénybejelentővel a szállítás pontos időpontját közölni.


(6) Az igénybejelentő köteles a Közszolgáltató által megjelölt szállítási időpontban vagy időtartamban a lomhulladék átadására készen állni, átvételére lehetőséget biztosítani azzal, hogy a lomhulladék közterületen nem helyezhető el.8. A hulladék gyűjtésére és elszállítására szolgáló gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek


10. §


(1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint gyűjtőedény hiányában a Közszolgáltató által térítés ellenében rendelkezésre bocsátott, hulladékgyűjtés céljára gyártott hulladékgyűjtő zsákot vehet igénybe. Az igénybeveendő gyűjtőedények űrtartalom szerinti tipizálását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(2) A természetes személy ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására köteles a rendelkezésére bocsátott egyedi azonosító jellel ellátott vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló, illetve az egyedi kódszámmal ellátott elkülönített gyűjtésre szolgáló edényzetet használni.


(3) A gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által térítés ellenében rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtés céljára gyártott hulladékgyűjtő zsákot köteles igénybe venni.


(4) A vegyes hulladék ürítésének gyakorisága tömbházas beépítésű lakóterületeken, társasházak, lakásszövetkezetek esetén minimum heti 2 alkalom, családi házas, sorházas, kertvárosi területeken, magánházaknál minimum heti 1 alkalom. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék ürítésének gyakorisága kéthetente 1 alkalom.


(5) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra ingatlanonként legkevesebb 4 liter /fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni.


(6)  Ha az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felé a valóságnak nem megfelelő mennyiséget vagy adatot közöl, és ennek folytán az átadott hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a Közszolgáltató - az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg – jogosult a ténylegesen elszállításra kerülő mennyiségről adatot szolgáltatni a Koordináló szerv felé, mely adatszolgáltatás alapján a Koordináló szerv a tényleges űrmértékű mennyiségnek megfelelően állítja ki a számlát.


(7) Azon ingatlanok használói, ahol a hatósági nyilvántartás alapján az ingatlanban a bejelentett lakosok száma 1 fő, a 60 literes edényzet utáni díjfizetést kérelmezhetik a Közszolgáltatónál. A jogosultság fennállását az önkormányzat által kiállított igazolás alapján kell az ingatlanhasználónak a közszolgáltató felé igazolnia.


11. §


Az elkülönített gyűjtési rendszer bevezetését követően a jegyző hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jogosult a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően.9. A hulladék gyűjtésére és elszállítására szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek


12. §


(1) Az ingatlanhasználó az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles tárolni. A gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag közterület használati engedély alapján lehet.


(2) Az ingatlanhasználó köteles a nem közterületen tárolt gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni, és azt az ürítés napján a közterületről eltávolítani. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.


(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


13. §


(1) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési hulladék súlya:


a) 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 15 kg.

b) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 27 kg

c) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg,

d) 770 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 175 kg,

e) 1 100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg,


(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni.


(3) Tilos a gyűjtőedénybe veszélyes hulladékot, állati tetemet, haszonállati ürüléket, fertőző anyagot, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, valamint olyan hulladékot elhelyezni, amely veszélyezteti a gyűjtőedények ürítését végző személyek testi épségét vagy egészségét, illetve a hulladékgyűjtő járműben rongálódást okozhatnak.


10. A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések


14. §


A települési hulladék elhelyezéséről, ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.


15. §


A hulladékká vált fenyőfák térítésmentes összegyűjtését és ártalmatlanításra történő elszállítását Közszolgáltató oly módon végzi el, hogy a lakossági gyűjtőedény mellé kihelyezett fenyőfákat külön díj felszámolása nélkül minden év január 31. napjáig elszállítja.


11. Szelektív hulladékgyűjtő sziget/Elkülönített települési hulladék és zöldhulladék gyűjtése


16. §


(1) A közszolgáltató által üzemeltetett szelektív hulladékgyűjtő szigetre az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladék szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik.


(2) A szelektív hulladékgyűjtő szigeten az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladék fajtájának megfelelő gyűjtőedényzetben kell elhelyezni, meggátolva ezzel, hogy az eltérő hulladékfajták egymással keveredjenek, és a környezetet szennyezzék.


(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról, a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről a Közszolgáltató, a szelektív hulladékgyűjtő sziget és környéke tisztántartásáról az önkormányzat gondoskodik.


(4) A szelektív hulladékgyűjtő sziget hulladékgyűjtő edényzetét a Közszolgáltató az edények telítődésének függvényében üríti. A településen köztisztasági feladatok ellátásával megbízott szervezet jelzése alapján a Közszolgáltató maximum 48 órán belül köteles soron kívül járattervbe igazítani és a szelektív hulladékgyűjtő sziget hulladékgyűjtő edényzetét üríteni.


(5) A hulladékgyűjtő szigetek elhelyezkedését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.


17. §


(1) A szelektív hulladékgyűjtő szigeteket meghaladóan a lakosságtól zsákban/illetve gyűjtőedényben történő szelektív hulladék gyűjtés keretében a vegyes hulladékszállítástól elkülönített módon kerül gyűjtésre a papír, műanyag, üveg és fémhulladék az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv (a továbbiakban: OHKT) előírásainak megfelelően legalább kéthetente - üveghulladék esetében havonta - történő rendszerességgel.


(2) A Közszolgáltató a házhoz menő szelektív gyűjtésen túlmenően az önkormányzat hozzájárulásával létesíthet (elhelyezhet) konténeres, elkülönített gyűjtésre lehetőséget adó hulladékgyűjtő pontot, mely kialakítása az önkormányzat kötelessége, és amely vonatkozásában az önkormányzat a közterület használati díj fizetése alól a Közszolgáltatót mentesíti.


18. §


(1) Az ingatlanhasználók számára a közszolgáltató lehetőséget biztosít a zöldhulladék elkülönített gyűjtésére, kezelésére az OHKT-ban szabályozottak szerint.


(2) A zöldhulladék gyűjtésére naptári évenként legalább 10 alkalommal a tárgyév március 1.- december 15. közötti időszakában, kétheti rendszerességgel tesz eleget, a szállítások időpontját hulladéknaptárában teszi közzé.


12. Hulladékudvar


19.  §


(1) A Közszolgáltató a rendelet 3. mellékletében felsorolt helyszíneken hulladékudvart üzemeltet.


(2) A Közszolgáltató kifüggeszti és honlapján közzéteszi:


                      a) a hulladékgyűjtő udvarok címét, megközelíthetőségét;

                      b) a hulladékgyűjtő udvarok nyitvatartási idejét;

c) az adott hulladékudvaron átvehető hulladékok típusát, esetlegesen azok legnagyobb átadható mennyiségét;

d) a díjfizetés ellenében átvehető hulladékok körét és azok átvételi díját;

e) a hulladékudvarok működési szabályzatát.


(3) A Közszolgáltató az általa üzemeltetett és arra alkalmas hulladékudvaron a hulladékudvar működési szabályzatában meghatározott módon átveszi a természetes személy ingatlanhasználóknál keletkező és a Közszolgáltató saját kapacitását figyelembe véve külön térítés ellenében a jogi személynél keletkező


a) elektronikai hulladékot,

b) lomhulladékot,

c) szárazelemet,

d) fáradt olajat,

e) háztartási veszélyes hulladékot,

f) elkülönítetten gyűjthető papír-, műanyag-, üveghulladékot,

g) háztartási zöldhulladékot.


(4) A Közszolgáltató megtagadhatja a hulladékudvarra szállított települési hulladék átvételét és elhelyezését, ha az adott hulladék hulladékfajta szerinti elkülönítése nem felel meg a jogszabályban, vagy a hulladékudvar működési szabályzatában meghatározott követelményeknek.


(5) Az igénybevétel feltétele a közszolgáltatási területre vonatkozó lakcímkártya bemutatása és az utolsó esedékes közszolgáltatási díj megfizetésének igazolása.


(6) A hasznosítható hulladékok (csomagolási papír-, műanyag-, üveg-, fémhulladék) kivételével, melyek mennyiségi korlátozás nélkül szállíthatóak be a hulladékudvarba, az ellenérték nélkül átadásra kerülő leadható hulladék mennyisége negyedévente max. 250 kg.


(7) A gazdálkodó szervezetek a hulladékudvar közleményében meghatározott mértékű kezelési díj ellenében jogosultak – külön megállapodás alapján – a hulladékudvar szolgáltatásait igénybe venni.13. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei


20. §


(1) Az ingatlanhasználó hulladékkezeléssel kapcsolatos kötelezettsége, hogy


a) a települési szilárd hulladékot e rendeletben meghatározott módon az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja,

b) a Közszolgáltató által nyújtott hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vegye, az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot elkülönítetten gyűjtse, azt a Közszolgáltatónak átadja, valamint a közszolgáltatási díjat a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Koordináló szerv) részére megfizesse,

c) a hulladék gyűjtése és tárolása során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa,

dÖ a tárolóedények rendeltetésszerű használatáról, tisztántartásáról és megőrzéséről gondoskodjon.


(2) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás esetén az új ingatlanhasználó nevének és címének a Közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a települési hulladék elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a nyilvántartásban szereplő ingatlanhasználó köteles megfizetni.


(3) Öröklés esetében a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök az öröklés arányában kötelezettek, amennyiben nem kérik a közszolgáltatás 26. § szerinti szüneteltetését.


(4) Az ingatlanhasználó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.


(5) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol életvitelszerűen nem tartózkodnak, illetve nem folytatnak gazdálkodó tevékenységet, így hulladék sem keletkezik.


(6) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési szilárd hulladék elszállíttatására a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a Közszolgáltató által rendszeresített, külön térítés ellenében rendelkezésre bocsátott műanyag zsák felhasználásával is jogosult.


21. §


(1) A kihelyezett gyűjtőedényekből a gyűjtés megkezdése előtt kiszóródott hulladék feltakarítása, közterületről való eltávolítása a hulladékgyűjtő edényzettel rendelkező ingatlanhasználó kötelezettsége.


(2) A hulladék tárolására használható edényt a tulajdonos köteles tisztántartani, szükség esetén fertőtlenítéséről és karbantartásáról gondoskodni.


(3) A Közszolgáltató által létesített és üzemeltetett szelektív hulladékgyűjtő szigetekre történő hulladék szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik.14.  A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei


22. §


(1) A Közszolgáltató a jogszabályokban, valamint a közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról.


(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről Közszolgáltató az ingatlanhasználót a helyben szokásos módon köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság és időpont) – a keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével – a Közszolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlanhasználókat – változás esetén is – értesíteni.


(3) A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásról a Közszolgáltató az ingatlanhasználót a változás bekövetkezése előtt 3 nappal korábban írásban értesíteni köteles.


(4) Amennyiben a szolgáltató tevékenységét a meghatározott időpontban elvégezni nem tudja, e tényről az önkormányzatot értesíti és az elmaradt szolgáltatást 24 órán belül pótolja.


(5) A Közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni. A gondatlan ürítés miatt a gyűjtőedény javításának vagy új edényzet biztosításának költségei a Közszolgáltatót terhelik.


(6) A hulladék szállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállító járműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon ki és más környezetszennyezést ne okozzon.


(7) Az ürítésből vagy szállításból eredő szennyeződés esetén a Közszolgáltató a hulladék eltakarításáról, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.


III. Fejezet

A közszolgáltatás díja


15. A közszolgáltatás díja, a díjfizetés szabályai


23. §


(1) A közszolgáltatás díját a Koordináló szerv által kiállított számla alapján


a) a természetes személy ingatlanhasználók negyedévente utólag,

b) a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek a megkötött közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint fizetik meg.


(2) A lakóközösségek (társasházak, lakásszövetkezetek stb.) által közösen használt gyűjtőedények után a közszolgáltatás díja – a Koordináló szerv által kiállított számla ellenében – lakóegységek alapján fizetendő.


(3) Az ingatlanhasználó köteles a számlát a Koordináló szerv által kiállított számlán szereplő határidőre megfizetni.


(4) Díjhátralék keletkezése esetén a beszedésről a 2016. március 31. napjáig kiállított számlák vonatkozásában a számla kiállítója, a 2016. április 1. napjától kiállított számlák vonatkozásában a Koordináló szerv intézkedik.


(5) Az üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetén – melyekről az Önkormányzat köteles adatot szolgáltatni Közszolgáltató részére– a fizetendő közszolgáltatási díj, az éves közszolgáltatási díj 50%-a.


(6) Az üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében a közszolgáltatás időtartama (használati szezon) minden év április 1. napjától szeptember 30. napjáig tart heti ürítési gyakoriság mellett.


(7) A közszolgáltatás igénybevételének módja az üdülőingatlanok esetében is gyűjtőedény vagy a Közszolgáltató által térítés ellenében rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtő zsák, melyek űrtartalma nem lehet kevesebb 120 l-nél.16. Eltérő űrtartalmú gyűjtőedény igénylése, a díjfizetés szüneteltetése


24. §


(1) Amennyiben az ingatlanhasználó legalább két naptári hónap időtartamra az addig általa igénybevett edénytől eltérő térfogatú vagy darabszámú gyűjtőedény elszállítását igényli, ez irányú változtatási igényét a Közszolgáltatóval az ezt megelőző hónap 15. napjáig írásban kell közölnie.


(2) Ha az ingatlanhasználó az (1) bekezdés szerinti bejelentésében nem jelöli meg az új rendszeres közszolgáltatásra vonatkozó igényének időtartamát, a Közszolgáltató mindaddig a bejelentés szerint teljesít, amíg az ingatlanhasználó más tartalmú bejelentést nem tesz.


25. §


(1) Ingatlanhasználó igényelheti a szolgáltatótól a közszolgáltatás és a díjfizetési kötelezettség szüneteltetését, amennyiben az ingatlant 60 napot meghaladó tartamban nem lakja, egyéb módon nem hasznosítja, és az ingatlanban más részére sem biztosít lakhatást vagy az ingatlan hasznosítási lehetőségét nem biztosítja.


(2) Ingatlanhasználó legalább 15 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérelmezheti Közszolgáltatónál a közszolgáltatás szüneteltetését, mely kérelméhez csatolnia kell teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát, mely szerint az érintett ingatlan vonatkozásában semmilyen közszolgáltatást, valamint közüzemi szolgáltatást nem vesz igénybe.


(3) A szünetelés kérelmezése esetében Közszolgáltató a bejelentés időpontjában még ki nem számlázott hónapokra érvényesíti a díjfizetés szüneteltetését.


(4) Természetes személy ingatlanhasználó évente köteles közüzemi számlákkal, valamint a mérőórák állásáról szóló okirattal igazolni a szüneteltetés jogalapjának fennálltát, mely időszak alatt is jogosult Közszolgáltató ellenőrizni a szünetelés fennállásának jelen rendeletnek való megfelelőségét.


(5) Nem természetes személy ingatlanhasználó a települési önkormányzat által kiadott igazolással évente köteles igazolni Közszolgáltató felé a szüneteltetés jogalapjának fennálltát.


(6) Amennyiben a szünetelés feltételeiben változás következik be az ingatlanhasználó köteles azt a Közszolgáltatónak haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül bejelenteni.


(7) Amennyiben a szünetelés ideje alatt települési hulladék kerül kihelyezésre úgy – az ingatlan-tulajdonos egyidejű értesítése mellett – a Közszolgáltató a hulladékot elszállítja, valamint adatszolgáltatással él a Koordináló szerv felé, aki az adatszolgáltatásban megjelölt időponttól kezdve a hulladékszállítási díjról számlát állít ki.


17. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése


26. §


(1) E rendelet alapján a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról a Koordináló szerv és a Közszolgáltató ügyfélszolgálata nyilvántartást vezet a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása érdekében az azonosításhoz szükséges adatok feltüntetésével. Az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kell eljárni. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a Koordináló szerv és a Közszolgáltató köteles zártan kezelni, és az adatbázist kizárólag a hulladékgazdálkodással összefüggő tevékenységéhez, illetve a jogszabályokban foglalt kötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódóan kezelheti és tarthatja nyilván az adatkezelés céljának megvalósulásáig.


(2) A Koordináló szerv és a Közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a Koordináló szerv a közszolgáltatással összefüggő díjhátralék esetén annak behajtásáig vagy törléséig a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlanhasználóknak a közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatait. A Közszolgáltató és a Koordináló szerv jogosult az egyes, közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az e bekezdésben meghatározott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni.  


IV. Fejezet


Záró rendelkezések


27.§


(1)  Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról szóló 17/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelet.


Sajószentpéter, 2017. december 14.
Dr. Guláné Bacsó Krisztina                                                                     Dr. Faragó Péter

              jegyző                                                                                             polgármester
Kihirdetési záradék:


A rendeletet 2017. december 19. napján kihirdettem.Dr. Guláné Bacsó Krisztina

          jegyző

A 24/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelet 1. mellékleteSajószentpéter város területére kihelyezett gyűjtőedényzetek típusaia) 60 l-es gyűjtőedényzet


b) 120 l -es gyűjtőedényzet


c) 240 l -es gyűjtőedényzet


d) 770 l -es gyűjtőedényzet


e) 1100 l -es gyűjtőedényzet[2]A 24/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

A 24/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete
A közszolgáltató által működtetett hulladékgyűjtő udvarok elhelyezkedése 1.  József Attila úti hulladékudvar: 3527 Miskolc, József Attila u. 65., 4752/3 hrsz.
 2.  Bogáncs úti hulladékudvar: 3521 Miskolc, Bogáncs u. 0156/22 hrsz.
 3.  Lorántffy Zsuzsanna úti hulladékudvar: 3533 Miskolc, Lorántffy Zsuzsanna u. 33783/3 hrsz.
 4.  Szerencsi Hulladékudvar: 3900 Szerencs, Eperjes u. 7.
 5.  Sátoraljaújhelyi Hulladékudvar: 3980 Sátoraljaújhely, külterület 11021/28 hrsz.
 6.  Sárospataki Hulladékudvar: 3950 Sárospatak, belterület 3654 hrsz.
 7.  Encsi Hulladékudvar: 3860 Encs, Ipartelep 543/12. hrsz.
 8.  Kazincbarcikai I. számú Hulladékudvar: 3700 Kazincbarcika Hrsz. 175/3
 9.  Kazincbarcikai II. számú Hulladékudvar: 3700 Kazincbarcika Hrsz. 2627/3
 10.  Putnoki Hulladékudvar: 3630 Putnok, Hrsz. 0123/6
 11. Edelényi Hulladékudvar: 3780, Edelény Hrsz. 050/3
 12. Ózdi Hulladékudvar és átrakó állomás: 3600, Ózd Hrsz. 9255
 13.  Ózdi II. számú hulladékudvar: 3600, Ózd Kucsera Zoltán út 7997/3 hrsz.
 14.  Szikszói hulladékudvar és átrakó állomás: 3800 Szikszó Hrsz. 069/2.
 15.  Szendrői hulladékudvar: 3752 Szendrő Hrsz. 0428/6.
 16.  Borsodnádasdi hulladékudvar: 3641 Borsodnádasd Hrsz. 058/1.Indokolás

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló

24/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelethezÁltalános indokolásMagyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában foglaltak szerint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó önkormányzati feladat a hulladékgazdálkodás. A hulladékgazdálkodási közfeladatainak ellátásáról Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. július 1. napjáig a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XI. 12.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint gondoskodott, majd a Képviselő-testület megalkotta az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról szóló 17/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelet, amely 2016. július 1. napján lépett hatályba.


A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) rendelkezései alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatellátás megoszlik az állam és az önkormányzat között.


Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam:

 • meghatározza a hulladékgazdálkodás országos céljait, a hulladékgazdálkodás fejlesztésének irányait,
 •  ellátja az önkormányzatok közötti és a regionális koordinációt, amelynek keretében gondoskodik a közszolgáltatás során elkülönítetten gyűjtött és a vegyes hulladék kezelése során keletkezett hasznosítható hulladék hasznosításának megszervezéséről, továbbá koordinálja a hasznosításra nem kerülő hulladékok ártalmatlanítását,
 • elkészíti az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet, amely többek között meghatározza a közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolását és az adott területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat,
 • megállapítja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelem fejlesztése megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek,
 • megállapítja, hogy a közszolgáltató tevékenysége megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltaknak, és arról véleményt állít ki (a továbbiakban: megfelelőségi vélemény),
 • kialakítja az infrastrukturális erőforrások optimális használatának rendszerét,
 •  kezeli az önkormányzatok, önkormányzati társulások által önkéntesen vagyonkezelés körében rábízott vagyont,
 • beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott szolgáltatási díjat,
 •  kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.


Az állam a fenti feladatok ellátására létrehozta a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-t (a továbbiakban: Koordináló szerv).Az önkormányzat hulladékgazdálkodási közfeladatai:

 • az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja,
 • gondoskodik az elkülönített hulladékgyűjtési rendszer helyi feltételeinek megszervezéséről,
 • a Ht. 35.§ (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:
 •  az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalmát, a közszolgáltatási terület határait az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltakkal összhangban;
 •  a közszolgáltató tagjai, illetve az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve alvállalkozó végzi;
 •  az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit,
 •  az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat igénybevételének miniszteri rendeletben nem szabályozott módját és feltételeit;
 •  az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá az ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés eseteit;
 •  az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat.Sajószentpéter Városi Önkormányzat a hulladékgazdálkodási önkormányzati feladatát az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) útján látja el. A Társulás a közszolgáltatás ellátására közszolgáltatási szerződést kötött a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: Közszolgáltató), amelynek alapján Sajószentpéter közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2027. december 31. napjáig kizárólagos joggal a Közszolgáltató látja el.


Tekintettel arra, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a korábbiaktól eltérően más Közszolgáltató látja el, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási önkormányzati feladatok ellátásáról ennek megfelelően kell rendelkezni, így indokolt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról új önkormányzati rendeletet alkotni.

Részletes indokolás


 1. §


Meghatározza a rendelet célját.


 1. §


Értelmező rendelkezéseket tartalmaz.


 1. §


Rögzíti a rendelet személyi és területi hatályát.


 1. §


A hulladékgazdálkodási tevékenységet végzőkre vonatkozó adatokat tartalmaz.


 1. §


Meghatározza a közfeladat tartalmát.


6 – 9. §


A közszolgáltatás ellátásának rendjére és módjára vonatkozó részletes szabályokat rögzíti.

10-11. §


A hulladék gyűjtéséra és elszállítására szolgáló gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket rögzíti. Meghatározza, hogy az ingatlan használója a hulladék gyűjtésére milyen hulladékgyűjtő eszközöket vehet igénybe, rendelkezik a vegyes hulladék ürítésének gyakoriságáról, illetve rögzíti a hulladékgazdálkodási bírság kiszabásának lehetőségét.


12 – 13. §


            A hulladék gyűjtésére és elszállítására szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségekre vonatkozó részletes rendelkezéseket tartalmaz.


14 – 15. §


A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.16- 18. §


A szelektív hulladékgyűjtésére vonatkozó szabályokat tartalmaz, rendelkezve a hulladékgyűjtő szigetek elhelyezkedéséről.


19. §


A hulladékudvarra vonatkozó rendelkezést tartalmaz.20 – 21. §


Részletesen tartalmazza az ingatlanhasználó jogait és kötelezettségeit.


22. §


A Közszolgáltató jogait és kötelezettségeit tartalmazza.


23. §


A közszolgáltatás díjára és a díjfizetés szabályaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.


24 – 25. §


Az eltérő űrtartalmú gyűjtőedény igénylésére és a díjfizetés szüneteltetésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.


26. §


A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésének szabályaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.


27. §


Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.


Sajószentpéter, 2017. december 7.


TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL


Rendelet-tervezet címe:


Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2017.(…..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:


Társadalmi hatás:

Gazdasági, költségvetési hatás:

Környezeti következményei:

Egészségi következményei:

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevők számára  nem jelent változást.

A rendelet elfogadása az önkormányzat számára nem jelent gazdasági, költségvetési hatást érintő változást.

A közszolgáltatási szerződésben foglaltak biztosítása esetén negatív hatást nem jelent.

A közszolgálati szerződésben foglaltak biztosítása esetén negatív hatást nem jelent.

Nincsenek.

A rendelet megalkotása szükséges, mert: meg kell felelni a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírásainak.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: az önkormányzat nem tesz eleget a törvényben meghatározott rendeletalkotási kötelezettségének.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi:

Szervezeti

Tárgyi:

Pénzügyi:

rendelkezésre áll

rendelkezésre áll

rendelkezésre áll

rendelkezésre áll
                                                                      
                                                                      


                                                                      


[1]

Módosította a 22/2020.(IX.28.) Ör. 1. §-a                                                                       Hatályos. 2020. szeptember 29.

[2]

Hatályon kívül helyzete a 22/2020. (IX.28.) Ör. 2. § (2) bekezdése                                Hatályos: 2020. szeptember 29.