Budapest Főváros XIV. Kerület Képviselő testületének 28/2014 (XI.18.) önkormányzati rendelete

a közérdekű adatok közzétételéről és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Hatályos: 2020. 07. 15- 2021. 12. 17

Budapest Főváros XIV. Kerület Képviselő testületének 28/2014 (XI.18.) önkormányzati rendelete

a közérdekű adatok közzétételéről és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

2020.07.15.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalára (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), valamint az Önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságokra, az Önkormányzat által alapított alapítványra, közalapítványra, illetve az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban együtt: adatkezelők).

2. § (1) Az adatkezelő a honlapjának nyitóoldalán „Közérdekű adatok” megjelöléssel linket helyez el, amelyre kattintva a felhasználó elérheti a más jogszabályokban előírt, valamint az e rendelet alapján történő közzétételi kötelezettségek teljesítését tartalmazó oldalt.

(2) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal a közzétételi kötelezettségét a zuglo.hu honlapon teljesíti.

(3) A (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó adatkezelők a közzétételi kötelezettségüket a honlapjukon, ennek hiányában a zuglo.hu honlapnak az (1) bekezdésben meghatározott oldalán elhelyezett, az adatkezelő megjelölését tartalmazó linkről elérhető oldalon teljesítik.

(4) A közzétételi kötelezettségét saját honlapján teljesítő adatkezelő honlapjának az (1) bekezdésben meghatározott oldalára mutató linket a zuglo.hu honlapnak az (1) bekezdés szerinti oldalán az adatkezelő megjelölésével közzé kell tenni.

3. § Az adatkezelő a 2. § (1) bekezdésében meghatározott oldalon „Szervezeti, személyzeti adatok”, „Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok” és „Gazdálkodási adatok” megjelöléssel linkeket helyez el, amelyre kattintva a felhasználó elérheti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 1. melléklete szerinti, általános közzétételi lista egyes fejezeteiben meghatározott adatokat.

3/A. §

*1

Az önkormányzat honlapján a felhasználók számára elérhetővé teszi továbbá:
a. az önkormányzat valamennyi képviselő-testületi és bizottsági ülésének napirendjét – a képviselőknek szóló meghívó kiküldésével egyidejűleg – elektronikusan kereshető formában,
b. a képviselő-testület és a bizottságok nyilvános ülése napirendjén szereplő rendelettervezeteket, egyéb előterjesztéseket elektronikusan kereshető formában,
c. a képviselő-testület és a bizottságok nyilvános ülése napirendjén szereplő előterjesztések mellékleteit, ezen belül az önkormányzat hivatala vagy az önkormányzat intézményei, gazdasági társaságai által előállított adattáblázatokat és szöveges mellékleteket elektronikusan kereshető formában,
d. a képviselő-testület és a bizottságok zárt ülése napirendjén szereplő előterjesztések az egyéb jogszabályokra tekintettel nyilvánosságra hozható mellékleteit, ezen belül az önkormányzat hivatala vagy az önkormányzat intézményei, gazdasági társaságai által előállított adattáblázatokat és szöveges mellékleteket elektronikusan kereshető formában, amennyiben az az önkormányzat gazdasági érdekeit nem sérti,
e. a képviselő-testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyveit kereshető formában 15 napon belül a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletben meghatározott formában,
f. a képviselő-testületi ülések nyílt tárgyalású napirendjein készült hang- és videófelvételeket kereshető formában az ülést követő 7 napon belül
g. a képviselőtestület határozatait egységes adatbázisban, kereshető formában
h. a képviselő testületi ülések olyan táblázatos és kereshető nyilvántartását, mely tartalmazza a meghirdetett napirendi pontokat, valamint címüket a meghirdetés sorrendjében, az ülésen felvett, levett és halasztott napirendeket, a napirendek végső sorrendjét, az egyes napirendhez kapcsolódó határozatok számát.
i. a h) pontban foglaltakkal egyidejűleg a képviselők szavazási magatartását.
j. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) alapján hozott határozatokat egységes adatbázisban, kereshető formában, ezen határozatok mellékleteit a c) pontban foglaltak értelemszerű alkalmazásával.
*1 Beiktatta a 31/2020. (VII. 13.) rendelet 1. §-a

4. § (1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott oldalon az adatkezelő „Adatigénylés” megjelöléssel linket helyez el, amelyre kattintva a felhasználó elérheti

a) az egyedi adatigénylésekhez szükséges jogi tájékoztatást,

b) az adatigénylés folyamatát végigkövető, a határidőkről és a jogi lehetőségekről az igénylő számára tájékoztatást nyújtó oldalt, valamint

c) az adatigénylések teljesítésének koordinációjára kijelölt munkatárs nevét, telefonszámát és az adatigénylések fogadására kijelölt email címet.

(2) Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy az adatigénylések fogadására megjelölt email címre érkező elektronikus levelek beérkezéséről az email küldője elektronikus úton automatikus, a beküldött elektronikus levél szövegét is tartalmazó visszaigazolást kapjon.

5. § (1) Az adatkezelő a 2. § (1) bekezdésében meghatározott oldalon „Javadalmazás” megjelöléssel külön linket helyez el.

(2) Az adatkezelő az (1) bekezdésben meghatározott linkről elérhető oldalon teszi közzé az Infotv. 1. melléklet III. 2. pontja szerinti adatokat, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 2. § (1)-(2) bekezdése szerinti adatokat, továbbá a Törvény 5. § (3) bekezdése szerinti szabályzatot.

6. § A zuglo.hu honlapon a 2. § (1) bekezdésében meghatározott oldalon elhelyezett „Vagyonnyilatkozatok” linkről elérhető oldalon – az érintett hozzájárulása esetén, az azonosító adatok kivételével – oldalhű másolatban, valamint elektronikusan kereshető formátumban közzé kell tenni az Önkormányzat képviselőinek, a polgármesternek, valamint az Önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek vagyonnyilatkozatát.

7. § (1) Az adatkezelő a 2. § (1) bekezdésében meghatározott oldalon „Szerződések” megjelöléssel külön linket helyez el.

(2) Az adatkezelő az (1) bekezdésben meghatározott linkről elérhető oldalon az általa kötött polgári jogi szerződések vonatkozásában a szerződés megkötésének napján közzéteszi

a) a szerződő fél nevét,

b) a szerződő fél adószámát,

c) a szerződés tárgyát,

d) a szerződéssel összefüggésben a Közbeszerzési Értesítőben közzétett minden közleményt vagy az arra mutató linket,

e) a szerződés időbeli hatályát,

f) a szerződés értékét,

g) a keretszerződési jelleget és

h) a szerződés szövegét oldalhű másolatban.

(3) Keretszerződés esetében az adatkezelő közzéteszi az az alapján ténylegesen teljesített kifizetések összegét.

(4) A (2) bekezdés h) pontja szerint közzétett szerződésből felismerhetetlenné kell tenni a magánszemély szerződő fél neve és adószáma kivételével a közérdekből nyilvános adatnak nem minősülő személyes adatokat, a minősített adatokat, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:47. § (2) bekezdése szerinti védett ismeretet.

(5) Az adatkezelő a (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti adatok szerint történő elektronikus kereshetőség lehetőségét biztosítja.

(6) A (2) bekezdésben meghatározott adatok a szerződés megszűnését követő ötödik naptári év utolsó napját követően távolíthatóak el a honlapról.

8. § (1) Az adatkezelő a 2. § (1) bekezdésében meghatározott oldalon „Közbeszerzések” megjelöléssel külön linket helyez el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott linkről elérhető oldalon kell közzétenni az Infotv. 1. melléklet III. 8. pontja szerinti adatokat, valamint az adatkezelő mint ajánlatkérő által a Közbeszerzési Értesítőben közzétett minden közleményt vagy az arra mutató linket.

9. § Az adatkezelő a 2. § (1) bekezdésében meghatározott oldalról elérhető közérdekű adatokat és közérdekből nyilvános adatokat erre irányuló adatigénylés esetén automatikus feldolgozásra alkalmas formában, XML adatszolgáltatásként is elérhetővé teszi.

10. § (1) Az e rendeletben, valamint más jogszabályokban az adatkezelők részére előírt közzétételi kötelezettségek teljesítését a polgármester által megbízott átláthatósági biztos ellenőrzi.

(2) Az átláthatósági biztos jogosult évente tájékoztatja a képviselő-testületet a közzétételi kötelezettségek teljesítéséről, valamint szükség esetén a polgármester vagy a jegyző intézkedését kezdeményezi.

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2014. december 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 7. § (5) bekezdése és a 9. §-a 2016. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az adatkezelő az e rendelet hatálybalépését megelőzően kötött, nettó ötmillió forintot meghaladó értékű polgári jogi szerződéseket, illetve azok 7. § (2) bekezdésében meghatározott adatait folyamatosan, de legkésőbb 2015. március 31-ig közzéteszi, feltéve, hogy a szerződéssel összefüggésben a 7. § (6) bekezdése szerinti körülmény nem következett be.

(4) Az e rendelet hatálybalépését megelőző öt naptári évben a Közbeszerzési Értesítőben megjelent közleményekre e rendelet 8. §-ának rendelkezéseit azzal kell alkalmazni, hogy a közzétételre legkésőbb 2015. március 31-ig kerül sor.