Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III.18.) önkormányzati rendelete

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 2/2015. (I.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 03. 19

Bükkösd Község Polgármestere a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet szerinti veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Bükkösd Község Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.) 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Mötv. 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Hatályát veszti Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályiról szóló 2/2015. (I.29.) és az azt módosító 13/2015. (VIII.28.) és 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete.


2. §


E rendelet 2021. március 19. napján lép hatályba.

                        Homann János                                                           Magdó Szilárd

                        polgármester                                                                    jegyző

Záradék:

A rendelet elfogadásra került: 2021. március 18. napján

A rendelet kihirdetésre került: 2021. március 18. napján

Magdó Szilárd

                                                                                                               jegyző