Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 50/2009. (IX.11.) önkormányzati rendelete

parkolóhelyek létesítéséről és megváltásáról

Hatályos: 2016. 05. 01

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 42. § (10) bekezdésére figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja, hogy Érd Megyei Jogú Város területén – az OTÉK-ban meghatározott – önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához előírt gépjármű  várakozó, tároló helyek (továbbiakban: parkolóhelyek) létesítését a helyi sajátosságok figyelembe vételével szabályozza.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendeletet Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatával (továbbiakban: HÉSZ) együtt kell alkalmazni. Az itt nem szabályozott esetekben az OTÉK rendelkezései szerint kell eljárni.


(2) A rendelet területi hatálya kiterjed az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén belüli közterületeken, illetve önkormányzati tulajdonú közutakon a közút kezelője által parkolóként kijelölt parkolóhelyekre, valamint a jogszabályban definiált építési telkekre.


(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre és személyegyesülésre (továbbiakban: építtetőre), aki Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén

a) új épületet, építményt létesít,

b) meglévő épületet bővít,

c) rendeltetési mód váltással járó építmény átalakítást végez,

d) építési tevékenységgel nem járó rendeltetési mód váltást hajt végre,

e) olyan területhasználatot folytat, ami új parkolóhely létesítését követeli meg.

Parkolóhelyek létesítése


63. §-6. § Hatályon kívül helyezte a 10/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet. Hatályát veszti 2016. május 1-jével.A parkolóhely-építési kötelezettség telken kívüli megépítésének, illetve

megváltásának lehetőségei, és szabályai


7. § (1) Amennyiben az előírt számú parkolóhely az építési telken belül a HÉSZ-ben megállapított indokok miatt nem valósítható meg – vagy az új építés során közterületi parkolóhely kerül megszüntetésre – a hiányzó, vagy megszüntetett parkolóhely(ek)et az alábbiak szerint kell biztosítani:


a.)        parkoló-építési hozzájárulási díj (megváltási díj) megfizetésével, amely azonban nem jelent kizárólagos használati jogot az építtetőnek,

b.)        az építéssel, illetve rendeltetésváltozással érintett építési telkek előtti közterületen történő építéssel, amely azonban nem jelent kizárólagos használati jogot az építtetőnek,

                        c.)        közforgalom céljára átadott magánút területe egy részének felhasználásával,

d.)       önkormányzati tulajdonú, illetve az OTÉK szerinti igazgatási rendeltetésű épület esetén új közterületi parkoló kiépítésével, vagy meglévő közterületi parkoló HÉSZ szabályai szerinti beszámításával – ide nem értve a b.) pont szerint közterületen létesített parkolókat.


(2) Az építtető beszerzi az (1) bekezdésben foglalt, a parkolóhely létesítési kötelezettség teljesítési módjára vonatkozó nyilatkozatot a közút/közterület kezelőjétől, melyet az építési engedély, illetve egyszerű bejelentés iránti kérelméhez köteles csatolni. A HÉSZ 11. § (2) e.) pont szerinti parkolóhely biztosítás esetén az építtetőnek a parkolási létesítményben szerzett tulajdonjogot igazoló dokumentumot, valamint a parkolás céljára épült létesítmény parkolási egyenleg-kimutatását az építési engedély, illetve egyszerű bejelentés iránti kérelméhez kell csatolni.


(3) A parkolóhely létesítés pénzbeli megváltásáról, a parkolóhely kiépítéséről szóló szerződésekről, a parkolás céljára épült létesítményekben más épület parkolási szükségleteit biztosító parkolóhelyek tulajdonjogát igazoló dokumentumokról, a város közigazgatási területén található parkolóhelyek számáról, valamint az önkormányzati tulajdonú épület esetén beszámított közterületi parkolóhelyek számáról a jegyző naprakész nyilvántartást vezet.

A megváltás módja


8. § (1) Ha az építtető parkolóhely létesítési kötelezettségét a 7. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott módon teljesíti, köteles az Önkormányzattal – az előírt számú parkolóhely létesítés pénzbeli megváltásáról – szerződést kötni, és az abban megállapított parkoló-építési hozzájárulási díj (megváltási díj) befizetését az építési hatóság felé a használatba vételi engedély kérelem benyújtásáig igazolni.


(2) A parkolóhely megváltási díj összege az épületekhez kötelezően előírt, de a telken belül nem biztosított parkolóhelyek számának, és az egy parkolóhely kialakításához a rendelet 1. sz. mellékletében – a 2/a, 2/b, és 2/c. mellékletek szerinti területi differenciálással - meghatározott megváltási alapdíj szorzataként képzett pénzösszeg.


(3) Az önkormányzat nevében a polgármester a parkolóhelyek megváltásáról az építtetővel szerződést köt.


(4) A parkolóhely megváltási díjat a parkolóhely megváltási szerződés megkötését követő 15 napon belül kell az építtetőnek befizetnie. A szerződésben rögzíteni kell továbbá, hogy a pénzbeli megváltási díj összegét az építtetőnek az Önkormányzat parkoló-építési hozzájárulási díj alszámlájára kell befizetnie. Abban az esetben, ha pénzbeli megváltásáról létrejött szerződés bármely okból megszűnik, a megváltási díjat az Önkormányzat visszafizeti.


(5) Amennyiben a parkolási igényű létesítmény rendeltetése a későbbiek során oly módon változik, hogy annak a jelen rendelet szerinti parkolóhely szükséglete csökken, a befizetett megváltási összeg nem igényelhető vissza. Ismételt rendeltetési mód változás esetén azonban a korábbi rendeltetésre megkötött parkolóhely megváltási szerződésben meghatározott számú parkolóhely létesítése esetén a megváltási díj ismételten nem kérhető.


(6) Meghiúsult építkezés esetén a szerződés hatályát veszti, és az építtető a befizetett összeget visszaigényelheti. Meghiúsultnak kell tekinteni az építkezést akkor, ha az építési engedély érvényét veszti.  


(7) A parkolóhelyek megváltását képező befizetéseket az önkormányzat elkülönítetten kezeli, és azt kizárólag Érd Megyei Jogú Város területén létesítendő parkolóhelyek, parkolóházak és mélygarázsok építésére, kialakítására fordítja.

A parkolóhely-létesítési kötelezettség közterületi parkoló építéssel történő

kielégítésének szabályai


9. § (1) Ha az építtető parkolóhely-létesítési kötelezettségét a 7. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott módon teljesíti, köteles az Önkormányzattal – a közterületen történő parkoló kiépítéséről – szerződést kötni.


(2) Az önkormányzat nevében a polgármester a parkolóhelyek kiépítéséről az építtetővel szerződést köt. A szerződésben rögzíteni kell az Önkormányzatra átruházandó, megvalósítandó parkolóhelyek számát, kialakításuk módját, tervezett helyét, valamint azok várható megvalósulásának időpontját.


(3) A parkolót az ÚT 2-1.210 útügyi műszaki előírás alapján, a közút kezelője által meghatározott módon, saját költségen köteles az építtető kiépíteni.


(4) A parkolóhely az építési telek előtti közterületen, az építési telek oldalhatárainak egyenes vonalú meghosszabbításai között, a közútig terjedő területen belül építhető ki.


(5) A parkolóhely az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet által meghatározott forgalomba helyezési eljárás sikeres lefolytatása után az Önkormányzat tulajdonába kerül.


(6) A közút/közterület kezelője a használatbavételi eljárás lefolytatásához igazolja az építési hatóság felé a parkoló megvalósítását.

Közforgalom céljára átadott magánút területe egy részének felhasználására

vonatkozó szabályok


10. § (1) A 7. § (1) bekezdés c.) pontja szerinti parkolóhely biztosítására kizárólag akkor van mód, ha az építtető hitelt érdemlően igazolja:

                       a.)        a magánút tulajdonosának hozzájárulását;

b.)        a közlekedési hatóság arra vonatkozó igazolását, hogy a magánút parkolási célú felhasználása a közlekedést nem veszélyezteti, valamint

c.)        az út kezelőjének a parkolóhely céljára történő felhasználásához való hozzájárulását.


(2) Egyebekben az 9. §-ban foglalt szabályokat kell alkalmazni.

Közterületi parkoló beszámítása a parkolóhely-építési kötelezettségbe önkormányzati tulajdonú, illetve igazgatási rendeltetésű épületek esetén


11. § Hatályon kívül helyezte a 10/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet. Hatályát veszti 2016. május 1-jével.

Közterületi parkolók igénybevételének szabályai


12. § (1) Közterületi parkolót kizárólagosan használni csak a közút/közterület kezelőjével kötött megállapodás alapján lehet a jelen rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjtétel megfizetésével.


(2) Megállapodás hiányában közterületi parkoló csak forgalmi engedéllyel rendelkező személygépkocsival, mikrobusszal, és 3,5 t-át meg nem haladó teherbírású teherautóval foglalható el a fizető parkolóhelyekről szóló rendeletben foglalt szabályok szerint.


(3) Azon parkolóhelyek használatára, melyek esetében forgalomtechnikai és műszaki szempontból az elkorlátozás megoldható, kizárólagos használati jog biztosítható, a közút/közterület kezelőjével kötött  szerződés alapján.

A kizárólagos használathoz szükséges forgalomtechnikai kialakítás lehetőségéről és módjáról a közút/közterület kezelője dönt.


(4) A kizárólagos használat biztosítása érdekében a parkolás-gátló elhelyezése, és annak költsége, valamint a nem megfelelően elhelyezett parkolás-gátló által okozott károkért a felelősség a használót terheli.


(5) A kizárólagos használat minimális időtartama 1 hónap. Az egy évnél rövidebb időre kötött kizárólagos használat díja jelen rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott éves díj időarányos része.

Értelmező és záró rendelkezések


13. § Hatályon kívül helyezte a 10/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet. Hatályát veszti 2016. május 1-jével.


14. § (1) Jelen rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.


(2) A fizető parkolóhelyekről külön önkormányzati rendelet rendelkezik.


15. §  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


16. § E rendeletnek a parkolóhelyek létesítéséről és megváltásáról szóló 50/2009. (IX.11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 22/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított 3. § (1) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

dr. Szabolcs Mária

T. Mészáros András

jegyző

polgármester

1. sz. mellékletGépjármű parkoló-építési hozzájárulás (parkolóhely megváltás) egyszeri díjaA Városközpont területén: 4.500.000 Ft


Bem tér, Érdligeti alközpont területén: 3.000.000 Ft


A város egyéb területein: 1.000.000 Ft


Kizárólagos használat díja


450.000 Ft/év

                              

3. sz. melléklet

Hatályon kívül helyezte a 10/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet. Hatályát veszti 2016. május 1-jével.

Mellékletek