Budapest Főváros XIV. Kerület képviselő-testületének 33/1996 (VII.11.) önkormányzati rendelete

Budapest-Zugló Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) és 80. § (1) bekezdésében biztosított jogánál fogva, a vásárokról és a piacokról szóló 35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) alapján – a helyi körülményekből adódó sajátosságokra tekintettel – a vásár- és piactartásról a kővetkező rendeletet alkotja:

Hatályos: 2016. 07. 07

Budapest Főváros XIV. Kerület képviselő-testületének 33/1996 (VII.11.) önkormányzati rendelete

Budapest-Zugló Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) és 80. § (1) bekezdésében biztosított jogánál fogva, a vásárokról és a piacokról szóló 35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) alapján – a helyi körülményekből adódó sajátosságokra tekintettel – a vásár- és piactartásról a kővetkező rendeletet alkotja:1

2016.07.07.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Budapest-Zugló (XIV. kerület) közigazgatási területén a Budapest-Zugló Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló belterületi földrészleteken működő vásárokra és piacokra (a továbbiakban együttesen: piac).

A piacok felsorolását a jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(2) A rendelet személyi hatálya a piacot fenntartókra, a piacot üzemeltetőkre, a piacon értékesítő tevékenységet folytatókra, továbbá a piac területén tartózkodókra terjed ki.
Piac rendezése és fenntartása

2. § (1)2

(2) Az önkormányzat által fenntartott piac létesítéséről, helyéről, rendeltetéséről és megszüntetéséről az önkormányzat Képviselőtestülete határoz.

(3)3 Az önkormányzat által fenntartott piac üzemeltetése, rendjének biztosítása továbbá az árusítóhelyek hasznosítása a Zuglói Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladata. A gazdasági társaság az üzemeltetési feladatok ellátására alvállalkozót vehet igénybe.

(4) –(5)4

(6)5 A piaci helyhasználat díját és a piacon igénybe vehető szolgáltatásokért fizetendő díjat a piac fenntartója határozza meg.

Az önkormányzat által fenntartott piacon alkalmazandó díjszabást a Képviselő-testület évente normatív határozatban állapítja meg.
(7) 6
(8) 7
Árusítás a piacon

3. §8 A piaci helyhasználat

4. §9 A piaci rend

5. § (1) A piaci rend megtartása az ott jelen levő valamennyi személy kötelessége.

(2) A piac nyitvatartási idejét – a naponta 05.00 és 20.00 óra közötti időszakon belül – a fenntartó határozza meg.

A 20.00 órán túli nyitvatartáshoz a jegyző engedélye szükséges.
(3) A helyhasználó a részére kijelölt helyet az üzemeltető engedélye nélkül nem változtathatja meg, a piac területén máshol nem árusíthat, árut vagy göngyöleget máshol nem rakhat le.
(4) Tilos az üres árusítóhelyeket használaton kívüli göngyöleggel, valamint a piaci tevékenységet nem szolgáló eszközökkel elfoglalni.
(5) A piacon elhelyezett áru, göngyöleg és egyéb eszköz kezelésé, megőrzése és tárolása a helyhasználó feladata.
Az áru megromlásáért, értéke csökkenéséért vagy elvesztéséért az üzemeltetőt nem terheli felelősség.
(6) A piac területén árut feldolgozni csak a szükséges szakhatósági engedélyek birtokában, az üzemeltető engedélyével és az általa kijelölt helyen lehet.
(7) A piac területén közlekedni csak az üzemeltető által megszabott útvonalon és rendben lehet.
(8) Az üzemeltető köteles gondoskodni a vásár területén lévő utaknak, közös használatú helyiségeknek a tisztántartásáról és a konténerben összegyűjtött szemét elszállításáról.
(9) Az üzemeltető a kereskedelmi tevékenység segítésére – a díjszabásban megállapított díjazásért – egyéb szolgáltatásokat is nyújthat.
(10) Az üzemeltető arcképes szolgálati igazolvánnyal ellátott alkalmazottja, a piacfelügyelő vagy rendező (a továbbiakban együttesen: piacügyelő) útján köteles folyamatosan ellenőrizni és felügyelni a piac rendjét.
A piacfelügyelő munkaköre ellátása során köteles és jogosult a piac belső rendjére vonatkozó szabályok megtartását ellenőrizni és a szabályok megszegőivel szemben a Házirendben meghatározott módon eljárni. Tevékenysége az ellenőrzésre jogosult hatóságok jogkörét nem érintheti.
(11) Az üzemeltető kitilthatja a piacról azt a helyhasználót, aki az árusításra vonatkozó szabályokat ismételten megszegi illetve akinek magatartása a piac rendjét súlyosan megzavarja. A kitiltást az üzemeltető vezetője rendelheti el a piacfelügyelőnek a kitiltás alapjául szolgáló cselekmény tudomására jutása után 5 napon belül tett megindokolt írásbeli javaslata alapján.
A kitiltás egy naptól három hónapig terjedő időre szólhat.
Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

1. melléklet a 33/1996. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez a 33/1996. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez a 33/1996. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez10

A rendelet hatálya alá tartozó vásárok és piacok

Zuglói hétvégi önkormányzati termelői piac (Budapest XIV. kerület Bosnyák utca)

A piac helye: a Bosnyák utca 31268/45 helyrajzi számú szakaszának a Rákospatak utca és a Fővárosi Csarnok és Piac Igazgatósága által – őstermelői piac céljából – közterület-használati engedéllyel elfoglalt területe közötti szakasza, amelynek határai:
– a Rákospatak utcától a 31268/55 hrsz. utcáig a Bosnyák utca páros oldali járdaszegélye, majd a volt sportpálya kerítésének vonala, majd a 31267/95 hrsz. ingatlan Bosnyák utca felőli határáig;
– a Fővárosi Csarnok és Piac Igazgatósága által – őstermelői piac céljából – közterület- használati engedéllyel elfoglalt terület határáig;
– a Bosnyák utca páratlan oldal járdaszegélyig;
– a Bosnyák utca Rákospatak utca felé eső végén az útburkolatra felfestett és, táblákkal megjelölt vonalig tartanak.
A piac rendeltetése: heti kirakóvásár élelmiszer jelleggel.
A piac és a vásárterület rendezési időpontjai – ünnepnapok kivételével – a hét minden napján hétfőtől-szombatig 6:00 és 13:00 óra és vasárnap 8:00–13:00 óra közötti időben történhet.

2. melléklet a 33/1996. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez a 33/1996. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez a 33/1996. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez11

3. melléklet a 33/1996. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez a 33/1996. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez a 33/1996. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez12

1

Végre nem hajtható módosítására lásd: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 28/2004. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. §. Módosította: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 28/2004. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. §.

2

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2011. (IV. 13.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatálytalan: 2011. IV. 18-tól.

3

Megállapította: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2011. VIII. 1-től.

4

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2011. (IV. 13.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatálytalan: 2011. IV. 18-tól.

5

A második mondat szövegét megállapította: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 28/2004. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. §. Hatályos: 2004. VI. 1-től.

6

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 28/2004. (V. 19.) önkormányzati rendelete 6. § (2) a). Hatálytalan: 2004. VI. 1-től.

7

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2011. (IV. 13.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatálytalan: 2011. IV. 18-tól.

8

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2011. (IV. 13.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatálytalan: 2011. IV. 18-tól.

9

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2011. (IV. 13.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatálytalan: 2011. IV. 18-tól.

10

Megállapította: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. §, 1. melléklet. Módosította: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2016. (VII. 06.) önkormányzati rendelete 1. §.

11

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2011. (IV. 13.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatálytalan: 2011. IV. 18-tól.

12

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 28/2004. (V. 19.) önkormányzati rendelete 6. § (2) c). Hatálytalan: 2004. VI. 1-től.