Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IV.30..) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 04. 30 - 2021. 03. 01

Bükkösd Községi Önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§

Bükkösd Községi Önkormányzatnak a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.20.) sz. Kt. rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 14. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b.) tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját illetve    családja létfenntartását veszélyezteti, és akinek a családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével számított családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén annak 300 %-át nem éri el, és aki nem részesül a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV tv. alapján temetési hozzájárulásban. 


2. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


                 Budai Zsolt                                                                          Dr. Tarai Klára

                 polgármester                                                                           jegyzőA rendelet kihirdetve: 2015. április …….

                                                                                              Dr. Tarai Klára             

                                                                                                                                 aljegyző