Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelete

a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló 21/2018. (XII.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 01 - 2019. 06. 30

Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§-ában, 39.§ (5) bekezdésében és 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendeletének 3. melléklete I./39/a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:


1.§


A köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló 21/2018. (XII.07.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép és a (4) bekezdés hatályát veszti:


„(2) Az Önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Vertikál Nonprofit Zrt. és az Alisca Terra Nonprofit Kft. Konzorciuma végzi. Ennek körében a közszolgáltatás szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására jogosult.

A hulladék gyűjtését és szállítását a Konzorciumon belül az Alisca Terra Nonprofit Kft., mint szolgáltató, az ártalmatlanítást pedig a Vertikál Nonprofit Zrt., mint közszolgáltató végzi. A közszolgáltató gondoskodik a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett összetételű és mennyiségű települési hulladék elhelyezéséről a Cikói Hulladékkezelő Központban történő ártalmatlanításáról.”


2.§


(1) A Rendelet 12.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a helyi közszolgáltatást. A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatóval a települési hulladék rendszeres elszállítására közszolgáltatási szerződést kötni. Az ingatlantulajdonosnak rendelkeznie kell a közszolgáltatási szerződésben meghatározott űrtartalmú és darabszámú tárolóedénnyel, amelynek használata kötelező.”


(2) A Rendelet 12.§ (3) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:


„Az ingatlantulajdonosnak a 60 literes hulladékgyűjtő edényzet igénybevétele iránti kérelméhez csatolnia kell azon jegyzői igazolást, amely tartalmazza azt, hogy mint természetes személy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja. A kedvezményre jogosító körülmény megszűnése esetén a szerződő fél köteles azt haladéktalanul bejelenteni és a közszolgáltatási szerződés módosítását kezdeményezni. Amennyiben a szerződő fél a kedvezményre jogosító körülmény megszűnésének bejelentését elmulasztja, úgy a közszolgáltató jogosult a megszűnés napjától a tudomásszerzés napjáig a szerződő fél részére a hulladékszállítási díjat 110 literes edényre kiszámlázni. A kedvezmény igénybevételéhez szükséges adatokat a közszolgáltató tartja nyilván. A nyilvántartott adatok ellenőrzését a közszolgáltató kérelmére a Polgármesteri Hivatal látja el. Eltérő adat esetén a közszolgáltató a kedvezmény megadását megtagadja, illetve a kedvezményt megvonja.”


(3) A Rendelet 12.§ (4) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:


„A tárolóedény a közszolgáltatótól – előzetes megrendelés alapján – megvásárolható vagy bérbe vehető. A bérbe adott tárolóedények felújítását és szükség szerinti kicserélését külön írásbeli szerződés alapján a közszolgáltató végzi. Ez a szolgáltatás abban az esetben díjmentes, ha a cserét vagy a javítást a szabványosított tárolóedény rendeltetésszerű használata során bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé.”


3.§


(1) A Rendelet 14.§ (1) bekezdés a) pontja „30 naptári nap” szövegrésze helyébe „két hónap” szövegrész lép.


(2) A Rendelet 14.§ (2) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:


„Az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási jogviszony szüneteltetését az ingatlan lakatlanságát igazoló jegyzői okirattal együtt kérelmezheti.”


(3) A Rendelet 14.§ (3) bekezdése „indokolt esetben” szövegrésze helyébe „– amennyiben a szünetelés feltételei változatlanul fennállnak –„ szövegrész lép.


(4) A Rendelet 14.§ (5) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:


„Amennyiben az ingatlanban tartózkodnak és hulladék keletkezik, vagy tényleges tevékenységet végeznek, úgy a közszolgáltató jogosult a hulladékszállítási díjat azon időponttól, vagy a tudomásszerzéstől megfizettetni – az NHKV Zrt. felé való bejelentés által – az ingatlantulajdonossal.”


4.§


A Rendelet 15.§-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki.


„(4) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatási szerződés bármely elemében bekövetkezett változást 8 napon belül a közszolgáltatónak bejelenteni. Amennyiben az ingatlantulajdonos 8 napon belül nem jelenti be, úgy a változást a közszolgáltató a bejelentés napjától tartja nyilván.”
5.§


(1) A Rendelet 16.§ (1) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:


„A közszolgáltatási szerződés hiánya nem mentesíti az ingatlantulajdonost a jogszabályban meghatározott kötelezettségétől, miszerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi. Az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási díjat fizet.”


6.§


(1) A Rendelet 17.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„A közszolgáltatás igénybevétele során az alábbi típusú szabványos tárolóedények választhatók:

 1. 60 literes tárolóedény
 2. 70 literes tárolóedény
 3. 80 literes tárolóedény
 4. 110 literes tárolóedény
 5. 120 literes tárolóedény
 6. 140 literes tárolóedény
 7. 145 literes tárolóedény
 8. 180 literes tárolóedény
 9. 240 literes tárolóedény
 10. 770 literes tárolóedény
 11. 1100 literes tárolóedény
 12. 70 literes – társaság emblémájával ellátott – zsák.„


7.§


(1) A Rendelet 18.§ (1) bekezdése „kapu közelében” szövegrésze helyébe „kapu közelében vagy a kijelölt gyűjtőponton” szövegrész lép.


(2) A Rendelet 18.§-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:


„(3) A tárolóedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.”


8.§


A Rendelet 20.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„20.§


(1) A települési hulladék rendszeres elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződést a gazdálkodó szervezetek az Önkormányzat közigazgatási területén azzal a közszolgáltatóval jogosultak és kötelesek megkötni, amellyel az Önkormányzatnak érvényes közszolgáltatói szerződése van. A gazdálkodó szervezet köteles a közszolgáltatási szerződés bármely elemeiben bekövetkezett változást 8 napon belül a közszolgáltatónak bejelenteni. Amennyiben a gazdálkodó szervezet 8 napon belül nem jelenti be, úgy a változást a közszolgáltató a bejelentés napjától tartja nyilván. A szerződésmódosítás a közszolgáltatónál írásban vagy az ügyfélszolgálaton szóban kezdeményezhető. A szerződésmódosítást írásba kell foglalni. A választható szabványos tárolóedényekre vonatkozó szerződésmódosítással egyidejűleg a gazdálkodó szervezet köteles gondoskodni a tárolóedény lecseréléséről.

(2) Ha gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást kötelezettsége ellenére sem veszi igénybe, a közszolgáltató a jegyzőt köteles értesíteni, és az értesítéssel egyidejűleg felhívja a gazdálkodó szervezetet az írásbeli szerződés megkötésére.

(3) A gazdálkodó szervezetek kötelesek a keletkezett települési hulladékaikat elkülönítetten gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni – kivéve, ha erre engedéllyel rendelkező átvevőnek adja át – függetlenül a végzett tevékenység jellegétől. A közszolgáltató és a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó hulladék tekintetében külön szerződést köthet (ideértendő a soron kívüli lomtalanítás, inert hulladék elszállítása, gazdálkodó szervezetek esetében: elkülönítetten gyűjtött hulladék-összetevők begyűjtése).

(4) Szünetel a szolgáltatás igénybevétele a bejelentéstől számított legfeljebb 1 év időtartamra, ha a tárolóedényt egyedül használó, írásbeli szolgáltatási szerződéssel rendelkező gazdálkodó szervezet tevékenységét két naptári hónapnál hosszabb ideig nem gyakorolja, és annak várható időtartamát előzetesen (legalább 15 nappal korábban) írásban (a közszolgáltató ügyfélszolgálatán leadott nyilatkozattal, faxon illetve levél formában) bejelenti a közszolgáltatónak. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató ellenőrizni jogosult. Ha a gazdálkodó szervezet a szüneteltetési időtartam lejárta előtt tevékenységét ismételten megkezdi, annak tényét legalább 3 nappal korábban a közszolgáltatónak köteles bejelenteni.

(5) A jegyző a közszolgáltató adatszolgáltatásában nem szereplő gazdálkodó szervezeteket, mint ingatlantulajdonosokat évente ismétlődően nyilatkozat megtételére hívja fel. A jegyző átadja a közszolgáltatónak azon gazdálkodó szervezetek adatait, amelyek nyilatkozattételi kötelezettségüknek nem tettek eleget, a szolgáltatási szerződés megkötése érdekében.”


9.§


A Rendelet 21.§-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:


„(5) A közszolgáltató jogosult a személyes adatok kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében. A személyes adat kezelése során a közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.”


10.§


A Rendelet 23.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„23.§


(1) A nagy darabos hulladék (lom) – lakásokban, nem lakás céljára szolgáló helyiségekben használhatatlanná vált, nagyobb háztartási felszerelési tárgy, bútor, egyéb ingóság – szervezett gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében – külön díj felszámítása nélkül évente egy alkalommal, megrendelés alapján – gondoskodik. A házhoz menő lomtalanítás időpontját az ingatlantulajdonos és a szolgáltató egyezteti. A szolgáltatás igénybevételének módjára vonatkozó tájékoztatást a közszolgáltató adja, melynek feltételeit a közszolgáltató állapítja meg.

(2) A zöld hulladék a közszolgáltató által meghirdetett időszakban és módon, házhoz menő hulladékszállítás keretében kerül elszállításra.”Záró rendelkezések


11.§


(1) Ez a rendelet 2019. július 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről – az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján – a jegyző gondoskodik.


Tolna, 2019. június 27.

            Appelshoffer Ágnes                                 Ezerné dr. Huber Éva

              polgármester                                                       jegyzőZáradék:

Jelen rendelet 2019. június 28. napján kihirdetésre került.

                                                                                  Ezerné dr. Huber Éva

                                                                                              jegyző