Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2008 (VI.27.) önkormányzati rendelete

a sportról

Hatályos: 2015. 09. 01 - 2017. 03. 31

Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LVX. törvény 16. § (1) bekezdésében, továbbá a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések


A rendelet célja


1. §


A rendelet célja, hogy megalapozza és létrehozza Tolna Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) sportkoncepciójának megvalósításához szükséges feltételrendszert, és szerkezeti keretet adjon a sport támogatására rendelt támogatási összegek felhasználásához.

A rendelet hatálya


2. §

A rendelet hatálya kiterjed:

-    az önkormányzat közigazgatási területén a helyi sporttevékenységben részt vevő természetes és jogi személyekre, társadalmi és civil sportszervezetekre,
-    a testnevelési, vagy sporttevékenységet végző önkormányzati költségvetési szervekre.


Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai


3. §


Az önkormányzat sportfeladatait Tolna Város Önkormányzatának Hosszú Távú Sportkoncepciója (a továbbiakban: Sportkoncepció) a jogszabályoknak megfelelően tartalmazza.


A sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködés


4. §


(1) Az önkormányzat – a Sportkoncepcióban meghatározottak szerint – évente Gyermek- és tömegsport pályázatot hirdet a sportcélok megvalósítására szolgáló önkormányzati támogatás elnyerésére.


(2) A sporttal foglalkozó helyi szervezetek támogatására fordítható összeg nagysága az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kerül meghatározásra.


(3) A támogatás a nyertes pályázókkal támogatási megállapodás keretében valósul meg.


(4) A támogatottak köréről és a támogatás összegéről a Humán Bizottság a pályázati kiírást figyelembe véve dönt.


(5) A támogatásban részesülők a támogatás összegével a támogatási megállapodásban foglaltaknak megfelelően kötelesek elszámolni. E kötelezettség megszegése a támogatás visszafizetését, a megállapodás felmondását vonja maga után, és a támogatott további két évig nem nyújthat be pályázatot.


5. §[1] 


Kiemelten támogatott sportegyesületek finanszírozásának feltételei


(1)[2]  A Képviselő-testület évente dönt az adott év februári testületi ülésén a kiemelten támogatott sportegyesületek köréről, az egyesületek által benyújtott támogatási kérelem alapján.


(2)[3] Az önkormányzat – a Sportkoncepcióban meghatározottak szerint – az éves költségvetésében megállapított sporttámogatási keretösszeggel támogatja a sportegyesületeket. A keret felosztásáról a szakbizottság véleményének figyelembevételével a Képviselő-testület dönt.


(3) Tolna Város Önkormányzata a kiemelten támogatott sportegyesületekkel támogatási szerződést köt.


(4) A támogatott sportegyesületek minden év január 31-ig a teljes évi költségvetésükről és a támogatás felhasználásáról kötelesek tájékoztatást adni Tolna Város Önkormányzatának.


(5)[4]  A támogatási keret a – Sportkoncepcióban meghatározottak szerint – az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények üzemeltetésére, valamint az önkormányzati tulajdonú saját használatú intézménnyel nem rendelkező sportegyesületek bérleti díjainak finanszírozására, a kiemelt egyesületek által működtetett versenysport támogatására fordítandó.


(6)[5]  


Az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása és működtetése


6. §[6] 


(1) Az önkormányzat az alábbi sportlétesítményeket tartja fent és működteti:
-    Bezerédj Pál Szabadidőközpont és Könyvtár Sportcsarnoka (7130 Tolna, Bajcsy-Zs. E. u. 73/A.)
-    Sportszékház (7130 Tolna, Bajcsy-Zs. E. u. 11.)
-    Városi Sportcsarnok (7130 Tolna, Lehel u. 30/A.)
-    Városi Sportcsarnok (7130 Tolna, Sport u. 15/A.)
-    Kajakház (7130 Tolna, Fürdőház u. 1.)
-    Tolnai Sporttelep, edzőpálya (7130 Tolna, Deák F. u.)
-    Wosinsky Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tornaterme (7130 Tolna, Eötvös u. 7.)
-    Wosinsky Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tornaterme (7131 Tolna, Mözs településrész, Iskola u. 19.)


(2) Az önkormányzat a 2012. évi CLXXXVIII. törvény 8. § (1) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától az alábbi sportlétesítményeket a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére - mint a településen működő iskolák fenntartója - használatra átadta:
-    Bezerédj Pál Szabadidőközpont és Könyvtár küzdőtere (7130 Tolna, Bajcsy-Zs. E. u. 73/A.)
-    Városi Sportcsarnok (7130 Tolna, Lehel u. 30/A.)
-    Városi Sportcsarnok (7130 Tolna, Sport u. 15/A.)
-    Wosinsky Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tornaterme (7130 Tolna, Eötvös u. 7.)
-    Wosinsky Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tornaterme 
    (7131 Tolna, Mözs településrész, Iskola u. 19.)


(3) Az önkormányzat a tulajdonában lévő létesítmények fenntartásához, állagmegóvásához, működéséhez, fejlesztéséhez szükséges fedezetet az éves költségvetésében – az anyagi erőforrásaihoz mérten, valamint a Sportkoncepcióban megfogalmazottakat figyelembe véve – biztosítja.


(4)[7]  A (2) bekezdésben meghatározott sportlétesítmények, valamint a Sportszékház (7130 Tolna, Bajcsy-Zs. E. u. 11.) iskolai sporttevékenységen kívüli használatának bérleti díjait jelen rendelet melléklete tartalmazza.


Iskolai és sporttevékenység feltételeinek megteremtése


7. §


(1) Az önkormányzat gondoskodik az iskolai sporttevékenység végzéséhez, az iskolai sportkörök működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról.


(2) Az iskolai oktatási intézmény alapfeladatai ellátásán túl – a tanulók különböző korcsoportjai életkori sajátosságai figyelembe vételével – lehetőségeihez mérten részt vesz a városi sportszervezetek, sportegyesületek utánpótlás nevelésében. Ennek érdekében az oktatási intézmények a sportszervezetekkel együttműködnek a tanórán kívüli sporttevékenység szervezésekor.


(3) A diáksport támogatása alapvetően a mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott normatívák szerint történik. Más, a diáksporttal kapcsolatos önként vállalt feladatok finanszírozása – a Sportkoncepcióban megfogalmazottak szerint – a szabadidő és tömegsport célokra fenntartott keretösszeg terhére, a Gyermek- és tömegsport pályázat útján történik.

Kiemelkedő sportolók jutalmazása


8. §


A kiemelkedő eredményeket elérő sportolók, valamint a tanulást és a magas szintű versenyzést legeredményesebben összehangoló tanulók jutalmazását külön önkormányzati rendelet szabályozza.


Záró rendelkezések


9. §


(1) Ezen rendelet 2008. június 27. napján lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről - az Önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján - a jegyző gondoskodik.


10. §[8] 


E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.


Tolna, 2008. június 26.

         dr. Sümegi Zoltán                                                         Ezerné dr. Huber Éva

            polgármester                                                                          jegyző
Záradék:


Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.Tolna, 2008. június 27.Ezerné dr. Huber Éva

jegyző
. melléklet[9]

Tolna Város Önkormányzatának a sportról szóló 28/2008. (VI.27.) önkormányzati rendeletéhezSportlétesítmények bérleti díjai1. Városi Sportcsarnok (7130 Tolna, Lehel u. 30/A)


 1. Alkalmi bérleti díj egy öltözővel                                           5.000,-Ft/óra


 1. Kedvezményes, sport egyesületi

bérleti díj egy öltözővel                                                         4.650,-Ft/óra


 1. Önkormányzat által kiemelten támogatott

 sportegyesületeknek egy öltözővel                                   3.000,-Ft/óra

                                      

 1. Plusz öltöző                                                                            1.200,-Ft/óra2. Városi Sportcsarnok (7130 Tolna, Sport u. 15/A)


 1. Egész estés rendezvény bérleti díja                               180.000,-Ft/alkalom

Plusz öltöző használata                                                    18.000,-Ft/db

Szőnyegezés                                                                        50.000,-Ft/alkalom

Takarítás gépi                                                                       80.000,-Ft/alkalom

Takarítás kézi                                                                       40.000,-Ft/alkalom

Éjszakai ügyelet                                                                  16.000,-Ft/alkalom


 1. Alkalmi bérleti díj egy öltözővel alap neon világítással    6.200,-Ft/óra
 • dupla neon világítás                                          +1.000,-Ft/óra
 • halogén világítás                                                +5.800,-Ft/óra
 • plusz öltöző                                                         +1.800,-Ft/óra


 1. Kedvezményes, sport egyesületi bérleti díj

egy öltözővel                                                                                    4.650,-Ft/óra

 • dupla neon világítás                                         +1.000,-Ft/óra
 • halogén világítás                                              +5.800,-Ft/óra
 • plusz öltöző                                                       +1.350,-Ft/óra


 1. Városi kiemelt sport egyesületek kedvezményes

bérleti díja egy öltözővel                                                      3.000,-Ft/óra

 • dupla neon világítás                                        +1.000,-Ft/óra
 • halogén világítás                                              +5.800,-Ft/óra
 • plusz öltöző                                                       +1.350,-Ft/óra

 1. Bezerédj Pál Szabadidőközpont és Könyvtár Küzdőtere


 1. Egész estés rendezvény bérleti díja                               180.000,-Ft/alkalom

Plusz öltöző használata                                                    10.000,-Ft/db

Plusz öltöző használata                                                       5.000,-Ft/db

Szőnyegezés                                                                        50.000,-Ft/alkalom

Takarítás gépi                                                                       80.000,-Ft/alkalom

Takarítás kézi                                                                       40.000,-Ft/alkalom

Éjszakai ügyelet                                                                  16.000,-Ft/alkalom


 1. Alkalmi bérleti díj egy öltözővel alap neon világítással    6.200,-Ft/óra
 • halogén világítás                                               +     50,-Ft/db/óra
 • plusz öltöző                                                         +1.800,-Ft/óra


 1. Kedvezményes, sport egyesületi bérleti díj

egy öltözővel                                                                                    4.650,-Ft/óra

 • halogén világítás                                              +     50,-Ft/db/óra
 • plusz öltöző                                                        +1.350,-Ft/óra


 1. Városi kiemelt sport egyesületek kedvezményes

bérleti díja egy öltözővel                                                      3.000,-Ft/óra

 • halogén világítás                                              +     50,-Ft/db/óra
 • plusz öltöző                                                       +1.350,-Ft/óra 1. Sportszékház (7130 Tolna, Bajcsy-Zs. E. u. 11.)


 1. Alkalmi bérleti díj egy öltözővel                                       2.000,-Ft/óra


 1. Városi kiemelt sport egyesületek kedvezményes

bérleti díja egy öltözővel                                                   1.500,-Ft/óra 1. Wosinsky Móra Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (7130 Tolna, Eötvös u. 7.)


 1. tornaterem                                                                       1.750,-Ft/óra


 1. Wosinsky Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (7130 Tolna, Mözs településrész, Iskola u. 19.


 1. tornaterem                                                                       1.750,-Ft/óra


[1]

A rendelet szövegét a 30/2010 (XI.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2010. november 26-tól

[2]

A rendelet szövegét a 30/2010 (XI.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2010. november 26-tól

[3]

A rendelet szövegét a 30/2010 (XI.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2010. november 26-tól

[4]

A rendelet szövegét a 30/2010 (XI.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2010. november 26-tól

[5]

Hatályon kívül helyezte a 19/2012 (XI.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2012. augusztus 12-től

[6]

A rendelet szövegét a 28/2013 (XI.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2013. december 2-től

[7]

A rendelet szövegét a 16/2015 (VII.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015. szeptember 1-től

[8]

A rendelet szövegét a 29/2009 (IX.29.) önkormányzati rendelet 16. §-a módosította. Hatályos: 2009. szeptember 29 -től

[9]

A rendelet szövegét a 16/2015 (VII.31.) önkormányzati rendelet  2. §-a módosította. Hatályos: 2015. szeptember 1-től