Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetésről

Hatályos: 2015. 04. 24 - 2015. 05. 27/egységes szerkezetben a 17/2014. (VI. 23.), a 24/2014. (IX. 19.), a 27/2014.(XI.14.), a 36/2014. (XII. 22.), az 5/2015. (II. 27.) és a 20/2015. (IV. 23.)  rendelettel/


Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, a helyi önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra, és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

  

2. A címrend


2. §


A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:


a)Címet alkotnak: a kerület összesen, a helyi önkormányzat, az önkormányzati hivatal, valamint az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervként működő intézmények.*1

b)Az önkormányzat címrendjének felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.3. A költségvetés bevételei és kiadásai


3. §


(1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási
főösszegét 25 239 870 ezer forint-ban (a továbbiakban: eFt) állapítja meg az alábbiak szerint:


a)      a költségvetési bevételek összege:                                23 639 870 eFt,

b)     a költségvetési kiadások összege:                                25 229 470 eFt,

c)      a hiány:                                                              1 589 600 eFt.


(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány belső finanszírozását, valamint korrigált tárgyévi hiányát az alábbiak szerint állapítja meg:*1 Módosította  a 17/2014. (VI.23.) rendelet 1. §-a.


a)      a költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáló előző évi működési célú

költségvetési maradvány                                                  300 000 eFt,

b)     a költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáló előző évi felhalmozási célú

költségvetési maradvány                                              1 300 000 eFt,

c)      a belső finanszírozással korrigált tárgyévi

költségvetési többlet                                                          10 400 eFt.


(3)   A Képviselő-testület (2) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési egyenlegéből a :

a)a működési mérleg egyenlegét                                           +221 131eFt-ban,

b)a felhalmozási mérleg egyenlegét:                           -210 731eFt-ban


      határozza meg.


3/A. §*1


 (1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét
23 318 182 ezer forint-ban (a továbbiakban: eFt) állapítja meg az alábbiak szerint:


a)      a költségvetési bevételek összege:                                20 616 461 eFt,

b)     a költségvetési kiadások összege:                                23 262 904 eFt,

c)      a hiány:                                                              2 646 443 eFt.


(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány belső finanszírozását, valamint korrigált tárgyévi hiányát az alábbiak szerint állapítja meg:


a)      a költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáló előző évi működési célú

költségvetési maradvány                                              1 346 147 eFt,

b)     a költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáló előző évi felhalmozási célú

költségvetési maradvány                                              1 310 696 eFt,


c)      a belső finanszírozással korrigált tárgyévi

költségvetési többlet                                                          10 400 eFt.


(3)   A Képviselő-testület (2) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési egyenlegéből – finanszírozási bevétellel együtt - a :


c)a működési mérleg egyenlegét                                           +971 672 eFt-ban,

d)a felhalmozási mérleg egyenlegét:                            -916 394 eFt-ban


      határozza meg.*1 Hatályba léptette a 17/2014. (VI.23.) rendelet 2. §-a, módosította a 24/2014. (IX. 19.) rendelet 1. §-a, a 36/2014. (XII. 22.) rendelet 1.§-a , az 5/2015. (II.27.) rendelet 1. §-a és a 20/2015. (IV. 23.) rendelet 1. §-a


4. §


A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében meghatározott 2014. évi költségvetésen belül:


a)   a felhalmozási bevételeket                                                     4 830 272 eFt-ban,

      a felhalmozási kiadásokat                                                      6 341 003 eFt-ban,

ebből:

a beruházások összegét                                         3 822 718 eFt-ban,

a felújítások összegét                                            1 241 116 eFt-ban,

az egyéb felhalmozási kiadások összegét    1 277 169 eFt-ban,


b)   a működési bevételeket                                                      18 809 598 eFt-ban,

a működési kiadásokat                                                        18 888 467 eFt-ban,

ebből:

a személyi juttatásokat                                          5 757 813 eFt-ban,

a munkaadókat terhelő járulék és szociális

      hozzájárulási adót                                            1 758 930 eFt-ban,

a dologi  kiadásokat                                              8 808 434 eFt-ban,

az ellátottak pénzbeli juttatásait                                 851 301 eFt-ban,

az egyéb működési célú kiadásokat                      1 711 989 eFt-ban,


c)  a finanszírozási bevételeket                                                   1 600 000 eFt-ban,

ebből:

az előző évi működési célú

      költségvetési maradvány                                     300 000 eFt-ban,

az előző évi felhalmozási célú

      költségvetési maradvány                                  1 300 000 eFt-ban,


d)  a finanszírozási kiadásokat                                                         10 400 eFt-ban,

ebből:          

a hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson

      kívülre                                                                    10 400 eFt-ban


állapítja meg a 2/1/A és 2/1/B. mellékletek alapján.


4/A. §*1


A Képviselő-testület a 3/A. § (1) bekezdésében meghatározott 2014. évi költségvetésen belül:


a)   a felhalmozási bevételeket                                                     2 138 479 eFt-ban,

      a felhalmozási kiadásokat                                                      4 365 569 eFt-ban,

ebből:

a beruházások összegét                                        2 630 792 eFt-ban,

a felújítások összegét                                            1 098 799 eFt-ban,

az egyéb felhalmozási kiadások összegét

      (a felhalmozási céltartalékkal együtt)         635 978 eFt-ban,*1 Hatályba léptette a 17/2014. (VI.23.) rendelet 3. §-a, módosította a 24/2014. (IX. 19.) rendelet 2. §-a, a 36/2014. (XII. 22.) rendelet 2.§-a, a 5/2015. (II.27.) rendelet 2.§-a és  a 20/2015. (IV. 23.) rendelet 2. §-a


b)   a működési bevételeket                                                      18 477 982 eFt-ban,

a működési kiadásokat                                                        18 897 335 eFt-ban,

ebből:

a személyi juttatásokat                                          6 152 275 eFt-ban,

a munkaadókat terhelő járulék és szociális

      hozzájárulási adót                                            1 810 992 eFt-ban,

a dologi  kiadásokat                                              8 752 657 eFt-ban,

az ellátottak pénzbeli juttatásait                                 592 034 eFt-ban,

az egyéb működési célú kiadásokat                     

(az általános tartalékkal és a működési

  céltartalékkal együtt)                          1 589 377 eFt-ban,


c)  a finanszírozási bevételeket                                                  2 701 721 eFt-ban,

ebből:

az előző évi működési célú

      költségvetési maradványt                                 1 346 147 eFt-ban,

az előző évi felhalmozási célú

      költségvetési maradványt                                 1 310 696 eFt-ban,

az Áh.-on belüli megelőlegezéseket                             44 878 eFt-ban,


d)  a finanszírozási kiadásokat                                                        55 278 eFt-ban,

ebből:          

a hitel-, kölcsön törlesztését államháztartáson

      kívülre                                                                   10 400 eFt-ban,

az Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetését   44 878 eFt-ban


állapítja meg a 2/1/A és 2/1/B. mellékletek alapján.


5. §


(1) A Képviselő-testület

a) az engedélyezett létszámkeretet 2014. január 01-től 2 108,85 főben,

b) a közfoglalkoztatottak éves létszámát 343 főben

      állapítja meg a 3. melléklet szerinti intézményi bontásban.(2) A Képviselő-testület az engedélyezett létszámkeretet 2014. szeptember 01-től 2 107,85 főben állapítja meg a 3/A. melléklet szerinti intézményi bontásban.


4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai


6. §


A Képviselő-testület


a)a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat kerületi szintű 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét és annak forrásonkénti megbontását a 2/1/A és a 2/1/B. mellékletek szerint állapítja meg,


b)a helyi önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét és annak forrásonkénti megbontását a 2/2/A és a 2/2/B. mellékletek szerint állapítja meg,


c)az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét és annak forrásonkénti megbontását a 2/3/A. és a 2/3/B. mellékletek szerint állapítja meg,


d)  az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési intézmények 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét és forrásonkénti megbontását a 2/4/A.-2/34/A. és a  2/4/B-2/34/B. mellékletek szerint állapítja meg.*17. §


Az adósságot keletkeztetett ügyletek kötelezettségeinek a futamidő végéig fennálló kihatásait az 4. és a 5. mellékletek mutatják be.


8. §


A Képviselő-testület


a)a felújítási előirányzatokat célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg,


b)a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.5. Általános és céltartalék


9. §


A Képviselő-testület a tartalékok fajtáit cél szerinti bontását a 8. melléklet szerint az alábbiakban állapítja meg:


az általános tartalékot                                           100 000 eFt-ban,

a működési célú céltartalékot                                234 772 eFt-ban,

a felhalmozási célú céltartalékot                             851 180 eFt-ban.   9/A. §*2


A Képviselő-testület a tartalékok fajtáit, annak módosított összegeit és azok cél szerinti bontását, felhasználását a 8. melléklet szerint állapítja meg.


*1 Módosította a 17/2014. (VI.23.) rendelet 4. §-a.

*2 Hatályba léptette a 24/2014. (IX. 19.) rendelet 3. §-a, módosította a 36/2014. (XII. 22.) rendelet 3.§-a és az 5/2015. (II.27.) rendelet 3. §-a
10. §


(1) *2 A Képviselő-testület az általános tartalék, a céltartalékok –az önkormányzati forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát érintő fejlesztések céltartalékának, valamint testületi előterjesztés alapján biztosított fedezeteknek kivételével - költségvetési sorokra történő átcsoportosítás jogát átcsoportosításonként 5 millió forintig a polgármesterre ruházza át.

(2)A Képviselő-testület az önkormányzati forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát érintő fejlesztések céltartalékának felhasználási és döntési jogát értékhatár nélkül magának tartja fenn.

(3) *3 Amennyiben a polgármester az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben döntést hoz, azt köteles negyedévente – a Képviselő-testület által meghatározott időpontokban -, a költségvetési rendelet-módosításon átvezetni.


6. A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


11. §*1


Az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési intézmények gazdálkodási döntéseikért a felelősséget maguk viselik, takarékos, ésszerű gazdálkodással gondoskodnak bevételeik és kiadásaik egyensúlyának megtartásáról. Gazdálkodásukról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szerint negyedévente adatot kötelesek szolgáltatni.


12. §


(1)A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a folyószámla hitelkeret szükség szerinti lehívására legfeljebb 800 000 eFt értékhatárig. A hitelkeret felhasználására akkor kerül sor, amikor a fizetési kötelezettségek keletkezése megelőzi a bevételek beérkezését. A hitelkeret visszapótlására a beszedett bevételek nyújtanak fedezetet.


(2) A Képviselő-testület saját kizárólagos hatáskörében tartja a közép- és hosszú lejáratú hitel (kölcsön) felvételére vonatkozó jogot.


13. §


(1) *4 A Képviselő-testület az általa jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok módosítását - az Ávr.-ben meghatározottak szerint – 5 millió forintig a polgármesterre ruházza át.


(2) *5 A Képviselő-testület a költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát 5 millió forintig a polgármesterre ruházza át*1 Módosította a 17/2014. (VI.23.) rendelet 5. §-a.

*2 Módosította a 27/2014. (XI.14.) rendelet 96. § (16) bekezdése és a 36/2014. (XII. 22.) rendelet 4.§-a

*3 Módosította a 27/2014. (XI.14.) rendelet 96. § (16) bekezdése és a 36/2014. (XII. 22.) rendelet 5.§-a

*4 Módosította a 27/2014. (XI.14.) rendelet 96. § (16) bekezdése és a 36/2014. (XII. 22.) rendelet 6.§-a

*5 Módosította a 27/2014. (XI.14.) rendelet 96. § (16) bekezdése és a 36/2014. (XII. 22.) rendelet 6.§-a


(3)*2 Amennyiben a polgármester az (1)-(2) bekezdésekben átruházott hatáskörében döntést hoz, azt köteles negyedévente – a Képviselő-testület által meghatározott időpontokban -, a költségvetési rendelet-módosításon átvezetni.14. §


(1)A polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat.


(2)  Átmeneti intézkedésnek minősül különösen

a)    az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek elhárítása,

b)    a költségvetés végrehajtását veszélyeztető események, és

c)a likviditás egyensúlyára kedvezőtlenül ható események.


(3) A polgármester az (1)-(2) bekezdésekben meghozott intézkedéseiről köteles a
Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni.


7. A gazdálkodás rendje


15. §


(1)A helyi önkormányzat, az önkormányzati hivatal, valamint az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési intézmény a meghatározott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl, kivéve, ha más szervtől, alapítványtól átvett pénzeszközökkel rendelkeznek. A fel nem használt kiadási előirányzataikat a Képviselő-testület általános tartalékba helyezi.*1


(2) A jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevétel és a jóváhagyott előző évi       előirányzat kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa általános tartalékba helyezendő.

16. §

(1)   Az intézmények a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. számú melléklete alapján igényelhető központosított előirányzatokkal, valamint a 2. számú mellékletében felsorolt helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásaival jogcímenként az éves költségvetési beszámoló keretében kötelesek tételesen elszámolni, és a pénzmaradvány elszámolásának keretében az intézményt meg nem illető rész fedezetét a befizetési kötelezettség teljesítésére elkülöníteni. Ha a támogatásról történő lemondás az intézménynek felróható okból késedelmesen történik, akkor a kamat fizetési kötelezettség az intézmény költségvetését terheli.

(3)Az (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően felhasználási és elszámolási kötöttséggel járnak:

a)a céltartalékban tervezett, egyszeri jellegű előirányzatok,


*1 Módosította a 17/2014. (VI.23.) rendelet 6. §-a.

*2 Módosította a 27/2014. (XI.14.) rendelet 96. § (16) bekezdése és a 36/2014. (XII. 22.) rendelet 6.§-a


b)az általános tartalékból év közben meghatározott feladat finanszírozására jóváhagyott előirányzatok,

c)azon személyi juttatások és járulékok, melyek kifizetését jogszabály kötelezően előírja, és

d)az energia, közüzemi díjak és élelmezéssel összefüggő kiadások előirányzatai.


17. §

A Képviselő-testület a

a)hajléktalan ellátási feladatokat,

b)a családok és gyermekek átmeneti otthonának működtetését,

c)a szenvedélybetegek  alacsonyküszöbű ellátását, és

d)az anyaotthon működtetési kötelezettségét


feladat-ellátási szerződés megkötésén keresztül látja el.


8. A finanszírozás rendje


18. §


(1)   Az önkormányzati hivatal és az önkormányzati intézmények finanszírozása az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról közvetlenül történik, az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési intézmények számára nyitott költségvetési elszámolási számlára folynak be a saját bevételeik. A számláik nap végi egyenlege nulla. A kiadások teljesítése során a beérkezett bevételeket is figyelembe kell venni. *1

(2)A helyi önkormányzat, az önkormányzati hivatal és az intézmények likviditási tervet készítenek, melyet a tárgyhónapot megelőző hó 20.-ig aktualizálnak.


19. §


  1. A helyi önkormányzat, az önkormányzati hivatal és az intézmények a kiadási előirányzataikat csak a tervezett bevételek teljesülésének arányában teljesíthetik.


  1. Szerződéskötéskor késedelmi kamatot minden esetben ki kell kötni, mely nem lehet kevesebb a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresénél.


(3)Új szerződéskötés esetén a használatba adott ingatlanért, ingatlanrészért és egyéb tárgyi eszközökért legalább a fenntartásukat biztosító mértékű használati díjat kell kikötni.


(4)Az önkormányzati hivatal és az intézmények civil szervezeteket nem támogathatnak.


9. Az illetményre vonatkozó szabályok


20. §


(1)   A polgármesteri hivatalban a 2014. évben érvényes illetményalap 38 650 forint
(a továbbiakban: Ft).


*1 Módosította a 17/2014. (VI.23.) rendelet 7. §-a.


(2)   *2 Az önkormányzati hivatalban a jutalom címén megtervezett előirányzat – ide nem értve a pénzmaradvány címen tervezett előirányzatot - nem haladhatja meg az eredeti törvény szerinti illetmények előirányzatára vetítve a 25 %-ot.


(3)   *2 Az önkormányzati hivatalban a céljuttatás címén megtervezett előirányzat – ide nem értve a pénzmaradvány címén tervezett előirányzatot - nem haladhatja meg az eredeti törvény szerinti illetmények előirányzatára vetítve a 10%-ot.


21. §


(1)Önkormányzati intézménynél a jutalom és prémium címén együttesen tervezhető    előirányzat nem haladhatja meg az eredeti törvény szerinti illetmények előirányzatára vetítve a 20%-ot.*3


(2)Az (1) bekezdés alapján a jutalom és prémium címen kifizethető juttatás együttes összege – ide nem értve a pénzmaradvány és az intézményvezetői jutalom címén tervezett előirányzatokat - együttesen nem haladhatja meg az éves személyi juttatás előirányzatának 20%-át, melynek fedezete az átmeneti bérmegtakarítás. *3


(3)Az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési intézményeket a személyi juttatások előirányzatából nem illeti meg a 3 hónapot meghaladó üres álláshelyek illetménye, azt az irányító szerv elvonja. *1


(4)Az Önkormányzat gazdálkodási adatait figyelembe véve az intézmények a nem rendszeres személyi juttatások előirányzatát – alkalmanként 100 eFt felett – a Polgármester engedélye alapján használhatják fel. Engedély nélkül, utólagos havi beszámolási kötelezettséggel folyósítható a személyi juttatás, ha annak kifizetését magasabb jogszabály kötelezően előírja (pl: jubileumi jutalom, túlóra, felmentés vagy nyugdíjba vonulás címén kötelezően fizetendő járandóság), vagy ha nem az önkormányzati támogatás a forrása. *3


(5)Az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési intézmények vezetői a személyi juttatások előirányzatból az intézmény foglalkoztatottjainak jutalmazása előtt kötelesek a Polgármestert tájékoztatni, bemutatva az előirányzat alakulását, a bérmegtakarítás keletkezésének okát, számszaki hatását és a várható év végi felhasználást. *1


(6)Az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési intézmények önkormányzati támogatásból fedezett dologi kiadási előirányzatára vonatkozó 100 eFt felett új kötelezettségvállalást elvállalni (ide nem értve a közüzemi-, és energia díjai, valamint az élelmezéssel összefüggő kiadásokat) csak a működés fenntartása, a folyamatban lévő feladatok biztosítása érdekében lehet. A költségvetési szervek vezetői a kötelezettségvállalás tervezetét – aláírást megelőzően, előzetes felülvizsgálat céljából – a Polgármesternek megküldi. *1
*1 Módosította a 17/2014. (VI.23.) rendelet 8. §-a.

*2 Módosította a 36/2014. (XII.22.) rendelet 7. §-a

*3 Módosította a 36/2014. (XII.22.) rendelet 8. §-a
10. A gazdálkodásról


22. §


A Képviselő-testület – kamatbevétel szerzése céljából – az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök lekötési jogát értékhatár nélkül a polgármesterre ruházza át, kikötve, hogy a bankbetétbe történő elhelyezésen kívül kizárólag állam által garantált értékpapírt (államkötvényt, MNB-kötvényt, diszkont kincstárjegyet) lehet vásárolni.23. §


A helyi építészeti-műszaki tervtanács működésének rendjéről szóló 26/2013. (V. 27.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése alapján a Tervtanács tagjait 2014. évben tisztelet díj illeti meg, melynek mértéke 30.000,- Ft/fő/alkalom + 27% munkaadót terhelő járulék. *124. §


Az Áht. 71. § (1) bekezdése értelmében önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozás-állományának mértéke eléri éves előirányzatának 5 %-át, vagy a 25 millió forintot és e tartozás-állományának lejáratát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. *225. §


E rendelet 9-22. mellékletei tartalmazzák az Áht., az Ávr. és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rend. által előírt táblázatokat, kimutatásokat.26. §

A költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített, a könyvviteli mérlegben kimutatott tárgyi eszközöket és immateriális javakat, és az azok állományában bekövetkezett változásokat elegendő két évente leltározni, a tárgyi eszközökről és az immateriális javakról, valamint az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatos részletező mennyiségi és értéknyilvántartást kell vezetni.


27. §


A Képviselő-testület 97/2013. (II.27.) számú határozatában hozott döntés aktuális éves száma eltér a 2014. évihez képest, melyet külső gazdasági események indokolnak.

*1 Módosította a 17/2014. (VI.23.) rendelet 9. §-a.

*2  Módosította a 17/2014. (VI.23.) rendelet 10. §-a.


11. Záró rendelkezések


28. §


(1)Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2)Hatályát veszti a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 49/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Átmeneti gazdálkodás rendelet).dr. Papcsák Ferenc                                                   dr. Papp Csilla

                                polgármester                                                                  jegyző