Budapest Főváros XIV. Kerület képviselő testületének 13/2015 (III.6.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 03. 05 - 2016. 05. 24


/egységes szerkezetben a 30/2015. (V.28.) a 34/2015. (VII.03.)  a 37/2015. (IX.18.),  az 54/2015. (XI.26.) és a 16/2016. (III.04.) rendelettel/Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111. § (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, a helyi önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra, és a helyi önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

  


2. A címrend


2. §


A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:


 1. Címet alkotnak: a kerület összesen, a helyi önkormányzat, az önkormányzati hivatal, valamint az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervként működő intézmények.
 2. Az önkormányzat címrendjének felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.3. A költségvetés bevételei és kiadásai


3. §


(1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási
főösszegét 23 993 074 ezer forint-ban (a továbbiakban: eFt) állapítja meg az alábbiak szerint:


a)      a költségvetési bevételek összege:                              23 222 857 eFt,

b)     a költségvetési kiadások összege:                               23 993 074 eFt,

c)      a hiány:                                                                              770 217 eFt.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány belső finanszírozását, valamint korrigált tárgyévi hiányát az alábbiak szerint állapítja meg:


a)      a költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáló előző évi működési célú

költségvetési maradvány                                                    770 217 eFt,


 (3)  A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek figyelembevételével a:


 1. a működési mérleg egyenlegét                                           1 756 051 eFt-ban,
 2. a felhalmozási mérleg egyenlegét:                                     -1 756 051 eFt-ban


      határozza meg.


3/A. §*1


 (1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét
28 021 410 ezer forint-ban (a továbbiakban: eFt) állapítja meg az alábbiak szerint:


a)      a költségvetési bevételek összege:                             20 005 729 eFt,

b)     a költségvetési kiadások összege:                             21 114 766 eFt,

c)      a hiány:                                                                         1 109 037 eFt.


(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány belső finanszírozását, valamint korrigált tárgyévi hiányát az alábbiak szerint állapítja meg:


a költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáló előző évi működési célú

költségvetési maradvány                                              1 109 037 eFt,


(3)   A Képviselő-testület (2) bekezdés meghatározott költségvetési egyenlegéből – finanszírozási bevétellel együtt - a :


 1. a működési mérleg egyenlegét                                       +1 803 906 eFt-ban,
 2. a felhalmozási mérleg egyenlegét:                                   -1 803 906 eFt-ban


      határozza meg.


4. §


A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében meghatározott 2015. évi költségvetésen belül:


a)   a működési bevételeket                                                       20 166 072 eFt-ban,

a működési kiadásokat                                                       19 180 238 eFt-ban,

ebből:

a személyi juttatásokat                                             5 852 152 eFt-ban,

a munkaadókat terhelő járulék és szociális

hozzájárulási adót                                                                 1 786 709 eFt-ban,


*1 Beiktatta a 34/2015. (VII.03.) rendelet 1. §-a, módosította a 37/2015. (IX. 18.) rendelet 1.§-a és a 16/2016. (III.04.) rendelet 1. §-a


a dologi  kiadásokat                                                 8 783 335 eFt-ban,

az ellátottak pénzbeli juttatásait                                   607 042 eFt-ban,

                  az egyéb működési célú kiadásokat                         2 151 000 eFt-ban,


b) a felhalmozási bevételeket                                                    3 056 785 eFt-ban,

       a felhalmozási kiadásokat                                                    4 812 836 eFt-ban,

ebből:

a beruházások összegét                                            2 163 156 eFt-ban,

a felújítások összegét                                               1 051 172 eFt-ban,

az egyéb felhalmozási kiadások összegét                1 598 508 eFt-ban,


c)  a finanszírozási bevételeket                                                      770 217 eFt-ban,

ebből:

az előző évi működési célú

      költségvetési maradvány                                       770 217 eFt-ban,


állapítja meg a 2/1/A és 2/1/B. mellékletek alapján.


4/A. § *1


A Képviselő-testület a 3/A. § (1) bekezdésében meghatározott 2015. évi költségvetésen belül a módosított:


a)   a működési bevételeket                                                       18 876 909 eFt-ban,

a működési kiadásokat                                                       18 182 040 eFt-ban,

ebből:

a személyi juttatásokat                                             5 945 912 eFt-ban,

a munkaadókat terhelő járulék és szociális

hozzájárulási adót                                                                 1 783 731 eFt-ban,

a dologi  kiadásokat                                                 8 429 884 eFt-ban,

az ellátottak pénzbeli juttatásait                                  357 377 eFt-ban,

az egyéb működési célú kiadásokat                         1 665 136 eFt-ban,


b) a felhalmozási bevételeket                                                    1 128 820 eFt-ban,

       a felhalmozási kiadásokat                                                    2 932 726 eFt-ban,

ebből:

a beruházások összegét                                            1 390 543 eFt-ban,

a felújítások összegét                                                  787 460 eFt-ban,

az egyéb felhalmozási kiadások összegét                   754 723 eFt-ban,


c)  a finanszírozási bevételeket                                                   8 015 681 eFt-ban,

ebből:

az előző évi működési célú

      költségvetési maradvány                                    1 109 037 eFt-ban,

a működési célú likviditási hitelek,

kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         800 000 eFt-ban,


*1 Beiktatta a 34/2015. (VII.03.) rendelet 2. §-a,  módosította a 37/2015. (IX. 18.) rendelet 2.§-a, a 37/2015. (IX. 18.) rendelet 1.§-a és a 16/2016. (III.04.) rendelet 2. §-a


az államháztartáson belüli megelőlegezések

bevétele                                                                 106 644 eFt-ban,

a lekötött betétek megszűntetését                           6 000 000 eFt-ban


d) a finanszírozási kiadásokat                                                      6 906 644  eFt-ban,

ebből:

a működési célú hitel-, kölcsön törlesztése

államháztartáson kívülre                                       800 000 eFt-ban,

az államháztartáson belüli megelőlegezések

visszafizetését                                                        106 644 eFt-ban,

a pénzeszközök lekötött bankbetétként

történő elhelyezését                                            6 000 000 eFt-ban


állapítja meg a 2/1/A és 2/1/B. mellékletek alapján.


5. §


 1. A Képviselő-testület*3


 1. a módosított engedélyezett dolgozói létszámkeretet 2.129,34 főben,*2


b)    a közfoglalkoztatottak éves létszámát 182,0 főben


            állapítja meg a 3/A. melléklet szerinti intézményi bontásban.


 1. A Képviselő-testület az engedélyezett létszámkeret módosításáról kizárólag maga dönt.


 1. Az önkormányzat által fenntartott intézmény az engedélyezett álláshelyeinek megüresedéséről és annak betöltéséről az önkormányzatot írásban tájékoztatja. A feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyek nem tölthetőek be.*14. Az önkormányzat bevételei és kiadásai


6. §


A Képviselő-testület


 1. a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat kerületi szintű 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét és annak forrásonkénti megbontását a 2/1/A és a 2/1/B. mellékletek szerint állapítja meg,


 1. a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét és annak forrásonkénti megbontását a 2/2/A és a 2/2/B. mellékletek szerint állapítja meg,*1 Módosította: a 30/2015. (V.28.) rendelet 1. §-a

*2 Módosította a 34/2015. (VII.03.) rendelet 3. §-a, módosította a 37/2015. (IX. 18.) rendelet 3.§-a

*3 Módosította a 16/2016. (III.04.) rendelet 3.§-a
 1. az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét és annak forrásonkénti megbontását a 2/3/A. és a 2/3/B. mellékletek szerint állapítja meg,


d) az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési intézmények 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét és forrásonkénti megbontását a 2/4/A.-2/34/A. és a  2/4/B-2/34/B. mellékletek szerint állapítja meg.7. §Az adósságot keletkeztetett ügyletek kötelezettségeinek a futamidő végéig fennálló kihatásait az 4. melléklet mutatja be.
8. §


A Képviselő-testület


 1. a felújítási előirányzatokat célonként a 5. melléklet szerint állapítja meg,


 1. a beruházási kiadásokat feladatonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
5. Általános és céltartalék


9. §


A Képviselő-testület a tartalékok fajtáit cél szerinti bontását a 7. melléklet szerint az alábbiakban állapítja meg:


az általános tartalékot                                          100 000 eFt-ban,

a működési célú céltartalékot                              355 869 eFt-ban,

a felhalmozási célú céltartalékot                         630 060 eFt-ban.
9/A. §*1


A Képviselő-testület a tartalékok fajtáit, annak módosított összegeit és azok cél szerinti bontását, felhasználását a 7. melléklet szerint állapítja meg.

*1 Beiktatta a 34/2015. (VII.03.) rendelet 4. §-a, módosította a 37/2015. (IX. 18.) rendelet 4.§-a6. A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


10. §


 1. Az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodási döntéseikért a felelősséget maguk viselik, takarékos, ésszerű gazdálkodással gondoskodnak bevételeik és kiadásaik egyensúlyának megtartásáról.


 1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény  (a továbbiakban: Áht.) 108. § (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 169. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat és az általa fenntartott intézmények a gazdálkodásukról az időközi költségvetési jelentés keretében a költségvetési év első három hónapjáról április 20-áig, az követően havonta, a tárgyhót követő hónap 20-áig, a költségvetési év tizenkét hónapjáról pedig a költségvetési évet követő év február 5-éig a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben adatot szolgáltatnak.11. §


 1. A Képviselő-testület a költségvetés egyensúlyi kockázatainak mérséklésére tartalékot képez.


 1. Ennek forrása az önkormányzati hivatal, és a helyi önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek részére tervezett - működési célú felügyeleti szervi támogatással fedezett - eredeti működési kiadások előirányzatainak 5 %-a, mely az adott költségvetési intézménynél megtakarításként kell, hogy jelentkezzen.


 1. Az egyensúlyi tartalékot az önkormányzat bevételei között kell megtervezni.


 1. Az önkormányzati hivatal és helyi önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek első ízben – a januártól júniusig tartó időszakra vonatkozóan - augusztus 15-ig, másodízben – a júliustól szeptemberig tartó időszakot érintően – október 31-ig, harmadízben pedig – az októbertől decemberig terjedő időszakra - a tárgyévet követően január 31-ig adatot szolgáltatnak az elemi költségvetés kiadási oldalának csökkentéséről, a költségvetési előirányzatok módosításához.12. §


 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a folyószámla hitelkeret szükség szerinti lehívására legfeljebb 800 000 eFt értékhatárig. A hitelkeret felhasználására akkor kerül sor, amikor a fizetési kötelezettségek keletkezése megelőzi a bevételek beérkezését. A hitelkeret visszapótlására a beszedett bevételek nyújtanak fedezetet.


(2) A Képviselő-testület saját kizárólagos hatáskörében tartja a közép- és hosszú lejáratú hitel (kölcsön) felvételére vonatkozó jogot.13. §


 1. A polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat.


(2)  Átmeneti intézkedésnek minősül különösen

a)    az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek elhárítása,

b)    a költségvetés végrehajtását veszélyeztető események, és

 1. a likviditás egyensúlyára kedvezőtlenül ható események.


(3) A polgármester az (1)-(2) bekezdésekben meghozott intézkedéseiről köteles a
Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni.A költségvetési előirányzatok változtatása


14. §


 1. A helyi önkormányzat, az önkormányzati hivatal és a helyi önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatait az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdései alapján saját hatáskörben módosíthatja.


 1. A helyi önkormányzat, az önkormányzati hivatal és a helyi önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatain belül a rovatok és ügyletek közötti átcsoportosításra – Ávr. 43/A. § (3) bekezdése alapján - saját hatáskörben jogosult.


 1. Az önkormányzati hivatal és a helyi önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője köteles 30 napon belül a polgármestert tájékoztatni a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról.14/A.*1

 1. Az Ávr. 35. § (1) bekezdésében meghatározott bevételek esetében – amennyiben ahhoz kiadási kötelezettség is társul – a helyi önkormányzat, az önkormányzati hivatal és a helyi önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv a polgármestert írásban tájékoztatja.
 2. Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzat módosítását a soron következő költségvetési rendelet-módosításban kell átvezetni.


 1. Az Ávr. 35. § (1) bekezdésében meghatározott azon bevételek esetében - melyhez kiadási kötelezettség nem társul és tényleges többletbevételként jelentkezik - az önkormányzati hivatalnak és a helyi önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervnek a felhasználás jóváhagyásához az önkormányzat engedélyét kell kérnie.*1 Beiktatta a 34/2015. (VII.03.) rendelet 5. §-a


 1. A Képviselő testület a (3) bekezdésben meghatározott bevételi többlet felhasználáshoz kapcsolódó előirányzat módosítás engedélyezését a polgármesterre ruházza át 5 millió Ft értékhatárig.
 2.  A (3) bekezdésben meghatározott felhasználási kötelezettséggel nem járó többletbevételeknél a helyi önkormányzat az előirányzatot kizárólag úgy emelheti meg, hogy más elmaradó teljesülésű bevételek előirányzatát egyidejűleg csökkenti. Ezeket a módosításokat negyedévente – az első negyedév kivételével, de lekésőbb a 2015. évi költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal – költségvetési rendelet-módosítás keretében a képviselő-testület elé kell terjeszteni.15. §


(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa fenntartott intézmények költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát - Ávr. 43/A. § (2) bekezdése alapján - 5 millió forintig a polgármesterre ruházza át.


(2)  Az átruházott hatáskörben eljáró szervek nem hozhatnak olyan döntéseket, melyek a későbbi években többletkiadással járhatnak.


(3)  Az e § (1) alapján az önkormányzati hivatal és a helyi önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv jóváhagyott kiemelt előirányzatai közötti 5 millió forintig történő átcsoportosítása tekintetében a polgármester jóváhagyása szükséges, saját kezdeményezés után, részletes indoklással alátámasztva.


 1. A Képviselő-testület saját hatáskörében tartja fenn a kötvénykibocsátásból fedezett  önkormányzati forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát érintő fejlesztések jóváhagyott céljai közötti átcsoportosítást, valamint a kötvényes céltartalékba visszakerülő, fel nem használt előirányzatok új célokra történő felosztását.16. §


A Képviselő-testület az általános tartalék és a céltartalékok – a 15. § (4) bekezdésében foglaltak, valamint testületi előterjesztés alapján biztosított fedezeteknek kivételével - költségvetési sorokra történő átcsoportosítás jogát átcsoportosításonként 5 millió forintig a polgármesterre ruházza át.17. §


Amennyiben a polgármester az 14-16. §-okban átruházott hatáskörében döntést hoz, vagy ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot, kötött felhasználási célú támogatást biztosít, azt köteles negyedévente – az első negyedév kivételével, lekésőbb a 2015. évi költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal – rendelet-módosítás keretében a képviselő-testület elé terjeszteni. Ezzel az átruházott hatáskörben hozott döntésekről történő beszámolási kötelezettségének eleget tesz.7. A gazdálkodás rendje


18. §


 1. A helyi önkormányzat, az önkormányzati hivatal, valamint az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési intézmény a meghatározott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl, kivéve, ha más szervtől, alapítványtól átvett pénzeszközökkel rendelkeznek. A fel nem használt kiadási előirányzataikat a Képviselő-testület általános tartalékba helyezi.


 1.  A jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevétel, a jóváhagyott előző évi    kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, továbbá az elmaradt feladatokat érintő kiadási előirányzat-megtakarítások összege általános tartalékba helyezendő.


 1. A tartalék felhasználásáról - a 16. §-t figyelembe véve - az alábbi prioritás szerint dönt a képviselő testület:
  1. a tervezett bevételek teljesülési %-ának időarányos összegétől jelentősen, legalább 30%-kal történő elmaradása, vagy nem időarányosan teljesülő bevételeket érintően az elvárt teljesülési szint jelentős, legalább 50%-os elmaradása esetében az önkormányzat kötelező feladatait érintő működési kiadások biztonságos teljesíthetősége érdekében az általános tartalékban marad zárolva a nem teljesült bevételi összegek mértékéig,
  2. beruházási, fejlesztési feladatok megvalósítását célzó pályázatok önerejének biztosítására,
  3. városüzemeltetési és az önkormányzati vagyont érintő feladatokra, megalapozott számítások alapján kimutatott összegére,
  4. társasházi felújítási pályázatok önerejének biztosítására.


(4) Amennyiben az önkormányzat tervezett bevétele év közben elmarad, e tényről a polgármester tájékoztatja a testületet.18/A. §*1


 1.  A Képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott, működtetett köznevelési intézmények részére – bevétel növelésének ösztönzése céljából - többletfedezetet biztosít felügyeleti szervi támogatás formájában.


 1.  A többletfedezet nagysága a mindenkori intézményi bérleti díjbevétel teljesülésének 15 %-a, forrása a költségvetés általános tartaléka.


 1. A (2) bekezdés szerinti többletfedezet az intézmény által elsősorban új fejlesztési célú kiadásokra, és intézményi működtetési kiadások pótlására használható fel.


 1. A köznevelési intézmény a teljesült bérleti díjbevételének alakulásáról első ízben július 31-ig, másod ízben november 30-ig szolgáltat adatot. Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a bérleti díjbevétel teljesülésnek megfelelő 15 %-os összeg felhasználási tervét is.*1 Beiktatta a 30/2015. (V.28.) rendelet 2. §-a


 1. A (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a soron következő költségvetési rendelet módosításon át kell vezetni. Az intézményi előirányzat módosítás jóváhagyásához külön polgármesteri engedély nem szükséges.19. §

(1)   Az intézmények a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi
C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 2. számú mellékletében felsorolt helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásaival jogcímenként év közben 2 alkalommal, és az éves költségvetési beszámoló keretében kötelesek tételesen elszámolni.

(2) Az (1) bekezdésben részletezett elszámolások eredményeképpen az önkormányzati fenntartású intézményt meg nem illető rész, és a kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség fedezete a soron következő költségvetési rendelet módosítás keretében az irányítószervi támogatás előirányzatának összegéből elvonásra kerül, amennyiben a támogatásról történő lemondás az intézménynek felróható okból történik.

(3) Az (1) bekezdésben részletezett elszámolások tekintetében a pótlólagos igények összege az intézményi költségvetésékben jóváírásra kerülnek a kapott célra történő felhasználási kötöttség mellett. Amennyiben a pótelőirányzatok felosztása érdemi döntést igényel, arról a Képviselő-testület dönt, a Polgármester előterjesztése alapján, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(4)  Az (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően az intézmények részére év közben biztosított előirányzatok csak a megadott felhasználási célokra fordíthatóak. Amennyiben a tényleges felhasználás kevesebb, mint a kapott fedezet, úgy az intézmény köteles elszámolás keretében az előirányzatról írásban lemondani, az alábbi tételek esetében:


 1. a céltartalékban tervezett, egyszeri jellegű előirányzatok,
 2. az általános tartalékból év közben meghatározott feladat finanszírozására jóváhagyott előirányzatok,
 3. az intézményi étkeztetési kiadások, és
 4. azon személyi juttatások és járulékok, melyek kifizetését jogszabály kötelezően előírja.


 1. A intézmények esetében a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a fenntartói támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.


 1. A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre cél jelleggel juttatott támogatások rendeltetésszerű felhasználásra vonatkozóan.


 1. Költségvetési szervek kizárólag a polgármester engedélyével nyújthatnak be szakmai pályázatokat, abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása többlet költségvetési támogatást igényel.

A költségvetési szerv vezetője köteles a polgármester engedélyét kérni akkor is, ha a pályázat költségvetési többlettámogatási igénnyel nem jár, önerőt nem igényel, de utófinanszírozású. Az engedélyt a polgármester akkor adja meg, ha az intézmény előirányzatiból a forrást biztosítani tudja, és erről az intézményvezető nyilatkozik.


 1. Az önkormányzati költségvetési szervek éven túli kötelezettséget csak a képviselő testület jóváhagyásával vállalhatnak. Éven túli kötelezettségvállalásnak minősül a szakmai program indítása, ha az többlet létszámot igénnyel, vagy többlet dologi költség növekedéssel jár.20. §


A Képviselő-testület a

 1. hajléktalan ellátási feladatokat,
 2. a családok és gyermekek átmeneti otthonának működtetését,
 3. a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását, és
 4. az anyaotthon működtetési kötelezettségét

feladat-ellátási szerződés megkötésén keresztül látja el.21.§


(1)   A Képviselő testület által jóváhagyott, önkormányzati keretekből biztosított, vagy az államháztartáson kívülről átvett támogatások átadása, továbbadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni elszámolási kötelezettség előírásával. Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell.


 1. Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, vagy az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. számú törvény 30.§ és 75.§-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.


 1. A megkötött visszterhes szerződésnek, adott megbízásnak, megrendelésnek, vagy más hasonló visszterhes magánjogi kötelem írásba foglalását tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell a szervezet képviselőjének nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.22.§


 1. Az Önkormányzat gazdálkodási adatait figyelembe véve az intézmények a nem rendszeres személyi juttatások előirányzatát – alkalmanként 100 eFt felett – a Polgármester engedélye alapján használhatják fel. Engedély nélkül, utólagos havi beszámolási kötelezettséggel folyósítható a személyi juttatás, ha annak kifizetését magasabb jogszabály kötelezően előírja (pl.: jubileumi jutalom, túlóra, felmentés vagy nyugdíjba vonulás címén kötelezően fizetendő járandóság), vagy ha nem a felügyeleti szervi támogatás a forrása.


 1. Az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési intézmények önkormányzati támogatásból fedezett dologi kiadási előirányzatára vonatkozó 200 eFt felett új kötelezettségvállalást elvállalni (ide nem értve a közüzemi-és kommunális szolgáltatások díja foglalkozás egészségügyi díj, a munkakör ellátáshoz szükséges helyi bérlet, munka- és egyenruha, a vásárolt élelmezés és élelmiszer beszerzés kiadásai, a tárgyévet megelőzően kötött szerződések) csak a működés fenntartása, a folyamatban lévő feladatok biztosítása érdekében lehet. Ennél magasabb összegű kötelezettségvállalás esetén polgármesteri engedély szükséges.8. A finanszírozás rendje


23. §


 1. Az önkormányzati hivatal és az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési intézmények finanszírozása az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról közvetlenül történik, az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési intézmények számára nyitott költségvetési elszámolási számlára folynak be a saját bevételeik. A számláik nap végi egyenlege nulla. A kiadások teljesítése során a beérkezett bevételeket is figyelembe kell venni.


 1. A helyi önkormányzat, az önkormányzati hivatal és az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési intézmények likviditási tervet készítenek, melyet a tárgyhónapot megelőző hó 20.-ig aktualizálnak.

24. §


 1. A helyi önkormányzat, az önkormányzati hivatal és az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési intézmények a kiadási előirányzataikat csak a tervezett bevételek teljesülésének arányában teljesíthetik.


 1. Szerződéskötéskor késedelmi kamatot minden esetben ki kell kötni, mely nem lehet kevesebb a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresénél.


 1. Új szerződéskötés esetén a használatba adott ingatlanért, ingatlanrészért és egyéb tárgyi eszközökért legalább a fenntartásukat biztosító mértékű használati díjat kell kikötni.


 1. Az önkormányzati hivatal és az intézmények civil szervezeteket nem támogathatnak.
9. Létszám- és bérgazdálkodást érintő, valamint

az illetményre vonatkozó szabályok


25. §


 1. Az önkormányzati hivatalban a 2015. évben érvényes – költségvetési törvény szerinti - köztisztviselői illetményalap 38 650 forint (a továbbiakban: Ft).


 1. Az intézményekben a 2015. évben érvényes – költségvetési törvény szerinti – közalkalmazotti pótlékalap 20 000 Ft.


 1. A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.


 1. Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, és összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.


 1. A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, vagy maradványa nem biztosítja az önkormányzat kötelező feladatai ellátásához biztosítandó, törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.


 1. *3


 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézményi étkeztetést biztosító Hungast Mecsek Kft.-vel megkötött szerződés felülvizsgálatából keletkező, intézményeknél megjelenő megtakarítások összegét az önkormányzat által fenntartott és működtetett intézményekben minimálbéren és garantált bérminimumon foglalkoztatott dolgozók bérkiegészítésére átcsoportosíthassa, 5 millió Ft értékhatár felett is.26. §


(1)   Az önkormányzati hivatalban az intézményi szintű jutalmazás alkalmával a jutalom címén teljesített kifizetés összege – ide nem értve az előző évi maradvány címen kifizetett teljesítéseket – éves szinten nem haladhatja meg a törvény szerinti illetményekre  vetített intézményi szintű fél havi bruttó bérnek megfelelő összeget.*1


(2)   Az önkormányzati hivatalban a céljuttatás címén megtervezett előirányzat – ide nem értve a pénzmaradvány címén tervezett előirányzatot - nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények költséghely eredeti előirányzatára vetítve a 10%-ot.


(3)  Az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési intézmények tekintetében – kivéve önkormányzati hivatal - a jutalom és prémium címen  kifizethető juttatás együttes összege - ide nem értve az előző évi maradvány címen kifizetett teljesítéseket – együttesen éves szinten nem haladhatja meg a törvény szerinti illetményekre vetített intézményi szintű fél havi bruttó bérnek megfelelő összeget, melynek fedezete az átmeneti bérmegtakarítás, vagy fenntartói, működtetői többletfedezet biztosítása. Azon intézmények esetében, ahol az intézményvezető legalább fél havi jutalmazására az éves keretösszeg túllépése miatt nem kerülhet sor, megengedett az éves intézményi szintű  fél havi engedélyezett keretösszeg túllépése.*2


*1 Módosította az 54/2015. (XI.26.) rendelet 1. §-a

*2 Módosította az 54/2015. (XI.26.) rendelet 2. §-a

*3 Hatályon kívül helyezte az  54/2015. (XI.26.) rendelet 3. §-a


(4) A feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyekből eredő bérmegtakarítás jutalmazásra nem használható fel.(5)   Az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési intézmények vezetői a személyi juttatások előirányzatból az intézmény foglalkoztatottjainak jutalmazása előtt kötelesek a Polgármestert tájékoztatni, bemutatva az előirányzat alakulását, a bérmegtakarítás keletkezésének okát, számszaki hatását és a várható év végi felhasználást.27.§


Az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési intézményeket a személyi juttatások előirányzatából nem illeti meg a 3 hónapot meghaladó üres álláshelyek illetménye, azt az irányító szerv elvonja.


28.§


 1. Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az alábbi meghatározott feltételekkel vehető igénybe:


a) a szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni,

b) a szerződéskötés feltétele, hogy a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.


(2)   A szolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (1) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.10. A gazdálkodás egyéb szabályai


29. §


A Képviselő-testület – kamatbevétel szerzése céljából – az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök lekötési jogát értékhatár nélkül a polgármesterre ruházza át, kikötve, hogy a bankbetétbe történő elhelyezésen kívül kizárólag állam által garantált értékpapírt (államkötvényt, MNB-kötvényt, diszkont kincstárjegyet) lehet vásárolni.30. §


 1. Valamennyi 5 millió forintot meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő fél nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait az önkormányzat hivatalos honlapján 30 napon belül közzé kell tenni. 


 1. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.


 1. A közzétételi kötelezettség tényéről szóló tájékoztatási kötelezettségről a szerződés megkötését megelőzően, de legkésőbb a szerződés megkötésekor a szerződő felet írásban tájékoztatni kell.


 1. Az önkormányzat intézményei a fenti szerződéseik egy példányát, az aláírást követő öt munkanapon belül kötelesek megküldeni a Polgármesteri Hivatal részére.31. §


A helyi építészeti-műszaki tervtanács működésének rendjéről szóló 26/2013. (V. 27.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése alapján a Tervtanács tagjait 2015. évben tisztelet díj illeti meg, melynek mértéke 30.000,- Ft/fő/alkalom +  munkáltatót terhelő járulék.32. §*1


Az Áht. 71. § (1) bekezdése értelmében önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozás-állományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának10 %-át, vagy a 150 millió forintot.33. §


E rendelet 8-23. mellékletei tartalmazzák az Áht., az Ávr. és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rend. által előírt táblázatokat, kimutatásokat.
*1 Módosította a 37/2015. (IX. 18.) rendelet 5. §-a
34. §

A költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített, a könyvviteli mérlegben kimutatott tárgyi eszközöket és immateriális javakat, és az azok állományában bekövetkezett változásokat elegendő három évente leltározni, a tárgyi eszközökről és az immateriális javakról, valamint az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatos részletező mennyiségi és értéknyilvántartást kell vezetni.35. §

A Képviselő-testület 86/2014. (II.20.) számú határozatában hozott döntés aktuális éves száma eltér az akkor bemutatott 2015. évihez képest, melyet külső gazdasági események indokolnak.

11. Záró rendelkezések


36. § 1. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


 1. Hatályát veszti a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 35/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelet.       Karácsony Gergely                                      Hoffmanné dr. Németh Ildikó

polgármester                                                            jegyző


Mellékletek