Tornaszentjakab Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelete

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 1/2014.(II.4.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2017. 01. 01

Tornaszentjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában biztosított feladatkörében eljárva  a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 1/2014.(II.6.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:


1.§. A rendelet  9.§. (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladék-gazdálkodási közszolgáltatásért az ingatlan tulajdonos a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinációs és Vagyonkezelő Zrt.    (a továbbiakban: NHKV) részére közszolgáltatási díjat köteles fizetni.

(2) Az  NHKV a hozzá befolyó közszolgáltatási díjból a közszolgáltatónak szolgáltatási díjat fizet melynek fedeznie kell a közszolgáltató összes közvetlen költségét.

 2.§.     Ez a rendelet 2017. január 1.napján  lép hatályba.