Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi szociális célú tűzifa támogatás részletes szabályairól

Hatályos: 2020. 09. 26

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §


A rendelet hatálya a Sávoly Község Önkormányzata számára megállapított támogatás felhasználására terjed ki.


2. §


Az e rendeletben használt fogalmak tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény értelmező rendelkezéseit kell alkalmazni.3. §


(1) Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete (a továbbiakban: képviselő- testület) az e rendelet 1. §- ában meghatározott támogatási keret terhére vissza nem térítendő támogatásban részesítheti azt a családot, illetve azt a személyt, aki szociálisan rászorult. A képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.


(2) Jelen rendelet alapján megítélt támogatás esetében előnyt élvező, szociálisan rászorult személy elsősorban az, aki:

a) aktív korúak ellátására jogosult vagy,

b) időskorúak járadékára jogosult vagy,

c) települési támogatásra – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására -, különösen települési lakhatási támogatásra jogosult vagy

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel családjában.


(3) Az e rendelet alapján megállapított támogatás mértéke legfeljebb háztartásonként 5 m3 tűzifa lehet.


(4) Az e rendeletben meghatározott támogatás iránti kérelmeket az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú nyomtatványon lehet benyújtani legkésőbb 2020. november 04. napjáig.


(5) A benyújtott kérelmeket a képviselő- testület a soron következő ülésén bírálja el.


(6) Ha a szociális célú tűzifa támogatásban részesülő személy a támogatás megítélése és a támogatás kiszállítása közötti időtartamban elhalálozik, akkor a támogatást a kérelmezővel közös háztartásban élő – a támogatás megítélése során figyelembe vett - személy részére kell kiszállítani. Ha nincs ilyen személy, akkor az adott tűzifamennyiségről – kérelem alapján – a képviselő-testület a soron következő ülésén dönt. Ebben az esetben a kérelem benyújtására a képviselő-testület felhívásától számított 10 munkanapon belül van lehetőség.4. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. §Hatályát veszti a 2019. évi szociális célú tűzifa támogatás részletes szabályairól szóló 6/2019.(VIII.29.) önkormányzati rendelet.
           Schuller Tibor                                                                        Bödőné dr. Molnár Irén

            polgármester                                                                             címzetes főjegyző

Mellékletek