Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (II.14..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Hatályos: 2019. 02. 14

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A §.-ában foglaltak alapján a helyi közművelődési célok megvalósítása érdekében az alábbi rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések


1.§.


(1) A rendelet célja, hogy Bükkösd község kulturális értékeit szem előtt tartva, a település polgárainak érdekeire tekintettel meghatározza Bükkösd Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) az Önkormányzat közművelődési feladatait, a helyi közművelődési tevékenység támogatásának módját.


(2) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat igényli és elősegíti a civil szervezetek, egyéb közösségek, magánszemélyek közreműködését.


A rendelet hatálya


2.§.


E rendelet hatálya kiterjed Bükkösd község területén közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a közművelődési szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira.


Az Önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai


3.§.


(1) Az Önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához való hozzáférés jogát és lehetőségét.


(2) Az Önkormányzat adottságainak figyelembevételével megszervezi a közművelődési alapszolgáltatásokat, melyek

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,

f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.


(3) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének keretében:

a) biztosítja a művelődési közösségek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét,

b) a művelődési közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,

c) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat,

d) adminisztrációs, irodatechnikai feladatokat valósít meg.


(4) A nyilvános könyvtári ellátást az Önkormányzat a Csorba Győző Megyei Könyvtárral kötött megállapodás alapján a Művelődési ház mozgókönyvtárában biztosítja.4.§.


Az Önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységek közül az alábbiakat támogatja:


1.     Olyan ismeretterjesztő szerveződések és tevékenységek, melyek biztosítják a résztvevők testi, szellemi jólétének javítását, életminőségének növelését, különféle szabadidős foglalkozások végzését.


2.     A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok öntevékeny lehetőségei felkutatásának segítése. Önszerveződő közösségek, helyi civil szervezetek művelődéssel kapcsolatos programjai.


3.     A településen fellelhető értékek, hagyományok feltárása, gyűjtése, gondozása, rendszerbe foglalása, az utókor számára elérhetővé tétele.


4.     A szabadidő kulturált eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása a Samu Géza emlékház útján.


5.     A helyi lakosság önkéntes összefogásán alapuló kezdeményezések, civil szervezetek tevékenységének támogatása, a helyi társadalmi csoportok közti kapcsolatrendszer kiépítése, és gondozása, közösségi élet szervezése.


6.     Színi előadások, filmvetítések, irodalmi estek szervezése.


7.     Idősek, hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok bevonása a kulturális életbe, kapcsolatteremtés, kommunikáció biztosítása, közös programok szervezése a helyi társadalom egyéb rétegeivel.


8.     Különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése és fenntartásának segítése.


9.     A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, a szórakozási közösségi igényekhez szükséges feltételek biztosítása, ingyenes számítógép használat biztosítása.


10.  A település helytörténetét bemutató, kulturális hagyományokat felelevenítő, a helyi művészeti értékekre figyelmet felhívó programok szervezése és lebonyolítása. Néphagyományok ápolása.


11.  Nemzeti és társadalmi ünnepek szervezése, lebonyolítása.


12.  Egész életre kiterjedő tanulás támogatása, iskolarendszeren kívüli tanfolyamok szervezése, öntevékeny, önképző szakkörök, az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek szervezése.


13.  Valamennyi korosztály kulturális és közösségi tevékenységének támogatása, gyermek- és családi programok szervezése.


14.  Amatőr művészeti csoportok, körök, klubok, szakkörök működése számára hely biztosítása, bemutatkozási lehetőségek megteremtése, amatőr alkotó- és előadó művészeti tevékenységet végző egyének és közösségek tevékenységének segítése.


15.  A település turisztikai lehetőségének kiaknázása.


16.  Testvértelepülési kapcsolatok további erősítése.


A közművelődési feladatellátás formája, módja és mértéke


5. §


(1)           Az Önkormányzat a rendelet 4. §-ában foglalt alapszolgáltatások folyamatos ellátása érdekében működteti a Művelődési házat (Bükkösd, Kossuth u. 57.).


(2)           Az Önkormányzat a közművelődési feladatokat elsősorban a Művelődési ház (közösségi színtér) útján látja el.


(3)           A közösségi színtér kulturális programja, munkaterve minden évben az önkormányzati jóváhagyással válik érvényessé.


A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése, képviselete


6.§.


A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos hatásköröket Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja.


A közművelődésben együttműködő partnerek


7.§.


(1)           Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik:

a)     a Bükkösdön működő művészeti, hagyományőrző, hagyományápoló, kulturális tevékenységet végző szervezetekkel, személyekkel,

b)    oktatási-nevelési intézményekkel,

c)     civil szervezetekkel, alapítványokkal.


(2)        Az Önkormányzat a 7.§. (1) bekezdésében szereplő intézményekkel és szervezetekkel a rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására közművelődési megállapodást köthet.


A közművelődési tevékenység finanszírozása


8.§.


(1) Az Önkormányzat a rendeletben megfogalmazott feladatait a költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása az Önkormányzat saját bevétele, a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, valamint különböző pályázati úton elnyerhető támogatás.


(2) A 7.§. (1) bekezdésében felsorolt intézményeket és szervezeteket a vállalt közművelődési feladatok arányában az Önkormányzat pénzügyi támogatásban részesítheti.Záró rendelkezések


9.§.


(1)    E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


(2)    A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon az aljegyző gondoskodik.


Bükkösd, 2019. 02. 09.


 Budai Zsolt                                                                                  Dr. Tarai Klára

polgármester                                                                                       jegyző

 A rendelet kihirdetve:

Bükkösd, 2019. 02. 14.

                                                         Dr. Tarai Klára

                                                             aljegyző