Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. ( X.2.) számú rendelete

Kékesd Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(III.06.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 03 - 2020. 10. 03

Kékesd Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Kékesd Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(III.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosul:


(1) A R. 3. § (1)-(4) bekezdései vastaggal szedett adatokkal a következők szerint módosulnak:


„3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét      53.734.412 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét       53.734.412  Ft-ban

állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét 53.734.412 Ft-ban,

a) működési költségvetési bevételét 26.121.073 Ft-ban,

aa) önkormányzatok költségvetési támogatása                      22.221.073 Ft,

ab) közhatalmi bevételek                                                        3.450.000 Ft,

ac) működési bevételek                                                               450.000 Ft,

ad)

b) felhalmozási költségvetési bevételét 27.613.339 Ft-ban

ba) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0. Ft – ban

bb) finanszírozási bevételek                                        27.613.339 Ft-ban

      határozza meg

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 53.734.412 Ft-ban,

a) működési költségvetési kiadását 51.328.334 Ft-ban,

aa) személyi juttatások                                                          7.058.620 Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok                                           860.082 Ft,

ac) dologi kiadások                                                               22.668.950 Ft,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                             3.112.000 Ft,

         ae) egyéb működési célú kiadások                                        17.628.682 Ft.


b) felhalmozási költségvetési kiadását 2.406.078 Ft-ban,

ba) beruházások                                                                       1.717.604 Ft,

bb) felújítások                                                                                         0 Ft,

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások                                                    0 Ft,

bd) finanszírozási kiadások                                                             688.474 Ft,

         összegben állapítja meg.


(4) A Képviselő-testület az önkormányzat előző év tervezett működési célú pénzmaradványát 27.613.339 Ft-ban, felhalmozási célú pénzmaradványát 0 Ft-ban állapítja meg.”


(2) A R. 3. § (2) bekezdés ad) pontja hatályon kívül kerül.


(3) A R. 3. § (2) bekezdés b) pontja bb) alponttal egészül ki a következők szerint:

bb) finanszírozási bevételek                                      27.613.339 Ft-ban


2.§

Az R. 1-13. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-13. mellékletei lépnek.


3.§


  1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Kékesd, 2020. október 01.

Mellékletek