Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (III.18.) önkormányzati rendelete

A Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és személyi illetményről

Hatályos: 2021. 03. 18

Bükkösd Község Polgármestere a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet szerinti veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Bükkösd Község Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény 234.§ (3)-(4) bekezdésében, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

E rendelet hatálya a Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: KÖH) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.


2. §

A Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők tekintetében 2021. év január hó 01. napjától a köztisztviselői illetményalap 46.380,-Ft.


3. §

A KÖH köztisztviselője 2021. év január hó 01. napjától

- felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 20 %-ának

- középiskolai végzettség esetén alapilletménye 20 %-ának

     megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.


4.§

(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint a Személyi illetmény a 235. § (1)  a Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az e törvényben meghatározott illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól eltérő személyi illetményt állapíthat meg - a polgármester jóváhagyásával - a jegyző.

(2) Személyi illetmény, minősítéssel, ennek hiányában teljesítményértékeléssel alátámasztott, kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselő részére állapítható meg a tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra.


5. §

(1) Ezen rendelet 2021. január 01-én lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a Kttv. illetménykiegészítés módosításától kell alkalmazni az adott tárgyévre vonatkozóan.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon gondoskodik.
           Homann János                                                                 Magdó Szilárd

            polgármester                                                                         jegyző

                                                                        

Záradék: A rendeletet a polgármester 2021. március 18-án alkotta meg, kihirdetésére 2021. március 18-án került sor.                                                                                                   Magdó Szilárd

                                                                                                           jegyző