Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. ( VI.30.) számú rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről

Hatályos: 2017. 06. 30 - 2017. 11. 14

Kékesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendelet alkotja:


A rendelet hatálya


1. §

A rendelet hatálya a Kékesd Önkormányzatának illetékességi területén történő házasságkötésre terjed ki.


Értelmező rendelkezések


2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. anyakönyvi esemény: a házasságkötés.

2. hivatali helyiség: Kékesd, Fő u. 7. szám alatti házasságkötő terem (díszterem) és az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal által biztosított iroda (kis házasságkötő terem).

3. hivatali munkaidő: az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend.

4. alapszolgáltatás:

– anyakönyvi esemény létesítése céljára alkalmas hivatali helyiség és

– az anyakönyvvezető jogszabály szerinti hivatalos közreműködése.

5. többletszolgáltatás: hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés, továbbá az alapszolgáltatáson felül nyújtott szolgáltatás.


A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai


3. §


 1. Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményt a díszteremben, a házasságkötő teremben lehet tartani.
 2. A hivatali munkaidőben lebonyolított alapszolgáltatásos anyakönyvi esemény díjmentes.
 3. A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti a hivatali helyiségben tartandó, már jegyzőkönyvvel előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményt.Az anyakönyvi esemény miatti többletszolgáltatásért fizetendő díjak


4. §


 1. A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításáért 10000,- Ft díjat kell fizetni az önkormányzat részére.
 2. Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn túli, hivatali helyiségben történő anyakönyvi eseményért – választása szerint – eseményenként bruttó 5000,- Ft díjazás vagy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő illeti meg.
 3. A hivatali helyiségen kívül tartandó anyakönyvi eseményért – a 4. § (4) bekezdésben foglalt kivétellel – 15000,- Ft díjat kell fizetni az önkormányzat részére.
 4. Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül tartandó anyakönyvi eseményért – választás szerint – eseményenként bruttó 8000,- Ft díjazás vagy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő illeti meg.
 5. A házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető vagy megromlott egészségi állapota, mozgásban korlátozottsága miatt egészségügyi és szociális intézményben, továbbá lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény térítésmentes.
 6. A többletszolgáltatás díját az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárba kell befizetni. A befizetési bizonylatot – legkésőbb az eseményt megelőző 5 nappal – az anyakönyvvezetőnek be kell mutatni.
 7. A többletszolgáltatásért fizetett díj visszajár, amennyiben a díjat befizették és az anyakönyvi eseményt legkésőbb annak megtartása előtt egy nappal az anyakönyvvezetőnél személyesen lemondták. A visszafizetésről ez esetben az anyakönyvvezető 15 napon belül gondoskodik.
 8. A többletszolgáltatásért befizetett díj nem jár vissza, ha az anyakönyvi eseményen a pár előzetes lemondás nélkül nem jelent meg. Ebben az esetben a megjelenő anyakönyvvezetőt a 4. § (2) bekezdés szerinti díj illeti meg.Záró rendelkezések5. §


 1. Ez a rendelet 2017. június 30.-án lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően bejelentett házasságkötés iránti szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.
 2. A rendelet hatálybalépésével egyidőben hatályát veszti  a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 9/2015. ( V. 15.) önkormányzati rendelet.


Varga Tamás

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

Jegyző

Záradékok:


A rendelet egységes szerkezetben Kékesd községben 2017. június 30. napján kihirdetésre került.Dr. Tóth Sándor Jegyző