Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (III.23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2020. (VI.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 24

Bükkösd Község Polgármestere a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet szerinti veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Bükkösd Község Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2020. (VI.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:


1.§


A rendelet hatálya Bükkösd Község Önkormányzatára és annak képviselő-testületére terjed ki.


2.§


Az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelet (Alaprendelet) 2. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

"Bükkösd Községi Önkormányzat 2019. évről szóló költségvetési beszámolóját

                                                   319.383.684 Ft   bevétellel

                                                   243.795.873 Ft   előző évi pénzmaradvánnyal

                                                   321.869.981 Ft   kiadással

262.341.529 Ft   költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.”3.§


Az Alaprendelet 4. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Bükkösd Községi Önkormányzat 2019. évi maradványát 262.341.529 Ft értékben, az 5. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.”


4. §


Az Alaprendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


5. §


(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Homann János                                                                                   Magdó Szilárd  

polgármester                                                                                          jegyző

                                                                                      

Záradék: A rendeletet a polgármester 2021. március 23-án alkotta meg, kihirdetésére 2021. március 23-án került sor.Magdó Szilárd 

     jegyző

Mellékletek