Budapest Főváros XIV. Kerület képviselő-testületének 33/1996 (VII.11.) önkormányzati rendelete

a piacokról és vásárokról

Hatályos: 2016. 07. 07


/egységes szerkezetben a  14/2001.(IV.20.),  a 28/2004. (V.19.), az 54/2004. (X.21.) , a 42/2010. (XII.15.), a 17/2011. (IV.13.), a 36/2011. (VI.29.), a 24/2015. (IV.28.), valamint a  36/2016. (VII. 06.) rendeletekkel/Budapest - Zugló Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszőr módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) és 80.§ (1) bekezdésében biztosított jogánál fogva, a vásárokról és piacokról szóló 35/1995. (IV.05.) Korm. számú rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) alapján - a helyi körülményekből adódó sajátosságokra tekintettel - a vásár- és piactartásról a következő rendeletet alkotja: *11.§ 


A rendelet hatálya


(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Budapest - Zugló (XIV. kerület) közigazgatási területén a Budapest-Zugló Önkormányzat (a továbbiakban:Önkormányzat) tulajdonában álló belterületi földrészleteken működő vásárokra és piacokra (a továbbiakban együttesen:  piac).

A piacok felsorolását a jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


(2) A rendelet személyi hatálya a piacot fenntartókra, a piacot üzemeltetőkre, a piacon értékesítő tevékenységet folytatókra, továbbá a piac területén tartózkodókra terjed ki.2.§


Piac rendezése és fenntartása


(1) *4


(2) Az önkormányzat által fenntartott piac létesítéséről, helyéről, rendeltetéséről és megszün-tetéséről az Önkormányzat Képviselő-testülete határoz.


(3) Az önkormányzat által fenntartott piac üzemeltetése, rendjének biztosítása továbbá az árusítóhelyek hasznosítása a Zuglói Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladata. A gazdasági társaság az üzemeltetési feladatok ellátására alvállalkozót vehet igénybe.*3


(4) *4


(5) *4


*1 Módosította a 28/2004. (V.19.) sz.r.1.§-a

*2 Módosította a 28/2004. (V.19.) sz. r.2.§-a

*3 Módosította a 17/2011. (IV.13.) rendelet 1. §-a, valamint a 36/2011. (VI.29.) rendelet 1. §-a

*4 Hatályon kívül helyezte a 17/2011. (IV.13.) rendelet 2. §-a

(6) Az önkormányzat által fenntartott piacon alkalmazandó díjszabást a Képviselő-testület évente normatiív határozatban állapítja meg. *1


(7) *2


(8) *43.§ *4


4.§


(1)-(10) *4


(11) *3

5.§ 


Záró rendelkezések


Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


Dr. Kutalikné dr. Kardos Zsuzsanna sk                                                 Dr. Szikora Zsolt sk.

               polgármester                                                                                      jegyző*1 Módosította a 28/2004. (V.19.) sz.r.3. §-a

*2 Hatályon kívül helyezte a 28/2004. (V.19.) sz.r. 6.§. (2) bek. a. pontja

*3 Hatályon kívül helyezte az 54/2004. (X.21.) sz. rendelet 1. §-a

*4 Hatályon kívül helyezte a 17/2011. (IV.13.) rendelet 2. §-a
INDOKOLÁS


Általános indokolás


A vásárrendezés, illetve piactartás szabályozása a közgazdasági értelemben vett piac indirekt módon való szervezésének egyik eszköze. Ezzel összefüggésben a piacra jutás lehetőségét jogilag rendezett keretek között kell előmozdítani és biztosítani.

 A magasabb szintű szabályozás több éves hiányát megszüntetve a Kormány e kérdés alapvető keretszabályait a vásárokról és piacokról szóló 35/1995. (IV.05.) Kormány számú rendeletében fektette le.

A Kormányrendelet előírja azon alapvető normatív feltételeket, amelyeknek mindig érvényesülniük kell. Az önkormányzat jogosítványa ugyanakkor, hogy a piactartásnak és működtetésnek további feltételeit a helyis sajátosságoknak megfelelően részletező rendeletben szabályozza ezen helyi társadalmi viszonyokat.

Budapesten a Fővárosi Közgyűlés, illetve a kerületi képviselő-testületek az elmúlt időszakban újra szabályozták a tulajdonukban lévő jellemzően napi piacok működésének rendjét. Kerületünkben az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon jelenleg csupán a képviselő-testület tájékoztatása után 1992. július hónap óta szervezett, az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által üzemeltetett ideiglenes Bosnyák utcai egynapos önkormányzati termelői piac működik.

A vásár és piactartásról szóló magasabb szintű jogszabály megszületése és a lakosság körében gyorsan népszerűvé vált, a jelen gazdasági körülmények között belátható ideig szükséges Bosnyák utcai piac működési feltételeinek rendezése és javítása indokolja a helyi rendelet megalkotását.Részletes indokolás


1.§-hoz:  A rendelet bevezető rendelkezése határozza meg a szabályozás személyi és tárgyi hatályát. Az egységes szabályozás érdekében a területi hatályt célszerű az önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi belterületi földrészletre kiterjedően megállapítani.

A személyi hatály kiterjed a piac és vásár létrehozásával és működtetésével kapcsolatos tevékenységet végzőkre, továbbá a piac területén tartózkodókra függetlenül attól, hogy valaki értékesítés, vagy szolgáltatások igénybevétele céljából tartózkodik ott.


2.§-hoz:  A Kormányrendelet meghatározza a piacot rendezők és fenntartók körét. A jelen rendelet hatálya alá tartozó területeken piac az önkormányzat elhatározása alapján, saját fenntartásban, vagy a terület bérbe adása után más szervezet rendezésében jöhet létre.

Az önkormányzati alapítású piaccal kapcsolatos legfontosabb kérdésekben (létrehozás, rendeltetés, megszüntetés, díjszabás, házirend) a Képviselő-testület dönt.


3.§-hoz: A piacon értékesítő tevékenységet számos különböző személt, vagy szervezet (gazdálkodó szervezet, alapítvány, népművész, mezőgazdasági termelő, iparművész stb.) részére, sokrétű értékesítő tevékenység gyakorlására van lehetőség.

Az árusításra jogosultak körét, valamint a piaci forgalomba nem hozható termékek körét a Kormányrendelet pontosan meghatározza. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy egy adott piacon annak biztonságos és rendeltetésének megfelelő működése érdekében szükséges meghatározni befogadóképesség határait és kijelölni a különféle termékek fogalmazására alkalmas árusítóhelyeket.


4.§-hoz: A piaci helyhasználat szabályai kerültek meghatározásra. Tekintettel arra, hogy a jelenleg a rendelet hatálya alá tartozó egyetlen piacon csal alkalmi árusításra szolgáló árusítóhelyek jelölhetők ki, csipán a napi helyhasználat feltételei kerültek részletezésre.


5.§-hoz:  A piaci rend meghatározása lapvetően fontos kérdés a piac megfelelő működésének érdekében, ezért a piaci magatartás alapvető szabályait célszerű rendeletben rögzíteni.

A jelen rendelet továbbá a vonatkozó más jogszabályok előírásai alapján készült, a piaci rendet tartalmazó házirendnek olyannak kell lennie, hogy a piacon árusító helyhasználók, valamint az ott megfordulók számára világos, egyértelmű és részletes szabályozást nyújtson.

A házirendnek iránymutatást kell adnia minden olyan cselekvésre és eseményre, amely a piacon általában előfordulhat. Ez egyúttal a piacon tartózkodók jogainak védelmét is szolgálja.

A piac működtetéséért és a piaci rend betartásáért az üzemeltető felelős. Feladatainak folyamatos ellátását az üzemeltető az alkalmazásában álló piacfelügyelőkön keresztül tudja biztosítani. Előfordulhat, hogy a piacon tartózkodók magatartásukkal, vagy cselekedeteikkel megzavarják a piac rendjét. Az ilyen esetekben alkalmazható szankciókról célszerű jogszabályban rendelkezni.


  1. melléklet a 33/1996 (VII. 11.) sz. rendelethez *1

A rendelet hatálya alá tartozó vásárok és piacok


Zuglói hétvégi önkormányzati termelői piac (Budapest XIV. kerület Bosnyák utca)


A piac helye: a Bosnyák utca 31268/45 helyrajzi számú szakaszának a Rákospatak utca és a Fővárosi Csarnok és Piac Igazgatósága által – őstermelői piac céljából – közterület-használati engedéllyel elfoglalt területe közötti szakasza, amelynek határai:

- a Rákospatak utcától a 31268/55 hrsz. utcáig a Bosnyák utca páros oldali járdaszegélye, majd a volt sportpálya kerítésének vonala, majd a 31267/95 hrsz. ingatlan Bosnyák utca felőli határáig;

- a Fővárosi Csarnok és Piac Igazgatósága által – őstermelői piac céljából – közterület-használati engedéllyel elfoglalt terület határáig;

- a Bosnyák utca páratlan oldal járdaszegélyig;

- a Bosnyák utca Rákospatak utca felé eső végén az útburkolatra felfestett és táblákkal megjelölt vonalig tartanak.


A piac rendeltetése: heti kirakóvásár élelmiszer jelleggel.


A piac és a vásárterület rendezési időpontjai – ünnepnapok kivételével – a hét  minden napján hétfőtől-szombatig 6:00 és 13:00 óra  és vasárnap 8:00-13:00 óra közötti időben történhet.*1 Módosította a 36/2011. (VI.29.) rendelet 2. §-a, a 24/2015. (IV.28.) rendelet 1.§-a és a 36/2016. (VII.06.) rendelet 1. §-a

2. számú melléklet *1
*1 Hatályon kívül helyezte a 17/2011. (IV.13.) rendelet 2. §-a
3. számú melléklet *1*1 Hatályon kívül helyezte a 28/2004. (V.19.) sz.r. 6.§. (2) bek.c. pontja