Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (I.22..) önkormányzati rendelete

Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020.(I.22.) számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 10/2019.(XI.07.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 22 - 2020. 03. 31

Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020.(I.22.) számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 10/2019.(XI.07.) számú rendelet módosításáról


Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében, továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás, a 25. § (3) bekezdés bb) pontjában, a 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében és a 47. § (1) bekezdés c) pontjában, és (3) bekezdésében foglaltak, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló Magyarország 2019 évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet 1.9. pontban foglaltak végrehajtására a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 10/2019.(XI.07.) számú rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja:1.§


A Rendelet 2.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§ (4) Támogatásként háztartásonként legfeljebb 1,5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor.”


2.§


Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyeknél is alkalmazni kell.


 Homann János                                                        Magdó Szilárd

                        polgármester                                                                 jegyző

Záradék: A képviselőtestület a rendeletet 2020. január 21-én tartott ülésén fogadta el, kihirdetésére 2020. január 22-én került sor.
                                                                                                             Magdó Szilárd

                                                                                                                   jegyző