Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30..) önkormányzati rendelete

a temetőről és temetkezésről szóló 6/2001(IV.26.)sz. rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 03 - 2015. 05. 03

Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30..) önkormányzati rendelete

a temetőről és temetkezésről szóló 6/2001(IV.26.)sz. rendelet módosításáról

2015.05.03.

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőről és a temetkezésről szóló, 6/2001. (IV.26.) sz. rendeletének (a továbbiakban Alaprendelet.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.   § Az Alaprendelet 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4/A. §
A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:
a) koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év
b) sírbolt esetén 60 év
c) urnasírhely esetén 25 év
d) urnafülke esetén 50 év.”

2.   § Az Alaprendelet mellékletét képező Temetési Szabályzat III. fejezetének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„Temetési helyek méretei:
- sírhely mérete: 5 m (2 m széles, 2,5 m hosszú)
- sírgödör mélysége 2 m; rátemetés esetén 2,2 m, illetve a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 1,6 m mélységre kerüljön.
- urnát urnasírhely esetén a talaj szintjétől legalább 0,5 m mélységben kell elhelyezni.
- urnafülke építésénél vagy megváltott urnafülke esetén az urnát befogadó belső méret legalább 30x30 cm.”

3.   § Az Alaprendelet mellékletét képező Temetési Szabályzat III. fejezetének 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:
a) koporsós betemetésnél, illetve rátemetés napjától számított 25 év
b) sírbolt esetén 60 év
c) urnasírhely esetén 25 év
d) urnafülke esetén 50 év.
A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható (újraváltható). A meghosszabbítás legrövidebb időtartamára az a)-d) pontban foglaltak az irányadók.”

4.   § Az Alaprendelet mellékletét képező Temetési Szabályzat III. fejezetének 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. A temetési helyet és a temetői létesítmények temetkezési szolgáltatók részéről történő használatát a fenntartó ingyen biztosítja, kivéve a megváltott urnafülkét, melynek megváltási illetve újraváltási díja: 25.000 Ft.”

5.   § (1) E rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.