Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V.17..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról.

Hatályos: 2019. 05. 17

Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő–testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§.-ában kapott felhatalmazás, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 157 §. (b) bekezdésében foglaltaknak megfelelően  2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§


A rendelet hatálya


(1)   A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), a Képviselő-testületre, annak szerveire, az Önkormányzat által irányított költségvetési szervre.


(2)   E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.2.§


Az önkormányzat 2018. évi költségvetési teljesítése.


Az Önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési:


a/  bevételi főösszegét:      464.842.752  Ft-ban

b/  kiadási főösszegét:       221.046.879 e Ft-ban

állapítja meg.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét az 6. sz. melléklet tartalmazza.


3.§


Teljesített 2018. évi költségvetési bevételek


/1/ Az önkormányzat 2018. évi bevétele forrásonként:


-   Működési célú támogatások Áh-n belülről                        197.966.370 Ft

-     Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                       105.143.617 Ft

-     Közhatalmi bevételek                                                           42.673.524 Ft

-     Működési bevételek                                                             23.295.178 Ft

-     Felhalmozási bevételek                                                                        1 Ft

-     Működési célú átvett pénzeszközök                                      7.155.202 Ft

-     Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                               0 Ft

-     Finanszírozási bevételek                                                      88.608.860 Ft               

/2/ Az Önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételének részletezését a 2 és 4. sz. melléklet tartalmazza.

4.§


Teljesített 2018. évi költségvetési kiadás


      /1/ Az Önkormányzat 2018. évi teljesített kiadásai forrásonként:


      -  Személyi juttatások                                     49.754.758 Ft

-   Járulékok                                                       7.726.481 Ft

-   Dologi kiadások                                          93.164.677 Ft

-   Ellátottak pénzbeli juttatásai                         4.304.293 Ft

-   Egyéb működési célú kiadás                       49.873.547 Ft

-   Beruházások                                                12.059.280 Ft

-   Felújítások                                                     1.802.293 Ft

-   Finanszírozási kiadások                                2.361.550 Ft


/2/ Az Önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési kiadásainak részletezését a 1. és 3. sz. melléklet tartalmazza.


5.§


Maradvány kimutatás


 /1/ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési pénzmaradványa 243.795.873 Ft, ebből a vállalkozási tevékenység maradványa 0 e Ft.  A maradvány részletezését az 5. sz. melléklet tartalmazza.


/2/ Az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát, illetve a 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben előírt bontásban lévő vagyon kimutatását a 11. sz. melléklet tartalmazza.


6.§


A 2018. évi tényleges közvetett támogatásokat a 12. sz. melléklet tartalmazza.7.§

                                                                            

Az Önkormányzat költségvetési záró létszámkeretét 2018. évben 34 főben állapítja meg az alábbiak szerint.

Polgármester                                       1 fő

Egészségügyi ellátás                           1 fő 

Város és községgazdálkodás              1 fő

Falugondnok                                       1 fő

Pályázati foglalkoztatás                      6 fő

Konyha                                              1 fő

Közcélú munkavállaló                       23 fő

Mindösszesen :                                  34 fő


8.§


Az Önkormányzat 2018. évi eredmény kimutatását a 7. sz. melléklet tartalmazza.


9.§


Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását a 8. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat 2018. évi fejlesztési kiadásait a 9. sz. melléklet, a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 10. sz. melléklet tartalmazza.


10.§


Záró rendelkezések


E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.Bükkösd, 2019. május....Budai Zsolt                                                                             Dr. Tarai Klára polgármester                                                                             aljegyző


A rendelet kihirdetve: 2019. 05. 17.


                                                                    Dr. Tarai Klára

                                                                              aljegyző