Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (IV.30..) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2015. 05. 01


Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Helyi népszavazást Bükkösd település választópolgárai 25%-ának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.


2.§


Záró rendelkezések


(1) E rendelet 2015. május 1-én lép hatályba.

 (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi népszavazásról és  népi kezdeményezésről szóló 2/1992.(IV.30.) számú önkormányzati rendelet.

(3) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.Budai Zsolt                                                                                                       Dr. Tarai Klára

polgármester                                                                                                           aljegyzőA rendelet kihirdetésre került: 2015. április 30. napján.                                                                                                                           Dr. Tarai Klára

                                                                                                          aljegyző