Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (VIII.28..) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 1/2015. (I. 29.) sz. rendelet módosításáról.

Hatályos: 2015. 08. 28 - 2021. 03. 19


Bükkösd Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2013. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv) 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az Mötv. 8. § (2) bekezdésére – az Mötv. 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:


1.§

Bükkösd Községi Önkormányzatnak a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 1/2015. (I. 29.) sz. rendelet 8. §-a a következő bekezdéssel egészül ki:


„(18) Az az ebtartó, aki a tulajdonában lévő 3 hónaposnál idősebb ebet évenként veszettség ellen szervezett védőoltás keretében, vagy oltási engedéllyel rendelkező állatorvos rendelőjében, vagy az állat tartási helyén  nem oltatja be. „


2. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


                 Budai Zsolt                                                                          Dr. Tarai Klára

                 polgármester                                                                           aljegyzőA rendelet kihirdetve: 2015. augusztus 28.

                                                                                              Dr. Tarai Klára             

                                                                                                                                al jegyző