Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. ( I.29.) számú rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 8/2017. (VI.30.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 30 - 2021. 01. 30

Kékesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében eljáró Polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendelet alkotja:


1.§

(1) A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 8/2017. (VI.30.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § 2. pontja a következők szerint módosul:

„2. hivatali helyiség: Kékesd, Fő utca 1. szám alatti házasságkötő terem (díszterem) és az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal által biztosított iroda (kis házasságkötő terem).”


(2) A R. 3. §-a új, 4-es számú bekezdéssel bővül az alábbiak szerint:

„(4) Vasárnapon, január 1-jén, március 15-én, nagypénteken, húsvétvasárnap, húsvéthétfőn, május 1-jén, pünkösdvasárnap, pünkösdhétfőn, augusztus 20-án, október 23-án, november 1-jén és december 24–26-án, továbbá ha az az adott képviselő-testület hivatala köztisztviselői számára munkaszüneti nap, július 1-jén történő házasságkötésre nincs lehetőség. A tilalom nem vonatkozik a közeli halállal fenyegető állapot esetén történő anyakönyvvezetői közreműködés esetére.”


(3) A R. 4.§ (3) bekezdésében a hivatkozás 4. § (4) bekezdésről helyesen a 4. § (5) bekezdésére módosul az alábbiak szerint:

„(3) A hivatali helyiségen kívül tartandó anyakönyvi eseményért – a 4. § (5) bekezdésben foglalt kivétellel ……”.


(4) A R. 4. §-ában szereplő díjak a következők szerint módosulnak:

„(1) A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításáért 20.000,- Ft díjat kell fizetni az önkormányzat részére.

(2) Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn túli, hivatali helyiségben történő anyakönyvi eseményért – választása szerint – eseményenként bruttó 10.000,- Ft díjazás vagy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő illeti meg.

(3) A hivatali helyiségen kívül tartandó anyakönyvi eseményért – a 4. § (5) bekezdésben foglalt kivétellel – 25.000,- Ft díjat kell fizetni az önkormányzat részére.

(4) Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül tartandó anyakönyvi eseményért – választás szerint – eseményenként bruttó 16.000,- Ft díjazás vagy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő illeti meg.”


(5) A R. 5. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

(1) Ez a rendelet 2021. február 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően bejelentett anyakönyvi események vonatkozásában - házasságkötés - indult eljárásokban kell alkalmazni.


(6) A R. 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.


2.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.