Budapest Főváros XIV. Kerület Képviselő-testületének 17/2016. (III.4.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 03. 16 - 2017. 05. 25


l /Egységes szerkezetben a 28/2016. (V.24.), a 32/2016. (VI.28.), a 38/2016. (IX. 22.) és a 12/2017. (III. 16.) rendelettel/


Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111. § (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében leírtaknak megfelelően a következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. §*2


A rendelet hatálya a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, a helyi önkormányzatra, a polgármesteri hivatalra, és a helyi önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

  

2. A címrend


2. §


A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:


 1. Címet alkotnak: a kerület összesen, a helyi önkormányzat, valamint az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek külön-külön. 
 2. Az önkormányzat részletes címrendjét a rendelet  1.   melléklete tartalmazza.


3. A költségvetés bevételei és kiadásai


3. §*1


 (1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét             31 412 997 ezer forint-ban (a továbbiakban: eFt) állapítja meg az alábbiak szerint:


a)    a költségvetési bevételek összege:                        19 722 761 eFt,

b)    a költségvetési kiadások összege:                         21 628 536 eFt,

c)    a költségvetési hiány összege:                                1 905 775 eFt.*1 Módosította a 32/2016. (VI.28.) rendelet 1. §-a, a 38/2016. (IX. 22.) rendelet 1. §-a és a 12/2017. (III.16.) rendelet 1. §-a

*2 Módosította a 38/2016. (IX. 22.) rendelet 16. § (1) bekezdése


(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozására a 2015. évi zárszámadási rendeletben jóváhagyott maradványt vonja be 2 012 775 eFt összegben.


(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozása utáni többletet
107 000 eFt-ban állapítja meg.


(4) A (3) bekezdésben meghatározott többlet az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére nyújt fedezetet 107 000 eFt összegben.


(5)   A Képviselő-testület a finanszírozási műveletek figyelembevételével:


 1. a működési mérleg egyenlegét                      1 280 416 eFt-ban,
 2. a felhalmozási mérleg egyenlegét:               -1 280 416 eFt-ban

      határozza meg.4. §*2A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében meghatározott 2016. évi költségvetésen belül:

a) a működési bevételeket                                         18 718 732 eFt-ban,

b) a működési kiadásokat                                         19 344 091 eFt-ban,

c) a felhalmozási bevételeket                                      1 004 029 eFt-ban,

d) a felhalmozási kiadásokat                                       2 284 445 eFt-ban,

e) a finanszírozási bevételeket

 (felügyeleti szervi támogatás nélkül)            11 690 236 eFt-ban,

f) a finanszírozási kiadásokat

(felügyeleti szervi támogatás nélkül)               9 784 461 eFt-ban,

            állapítja meg a 2/A és 2/B. mellékletek alapján.
5. §*3


 (1) A Képviselő-testület

 1.  az éves létszámkeretet 2 185,22 főben,

b)    a közfoglalkoztatotti éves létszámkeretet 186,0 főben

 állapítja meg az 5. melléklet szerinti költségvetési szervenkénti bontásban.

(2) A létszámkeret módosításáról a Képviselő-testület dönt.

(3) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv a létszámkeretbe tartozó álláshelyeinek megüresedéséről és annak betöltéséről a Gazdasági Osztályon keresztül az önkormányzatot 10 napon belül írásban tájékoztatja


*1 Módosította a 28/2016. (V.24.) rendelet 1. §-a.

*2 Módosította a 28/2016. (V.24.) rendelet 2. §-a, a  32/2016. (VI.28.) rendelet 2. §-a, a 38/2016. (IX.22.) rendelet 2. §-a és a 12/2017. (III.16.) rendelet 2. §-a

*3 Módosította a 28/2016. (V.24.) rendelet 3. §-a,  a 38/2016. (IX.22.) rendelet 3. §-a és a 12/2017. (III.16.) rendelet 3. §-a


4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai


6. §*1


A Képviselő-testület


 1. a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat kerületi szintű 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét és annak forrásonkénti részletezését a 2/A és a 2/B. valamint a 3/A és a 3/B mellékletek szerint állapítja meg,


 1. a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét és annak forrásonkénti részletezését a 21/1/A -21/1/D. mellékletek szerint állapítja meg,


 1. az önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét és annak forrásonkénti részletezését a 21/2/A. - 21/2/D. mellékletek szerint állapítja meg,


 1. az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét és forrásonkénti részletezését a 21/3/A.-21/32/D mellékletek szerint állapítja meg,


 1. a várható központi költségvetési támogatások és forrásmegosztásból származó bevételek összegeit a 4. melléklet szerint állapítja meg,


 1. a közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint állapítja meg,


 1. az ellátottak szociális pénzbeli juttatásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá,


 1. az Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházásokat, felújításokat a
  13. melléklet szerint hagyja jóvá,


 1. a 2016-2019. évekre vonatkozó gördülő tervezés adatait a 16. melléklet szerint határozza meg.7. §


A Képviselő-testület Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó várható kötelezettségeit a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.8. §


A Képviselő-testület


 1. a felújítási előirányzatokat célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg,
 2. a beruházási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg,
 3. az a)- b) pontok címjegyzékeit a 8., 9., és 10. melléklet szerint állapítja meg.


*1 Módosította a 38/2016. (IX. 22.) rendelet 16. § (2) – (5) bekezdése


5. Általános és céltartalék


9. §*1


A Képviselő-testület a tartalékok  cél szerinti részletezését a 14. melléklet szerint  állapítja meg.

6. A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


10. §


 1. Az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodási döntéseikért a felelősséget maguk viselik, takarékos, ésszerű gazdálkodással gondoskodnak bevételeik és kiadásaik egyensúlyának megtartásáról.


 1. *2 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény  (a továbbiakban: Áht.) 108. § (1)bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 169. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz a költségvetési szervek az önkormányzati adatszolgáltatás határidejét 2 munkanappal megelőzőleg szolgáltatnak adatot.


11. §


(1)*4  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a folyószámla hitelkeret szükség szerinti igénybevételére legfeljebb 800 000 eFt értékhatárig. A hitelkeret felhasználására akkor kerül sor, amikor a fizetési kötelezettségek keletkezése megelőzi a bevételek beérkezését. A hitelkeret visszapótlására a beszedett bevételek nyújtanak fedezetet.


(2) A Képviselő-testület saját kizárólagos hatáskörében tartja a közép- és hosszú lejáratú hitel (kölcsön) felvételére vonatkozó jogot.


12. §


 1. A polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat.


 1. Átmeneti intézkedésnek minősül különösen

a)    az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek elhárítása,

b)*3 a költségvetés egyensúlyára kedvezőtlenül ható események.


(3) *3 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (3)-(4) bekezdése alapján a polgármester hatáskörébe utalt halaszthatatlan esetekben – két képviselő-testületi ülés között -  a forrásfelhasználásról történő döntés értékhatára az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok teljes összege.*1 Módosította a 38/2016. (IX.22.) rendelet 4. §-a

*2 Módosította a 38/2016. (IX.22.) rendelet 5. §-a

*3 Módosította a 38/2016. (IX.22.) rendelet 6. §-a

*4 Módosította a 38/2016. (IX. 22.) rendelet 16. § (6) bekezdése

(4) A polgármester az (1)-(3) bekezdésekben meghozott intézkedéseiről köteles a
Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni.A költségvetési előirányzatok változtatása


13. §


 1. *1 A helyi önkormányzat polgármestere és az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatait az Ávr.
  42. § rendelkezése alapján saját hatáskörben módosíthatja.


 1. A helyi önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője kiemelt előirányzatokon belüli a rovatok és ügyletek közötti átcsoportosításra – Ávr. 43/A. § (3) bekezdése alapján - saját hatáskörben jogosult.


 1. *2 Az helyi önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője köteles 30 napon belül a Gazdasági Osztályon keresztül a polgármestert tájékoztatni a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról.


14. §

 1. Az Ávr. 35. § (1) bekezdésében meghatározott bevételek esetében – amennyiben ahhoz kiadási kötelezettség is társul – a helyi önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv a polgármestert írásban tájékoztatja.


 1. Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzat módosítását a soron következő költségvetési rendelet-módosításban kell átvezetni.


 1. *4 Az Ávr. 35. § (1) bekezdésében meghatározott azon bevételek esetében - melyhez kiadási kötelezettség nem társul és tényleges többletbevételként jelentkezik - a helyi önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervnek a felhasználás jóváhagyásához a Képviselő-testület döntése szükséges.


 1. A Képviselő testület a (3) bekezdésben meghatározott bevételi többlet felhasználáshoz kapcsolódó előirányzat módosítás engedélyezését a polgármesterre ruházza át 5 millió Ft értékhatárig.


 1. *3 Az Ávr. 35. § (1) bekezdésben meghatározott felhasználási kötelezettséggel nem járó többletbevételeknél a helyi önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek az előirányzatot kizárólag a Képviselő-testület engedélyét követően emelhetik meg. Ezeket a módosításokat negyedévente – az első negyedév kivételével, de lekésőbb a 2016. évi költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal – költségvetési rendelet-módosítás keretében a képviselő-testület elé kell terjeszteni.*1 Módosította a 32/2016. (VI.28.) rendelet 3. §-a és a  38/2016. (IX. 22.) rendelet 16. § (7) bekezdése

*2 Módosította a 38/2016. (IX.22.) rendelet 7. §-a

*3 Módosította a 38/2016. (IX.22.) rendelet 8. §-a

*4 Módosította a 38/2016. (IX. 22.) rendelet 16. § (8) bekezdése

15. §


 1. A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek költségvetési kiadásainak és bevételeinek kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát - Ávr. 43/A. § (2) bekezdése alapján - 5 millió forintig a polgármesterre ruházza át.


 1. A Képviselő-testület a nyári testületi ülésszünet időszakában az (1) bekezdésben rögzített átcsoportosítási jogot értékhatár nélkül ruházza át a polgármesterre.


 (3)*1 Az (1) bekezdésben rögzített átcsoportosítási jogot a Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek közötti feladat-átrendezésből adódó kiadási és bevételi előirányzat módosításait érintően értékhatár nélkül ruházza át a polgármesterre.


(4) A helyi önkormányzat kiemelt előirányzatain belül a rovatok és ügyletek közötti átcsoportosításra – Ávr. 43/A. § (3) bekezdése alapján – értékhatár nélkül a polgármester jogosult.


(5)*2 A Képviselő-testület az általános tartalék és a céltartalékok költségvetési sorokra történő átcsoportosítás jogát értékhatár nélkül a polgármesterre ruházza át.


(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati önerő, projekt előkészítési alap céltartalék terhére az előirányzatnak megfelelő összegig a pályázatok benyújtására, és a pályázatok benyújtása esetén az önrész biztosítására, az erről szóló nyilatkozat megtételére, az önrész változása esetén annak módosítására.


(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a dologi kiadások előirányzatán belül elvégzett, felújításnak minősülő feladatok felújítási címjegyzékbe történő felvételére és a felújítási feladatok között elvégzett karbantartásnak minősülő feladatok dologi kiadások közé történő átcsoportosítására értékhatár nélkül.


(8)  *1 Az átruházott hatáskörben eljáró szervek nem hozhatnak olyan döntést melyek éven túli kötelezettségvállalásnak minősülnek.


(9)*3 Az (1)-(7) bekezdés alapján hozott döntésekről a Képviselő-testületet a döntést követő költségvetési rendelet módosítás alkalmával kell tájékoztatni.


16. §


Amennyiben a polgármester az 13-15. §-okban átruházott hatáskörében döntést hoz, vagy ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot, kötött felhasználási célú támogatást biztosít, azt köteles negyedévente – az első negyedév kivételével, lekésőbb a 2016. évi költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal – rendelet-módosítás keretében a képviselő-testület elé terjeszteni. Ezzel az átruházott hatáskörben hozott döntésekről történő beszámolási kötelezettségének eleget tesz.


*1 Módosította a 38/2016. (IX.22.) rendelet 9. §-a

*2 Módosította a 38/2016. (IX. 22.) rendelet 16. § (9) bekezdése

*3 Módosította a 38/2016. (IX. 22.) rendelet 16. § (10) bekezdése


7. A gazdálkodás rendje


17. §


 1. *1 A helyi önkormányzat, valamint az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv a meghatározott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl. A fel nem használt kiadási előirányzataikat a Képviselő-testület a felügyeleti szervi támogatás csökkentése mellett az utolsó költségvetési rendelet-módosítás alkalmával az általános tartalékba helyezi.


 1. *1 A jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevétel, a jóváhagyott előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, továbbá az elmaradt feladatokat érintő kiadási előirányzat-megtakarítások összege az utolsó költségvetési rendelet-módosítás alkalmával általános tartalékba helyezendő.


(3) – (13)*2


(14) Amennyiben az önkormányzat tervezett bevétele év közben jelentősen elmarad, e   tényről a polgármester tájékoztatja a testületet.a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) a központi támogatások jogosultságot meghaladó összege,

c) az Önkormányzat költségvetéséből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összeg:

ca) a közüzemi díjak kiadásainak előirányzat-maradványa,

cb) a karbantartási feladatok kiadásainak előirányzat-maradványa,

cc) az élelmezési feladatok kiadásainak előirányzat-maradványa,

cd) az ellátottak juttatásai előirányzat-maradványa,

ce) a céljelleggel biztosított személyi juttatások (jutalom kiegészítés, eseti kereset-kiegészítés, bérfejlesztés) és azok járulékainak maradványa,

d) az év közben engedélyezett létszámnövekedéshez juttatott előirányzat-növekményből fel nem használt összeg,

e) a személyi juttatások közterhei maradványának azon része, mely nem kapcsolódik személyi juttatásokra jóváhagyott maradványhoz,

f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,

g) azon kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melynél a teljesítés a tárgyévet követő évben június 30-ig nem történik meg,

h) a költségvetési szervek többletbevételéből képződött maradvány, amennyiben a maradvány felülvizsgálata során – figyelembe véve a költségvetési szerv vezetőjének indokolását – az eredeti bevételi előirányzat alultervezettsége állapítható meg,

i) az Önkormányzat zárszámadási rendeletében jóváhagyott, a költségvetési szerveknek járó maradványon felüli összeg.*1 Módosította a 38/2016. (IX.22.) rendelet 10. §-a

*2 Hatályon kívül helyezte a 38/2016. (IX.22.) rendelet 18. §-a

17/A. §*1


 1. *4 A Képviselő-testület a Zuglói Intézménygazdálkodási Központban és a zuglói fenntartású köznevelési költségvetési szervekben foglalkoztatottak bérkiegészítéséhez, valamint a Zuglói Egészségügyi Szolgálat Csertő park 3/b. szám alatti rendelő intézetének felújításához szükséges forrás megteremtésre megtakarítási kötelezettséget ír elő.


 1. A kerületi szintű megtakarítás összege 214 000 eFt, mely az eredeti költségvetés bevételi oldalán beépítésre került.


      (3) *2 A megtakarítási kötelezettséget az alábbiak szerint kell teljesíteni:

 1. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata          136 020 eFt,
 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal            30 805 eFt,
 3. Zuglói Intézménygazdálkodási Központ                                   42 566 eFt,
 4. Zuglói Önkormányzati Rendészet                                               4 609 eFt.


(4)*5 A (3) bekezdésben részletezett kötelezettségeket a költségvetési szerveknek, gazdálkodó    szervezeteknek a 2016. évi költségvetés végrehajtása során év végéig teljesíteni kell.


(5) *2  A megtakarítási kötelezettséghez kapcsolódó adatszolgáltatásokat 2017. január 20-ig – folyamatosan - az érintett költségvetési szervek megküldik Gazdasági Osztály részére úgy, hogy azok legkésőbb a 2016. évi költségvetés utolsó módosításában átvezetésre kerülhessenek.

18. §


 1. *3 A Képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott, működtetett köznevelési költségvetési szervek részére – bevétel növelésének ösztönzése céljából - többlettámogatást biztosít.
 2. *6 A többlettámogatás nagysága a mindenkori intézményi bérleti díjbevétel teljesülésének 15 %-a, forrása a költségvetés általános tartaléka.
 3. *7 A (2) bekezdés szerinti többlettámogatás a költségvetési szerv által elsősorban új fejlesztési célú kiadásokra, és intézményi működtetési kiadások pótlására használható fel.
 4. *8 A köznevelési költségvetési szerv a teljesült bérleti díjbevételének alakulásáról első ízben július 31-ig, másod ízben november 30-ig szolgáltat adatot. Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a bérleti díjbevétel teljesülésnek megfelelő 15 %-os összeg felhasználási tervét is.
 5. A (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a soron következő költségvetési rendelet módosításon át kell vezetni.


*1 Beiktatta a 32/2016. (VI.28.) rendelet 4. §-a.

*2 Módosította a 38/2016. (IX.22.) rendelet 11. §-a

*3 Módosította a 38/2016. (IX.22.) rendelet 12. §-a

*4 Módosította a 38/2016. (IX. 22.) rendelet 16. § (11) bekezdése

*5 Módosította a 38/2016. (IX. 22.) rendelet 16. § (12) bekezdése

*6 Módosította a 38/2016. (IX. 22.) rendelet 16. § (13) bekezdése

*7 Módosította a 38/2016. (IX. 22.) rendelet 16. § (14) bekezdése

*8 Módosította a 38/2016. (IX. 22.) rendelet 16. § (15) bekezdése19. §

(1) *1 Az költségvetési szervek a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 2. számú mellékletében felsorolt, a helyi önkormányzatok ágazati feladatainak támogatásaival jogcímenként év közben 2 alkalommal, és az éves költségvetési beszámoló keretében az önkormányzati adatszolgáltatáshoz a költségvetési szerv köteles tételesen elszámolni.

(2) *1 Az (1) bekezdésben részletezett elszámolások eredményeképpen az önkormányzati fenntartású költségvetési szervet meg nem illető rész, és a kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség fedezete a soron következő költségvetési rendelet módosítás keretében az irányítószervi támogatás előirányzatának összegéből elvonásra kerül, amennyiben a támogatásról történő lemondás vagy visszafizetés költségvetési szervnek felróható okból történik.

(3) *2 Az (1) bekezdésben részletezett elszámolások tekintetében a pótlólagos igények összege a költségvetési szerv költségvetésékben jóváírásra kerülnek a kapott célra történő felhasználási kötöttség mellett.

(4) *3 Az (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően a költségvetési szervek részére év közben biztosított előirányzatok csak a megadott felhasználási célokra fordíthatóak. Amennyiben a tényleges felhasználás kevesebb, mint a kapott fedezet, úgy a  költségvetési szerv köteles elszámolás keretében az előirányzatról írásban lemondani, az alábbi tételek esetében:

 1. a céltartalékban tervezett, egyszeri jellegű előirányzatok,
 2. az általános tartalékból év közben meghatározott feladat finanszírozására jóváhagyott előirányzatok,
 3. az intézményi étkeztetési kiadások, és
 4. azon személyi juttatások és járulékok, melyek kifizetését jogszabály kötelezően előírja.

(5) *4 A költségvetési szervek esetében a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a fenntartói támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.


 1. A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre cél jelleggel juttatott támogatások rendeltetésszerű felhasználásra vonatkozóan.


 1. *5 Költségvetési szervek kizárólag a polgármester engedélyével nyújthatnak be szakmai pályázatokat, abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása többlet költségvetési támogatást igényel, tekintettel a 15. § (1) bekezdésében foglaltakra.
*1 Módosította a 38/2016. (IX.22.) rendelet 13. §-a

*2 Módosította a 38/2016. (IX. 22.) rendelet 16. § (16) bekezdése

*3 Módosította a 38/2016. (IX. 22.) rendelet 16. § (17) (18) bekezdése

*4 Módosította a 38/2016. (IX. 22.) rendelet 16. §  (19) bekezdése

*5 Módosította a 38/2016. (IX. 22.) rendelet 16. §  (20) bekezdése


A költségvetési szerv vezetője köteles a polgármester engedélyét kérni akkor is, ha a pályázat költségvetési többlettámogatási igénnyel nem jár, önerőt nem igényel, de utófinanszírozású. Az engedélyt a polgármester akkor adja meg, ha az önkormányzat, ezáltal a költségvetési szerv likviditása az utófinanszírozás esetében is biztosított, illetve a költségvetési szerv előirányzataiból a forrást biztosítani tudja, és erről az intézményvezető nyilatkozik.


 1. *1 Az önkormányzati költségvetési szervek éven túli kötelezettséget csak a képviselő testület jóváhagyásával vállalhatnak a kötelezettségvállalási korlátokra vonatkozó jogszabályokra tekintettel. Éven túli kötelezettségvállalásnak minősül a szakmai program indítása, ha az többlet létszámot igénnyel, vagy többlet dologi költség növekedéssel jár.


 (9)-(11)*2


20. §


A Képviselő-testület a

 1. hajléktalan ellátási feladatokat,
 2. a családok és gyermekek átmeneti otthonának működtetését,
 3. a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását, és
 4. az anyaotthon működtetési kötelezettségét

feladat-ellátási szerződés megkötésén keresztül látja el.21.§


(1)   A Képviselő testület által jóváhagyott, önkormányzati keretekből biztosított, vagy az államháztartáson kívülről átvett támogatások átadása, továbbadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni elszámolási kötelezettség előírásával. Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell.


 1. Nem folyósítható támogatás azon személyek, vagy szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy az önkormányzattal fennálló egyéb szerződéses kapcsolataiból adódóan bárminemű tartósan, legalább 3 hónapja fennálló nem teljesített kötelezettsége van, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, vagy az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. számú törvény 30.§ és 75.§-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.


 1. A megkötött visszterhes szerződésnek, adott megbízásnak, megrendelésnek, vagy más hasonló visszterhes magánjogi kötelem írásba foglalását tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell a szervezet képviselőjének nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.


*1 Módosította a 38/2016. (IX.22.) rendelet 13. §-a

*2 Hatályon kívül helyezte a 38/2016. (IX.22.) rendelet 18. §-a


22.§


 1. *1 Az Önkormányzat gazdálkodási adatait figyelembe véve a költségvetési szervek a nem rendszeres személyi juttatások előirányzatát – alkalmanként 100 eFt felett – a Polgármester engedélye alapján használhatják fel. Engedély nélkül, utólagos havi beszámolási kötelezettséggel folyósítható a személyi juttatás, ha annak kifizetését magasabb jogszabály kötelezően előírja (pl.: jubileumi jutalom, túlóra, felmentés vagy nyugdíjba vonulás címén kötelezően fizetendő járandóság), vagy ha nem a felügyeleti szervi támogatás a forrása.


 1. *2 Az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek önkormányzati támogatásból fedezett dologi kiadási előirányzatára vonatkozó 200 eFt felett új kötelezettségvállalást elvállalni (ide nem értve a közüzemi-és kommunális szolgáltatások díja foglalkozás egészségügyi díj, a munkakör ellátáshoz szükséges helyi bérlet, munka- és egyenruha, a vásárolt élelmezés és élelmiszer beszerzés kiadásai, a tárgyévet megelőzően kötött szerződések) csak a működés fenntartása, a folyamatban lévő feladatok biztosítása érdekében lehet. Ennél magasabb összegű kötelezettségvállalás esetén polgármesteri engedély szükséges.8. A finanszírozás rendje


23. §


 1. *3 Az önkormányzati hivatal és az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek finanszírozása az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról közvetlenül történik, az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek számára nyitott költségvetési elszámolási számlára folynak be a saját bevételeik. A számláik nap végi egyenlege nulla. A kiadások teljesítése során a beérkezett bevételeket is figyelembe kell venni.


 1. *4 A helyi önkormányzat, az önkormányzati hivatal és az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek a napi bankon keresztül biztosított fedezetek összegét tartalmazó likviditási tervet készítenek, melyet a tárgyhónapot megelőző hó 20.-ig aktualizálnak.


24. §


 1. *5 A helyi önkormányzat, az önkormányzati hivatal és az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek a kiadási előirányzataikat csak a tervezett bevételek teljesülésének arányában teljesíthetik.*1  Módosította a 38/2016. (IX.22.) rendelet 16. § (21) bekezdése

*2  Módosította a 38/2016. (IX.22.) rendelet 16. § (22) bekezdése

*3  Módosította a 38/2016. (IX.22.) rendelet 16. § (23) bekezdése

*4  Módosította a 38/2016. (IX.22.) rendelet 16. § (24) bekezdése

*5  Módosította a 38/2016. (IX.22.) rendelet 16. § (25) bekezdése
 1. Szerződéskötéskor késedelmi kamatot minden esetben ki kell kötni, mely nem lehet kevesebb a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresénél.


 1. Új szerződéskötés esetén a használatba adott ingatlanért, ingatlanrészért és egyéb tárgyi eszközökért legalább a fenntartásukat biztosító mértékű használati díjat kell lehetőleg kikötni.


 1. *1 Az önkormányzati hivatal és a költségvetési szervek civil szervezeteket nem támogathatnak.
9. Létszám- és bérgazdálkodást érintő, valamint

az illetményre vonatkozó szabályok


25. §


 1. Az önkormányzati hivatalban a 2016. évben érvényes – költségvetési törvény szerinti - köztisztviselői illetményalap 38 650 forint (a továbbiakban: Ft).


 1. *2 A költségvetési szerveknél a 2016. évben érvényes – költségvetési törvény szerinti – közalkalmazotti pótlékalap 20 000 Ft.


 1. *3 A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére meghatározott létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.


 1. Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, és összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.


 1.  A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzata év közben legfeljebb a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, szerződés estén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelhető.


 1. Az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek éves személyi juttatás előirányzata nem emelhető az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az alkalmazott, a tanuló kártérítése és egyéb térítése, felhalmozási célú bevételek, átvett pénzeszközök az előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadásra irányul, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.*1  Módosította a 38/2016. (IX.22.) rendelet 16. § (26) bekezdése

*2  Módosította a 38/2016. (IX.22.) rendelet 16. § (27) bekezdése

*3  Módosította a 38/2016. (IX.22.) rendelet 16. § (28) bekezdése


 1. A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, vagy maradványa nem biztosítja az önkormányzat kötelező feladatai ellátásához biztosítandó, törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.


 1. A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.26. §


(1) *1 A Polgármesteri hivatalban, az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek tekintetében a jutalom és céljuttatás címen  kifizethető juttatás együttes összege - ide nem értve az előző évi maradvány címen kifizetett teljesítéseket – éves szinten nem haladhatja meg a tárgyévi törvény szerinti illetmények fel nem használt előirányzatának mértékét.


(2)  - (3)*2


(4) *1 Az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek vezetői a személyi juttatások előirányzatból a költségvetési szerv foglalkoztatottjainak jutalmazása előtt kötelesek a Gazdasági Osztályon keresztül a Polgármestert tájékoztatni, bemutatva az előirányzat alakulását, a bérmegtakarítás keletkezésének okát, számszaki hatását és a várható év végi felhasználást.


27.§*328.§


 1. Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az alábbi meghatározott feltételekkel vehető igénybe:


a) a szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni,


b) a szerződéskötés feltétele, hogy a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(2) *3 


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szerződés nem köthető a költségvetési szerv vezetői  pozíciójának betöltésére.
*1  Módosította a 38/2016. (IX.22.) rendelet 14. §-a

*2 Hatályon kívül helyezte a 38/2016. (IX.22.) rendelet 18. §-a

*3 Hatályon kívül helyezte a 38/2016. (IX.22.) rendelet 18. §

10. A gazdálkodás egyéb szabályai


29. §


A Képviselő-testület – kamatbevétel szerzése céljából – az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök lekötési jogát értékhatár nélkül a polgármesterre ruházza át, kikötve, hogy a bankbetétbe történő elhelyezésen kívül kizárólag állam által garantált értékpapírt (államkötvényt) lehet vásárolni.


30 . §


 1. Valamennyi 5 millió forintot meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő fél nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát az önkormányzat hivatalos honlapján 30 napon belül közzé kell tenni. 


 1. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.


 1. A közzétételi kötelezettség tényéről szóló tájékoztatási kötelezettségről a szerződés megkötését megelőzően, de legkésőbb a szerződés megkötésekor a szerződő felet írásban tájékoztatni kell.


 1. *1 Az önkormányzat költségvetési szervei a fenti szerződéseik egy példányát, az aláírást követő 30 munkanapon belül kötelesek megküldeni a Polgármesteri Hivatal részére.


 1. A Képviselő-testület felhívja a önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjai figyelmét a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezéseire tekintettel, hogy az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.


31. §


A helyi építészeti-műszaki tervtanács működésének rendjéről szóló 26/2013. (V. 27.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése alapján a Tervtanács tagjait 2016. évben tiszteletdíj illeti meg, melynek mértéke 30.000,- Ft/fő/alkalom +  munkáltatót terhelő járulék.

*1  Módosította a 38/2016. (IX.22.) rendelet 16. § (29) bekezdése32. §


Az Áht. 71. § (1) bekezdése értelmében önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozás-állományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának10 %-át, vagy a 150 millió forintot.                                                                    33. §


A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:


a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

b) *1 tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármesteri Hivatalban a jegyző, a Zuglói Egészségügyi Szolgálat esetében a költségvetési szerv vezetője, az egyéb költségvetési szerveknél a ZIK igazgatójának előzetes engedélye alapján),

c) kiküldetési kiadások,

d) reprezentációs kiadások,

e) kisösszegű szolgáltatási kiadások,

f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

g) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

h) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, fizetési előleg, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,

i) utólagos elszámolásra kiadott vásárlási előlegek.34. §


E rendelet 15., 17-20. mellékletei tartalmazzák az Áht., az Ávr. és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rend. által előírt táblázatokat, kimutatásokat.

35. §

A költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített, a könyvviteli mérlegben kimutatott tárgyi eszközöket és immateriális javakat, és az azok állományában bekövetkezett változásokat elegendő háromévente leltározni, a tárgyi eszközökről és az immateriális javakról, valamint az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatos részletező mennyiségi és értéknyilvántartást kell vezetni tekintettel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-ára, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rend. 22. §-ára, valamint a leltározási szabályzatban foglaltakra megfelelően.


*1  Módosította a 38/2016. (IX.22.) rendelet 15. §-a36. §

A Képviselő-testület 114/2015. (III.05.) számú határozatában hozott döntés aktuális éves száma eltér az akkor bemutatott 2016. évihez képest, melyet külső gazdasági események indokolnak (hitelfelvételi limitszámítás).11. Záró rendelkezések37. §


 1.  Ez a rendelet a kihirdetést követő 3. napon lép hatályba.


 1. E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a Képviselő-testület 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 60/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete.
Karácsony Gergely                                      Hoffmanné dr. Németh Ildikó

polgármester                                                            jegyző