Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi szociális célú tűzifa támogatás részletes szabályairól

Hatályos: 2020. 09. 26- 2021. 09. 30

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi szociális célú tűzifa támogatás részletes szabályairól[1]

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Sávoly Község Önkormányzata számára megállapított támogatás felhasználására terjed ki.

2. § Az e rendeletben használt fogalmak tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény értelmező rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. § (1) Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete (a továbbiakban: képviselő- testület) az e rendelet 1. §- ában meghatározott támogatási keret terhére vissza nem térítendő támogatásban részesítheti azt a családot, illetve azt a személyt, aki szociálisan rászorult. A képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

(2) Jelen rendelet alapján megítélt támogatás esetében előnyt élvező, szociálisan rászorult személy elsősorban az, aki:

  • a) aktív korúak ellátására jogosult vagy,
  • b) időskorúak járadékára jogosult vagy,
  • c) települési támogatásra – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására -, különösen települési lakhatási támogatásra jogosult vagy
  • d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel családjában.

(3) Az e rendelet alapján megállapított támogatás mértéke legfeljebb háztartásonként 5 m3 tűzifa lehet.

(4) Az e rendeletben meghatározott támogatás iránti kérelmeket az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú nyomtatványon lehet benyújtani legkésőbb 2020. november 04. napjáig.

(5) A benyújtott kérelmeket a képviselő- testület a soron következő ülésén bírálja el.

(6) Ha a szociális célú tűzifa támogatásban részesülő személy a támogatás megítélése és a támogatás kiszállítása közötti időtartamban elhalálozik, akkor a támogatást a kérelmezővel közös háztartásban élő – a támogatás megítélése során figyelembe vett - személy részére kell kiszállítani. Ha nincs ilyen személy, akkor az adott tűzifamennyiségről – kérelem alapján – a képviselő-testület a soron következő ülésén dönt. Ebben az esetben a kérelem benyújtására a képviselő-testület felhívásától számított 10 munkanapon belül van lehetőség.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § Hatályát veszti a 2019. évi szociális célú tűzifa támogatás részletes szabályairól szóló 6/2019.(VIII.29.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Szociális tüzelőanyag igénylése iránti kérelem

(eseti, vissza nem térítendő, természetbeni támogatás)

1. Személyi adatok

1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok:
Neve: ................................................................................................................................
Születési neve: .................................................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................................................
Születés helye, ideje (év, hó, nap): ..........................................................................................
Lakóhelye: □ □ □ □ irányítószám ............................................................................. település
............................... ..utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház .............. em., ajtó
Tartózkodási helye: □ □ □ □ irányítószám .............................................................. település
................................ utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............. em., ajtó
Állampolgársága: .....................................................................................................................
Telefonszám (nem kötelező megadni): ....................................................................................
E-mail cím (nem kötelező megadni): .......................................................................................
A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
□ EU kék kártyával rendelkező, vagy
□ bevándorolt/letelepedett, vagy
□ menekült/oltalmazott/hontalan.

1.3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ............ fő.

1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

Név (születési név)

Születési helye, ideje (év, hó, nap)

Anyja neve

1

2

3

4

5

2. Jövedelmi adatok
Kérelmemhez ……… db jövedelemigazolás- és vagyonnyilatkozatot mellékelek.

3. Kérelmem részletes indokolása:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Alulírott Kérelmező nyilatkozom, hogy: (a megfelelőt aláhúzással kell jelölni)

1. aktív korúak ellátására jogosult vagyok,

2. időskorúak járadékára jogosult vagyok,

3. települési lakhatási támogatásra jogosult vagyok,

4. családomban halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek.
Fenti nyilatkozatomat a jogosultságra vonatkozó okirattal (határozattal), illetve a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által vezetett nyilvántartásból származó adattal igazolom.

5. Kérelmemhez csatolt további mellékletek:

1. …………………………………………..

2. …………………………………………..

3. …………………………………………..

4. …………………………………………..

5. …………………………………………..
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoctv.) 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

A kérelem benyújtásakor részemre átadott adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató tartalmát megismertem, az alapján hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a jelen eljárás során történő felhasználásához és a pályázati elszámoláshoz készült nyilvántartásban történő rögzítéséhez és kezeléséhez.

Kelt: Sávoly, 2020. ………………………

..................................................................

..................................................................

kérelmező aláírása

a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

  • a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),
  • b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

[1] Az önkormányzati rendeletet a Sávoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2021. október 1. napjával.