Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.7..) önkormányzati rendelete

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II.07.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 07 - 2020. 06. 30

Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.7..) önkormányzati rendelete

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II.07.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő–testülete (a továbbiakban: Képviselő–testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht) 24. §-a és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet(továbbiakban Ávr.) 27. §-ában szabályozottak szerint, a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI törvényben megfogalmazott pénzügyi gazdasági feltételek figyelembe vételével, az alábbi rendeletet alkotja:
a következőket rendeli el:

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, a Képviselő-testületre, annak szerveire, az önkormányzat által irányított költségvetési szervre.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

I. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020.évi költségvetését

 • a) tárgyévi költségvetési bevételét 366 258 000 Ft-ban,
  • aa) működési költségvetési bevételét 74 199 415 Ft-ban,
  • ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,
 • b) tárgyévi költségvetési kiadását 366 258 000 Ft-ban,
  Ezen belül:
  42 003 200 Ft személyi jellegű kiadásban,
  6 689 900 Ft munkaadót terhelő járulékban,
  108 802 000 Ft dologi jellegű kiadásban,
  5 400 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaiban,
  85 510 395 Ft egyéb működési célú kiadásokban,
  71 501 000 Ft beruházásokban,
  44 450 000 Ft felújításokban,
  2 001 504 Ft finanszírozási célú kiadásban
  állapítja meg az 3. és 4. sz. mellékletekben foglaltak szerint.

3. § Bükkösd Községi Önkormányzat költségvetési létszámkeretét 2020. évben 31 főben, az hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás létszámkeretét 13 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
Önkormányzati jogalkotás 0 fő
Egészségügyi ellátás 1 fő
Város-és községgazdálkodás 0 fő
Étkeztetés 0 fő
Falugondnok 1 fő
Pályázati foglakoztatás 9 fő
Mindösszesen: 12 fő
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 13 fő

4. § A Szeszfőzde 2020. évi költségvetését
0 e Ft Összes bevétellel
0 e Ft Összes kiadással
állapítja meg. A részletes kimutatás a 2 sz. mellékletben olvasható.

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja.

5. § A tervezett működési hiány finanszírozására a tervezett pénzmaradvány igénybevételét - belső finanszírozásként- engedélyezi a Képviselő-testület.

III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

6. § A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról szóló Korm. rendelet alapján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére a megállapított havi személyi alapbér kötelező legkisebb összege 161.000.- Ft/hó, garantált bérminimum: 210.600,- Ft, a köztisztviselői illetményalap 46.380,-Ft. Személyi illetmény a Kttv. 235. §-a alapján kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselő részére állapítható meg a tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra. Az így megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Tárgyévet megelőző átlagkereset összege 364.300,-Ft. Személyi illetmény megállapítása esetén pótlék nem fizethető.

7. § A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás.
(Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja.)

Előirányzatok megváltoztatása

8. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerv előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

9. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. ( Áht. 40. § (5) bek.)

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
( Áht. 40. § (5) bek.

10. § A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

11. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv

 • a) személyi juttatási előirányzatát az Ámr. 88. §-ának megfelelően,
 • b) felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére változtathatja meg.

(2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására a 88. §-ban foglaltakat kell alkalmazni, figyelemmel az Áht. 98. §-ában foglaltakra.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét. (Ámr. 68. § (3) bek.)

Költségvetési szervek pénzmaradványa

12. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

IV. FEJEZET LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

13. § A Képviselő-testület a közalkalmazottakat megillető cafeteria juttatás éves keretösszegét 400.00 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magába foglalja.

Átruházott hatáskörök

14. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 73. § (3) bekezdés alapján az előirányzatok átcsoportosítási jogát a tárgyév utolsó képviselő–testületi ülésétől 2020. december 31-ig terjedő időszakra a polgármesterre ruházza át.

(2) Az Áht. 77. § (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a Képviselő-testület előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe kell beilleszteni.

V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. § A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előirt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. A költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.
E rendeletben nem szabályozott gazdálkodási kérdésekben a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethatályos rendelkezéseit kell figyelembe venni.

15. § (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2020. január 1. napjától a 2020. évi gazdálkodás során kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat címrendje

A

B

C

D

1

Cím

Alcím

Jogcím

Megjegyzés

2

I.

1.

1.

Bükkösd Községi Önkormányzat

3

2.

2.

Önállóan működő költségvetési szervek

4

2/1

-

2. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat és intézménye álláshelyeinek száma

A.

B.

C.

D.

E.

1

Sor-
szám

Megnevezés

Álláshelyek száma 2019. december 31-én

Változás

Álláshelyek száma 2020. január 1-től

2

I.

Alapfeldatokat ellátó intézmények

3

0

0

0

4

I.

Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen

0

0

0

5

Önkormányzat Képviselő-testülete

0

6

1.

Képviselő testület

7

0

7

7

2.

Egyéb önkormányzati feladatok

10

1

11

8

3.

Közfoglalkoztatás

13

0

13

9

II.

Önkormányzat összesen

30

1

31

10

III.

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

30

1

31

11

Tájékoztató táblázat

12

1

Képviselők

6

6

13

2

Polgármester, alpolgármester

1

1

14

3

Bizottsági tagok

3

3

15

4

Köztisztviselő

0

0

16

5

Közalkalmazottak

3

-1

2

17

6

Munka törvénykönyve alá tartozók

7

2

9

18

7

Megbízási jogviszonyban foglalkozattottak

10

10

3. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

A

B

C

1

Rovatszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

2

B111

Helyi Önkormányzatok működésének általásos támogatása

21 856 052

3

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

4

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

26 381 543

5

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

6

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

7

B116

Elszámolásból származó bevétel

0

8

B11

Önkormányzatok működési támogatása

50 037 595

9

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételi e.i. államháztatáson belülről

24 161 820

10

B1

Működési célú támogatások államháztatáson belülről

74 199 415

11

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

12

B25

Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről

0

13

B2

Felhalmozási célú támogatások

0

14

B34

Vagyoni típusú adók

2 500 000

15

B351

Értékesítési és forgalmi adók

4 200 000

16

B354

Gépjármű adók

2 900 000

17

B355

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

60 000

18

B35

Termékel és szolgálatások adói

9 660 000

19

B36

Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)

140 000

20

B3

Közhatalmi bevétel

9 800 000

21

B4

Működési bevétel

11 870 906

22

B5

Felhalmmozási bevétel

0

23

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

27 000 000

24

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

25

B8

Pénzmaradvány

243 487 679

26

B1-B8

Költségvetési bevétel

366 358 000

4. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

A

B

C

1

Rovatszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

2

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

30 155 500

3

K1102

Normatív jutalmak

0

4

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

5

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

0

6

K1105

Végkielégítés

0

7

K1106

Jubileumi jutalom

0

8

K1107

Béren kívüli juttatások

400 000

9

K1108

Ruházati költségtérítés

0

10

K1109

Közlekedési költségtérítés

153 000

11

K1110

Egyéb költségtérítések

0

12

K111

Lakhatási támogatások

0

13

K112

Szociális támogatások

0

14

K113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

450 000

15

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

4 252 600

16

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

6 092 100

17

K123

Egyéb külső személyi juttatások

500 000

18

K1

Személyi juttatások

42 003 200

19

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 689 900

20

K3

Dologi kiadások

108 802 000

21

K4

Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai

5 400 000

22

K502

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuéó befizetései

5 400 000

23

K505

Működési célú támogatások államháztartáson bellülre

600 000

24

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

33 665 850

25

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 350 000

26

K513

Tartalék

42 494 546

27

K5

Egyéb működési kiadások

85 510 396

28

K6

Beruházások

71 501 000

29

K7

Felújítások

44 450 000

30

K8

Felhalmozási célú kiadások

0

31

K9

Megelőlegezések

2 001 504

32

K1-K9

Költségvetési kiadások összesen

366 358 000

5. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként

5. melléklet .pdf

6. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege

A

B

C

D

E

1

Működési

Költségvetési
egyenleg

Felhalmozás

2

Bevétel

Bevételek

3

Önkormányzatok működési támogatása

50 037 595

Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül

0

4

Egyéb működési támogatások

24 161 820

Értékesítésből származó saját bevétel

0

5

Közhatalmi bevételek

9 800 000

Vagyonhasznosításból származó bebétel

0

6

Önkorményzat működési bevételei

11 870 906

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

7

Működési célú átvett pénzeszközök

27 000 000

8

Előző évi pénzmaradvány

127 536 679

Előző évi pénzmaradvány

115 951 000

9

Bevétel összesen

250 407 000

Bevétel összesen

115 951 000

10

Kiadások

Kiadások

11

Személyi juttatások

42 003 200

Beruházások

71 501 000

12

Munkaadót terhelő járulékok

6 689 900

Felújítások

44 450 000

13

Dologi kiadások

108 802 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

14

Ellátottek pénzbeli juttatásai

5 400 000

Beruházási hitel törlesztése

0

15

Egyéb működési célú kiadások

43 015 850

Tartalék

16

Tartalék

42 494 546

17

Megelőlegezés

2 001 504

18

Kiadások összesen

250 407 000

Kiadások összesen

115 951 000

19

Működési egyenleg

0

0

Felhalmozási egyenleg

0

7. melléklet

Bevételek alakulása részletesen

7. melléklet.pdf

8. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként

A.

B.

C

D

E

F

G

1

Sorszám

Megnevezés

Összesen

Saját erő

Fejlesztési hitel

Eu-s támogatás

Hazai támogatás

2

Beruházások

3

1

Kerékpárút és pihenő kialakítás TOP 1.2.1-15

2 910 000

2 910 000

4

2

Orvosi eszközök

1 994 992

1 994 992

5

3

TOP 1.1.3 Piac

63 500 000

63 500 000

6

4

Egyéb eszközök a hivatalba

3 096 008

3 096 008

7

5

0

8

6

0

9

7

0

10

Beruházások összesen

71 501 000

11

Felújítások

12

1

VP 6.7.2.1 út

44 450 000

44 450 000

13

2

0

14

Felújítások összesen

44 450 000

15

Felhalmozási kiadások összesen

115 951 000

9. melléklet

Bevételek alakulása több éves bontásban

A

B

C

D

E

F

G

1

Sorszám

Megnevezés

Tárgyév (2020. év)

Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyyévet követően

Összesen

2

2021. évben

2022. évben

2023. évben

3

1

Helyi adók

9 600 000

5 700 000

5 700 000

5 700 000

26 700 000

4

2

Osztalék, koncesszíós díjak

0

0

5

3

Díjak, pótlékok, bírságok

200 000

400 000

400 000

400 000

1 400 000

6

4

Tárgyi eszközok, immateriális javak, vagyon
értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból szátmazó bevétel

0

7

5

Részvények, részesedések értékesítése

0

8

6

Vállalt értékesítésből, privatizációból származó
bevételek

0

9

7

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések

0

10

8

Saját bevételek

9 800 000

6 100 000

6 100 000

6 100 000

28 100 000

11

9

Saját bevételek 50%-a

4 900 000

3 050 000

3 050 000

3 050 000

14 050 000

12

10

Előző évekhez képest tárgyévet terhelő
fizetési kötelezettség (11-17 sor)

0

0

0

0

0

13

11

Felvett és átvett hitel és annak
tőketartozás

0

14

12

Felvett és átvett kölcsön és annak
tőketartozás

0

15

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

16

14

Adott váltó

0

17

15

Pénzügyi lízing

0

18

16

Halasztott fizetés

0

19

17

Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség

0

20

18

Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
(19-25 sor)

0

0

0

0

0

21

19

Felvett és átvett hitel és annak
tőketartozás

0

22

20

Felvett és átvett kölcsön és annak
tőketartozás

0

23

21

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

24

22

Adott váltó

0

25

23

Pénzügyi lízing

0

26

24

Halasztott fizetés

0

27

25

Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség

0

28

26

Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor)

0

0

0

0

0

29

27

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját
bevétel (9-26 sor)

4 900 000

3 050 000

3 050 000

3 050 000

14 050 000

10. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

10. melléklet.pdf

11. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2020-2022 évi bevételei és kiadásai

A

B

C

D

E

1

Sorszám

Bevétel

2020. év

2021. év

2022. év

2

1

Önkormányzatok működési támogatása

50 037 595

55 041 355

55 041 355

3

2

Egyéb működési célú támogatások bevételi e.i. államháztatáson
belülről

24 161 820

26 578 002

26 578 002

4

3

Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

5

4

Közhatalmi bevétel

9 800 000

9 800 000

9 800 000

6

5

Működési bevétel

11 870 906

10 000 000

10 000 000

7

6

Felhalmmozási bevétel

0

0

0

8

7

Működési célú átvett pénzeszközök

27 000 000

0

0

9

8

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

10

9

Költségvetési bevétel

122 870 321

101 419 357

101 419 357

11

10

Pénzmaradvány

243 487 679

53 894 812

45 798 801

12

11

Finanszírozási bevétel

0

0

0

13

12

Összes bevétel

366 358 000

155 314 169

147 218 158

14

Kiadások

2020. év

2021. év

2022. év

15

1

Személyi juttatások

42 003 200

44 523 392

46 749 562

16

2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 689 900

7 568 977

7 568 977

17

3

Dologi kiadások

108 802 000

97 921 800

88 129 620

18

4

Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai

5 400 000

5 000 000

4 500 000

19

5

Egyéb működési kiadások

43 015 850

300 000

270 000

20

6

Beruházások

71 501 000

0

0

21

7

Felújítások

44 450 000

0

0

22

8

Felhalmozási célú kiadások

0

0

0

23

9

Tartalék

42 494 546

0

0

24

10

Megelőlegezések

2 001 504

0

0

25

11

Költségvetési kiadások

366 358 000

155 314 169

147 218 158

12. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként

A

B

C

1

I.

Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása

2

1.

Települési önkormányzat működésénak támogatása

3

I.1.b.a.

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok

7 098 840

4

I.1.b.b.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

4 480 000

5

I.1.b.c.

Köztetmető fenntartásának támogatása

1 337 496

6

I.1.b.d.

Közutak fentartásának támogatása

9 831 370

7

I.b

22 747 706

8

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

7 000 000

9

I.c.

7 000 000

10

Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás

89 250

11

I.d.

89 250

12

Kiegészítés

-8 237 104

13

Polgármesteri illetmény támogatás

256 200

14

I.I

Alaptámogatás

21 856 052

15

II.1. (1)

Óvodaped. elismert létszám 8.hó

0

16

II.1. (1)

Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 8. hó

0

17

II.1. (2)

Óvodaped. elismert létszám 4 hó

0

18

II.1. (2)

Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 4.hó

0

19

II.1. (3)

Óvoda napi nyiltvatartási ideje 8. hó

0

20

II.1. (3)

Óvoda napi nyiltvatartási ideje 4.hó

0

21

II.5.

Alapfokú végzettségű pedagógus

0

22

II.

Köznevelés támogatás

0

23

Települési önk. egyéb szociális feladatok

5 600 000

24

III.c.

Szociális étkezés

2 941 200

25

III.d.(1)

Házi segítségnyújtás- szociális gondozás

0

26

III.d.(2)

Házi segítsújtás- személyi gondozás

0

27

Falugondnoki szolgálat

4 250 000

28

III.f

Idősek nappali ellátása

0

29

Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám

10 736 000

30

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

2 177 639

31

Szünidei étkezés

676 704

32

III.

Szociális támogatás

26 381 543

33

Kulturális feladatok támogatása

1 800 000

34

IV.

Kulturális feladatok támogatása

1 800 000