Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020.(X.27.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2020. 10. 28


Pénzesgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében, továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26.§-ban kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32.§ (3) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


A támogatásra vonatkozó általános szabályok

  1. A rendelet célja, hatálya


1.§ (1) E rendelet célja, hogy a Pénzesgyőr településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultság alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, átmeneti segély, mint egyszeri tűzifa juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.

(2) E rendelet hatálya kiterjed Pénzesgyőr község közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

(3) A jelen rendeletben használt család, egyedül élő, és háztartás fogalmára a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell érteni.


  1. A támogatás feltételei


2.§ (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosít a krízis helyzetben lévő, vagy jövedelmen nélküli, vagy tartósan beteg személynek, akik közül előnyt élvez:

a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti:

aa) aktív korúak ellátásra,

ab) időskorúak járadékára,

ac) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy

ad) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – lakásfenntartási támogatásra jogosult, valamint

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő,

c) életvitelszerűen egyedül élő nyugdíjas

(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

3.§ (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2.§-ban meghatározott feltétel teljesülésétől – a kérelmező, ha az általa életvitelszerűen lakott ingatlan tűzifával nem fűthető.

  (2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, a támogatás nem kérhető. Ellentétes állítás esetén környezettanulmány szükséges.

(3) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel.


  1. A támogatás igénylésének menete


4.§ (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. számú függeléke szerinti kérelemre, vagy hivatalból is indulhat.

 (2) A kérelmeket 2020. november 30. napjáig lehet a Bakonybéli Közös Önkormányzati Hivatalnál benyújtani.

(3) A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A képviselő-testület a támogatásról legkésőbb 2020. december 30. napjáig dönt.

(4) Egy személynek vagy családnak adható tűzifa mennyisége legalább 1, legfeljebb 5 m3 lehet.

(5) A döntést követő 45 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.

(6) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. számú függeléke szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.

(7) A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik.

5.§ (1) A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás.

(2) A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2.§-ban meghatározott feltételnek megfelelnek és a 4.§-ban meghatározott határidőre érkeztek – el kell utasítani.


  1. Záró rendelkezések


6.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2021. március 31. napján hatályát veszti.Mellékletek