Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020. ( X.2.) számú rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2015. (II.27.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 03 - 2020. 10. 03

Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjába foglalt feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1.§


Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2015.(II.27.) számú önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:


(1) A R. 9. § (2) bekezdése a következők szerint módosul:

„(2) Az ebben a fejezetben meghatározott ellátásokra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései kell alkalmazni.”


(2) A R. 35. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:


„(1) Települési támogatásként elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás nyújtható annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott”


(3) A R. 35. § (2) bekezdése a következők szerint módosul:


„(2) A segély mértéke 25.000,-Ft.”


(4) A R. 37/B. § (1) bekezdése c) ponttal egészül ki az alábbiak szerint:

c) és a középiskolai vagy szakiskolai nappali tagozatos oktatásban részesülő tanulóra vonatkozó iskolalátogatási igazolás benyújtásra került a nappali tagozatos tanulmányok folytatás igazolása céljából


(5) A R. 37/B.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(2) Beiskolázási támogatásban részesíthető továbbá az az önálló keresettel nem rendelkező fiatal felnőtt, aki felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat és iskolalátogatási igazolás került benyújtásra a felsőfokú nappali tagozatos tanulmányok igazolása céljából.


(6) A R. 37/C.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A beiskolázási támogatás évente egy alkalommal, augusztus 1-je és október 15.-e között kerül kifizetésre.


(7) A R. 37/C.§ (3) bekezdését hatályon kívül helyezi.


(8) A R. 37/E. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) Óvodáztatási támogatásban az a szülő részesíthető, akinek gyermeke óvodába, vagy bölcsödébe beiratkozott és ott óvodai vagy bölcsődei nevelésben részesül és erről igazolást mutat be.”


(9) A R. 37/F.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) Az óvodáztatási támogatás évente egy alkalommal, augusztus 1-je és október 15.-e között kerül kifizetésre.


(10) A R. 37/F.§ (3) bekezdését hatályon kívül helyezi.2.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.


Kékesd, 2020. október 01.