Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IV.30..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról.

Hatályos: 2015. 04. 30

Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő–testülete „az államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§.-ában kapott felhatalmazás, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 157 §. (b) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§


A rendelet hatálya


/1/ A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), a Képviselő-testületre, annak szerveire, az Önkormányzat által irányított költségvetési szervre.


/2/ E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.2.§


Az önkormányzat 2014. évi költségvetési teljesítése.


Az Önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési:


a/  bevételi főösszegét:      256.595 e Ft-ban

b/  kiadási főösszegét:       253.465 e Ft-ban

állapítja meg.


Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.


3.§


Teljesített 2014. évi költségvetési bevételek


/1/ Az önkormányzat 2014. évi bevétele forrásonként:


-   Működési célú támogatások Áh-n belülről                       132.982 e Ft

  • Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                        32.086 e Ft
  • Közhatalmi bevételek                                                        19.239 e Ft
  • Működési bevételek                                                           36.846 e Ft
  • Felhalmozási bevételek                                                         1.883 e Ft
  • Működési célú átvett pénzeszközök                                    7.830 e Ft
  • Finanszírozási bevételek                                                     21.264 e Ft              


/2/ Az Önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési bevételének részletezését a 2-3. sz. melléklet tartalmazza.

4.§


Teljesített 2014. évi költségvetési kiadás


      /1/ Az Önkormányzat 2014. évi teljesített kiadásai forrásonként:

    

      -  Személyi juttatások                                   58.103 e Ft

-   Járulékok                                                   12.419 e Ft

-   Dologi kiadások                                        70.664 e Ft

-   Ellátottak pénzbeli juttatásai                     16.661 e Ft

-   Egyéb működési célú kiadás                     14.580 e Ft

-   Beruházások                                              56.339 e Ft

-   Felújítások                                                   7.394 e Ft

-  Egyéb felhalmozási célú kiadások               1.000 e Ft

-  Finanszírozási kiadások                                7.762 e Ft


/2/ Az Önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési kiadásainak részletes, szakfeladatokra bontott kiadásait a 3-4. sz. mellékletek tartalmazzák.


5.§


Maradvány kimutatás


 /1/ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési pénzmaradványa 3.129 e Ft, ebből a vállalkozási tevékenység maradványa 2.028 e Ft.  A maradvány részletezését az 5. sz. melléklet tartalmazza.


/2/ Az Önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát, illetve a 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben előírt bontásban lévő vagyon kimutatását a 11. sz. melléklet tartalmazza.


6.§


A 2014. évi tényleges közvetett támogatásokat a 6. sz. melléklet tartalmazza.7.§

                                                                            

Az Önkormányzat költségvetési záró létszámkeretét 2014. évben 52 főben állapítja meg az alábbiak szerint.

Polgármester                              1 fő

Egészségügyi ellátás                  1 fő 

Város-és községgazdálkodás     2 fő

Vagyongazdálkodás                  1 fő

Közművelődés                           1 fő

Falugondnok                              1 fő

Szeszfőzde                                 1 fő

Konyha                                      5 fő

Közcélú munkavállaló               39 fő

Mindösszesen :                         52 fő


8.§


Az Önkormányzat 2014. évi eredmény kimutatását a 7. sz. melléklet tartalmazza.


9.§


Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását a 8. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat 2014. évi fejlesztési kiadásait a 9. sz. melléklet, a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 10. sz. melléklet tartalmazza.


10.§


Záró rendelkezések


E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.Bükkösd, 2015. április 22.Budai Zsolt                                                                             Dr. Tarai Klára polgármester                                                                             aljegyző


A rendelet kihirdetve: 2015. április …..


                                                                    Dr. Tarai Klára

                                                                             aljegyző